jump to navigation

”Liten” tillbyggnad på Liljevalchs 27 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Liljevalchs tillbyggnad 1

Liljevalchs konsthall är en av stockholmarnas mest uppskattade kulturinstitutioner. Det är en anrik byggnad som när den uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Carl Bergsten, var en av de första byggnaderna i nyklassicistisk stil i Stockholm och dessutom den första offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige. 2016 fyller den hundra.

Stockholmarna älskar sin konsthall och besökssiffrorna slår i taket. Behovet av att bygga till hallen för att öka förmågan att ta emot besökarna under bättre former och hela året har varit stort. Därför var jag så glad att kommunfullmäktige i budget för 2013 beslutade att bygga ut Liljevalchs. De båda förvaltningar som jag ansvarar för, fastighet och kultur, har lett arbetet.

För drygt ett år sedan kunde vi inleda arbetet med att skapa en tillbyggnad till Liljevalchs och idag offentliggjordes att Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh och Ingegerd Råman har vunnit arkitekttävlingen för en tillbyggnad på Liljevalchs konsthall, för bidraget ”Liten”.

Uppdraget omfattade att skapa en tillbyggnad på konsthallen med stark egen identitet och respektfullt förhållningssätt till den befintliga byggnaden samtidigt som den ska höja standarden och utöka utställningsmöjligheterna totalt sett i konsthallen

Och enligt Juryn har Wingårdh Arkitektkontor AB i förslaget ”Liten” lyckats med allt detta.

Ett förslag som med ett lätt och lekfullt uttryck anknyter till Liljevalchs folkliga anda. Tillbyggnaden har skickligt utförda ljusinsläpp till de stora utställningshallarna och gör det möjligt att variera utställningar flexibelt och varierat. Juryn ser ett lyckat samarbete mellan konstnär och arkitekt i den särpräglad fasadlösning som bryter dagsljuset i olika toner. Den lovar en vacker, glittrande och varierad färgsättning. Fasadens karaktär av snillrik lekfullhet och hantverk stämmer väl överens med Liljevalchs tradition.

Två hedersomnämnande gavs dessutom till Gipp/Nordfjell/Nordgren för bidraget Avtryck samt till Snøhetta/Sannes/Nilsson för bidraget Grace.

Upprustningen och utvecklingen av konsthallen kommer att vara klar våren 2017 och med renovering och tillbyggnation kommer många viktiga förutsättningar för utställningsverksamheten förbättras.

Jag är verkligt stolt att företräda en stad som satsar så mycket på konsten, nu kliver Liljevalchs in i ett nytt århundrade med en tillbyggnad i världsklass.

/Madeleine

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5795938

http://www.direktpress.se/ostermalmsnytt/Nyheter1/Sa-blir-Liljevalchs-utbyggnad/

http://stockholmsbloggen.se/wingardh-vann-arkitekttavling-liljevalchs/

Läs också Rasmus Jonlunds inlägg på sin blogg.

Nu återvinner vi överskottsenergi! 6 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
add a comment

Invigning öppen fjärrvärme

Visste du att överskottsvärmen från Stockholms livsmedelsbutiker skulle räcka för att värma hela Tensta? Tänk vad bra om den togs tillvara.

Stockholms stad håller, och ska fortsatt hålla, världsklass när det gäller målmedvetet hållbarhetsarbetet. För mig är det därför självklart att se till att fastighetsnämnden gör sitt yttersta för att ligga i framkant vad det gäller klimat- och miljöfrågor. Du kan läsa mer om de 205 miljoner som vi satsar på energieffektivisering och miljöklassning här och här.

I dag hade jag den stora glädjen att, tillsammans med Fortums VD Anders Egelrud, få inviga vårt pilotprojekt där överskottsvärmen från den av staden ägda Östermalmshallen matas ut i Fortums fjärrvärmenät. 

Förhoppningsvis är detta början på något mycket större. Pilotprojektet ”Öppen fjärrvärme” kommer att utvärderas under 2013 och målet är att det ska lanseras fullt ut under 2014. Om fastighetsägare kan sälja sin överskottsenergi kan resurser sluta gå till spillo och i stället blir till nytta. Det är smart och framtidsinriktat.

Mer information om Öppen fjärrvärme hittar du här.

/Madeleine

Storsatsning på Stockholmskulturen 12 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Årets kulturbudget innebär en rejäl uppräkning för Stockholmskulturen. Totalt ökar kulturbudgeten med 32,5 miljoner vilket motsvarar hela 3,6 %. Stockholm har i botten stark ekonomi och därför kan årets budget, trots att det är en krisbudget, innehålla satsningar på kulturen. Det är unikt i Europa och världen idag. 

Vi satsar, som jag tidigare bloggat om 15 miljoner på det fria kulturlivet. När jag tillträdde som kulturborgarråd 2006 erhöll fria teatrar, dansscener, konstscener och så vidare 70,6 miljoner kronor per år. I och med årets budget har vi höjt den summan till 116 miljoner.

Vi lägger 3 miljoner på att stärka upp firandet av Strindbergsåret. Staden har kommit långt i förberedelserna inför Strindbergsåret. Vi har utsett en styrgrupp kring Stadsteaterns chef Benny Fredriksson bestående av Olle Zetterberg från Stockholm Business Region, Thomas Persson chef för Utbildningsförvaltningen och kulturdirektör Berit Svedberg. Strindbergsåret är inte bara en fråga för teatrar och bibliotek, utan för hela Stockholm. Stadsteatern har redan inlett samarbeten med skolor, bibliotek, organisationer, institutioner och personer. Ett exempel är Stadsteaterns samarbete med Sveriges radio. Det blir radioteater i Klara Soppteater med fri entré varje söndag hela 2012, från och med den 1 januari. Stadsteatern kommer att gestalta samtliga Strindbergs 64 pjäser och spela Strindberg på alla scener!

Staden kommer att satsa 2 miljoner på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Nästa år införs entréavgifter på museerna vilket kommer innebära ytterligare resurser in i museerna för att ytterligare höja kvaliteten. Utöver de extra 2 miljoner som satsas på utställningsverksamheten räknar vi med att avgifterna förstärker budgeten hos museet med 5 miljoner. Stadsmuseet ligger på den plats i staden – på Södermalmstorg vid Slussen – som kommer att genom gå stora förändringar under de kommande åren. Det innebär både stora utmaningar och stora möjligheter. Museet behöver rustats och museet behöver resurser för att aktivt delta i den föränderliga staden, dokumentera och berätta om dåtid och samtid. Därför väljer vi att göra denna satsning just nu.  Stockholm är en turiststad och Stadsmuseet och Medeltidsmuseet är populära besöksmål. Även Stadsmuseets stadsvandringar har varit enormt populära och ökat intresset för Stadsmuseet. Den nya entréavgiften skall vara utformad så att besökaren bara betalar vid sitt första besök under året – på så sätt kan museet och staden dra ekonomisk nytta av de ökande turistströmmarna.

Övriga pengar kommer att gå till att göra kulturen mer tillgänglig för stockholmarna och verka för att  kulturen tar mer plats i staden.

Madeleine

SvD: Miljoner till Strindbergsår

Mot en mer levande och grön stad 12 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
3 comments

I stadens budget för 2012 flyttas det samlade huvudansvaret för utvecklandet av stadens tre saluhallstorg, Östermalmstorg, Hötorget och Medborgarplatsen, till Fastighetsnämnden. Att på detta sätt samla huvudansvaret för och kompetensen kring torgens utveckling kommer att underlätta utvecklingen och upprustningen av desamma.

För att kunna uppnå målet att ge den bästa servicen till stockholmare och företagare kommer i ett första skede 4 miljoner kronor att anslås i en satsning på torgen. Målet är att torgen åter ska bli den mötesplats de varit tänkta att vara. Detta är helt i linje med den politik som Folkpartiet för och som handlar om att tillgängligöra och ge liv åt de offentliga rummen. Förhoppningen är att skapa sammanhållna, attraktiva och trygga offentligt rum i världsklass med temat kultur, upplevelser, handel och torg.

Nämndens budget fokuserar även stort på miljöarbetet. En stor del av Fastighetsnämndens investeringsbudget på hela 821 mnkr läggs på att minska fastighetsbeståndets koldioxidutsläpp och energianvändning, genom energieffektiviseringsprojektet, och nämndens arbete med att anlägga gröna tak och urbana odlingar kommer under året att intensifieras.  Fastighetsnämnden arbetar på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Det kommer vi fortsätta med.

Fastighetsnämnden får vidare i budgeten uppdraget att även fortsatt inventera sin egen mark, i syftet att möjliggöra för fler placeringar av tillfälliga studentbostäder.   Om Stockholm ska behålla sin tätposition som kunskaps- och vetenskapsstad krävs det en god tillgång till studentbostäder. Vi ska göra allt vi kan för att dra vårt strå till stacken, och hoppas att vi kan hitta ännu fler tomter som är lämpliga för tillfälliga paviljonger.

Nämnden kommer också fortsatt att aktivt delta i stadsutvecklingen. Det handlar exempelvis om att tillsammans med berörda förvaltningar skapa ett nytt kulturkluster vid Ferdinand Bobergs gasklockor, i kommande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, och att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i City, där torgytan omdisponeras så att uteserveringar och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget. 

Madeleine

Rekordstor satsning på det fria kulturlivet 11 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
add a comment

Imorgon presenterar Alliansen i stadshuset sitt förslag på budget för 2012. Jag är oerhört stolt över att bo i en stad, som i det finansiellt problematiska läget i världen just nu inte är ”dumsnål” och sparar in på kulturen. I årets budget höjs stödet till det fria kulturlivet med 15 miljoner kronor. När jag tillträdde som kulturborgarråd 2006 erhöll fria teatrar, dansscener, konstscener och så vidare 70,6 miljoner kronor per år. I och med årets budget har vi höjt den summan till 116 miljoner.

Stockholm har i botten stark ekonomi och därför kan årets budget, trots att det är en krisbudget, innehålla satsningar på kulturen. Det är unikt i Europa och världen idag. 

Madeleine


DN: Stockholms kultur får 15 nya miljoner

SvD om museerna

Rasmus Jonlund

Beslut fattat om verksamhetsplaner och verksamhetsstöd 18 januari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
6 comments

Idag hade kulturnämnden sitt första möte i sin nya sammansättning och vi har fattat beslut om verksamhetsplan 2011 för kulturförvaltningen och stadsarkivet (se föredragningslista). I den konkretiseras de satsningar på utställningsverksamhet, bibliotek och på det fria kulturlivet som vi slog fast i budgeten.

Uppdraget om utökad utställningsverksamhet gavs i budgeten och i VP ser vi hur det hela förverkligas i form av utökad utställningsverksamhet på Kulturhuset, Liljevalchs och Stockholms stadsmuseum. Tillskottet om 8 miljoner kommer stockholmarna till del 2011.

När det gäller stödet till det fria kulturlivet är den stora nyheten att vi dels tillför mer pengar, dels omfördelar medel från verksamhetsstöd till projektstöd. Projektstödet till det fria kulturlivet ökar från 6 till 10 miljoner varav 2 miljoner omfördelas från verksamhetsstödet och 2 miljoner är helt nya pengar. Syftet med de extra pengarna är att skapa ett system som är mer dynamiskt och premierar konstnärlig förnyelse i syfte att vitalisera kulturutbudet, sätta mer nyskapande krafter i rörelse, öka mångfalden för såväl utövare som publik, konstområde och geografisk spridning. 

Vi har också fattat beslut om fördelningen av verksamhetsstöd för 2011 för det fria kulturlivet, ett beslut som har fått uppmärksamhet i media. En del verksamheter får mer i stöd, en del får mindre, siffrorna kan ni se här. De flesta får dock oförändrat verksamhetsstöd. Faktum är att 96 % av medlen fördelas till samma verksamheter som förra året. Jag har fått frågor om hur jag ställer mig till att vissa får neddragningar. Jag vill poängtera att staden inte ”lägger ner” några verksamheter. De fria kulturverksamheterna är fristående, och stadens bidrag är bara en del av deras ekonomi, om än en viktig sådan.

Bedömningen av vilka verksamheter som bäst uppfyller de riktlinjer som kulturförvaltningen går efter görs av förvaltningen i samråd med referensgrupper. Tidigare hade vi en ordning där politiker utan erforderlig sakkunskap deltog i kvalitetsbedömningarna. Detta var ett olyckligt system som vi avskaffade när vi kom till makten i syfte att upprätthåla principen om armlängsavstånd. Det beslut om verksamhetsstöd, d v s den mer långsiktiga formen av bidrag, som nämnden tog idag omfattade 63 miljoner. Därutöver går tio miljoner till projektstöd och tolv miljoner går till incitamentsstrukturen, där bland annat kulturbonusen och Fonden för innovativ kultur ingår.

Kulturnämnden har även i stadens budget fått i uppdrag att inleda en översyn av verksamhetsstödet som helhet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det arbetet ska vara klart i vår och börja gälla nästa år. Det är viktigt att finna ett nytt kvalitetssystem som, med tillvaratagande av kriterierna ovan, gynnar förutsägbarhet och långsiktighet, men samtidigt inte dras med det inlåsningsproblem som det nuvarande dras med.

Sedan kommer vi till debatten om långsiktighet och kortsiktighet. Jag vill poängtera att de minskade anslag som vissa verksamheter fått beror på den individuella bedömningen av varje enskild verksamhet och inget annat. Långsiktighet är viktigt och verksamhetsstödet går som sagt även till 96 % samma som 2010. Men kulturförvaltningen har förutom riktlinjerna också ett uppföljningsansvar. Vi ska inte ha ett system där den som en gång kommit in i systemet alltid får lika eller ökat stöd. I så fall kan vi ju lägga ner all kvalitetskontroll, uppföljning och slopa riktlinjerna. Jag tror att såväl revisorer som medborgare skulle ha starka synpunkter på ett sådant system. 

/Madeleine

Renoveringen av Stadion är i full gång 31 mars 2010

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

I sommar blir Stockholms stadion en av 14 arenor som ingår i Diamond league. Den 6 augusti går tävlingarna av stapeln. Och 2012 firar staden och arenan 100 årsjubiléet av de olympiska spelen. Slitagen på anläggningen har varit hår, och kommer att vara det även i framtiden. Precis som det ska vara. Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete för att hela anläggningen ska klara framtidens påfrestningar. Arbetet görs tillsammans med byggantikvarier så att alla de kulturvärden som finns i byggnaden inte ska förstöras. Titta på ABCs nyhetsinslag här.

Erik

Bibliotek för ett framtida Stockholm – stor bibliotekssatsning i budgeten 14 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
13 comments

Biblioteken i Stockholm ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit. Stockholms stad tar nu nästa viktiga steg för modernisering av stadens biblioteksstruktur. Det blir nya bibliotek, flytt av bibliotek och ombyggnad av bibliotek. Totalt satsar staden 42 mkr för biblioteksstrukturen med mera.

Stockholms befolkning ökar med 10 000 personer per år. Staden har en stor växtkraft. Det byggs ständigt nya bostäder och kollektivtrafiken byggs ut. Med detta kommer en utveckling med fler stadskärnor och därmed nya mötesplatser. Samtidigt ändrar stadens delar ständigt karaktär. På vissa håll åldras befolkningen, på andra föds det många barn. Flera områden är på stark tillväxt, där gamla och nya stockholmare flyttar in. Den snabba teknikutvecklingen skapar också nya förutsättningar. Nya tekniska lösningar skapar bättre möjligheter, men ökar också människors krav på snabb service och enkel hantering.

Stockholms bibliotek ligger i framkant. Biblioteken ska vara moderna och tillgängliga för att kunna möta stockholmarnas behov. Människor i alla åldrar, med olika intressen och olika bakgrund, ska kunna ha glädje och nytta av Stockholms bibliotek.

Därför inledde vi förra året en modernisering av stadens biblioteksstruktur. Först ut var det första T-banebiblioteket, som öppnade i Högdalens tunnelbanestation i februari. Därefter invigdes i maj ett nytt, toppmodernt och internationellt uppmärksammat T-banebibliotek vid Stureplan.

Nu tar vi nästa steg i moderniseringen, genom fler nya bibliotek, flyttar och upprustningar. Bland annat kommer vi att kunna inviga det tredje T-banebiblioteket som ska öppna i Bredäng, ett nytt äldre- och barnbibliotek i Axelsberg och större bibliotek i Luma.

Nästa år planeras följande projekt genomföras:

  • T-banebibliotek i Bredäng
  • Nytt bibliotek i Axelsberg
  • Nytt bibliotek i Hässelby gård
  • Biblioteket i Luma byggs ut
  • Biblioteket på Medborgarplatsen rustas upp
  • Biblioteket i Enskede rustas upp
  • Biblioteket i Björkhagen byggs om

Läs mer om genomförda och kommande projekt.

Madeleine

Offensiv satsning på kulturen 14 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

När konjunkturen går ned och många människors ekonomi är osäker, fyller kulturen en nyckelroll i samhället. Kulturen skapar mötesplatser, inspirerar samtal, främjar kreativitet och sprider bildning. Det vore en katastrof att spara på kulturen när den behövs som mest. Inför 2010 lägger vi därför en mycket offensiv kulturbudget.

Kulturbudgeten ökar totalt med 22 mkr, men eftersom flera projekt avslutats under 2009 och därmed inte behöver finansieras, kommer ännu mer pengar att frigöras.

Läs gruppledarnas presentation här: Budgetpresentation 2010. Förslaget till budget finns här. Uppdatering: Gruppledarna skriver om budgeten på Newsmill.

Den största satsningen blir på biblioteken runt om i hela staden. Redan förra året inledde vi arbetet med att förnya biblioteksstrukturen. Nu förstärker vi det arbetet ytterligare. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill går dit. (Mer om denna satsning kommer lite senare.)

En annan viktig satsning på kulturen är att kulturnämnden ska få en viktigare roll i utvecklingen av hela Stockholm. I arbetet med att genomföra översiktsplanen i Stockholm ska kulturnämnden samarbeta med stadsbyggandsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden så att kulturverksamheter blir en integrerad del av stadsutvecklingen. I Hjorthagen ska kulturnämnden och exploateringsnämnden planera för en kulturscen i en av Ferdinand Bobergs gamla gasklockor.

Kulturen ska också fylla en roll i de stora ombyggnadsprojekt som pågår i Stockholm. Stockholm konst (tidigare konstkansliet) får därför uppdraget att tillsammans med exploateringsnämnden arbeta med att använda exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt. Dessa centrala platser i Stockholm får inte bara vara irritationsmoment, de ska också berätta något annat.

När det nya Stockholm växer fram är barn och unga den prioriterade målgruppen. Under 2010 ska barn- och ungdomskulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” genomföras i alla delar av Stockholm. Nytt är att inte bara kulturnämnden och stadsdelsnämnderna har ansvar för detta, utan även bostadsbolagen, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden med flera. Alla de delar av staden som planerar och beslutar över barns och ungdomars miljöer och verksamheter ska utarbeta former för att ta till vara deras åsikter och värderingar

Incitamentsstrukturen inom kultur- och integrationsstödet ska även fortsättningsvis vara utformad så att det lönar sig för de fria grupperna att öka sina egna intäkter. Kulturnämndens arbete med att stärka samarbetsformerna mellan kulturlivet, näringslivet och andra aktörer fortsätter. En viktig del i det arbetet är att staden ska vara en god arbetsgivare även när det gäller konst och kultur. Konstnärer och musiker som anlitas av stadens institutioner eller institutioner med ekonomiskt stöd från staden, ska erbjudas skäliga ersättningar och skrivna avtal.

Stockholms Stadsmuseum och Stadsarkiv ska genomföra policyn för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet.

Tillgängligheten i Stockholms kulturliv ska ses över och åtgärder föreslås för att det ska vara mer tillgängligt för alla. Målet är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010, detta gäller även kulturlivet. Tillgänglighetsguiden ska publiceras i elektronisk form som möjliggör för användarna att uppdatera informationen.

Stockholms stadsteater får i uppdrag att, i samarbete med andra aktörer, ansvara för att uppmärksamma August Strindberg, med anledning av det förestående Strindbergsjubiléet 2012. Stadsteaterns 50-årsjubileum 2010 ska också uppmärksammas.

Madeleine

Skolbiblioteken lånar ut mer än någonsin 5 maj 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Idag berättar DN och SvD om en rapport från Kulturrådet som visar att skolbiblioteken i landet blir färre. I Stockholmhar vi god tillgång på skolbibliotek, vilket skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) beskriver på sin blogg. Vi kan också se att besöken vid skolbiblioteken ökar kraftigt. Mellan 2007-2009 ökade utlåningen i stadens grundskolebibliotek med 70 procent. För gymnasieskolorna är ökningen 25 procent under samma period. Utlåningen vid stadsbiblioteken ökade mellan 2006 och 2008 med 2,9 procent.

Stockholm har de senaste åren gjort stora satsningar på biblioteken. Alla stadens bibliotek är till för att användas, såväl av skolelever som av andra. En ny biblioteksstruktur har tagits fram för att biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Anna

Neptun och Stockholms stad samarbetar för bättre simkunnighet 11 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
76 comments

I år har staden gjort en storsatsning på att öka simkunnigheten bland stockholmarna. I flera stadsdelar är det så många som 25 procent av femteklassarna som inte kan simma (tjänsteutlåtande). I slutet av november genomfördes ett siminarium om problematiken.

Förhoppningen med satsningen är också att den ska öppna upp simsporten för fler barn och ungdomar genom att simföreningarna i Stockholm får ett stort ansvar i genomförandet av simundervisningen.

I SK Neptuns ambitiösa klubbtidning Neptunarens senaste nummer finns en lång och intressant artikel om satsningen och vad den kommer att innebära för stockholmarna och föreningen. De skriver bland annat detta:

Under höstterminen har det framgångsrika samarbetet mellan Neptun och Stockholms stad ytterligare utvecklats. Från och med januari 2009 kommer vi bl a att få ansvaret för att på stadens uppdrag genomföra ca 60 veckotimmar skolsimsundervisning i flera av stadens bad.

”Det här är ett mycket viktigt beslut som stockholms stad tagit”, säger Neptuns ordförande Micael Mathsson i en kommentar.

”Stadens ledande politiker och tjänstemän visar att man tror på föreningslivets kraft, och att man har stor resepekt och förtroende för den verksamhet Neptun bedriver. Vi bidrar till att öka simkunnigheten och det ger oss en viktig kontaktyta och rekryteringsbas för klubbens ordinarie verksamhet.”

Erik

Simma säkert 25 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

”Simma säkert” heter den simsatsning vi genomför i Stockholms stad. Om den och mycket annat berättade Madeleine och representanter för Stockholms idrottsförvaltning, simklubbarna Spårvägen och Neptun, Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet när kommuner, klubbar och andra samlades till ett ”Siminarium” i Eriksdalsbadet. Siminariet är en del av en stor simvecka vi har i Stockholm med svenska mästerskap för såväl seniorer som juniorer. Medan vi förkovrade oss tränade Stefan Nystrand och några av hans hans landslagskollegor på starter från de nya pallarna som fick viss uppmärksamhet under World Cup-tävlingarna nyligen.

(mer…)

Ett annat perspektiv på hästsport 3 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

I Stockholm gör vi en stor satsning på ridsporten. De fem kommunala anläggningarna i Grimsta, Åkeshov, Farsta, Sätra och Enskede byggs om till en enhetlig, högre standard. Ridsatsningen är en viktig del i vårt arbete med att få fler unga, ofta flickor, att röra sig. Vi vet att just flickor rör sig mindre än pojkar. Vi vet också att de helst vill att kommunen satsar på ridning.

Men en intressant artikel i Dagens Industri tar upp en annan viktig anledning till varför satsningar på ridsporten är bra.

(mer…)

Stor satsning på biblioteken i budgeten 9 september 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Stockholms satsning på biblioteken fortsätter. I nästa års budget ökar staden anslaget till biblioteken med 19 mkr. Biblioteken ska finnas där människor är och vara öppna när människor kan komma dit.

Biblioteken är inne i en spännande förändringsfas. Arbetet med den nya biblioteksstrukturen ska nu fortsätta, för att biblioteken ska finnas där stockholmarna är, exempelvis i tunnelbanan och i köpcentra. De nya medlen ska gå till att fortsätta moderniseringsarbetet. Vi kommer bland annat att få se tunnelbanebibliotek i Högdalen och Bredäng och en expansion av det populära biblioteket Luma i Hammarby sjöstad.

En viktig del av medlen ska också gå till att fortsätta öka öppettiderna. I Stockholm ökar besök och utlåning vid biblioteken till skillnad från resten av landet. Vi vill öka tillgängligheten ytterligare.

Läs dagens artikel i DN, SR.

Anna

Beslut fattat om Stockholmsarenan 9 september 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
6 comments

Pressmeddelande
2008-09-09

STOCKHOLM BYGGER STOCKHOLMSARENAN

– Vi vill stärka Stockholm som evenemangsstad. Globenområdet behöver utvecklas och därför behövs en ny arena för konserter, evenemang och idrott. Det finns också behov av en lösning för elitfotbollen i Stockholm som vi vill tillgodose.

– Byggandet av en ny evenemangsarena har stötts och blötts sedan 90-talet. Därför känns det väldigt tillfredsställande att vi nu drivit frågan i hamn. Evenemangsarenan är en viktig byggsten för att Stockholm ska bli en evenemangsstad i världsklass.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att kommunfullmäktige i går fattade ett inriktningsbeslut om en ny evenemangsarena i Globenområdet.

(mer…)

Upprustning av ridskolor 3 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments

Den satsning som Stockholms stad gjort på ridning det senaste decenniet är den största någonsin. När beslutet om satsningen fattades 1999 gjordes en avvägning mot vilka behov som fanns på stadens ridskolor och vilka behov som fanns inom andra delar av idrottslivet. Man fattade då beslutet att koncentrera satsningen på de 5 kommunala skolorna som finns inom Stockholms stad. Sedan dess har vi spenderat ca 200 miljoner kronor på att upprusta ridskolorna. Den sista att bli klar är Sätra ridskola som kommer att stå färdig inom något år. Byggarbetet börjar när som helst. Jag är glad över att ha varit med och tagit fram stora resurser just till ridningen där så många unga finner glädje och lär sig ta ansvar.

När man 1999 fattade beslutet om vilka skolor som skulle ingå i satsningen hade man självklart kunna besluta att erbjuda upprustning även av andra ridskolor runt om i Stockholm som erbjuder stockholmare ridundervisning. Men precis som i arbetet med alla andra kommunala budgetar måste man prioritera, och sätta gränser för vad man kan göra.

Charlotte har här ställt frågor om vilka som är skillnaden mellan de privata och de kommunala ridskolorna. Även om det vid första anblicken kan se ut som likartade verksamheter finns det väsentliga skillnader. De kommunala ridskolorna verkar under regler som är beslutade av idrottsnämnden. Det begränsar handlingsutrymmet för den enskilda arrendatorn, men säkrar en bred och lättillgänglig ridverksamhet för stockholmarna. En kommunal ridskola får exempelvis inte hyra ut stallplatser till privata hästar, vilket påverkar intäkterna.

Igår besökte jag Ågesta ridskola och såg återigen vilken fantastisk verksamheter de bedriver och hur väl de tar hand om själva området. Med tanke på att staden äger marken och det är många stockholmare som använder hela friluftsområdet är det självklart angeläget att ha en bra relation till dem som driver anläggningen. Diskussionen om hur samarbetet kring Ågesta kan utvecklas måste fortsätta.

Madeleine

Stockholm satsar på Stadsteatern 30 april 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

De senaste dagarna har en debatt om Stadsteaterns organisation och ekonomiska förutsättningar pågått, se exempelvis DN och SvD. Stadsteatern är ett bolag och beslutar själv om hur budgeten ska fördelas och hur teatern ska organiseras. Det politiska ansvaret är att ge ekonomiskt anslag och ge ägardirektiv. Några hard facts om stadens och statens anslag till Stadsteatern:

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden – konstgräs på Johannes BP 15 april 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

dagens möte i Stockholms stads idrottsnämnd fattades beslut om att upprusta Johannes bollplan med konstgräs, ny belysning och nya stängsel. Dessutom renoveras rakbanorna för friidrott. Detta kommer att vara ett viktigt lyft för idrottsföreningarna i Vasastan och resten av innerstan där bristen på fotbollsplaner varit stor. Arbetet kommer att inledas i vinter och bli klart under början av 2009.

Stockholms stad har satsat mycket på konstgräsplaner de senaste åren och med beslutet om Johannes bollplan så har det totalt blivit 40 planer runt om i staden. Satsningen har inte bara varit bra för fotbollen i allmänhet, utan har också givit en mycket tydlig jämställdhetseffekt. Mellan 2001 och 2006 ökade antalet fotbollsspelande barn och ungdomar i Stockholm med 2500. Av dessa var hela 1750 flickor. Den allmänna bedömningen är att detta till stor del beror på det ökade utbudet av konstrgräsplaner.

Erik

Stockholmarna behöver bättre simkunskaper 12 mars 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Pressmeddelande, 2008-03-12

Madeleine Sjöstedt (fp)
kultur- och idrottsborgarråd

STOCKHOLM SATSAR PÅ BÄTTRE SIMKUNSKAPER FÖR UNGA

– Vi vill ge barn och ungdomar i Stockholm bättre simkunskaper. Framför allt måste vi förbättra för barn som bor i områden med lägre simkunnighet.

(mer…)

Ny bad- och idrottsanläggning i Vanadislunden 28 februari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
5 comments

Igår presenterade Madeleine Sjöstedt och Kristina Axén Olin en idéskiss till den storsatsning på en ny bad- och idrottsanläggning som staden planerar i Vanadislunden (DN, SvD, Radio Sthlm, Metro, City). Bakgrunden till satsningen är att efterfrågan på idrottsytor kommer att öka kraftigt när Norra stationsområdet blir en ny stadsdel med ca 8 000 bostäder. Dessutom är det brist på idrottsytor i Vasastan redan. (mer…)