jump to navigation

Storsatsning på Stockholmskulturen 12 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Årets kulturbudget innebär en rejäl uppräkning för Stockholmskulturen. Totalt ökar kulturbudgeten med 32,5 miljoner vilket motsvarar hela 3,6 %. Stockholm har i botten stark ekonomi och därför kan årets budget, trots att det är en krisbudget, innehålla satsningar på kulturen. Det är unikt i Europa och världen idag. 

Vi satsar, som jag tidigare bloggat om 15 miljoner på det fria kulturlivet. När jag tillträdde som kulturborgarråd 2006 erhöll fria teatrar, dansscener, konstscener och så vidare 70,6 miljoner kronor per år. I och med årets budget har vi höjt den summan till 116 miljoner.

Vi lägger 3 miljoner på att stärka upp firandet av Strindbergsåret. Staden har kommit långt i förberedelserna inför Strindbergsåret. Vi har utsett en styrgrupp kring Stadsteaterns chef Benny Fredriksson bestående av Olle Zetterberg från Stockholm Business Region, Thomas Persson chef för Utbildningsförvaltningen och kulturdirektör Berit Svedberg. Strindbergsåret är inte bara en fråga för teatrar och bibliotek, utan för hela Stockholm. Stadsteatern har redan inlett samarbeten med skolor, bibliotek, organisationer, institutioner och personer. Ett exempel är Stadsteaterns samarbete med Sveriges radio. Det blir radioteater i Klara Soppteater med fri entré varje söndag hela 2012, från och med den 1 januari. Stadsteatern kommer att gestalta samtliga Strindbergs 64 pjäser och spela Strindberg på alla scener!

Staden kommer att satsa 2 miljoner på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Nästa år införs entréavgifter på museerna vilket kommer innebära ytterligare resurser in i museerna för att ytterligare höja kvaliteten. Utöver de extra 2 miljoner som satsas på utställningsverksamheten räknar vi med att avgifterna förstärker budgeten hos museet med 5 miljoner. Stadsmuseet ligger på den plats i staden – på Södermalmstorg vid Slussen – som kommer att genom gå stora förändringar under de kommande åren. Det innebär både stora utmaningar och stora möjligheter. Museet behöver rustats och museet behöver resurser för att aktivt delta i den föränderliga staden, dokumentera och berätta om dåtid och samtid. Därför väljer vi att göra denna satsning just nu.  Stockholm är en turiststad och Stadsmuseet och Medeltidsmuseet är populära besöksmål. Även Stadsmuseets stadsvandringar har varit enormt populära och ökat intresset för Stadsmuseet. Den nya entréavgiften skall vara utformad så att besökaren bara betalar vid sitt första besök under året – på så sätt kan museet och staden dra ekonomisk nytta av de ökande turistströmmarna.

Övriga pengar kommer att gå till att göra kulturen mer tillgänglig för stockholmarna och verka för att  kulturen tar mer plats i staden.

Madeleine

SvD: Miljoner till Strindbergsår

Gåvor till kulturella ändamål bör vara avdragsgilla! 20 juni 2011

Posted by AmandaValentin in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Flera läsvärda artiklar idag DN om kultursponsring. Kultursponsring bör vara avdragsgillt, om detta skrev Madeleine och riksdagsledamot Christer Nylander en debattartikel  i SvD tidigare i år. Det är dags att sätta ”procordiadomen” ur spel med hjälp av lagstiftning – låt företagarna själva avgöra affärsmässigheten! Värdet för den som sponsrar ligger i att man visar ett långsiktigt engagemang för kulturen. Vi måste ha en lagstiftning som gör det möjligt.

DN: Kultursponsring kräver nya regler

DN: Kultursponsring i andra länder

Beslut fattat om verksamhetsplaner och verksamhetsstöd 18 januari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
6 comments

Idag hade kulturnämnden sitt första möte i sin nya sammansättning och vi har fattat beslut om verksamhetsplan 2011 för kulturförvaltningen och stadsarkivet (se föredragningslista). I den konkretiseras de satsningar på utställningsverksamhet, bibliotek och på det fria kulturlivet som vi slog fast i budgeten.

Uppdraget om utökad utställningsverksamhet gavs i budgeten och i VP ser vi hur det hela förverkligas i form av utökad utställningsverksamhet på Kulturhuset, Liljevalchs och Stockholms stadsmuseum. Tillskottet om 8 miljoner kommer stockholmarna till del 2011.

När det gäller stödet till det fria kulturlivet är den stora nyheten att vi dels tillför mer pengar, dels omfördelar medel från verksamhetsstöd till projektstöd. Projektstödet till det fria kulturlivet ökar från 6 till 10 miljoner varav 2 miljoner omfördelas från verksamhetsstödet och 2 miljoner är helt nya pengar. Syftet med de extra pengarna är att skapa ett system som är mer dynamiskt och premierar konstnärlig förnyelse i syfte att vitalisera kulturutbudet, sätta mer nyskapande krafter i rörelse, öka mångfalden för såväl utövare som publik, konstområde och geografisk spridning. 

Vi har också fattat beslut om fördelningen av verksamhetsstöd för 2011 för det fria kulturlivet, ett beslut som har fått uppmärksamhet i media. En del verksamheter får mer i stöd, en del får mindre, siffrorna kan ni se här. De flesta får dock oförändrat verksamhetsstöd. Faktum är att 96 % av medlen fördelas till samma verksamheter som förra året. Jag har fått frågor om hur jag ställer mig till att vissa får neddragningar. Jag vill poängtera att staden inte ”lägger ner” några verksamheter. De fria kulturverksamheterna är fristående, och stadens bidrag är bara en del av deras ekonomi, om än en viktig sådan.

Bedömningen av vilka verksamheter som bäst uppfyller de riktlinjer som kulturförvaltningen går efter görs av förvaltningen i samråd med referensgrupper. Tidigare hade vi en ordning där politiker utan erforderlig sakkunskap deltog i kvalitetsbedömningarna. Detta var ett olyckligt system som vi avskaffade när vi kom till makten i syfte att upprätthåla principen om armlängsavstånd. Det beslut om verksamhetsstöd, d v s den mer långsiktiga formen av bidrag, som nämnden tog idag omfattade 63 miljoner. Därutöver går tio miljoner till projektstöd och tolv miljoner går till incitamentsstrukturen, där bland annat kulturbonusen och Fonden för innovativ kultur ingår.

Kulturnämnden har även i stadens budget fått i uppdrag att inleda en översyn av verksamhetsstödet som helhet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det arbetet ska vara klart i vår och börja gälla nästa år. Det är viktigt att finna ett nytt kvalitetssystem som, med tillvaratagande av kriterierna ovan, gynnar förutsägbarhet och långsiktighet, men samtidigt inte dras med det inlåsningsproblem som det nuvarande dras med.

Sedan kommer vi till debatten om långsiktighet och kortsiktighet. Jag vill poängtera att de minskade anslag som vissa verksamheter fått beror på den individuella bedömningen av varje enskild verksamhet och inget annat. Långsiktighet är viktigt och verksamhetsstödet går som sagt även till 96 % samma som 2010. Men kulturförvaltningen har förutom riktlinjerna också ett uppföljningsansvar. Vi ska inte ha ett system där den som en gång kommit in i systemet alltid får lika eller ökat stöd. I så fall kan vi ju lägga ner all kvalitetskontroll, uppföljning och slopa riktlinjerna. Jag tror att såväl revisorer som medborgare skulle ha starka synpunkter på ett sådant system. 

/Madeleine

Operan snuvar oss på konsten 5 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

Hur kan det egentligen komma sig att Kungliga Operan, en av Sveriges största kulturinstitutioner, står på randen till konkurs? Frågan har stötts och blötts de senaste dagarna i samband med att Operan lägger ned föreställningen Batseba och går med kraftiga underskott. Se bl a Svd. Därmed visas inget modernt på Operan i år och uppdraget från staten kan inte uppfyllas.

Som journalisten Eric Schüldt konstaterar, är det nästan alltid är fullt på Operan, hur kan man då inte veta ungefär vilka intäkter man har?

Enligt årsredovisningen för 2008 hade Operan intäkter på 464 miljoner kronor. Av dessa var 383 miljoner , dvs 83 procent, statligt drifttillskott som man redan visste om i början av året. Resten är biljettintäkter med mera. Förutsättningarna inför 2009 var inte sämre. I statsbudgeten för 2010 (s. 51) konstaterar regeringen att ”Sammantaget ökar därmed bidraget till Operan med 16 106 000 kronor för 2010.”

Underskottet är dessutom inte en överraskning eftersom Operan redan i somras rapporterade att underskottet under första halvåret var hela 3,5 miljoner kronor. Problemen med pensionsreformen är förvisso stora, men de är inte nya.

Nationaloperans problem är allas våra problem. Den svenska operakonsten är beroende av en nationalscen som fungerar. Nu förefaller bristerna akuta. (mer…)

Ingen tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek 12 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
27 comments

Biblioteken är en av Stockholms stads viktigaste verksamheter. Det är också en verksamhet i snabb förändring efter de nya förutsättningar som bland annat teknikutvecklingen skapar. Därför har vi tagit initiativ till den biblioteksomvandling som skett under de senaste åren, bestående av ökade öppettider, moderniserade bibliotek och nya bibliotek. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit. I budgeten som presenteras på onsdag kommer vi att fortsätta satsa på att modernisera Stockholms bibliotek. Exempelvis kan det bli aktuellt med ett bibliotek vid Slussen, vilket nu ska analyseras.

För ett antal år sedan togs initiativ till att bygga en kompletterande byggnad till Asplunds bibliotek vid Odenplan. En formulering om detta fanns med redan i 2002  års budget och 2003 fick stadsbyggnadskontoret, markkontoret, fastighets- och saluhallskontoret samt kulturförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om förutsättningar och behov av ett nytt stadsbibliotek i Stockholm. Förstudien presenterades 2004, och 2005 fortsatte arbetet med att fördjupa förstudien.

Detta resulterade i att en arkitekttävling utlystes 2006. Tävlingen fick stor internationell uppmärksamhet och över 1100 deltagare inkom med bidrag. Under tävlingens gång hölls ett samråd, med en mängd remissinstanser och offentliga möten. En kvalificerad jury valde efter två tävlingsomgångar ut det vinnande förslaget, Delphinium. Förslaget har därefter bearbetats på olika sätt.

Ekonomiska kalkyler var en del av bearbetningen, men i slutet av 2008 stod det klart att det fanns risk för ökade kostnader för byggnaden. En arbetsgrupp under stadsledningskontorets ledning fick därför i uppdrag att under 2009 hitta en ansvarsfull finansiering av projektet. Gruppen har under året kontinuerligt rapporterat till finansborgarrådet och mig.

Jag kan nu konstatera att det inte finns någon ansvarsfull finansiering av detta projekt. De ekonomiska kalkyler som vi från början fått presenterade för oss, har förändrats radikalt. Konsultföretaget Öhrlings Price Waterhouse Coopers har anlitats för att ta fram en riskanalys. Denna visar att kostnaderna är mycket osäkra, men bedöms vara betydligt högre än planerat. Den totala investeringskostnaden beräknades 2006 till att bli upp till 885 mkr. Idag ligger beräkningen på 1350 mkr. Inte heller finns säkra kalkyler för drift- och kapitalkostnader, men beräkningarna har rört sig upp till över 130 mkr per år, från betydligt lägre beräkningar tidigare. Detta är kostnader som skulle ha belastat biblioteksverksamheten framöver.

Som kostnadsläget och osäkerheten just nu ser ut för projektet, skulle det inte vara ansvarsfullt att gå vidare med en tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek. Det skulle innebära kostnader vi inte ens kan överblicka, något vi inte kunde ana från början.

Vi är mitt i ett sjudande arbete med att modernisera biblioteksstrukturen i Stockholm. Här skapas den moderna tidens biblioteksverksamhet. Till detta kommer det att behövas medel. Att koncentrera stora summor pengar till ett enda bibliotek riskerar att motverka dessa ambitioner. Den satsning som görs de kommande åren på Stockholms bibliotek, tillförsäkras nu medel som annars skulle ha gått till driften för en tillbyggnad vid Odenplan.

Madeleine

DN, SvD, Radio Stockholm, ABC

Pensioner inom kulturen ekonomiskt hot 3 september 2009

Posted by frankander in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , , ,
7 comments

I dag skriver Madeleine på Dagens Samhälle om att det behövs ett nytt pensionssystem inom scenkonsten. Att som dansare pensioneras vid 41 och sångare vid 52, men har rätt att vara kvar i sin anställning till 67 skapar både brist på arbetstillfällen och orimliga villkor för scenkonstinstitutionerna.

Pensionssystemet innebär att varje institution, i motsats till att fördela kostnaden på ett större kollektiv, står för sina egna pensionspremier. Institutioner med många sångare och dansare anställda får varje år kraftigt ökade kostnader såväl i inbetalning som i anställda som inte längre är arbetsföra. Operan räknar med att detta system har kostat 17.1 miljoner kronor för åren 2007 och 2008, vilka inte kompenserats.

Den statliga utredning som nyligen presenterat ett förslag bör genomföras och institutionerna måste få behålla de pengar som det nya systemet sparar in.

/Simon

Idegaards blå dunster 7 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

Då DN Debatt igår låter Thomas Idegaard några exempel på kommunal misshushållning tas till intäkt för att kommunerna bara ska hålla på med välfärd och utbildning. Han definierar kommunala kärnuppgifter som välfärdsfrågor och låtsas som om kommunerna kan spara en femtedel av sin utgifter genom att inte anslå några medel till kultur och idrott.

Det finns mycket att säga om detta.

1. Det är alltid fel då kommuner spenderar skattepengar på felaktiga sätt. Detta sker tyvärr även inom skola och omsorg.

2. Kultur och idrott utgör inte en så stor del av kommunernas budget som Idegaard låtsas i sin undersökning. I Stockholm går ungefär 6 procent av driftbudgeten till kultur, fritid och idrott. De övriga utgifterna som Idegaard tror kan hållas inne går till renhållning, vägunderhåll etc. Så skulle en skön stad förvandlas till slum.

3. Kultur och idrott tillhör kommunens kärnverksamheter. Jag utvecklar varför i dagens artikel på Newsmill. Kultur och idrottens roll för Stockholms attraktivitet och utveckling är mycket stor. Se den regionala utvecklingsplanen.

Timbro har ett övergripande mål: skattesänkningar till varje pris. I verkligheten arbetar vi politiker varje dag med att se till att skattebetalarna får valuta för varje krona. Idegaard vill ta ut svängarna. Effekten blir bara att han genom att låta ideologi gå före kunskap och vett försöker visa att politiker är slösaktiga. Så var det kanske på 80-talet men den nya tiden tillåter, tack och lov, inte sådana excesser.

Madeleine

Kulturekonomi och sociala medier 10 juli 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , , ,
add a comment

Den utmärkta bloggen Kulturekonomi är som alltid på tårna. På senare tid har de skrivit på mycket om kulturlivets relation, eller snarare brist på sådan, till Internet. Ett ämne som jag själv berört och upprörts över bland annat här och här. I sin krönika för Svensk Scenkonst redovisar  Tobias Nielsén att Kulturekonomi inlett ett arbete för att kartlägga hur kulturens aktörer använder sig av sociala medier. Detta är ett mycket viktigt arbete.

Att kulturens aktörer klarar att förhålla sig till de sociala medierna är en överlevnadsfråga. Internet är inte bara en distributionskanal. Det är ett sätt att söka kunskap, inspiration, nya vänner och sammanhang. Det ger en tillgång till hela världens kulturarv som vi för några år sedan endast kunde drömma om.

Framtidens kulturaktörer, konsumenter och producenter finns på Internet. Det är i detta sammanhang önskan att se något i verkligheten föds. Staffan Rydén på Dramaten sade vid ett inspirerande möte förra veckan att Metropolitan i New York ökat sin publik med 20 procent sedan man börjat sända digitala föreställningar!

Internet är en inget övergående fenomen. Om inte kulturens aktörer ger sig dit riskerar man att missa hela generationer.

Madeleine


Kulturpolitiken är kulturens problem 19 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

I en intressant ledare skriver DN om att vårt intresse för kultur i själva verket är mycket stort med tanke på hur stora resurser och hur mycket tid vi väljer att ägna oss åt kultur.

Även kulturekonomi berör ämnet. Båda refererar också till vikten av att kulturen har ett egenvärde bortom nyttan. Det är lätt att hålla med.

Det finns ingen ”kris inom kulturen” däremot har nog kulturpolitiken en kris. Jag tror att ett skäl till detta kan vara att kulturkonsumtionen idag är så stor och i så hög grad ligger utanför det som vi är vana att definiera inom kulturpolitiken.

Detta innebär nya utmaningar för oss politiker. En självklarhet är att se till hela kulturlivet, alltså även det som inte har offentligt stöd, då man bygger upp en ny kulturpolitik. Detta har kommit till mycket tydligt uttyck i den nya barn- och ungdomskulturplan som antogs för några veckor sedan av kommunfullmäktige.

Ett annat försök är den nya incitamentsstruktur som vi infört i Stockholms stad, de s k växtpengarna, vilka ska uppmuntra ökad marknadsföring, innovationer och tillväxt i kultursektorn. Vi fortsätter arbetet med tunnelbanebibliotek, en ännu mera tillgänglig Stockholms Stadsteater och krav på en ny attityd från lagstiftarna kring Internet.

Trösklarna kring kulturen håller på att försvinna. Det ska vi vara tacksamma för. Politikens uppgift är inte att bygga upp dem igen.

Madeleine

Nya idéer på Stadsbiblioteket 12 mars 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
5 comments

SvD skriver idag om att Stadsbiblioteket kommer att pröva att hyra ut Rotundan några timmar till ett bokförlag.

Från stadens sida uppmuntrar vi att våra verksamheter tänker nytt och vågar pröva nya idéer. Att hyra ut måste dock vara ett undantag och det förtjänar att påpekas att biblioteket är öppet för lämning och hämtning av böcker även under de timmar det är uthyrt.

SvD återkommer till det de tidigare skrivit om ekonomi för Stockholms bibliotek. Jag har tidigare skrivit om detta.

Stockholms bibliotek har under alliansstyret fått kraftigt uppräknade anslag. Men vi arbetar vidare.

Madeleine

YIMBY tar chansen att påverka kulturvisionen 14 januari 2009

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
4 comments

Nätverket YIMBY har lämnat in ett mycket ambitiös och intressant papper till arbetet med Kulturvision 2030. De visar bland annat på ett viktigt problem för gentrifieringen i Stockholm, nämligen avsaknade av tät kvartersstad där hyrorna är låga.

Sedan något decennium är hyrorna i hela Stockholms innerstad dyra vilket gör det svårt för kulturverksamheter med små ekonomiska förutsättningar att hitta lokaler. Utanför innerstaden, där hyrorna är betydligt lägre, är det dock ofta glest mellan husen, och den kvartersstruktur som skapar förutsättningar för ett aktivt gatuliv saknas.

Det är inte enkelt att åtgärda detta i efterhand, även om staden arbetar aktivt med att förtäta många stadsdelar. Men när staden planerar för nya stadsdelar och bostadsområden utanför innerstaden är det sedan flera år ambitionen att dessa ska ha en kvartersbebyggelse (Läs mer om detta i stadens budget s. 14, 100, 143f tex.)

Liberal politik gör skillnad lokalt 21 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

I veckans nummer av den liberala tidningen NU (ej online) finns en artikel av Madeleine om de delar av folkpartiets idrottspolitiska program som berör den lokala idrottspolitiken. För den som inte är prenumerant kommer artikeln i sin helhet här.

Peter

(mer…)

Arenaresan på väg mot lyckligt slut 12 november 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
72 comments

Idag skriver DN att Stockholms stad arbetar med hur man kan göra om Stadion så att den ska fungera som en fullfjädrad fotbollsarena för Djurgården i framtiden.

(mer…)

SOKs skamlösa förslag 17 oktober 2008

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Stefan Lindebergs krokodiltårar över att Svenska olympiska kommittén, SOK, inte har tillräckligt med pengar, och att anslaget till elitsatsningen borde öka från 25 miljoner kronor per år till 150, visar på en skamlös syn på svenska skattemedel.

Sedan 1997 har statens anslag till svensk idrott ökat från 535 till 1840 miljoner kronor per år tack vara Svenska spels framgång på spelmarknaden (statistik). Bara sedan maktskiftet 2006 har ökningen varit nästan 400 miljoner kronor per år. Att pengarna skulle satsas på just idrotten var dock ingen självklarhet. De hade lika gärna kunnat satsas på någon annan viktig del av samhället. Men såväl den förra socialdemokratiska regeringen som dagens alliansregering har beslutat att idrotten är värd ett större anslag.

(mer…)

Tystnaden blev bokmässans snackis 28 september 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg är Sveriges största kulturbranschgathering varje år och drar besökare från hela Norden. Och varje år imponeras jag av storleken på förlagsfloran i Sverige. Hur överlever egentligen alla dessa småförlag ekonomiskt?

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden 17 september 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Idrottsnämnden fattade några intressanta beslut på sitt möte i går eftermiddag. Ett litet axplock:

Evakueringsåtgärder på Spånga IP (domartorn mm) inför ombyggnaden av Kristinebergs IP. Det ska byggas ett bussgarage under ”Krillan” och då måste idrotten ha rimliga villkor under tiden.

(mer…)

Stockholm satsar på Stadsteatern 30 april 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

De senaste dagarna har en debatt om Stadsteaterns organisation och ekonomiska förutsättningar pågått, se exempelvis DN och SvD. Stadsteatern är ett bolag och beslutar själv om hur budgeten ska fördelas och hur teatern ska organiseras. Det politiska ansvaret är att ge ekonomiskt anslag och ge ägardirektiv. Några hard facts om stadens och statens anslag till Stadsteatern:

(mer…)

Konferens om kultur och näringsliv 29 oktober 2007

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

I somras fick kulturförvaltningen ett uppdrag att ta fram en strategi för bättre villkor för Stockholms konstnärer och kulturarbetare. Som en del av detta anordnar kulturförvaltningen tillsammans med Stockholms läns landstings kulturförvaltning, en konferens om samarbete mellan kultur och näringsliv den 29 november.

Deltar som talare gör bland annat Emma Stenström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan, David Karlsson, sekreterare i Kulturutredningen och olika företrädare för kulturliv och näringsliv.

Anna

Fiffiga kulturbidrag räcker inte 24 oktober 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
5 comments

(Denna artikel publicerades i dagens DN)

Bengt Göransson och många andra socialdemokrater i hans generation är några av världens mest kreativa och framstående bidragsdesigners. Folkhemmets kreativa klass kan man kanske säga. Att han gång efter annan ondgör sig över att jag tycker att konstnärer och kulturskapare ska ha riktiga jobb med rimligt betalt (DN 18/10), och inte vara hänvisade till någon av hans fiffiga bidragskonstruktioner, är med andra ord helt naturligt. (mer…)

Budgetdebatt pågår 18 oktober 2007

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Idag och imorgon pågår kommunfullmäktiges debatt om budgeten för nästa år. Första delen av dagen har bland annat ägnats åt kultur och idrott.

(mer…)