jump to navigation

Tänker S lägga ner Asplund-biblioteket? 28 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: ,
3 comments

För en liten stund sedan publicerades den radiodebatt om renoveringen av Asplund-biblioteket (se här) som jag deltog i igår tillsammans med oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S). Jag hoppas att många lyssnade eftersom detta var  ytterligare en ny åsikt från vår egen socialdemokratiska pop-cornmaskin.

Nu ska vi fatta beslut om att upprusta Asplundbiblioteket så att det inte förfaller. Vi ska också göra en analys av hur huset bättre kan utnyttjas för bibliotekets nya behov. I gårdagens DN säger Rudin att detta är att slösa med resurserna. Hur tänker han då? Att vi ska låta huset tappa putsen?

Istället börjar socialdemokraterna tala om den utbyggnad som inte blev av. Att frågan om en ny tillbyggnad ”inte fått ett värdigt slut”. Det intressanta är att Socialdemokraterna inte på 2,5 år lyckats framföra den åsikten: Inte i motioner, inte i interpellationer, inte i budgetar, inte i verksamhetsplaner. Många tillfällen – inte ett ord! Om Rudin knackar på sin borgarrådskollega och granne Roger Mogerts, ansvarig för utbyggnadsplanerna, dörr och talar med honom kanske de kan  reda ut det här. För mig är det obegripligt.

För att dra lärdom av den tidigare S-kollapsen följer vi nu regelboken. Först anslår vi pengar till en utredning som talar om vad åtgärderna kan  kosta för att därefter fatta beslut om vad vi ska göra. Inte som då tillbyggnaden var aktuell: Först beslut om att göra det och en ungefärlig kostnad för att sedan konstatera att det blir minst dubbelt så dyrt och riskerar att urholka hela biblioteksverksamheten. Därför fanns inte utbyggnad av Stadsbiblioteket med i budgeten för 2010. Se här.

I radiodebatten igår gick Socialdemokraterna nu ännu ett steg längre. Man öppnar för att biblioteket ”(inte) behöver vara på den här platsen, det kan vara på någon annan plats i Stockholm”. Nu talar vi klargöranden. Asplund-biblioteket är Stockholms huvudbibliotek. I detta finns ett stort värde. Nu öppnar Socialdemokraterna för att Asplundbiblioteket inte längre ska vara stadens huvudbibliotek. Kanske inte bibliotek överhuvudtaget?

Socialdemoraterna är svaret skyldiga. Ska Asplundbiblioteket vara otillgängligt? Ska Asplundbiblioteket läcka energi? Ska Asplundbiblioteket vara fuktskadat? Ska Asplundbiblioteket inte längre vara ett bibliotek eftersom ”det inte behöver vara där” som socialdemokraternas företrädare sa i radion?

Madeleine

Läs Rasmus Jonlunds (FP) bloggpost: Självklart ska Asplunds bokpalats upprustas

Asplunds pärla får inte förfalla 27 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

Asplunds stadsbibliotek är en gammal byggnad och som alla gamla byggnader behöver den från tid till annan ses över. Är byggnaden dessutom besökt av över 800.000 besökare per år och dessutom en av Sveriges mest kända, skapad av en av våra mest hyllade arkitekter, är det självklart att det kostar att se över hur byggnaden ska användas och underhållas. Att ha den inställningen är inte att kasta pengarna i ett svart hål, som oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) menar. Men han knyter an till en klassisk biblioteksnjugg s-position.

I DN kan man idag läsa om det utredningsbeslut angående Stadsbiblioteket som både Kulturnämnden och Fastighetsnämnden snart ska ta ställning till. Beslutet innebär att Kulturförvaltningen respektive Fastighetskontoret ska se över både hur ytorna i Stadsbiblioteket ska användas och vilket renoveringsbehov som finns i fastigheterna.

Ledstjärnan i arbetet är hur Asplunds stadsbibliotek ska fortsätta att utgöra navet bland alla Stockholms folkbibliotek. Två viktiga stöttepelare i det arbete är dels de stora kulturhistoriska värden som finns i biblioteket, dels att det ska kunna fylla besökarnas förväntningar på vad ett modernt bibliotek ska ha att erbjuda.

Sedan alliansen tog över makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturen har vi målmedvetet satsat på biblioteksverksamheten. Anslaget för Stockholms stadsbibliotek låg 2011 på 277 miljoner kronor, 2006 var samma siffra 222 miljoner kronor. Vår politik har möjliggjort nya bibliotek, att gamla har kunnat flytta till mer tillgängliga adresser, att bibliotek har renoverats och att öppettiderna förlängts.

Rudin talar sig varm om att en tillbyggnad av Asplunds stadsbibliotek skulle innebära ”ett lyft för litteraturen i vårt stadsrum”, men han talar tyst om att Stadsbiblioteket under Socialdemokratins styre 2002-2006 fick se sina anslag minska med över tio miljoner åren innan vi tog över makten. Han glömmer också att nämna att hans eget parti för länge sedan har gett upp tillbyggnadstanken. Ingenstans har detta förts fram som förslag under 3.5 år! 

Vi värnar om bibliotekens roll i det demokratiska samhället och det fria kunskapssökandets betydelse för individens frihet. Därför satsar vi målmedvetet på att uppdatera biblioteken för 2000-talet – det gäller både Asplunds stadsbibliotek och alla andra folkbibliotek i Stockholm. Här finns det en skillnad mellan majoriteten och oppositionen som lätt går att förstå genom att studera tabellen nedan.

/ Madeleine

Stockholms stadsbiblioteks nettobudget 2001-2010:

År Majoritet Nettobudget
2001 fp+m+kd 219
2002 fp+m+kd 235
2003 s+v+mp 234
2004 s+v+mp 222
2005 s+v+mp 223
2006 s+v+mp 223
2007 fp+m+kd 226,5
2008 fp+m+kd 226,5
2009 fp+m+kd 260,2
2010 Fp+m+kd 278,2

Ingen tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek 12 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
27 comments

Biblioteken är en av Stockholms stads viktigaste verksamheter. Det är också en verksamhet i snabb förändring efter de nya förutsättningar som bland annat teknikutvecklingen skapar. Därför har vi tagit initiativ till den biblioteksomvandling som skett under de senaste åren, bestående av ökade öppettider, moderniserade bibliotek och nya bibliotek. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit. I budgeten som presenteras på onsdag kommer vi att fortsätta satsa på att modernisera Stockholms bibliotek. Exempelvis kan det bli aktuellt med ett bibliotek vid Slussen, vilket nu ska analyseras.

För ett antal år sedan togs initiativ till att bygga en kompletterande byggnad till Asplunds bibliotek vid Odenplan. En formulering om detta fanns med redan i 2002  års budget och 2003 fick stadsbyggnadskontoret, markkontoret, fastighets- och saluhallskontoret samt kulturförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om förutsättningar och behov av ett nytt stadsbibliotek i Stockholm. Förstudien presenterades 2004, och 2005 fortsatte arbetet med att fördjupa förstudien.

Detta resulterade i att en arkitekttävling utlystes 2006. Tävlingen fick stor internationell uppmärksamhet och över 1100 deltagare inkom med bidrag. Under tävlingens gång hölls ett samråd, med en mängd remissinstanser och offentliga möten. En kvalificerad jury valde efter två tävlingsomgångar ut det vinnande förslaget, Delphinium. Förslaget har därefter bearbetats på olika sätt.

Ekonomiska kalkyler var en del av bearbetningen, men i slutet av 2008 stod det klart att det fanns risk för ökade kostnader för byggnaden. En arbetsgrupp under stadsledningskontorets ledning fick därför i uppdrag att under 2009 hitta en ansvarsfull finansiering av projektet. Gruppen har under året kontinuerligt rapporterat till finansborgarrådet och mig.

Jag kan nu konstatera att det inte finns någon ansvarsfull finansiering av detta projekt. De ekonomiska kalkyler som vi från början fått presenterade för oss, har förändrats radikalt. Konsultföretaget Öhrlings Price Waterhouse Coopers har anlitats för att ta fram en riskanalys. Denna visar att kostnaderna är mycket osäkra, men bedöms vara betydligt högre än planerat. Den totala investeringskostnaden beräknades 2006 till att bli upp till 885 mkr. Idag ligger beräkningen på 1350 mkr. Inte heller finns säkra kalkyler för drift- och kapitalkostnader, men beräkningarna har rört sig upp till över 130 mkr per år, från betydligt lägre beräkningar tidigare. Detta är kostnader som skulle ha belastat biblioteksverksamheten framöver.

Som kostnadsläget och osäkerheten just nu ser ut för projektet, skulle det inte vara ansvarsfullt att gå vidare med en tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek. Det skulle innebära kostnader vi inte ens kan överblicka, något vi inte kunde ana från början.

Vi är mitt i ett sjudande arbete med att modernisera biblioteksstrukturen i Stockholm. Här skapas den moderna tidens biblioteksverksamhet. Till detta kommer det att behövas medel. Att koncentrera stora summor pengar till ett enda bibliotek riskerar att motverka dessa ambitioner. Den satsning som görs de kommande åren på Stockholms bibliotek, tillförsäkras nu medel som annars skulle ha gått till driften för en tillbyggnad vid Odenplan.

Madeleine

DN, SvD, Radio Stockholm, ABC

Kulturmiljön och Stadsbiblioteket 17 september 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Debatten om ett nytt stadsbibliotek har pågått länge, från tankefrö till det vinnande förslaget Delphinium. Igår fick jag ett brev från Icomos, en obunden, världsomspännande organisation för professionella kulturmiljövårdare och Unescos expertorgan för kulturmiljövård och Världsarvskonventionen. Icomos skriver att de anser att en tillbyggnad av Stadsbiblioteket vid Odenplan förstör kulturmiljön.

Jag vill beskriva hur förslaget på nytt stadsbibliotek har kommit till. Debatten om att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till Gunnar Asplunds pärla vid Odenplan började för många år sedan. Arbetet har skett i politisk enighet.

2003 fick stadsbyggnadskontoret, markkontoret, fastighets- och saluhallskontoret och kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningar och behov av ett nytt stadsbibliotek i Stockholm. Förstudien presenterades under år 2004 och under 2005 gavs ett uppdrag att fördjupa förstudien. Efter detta har arbetet fortskridit i flera moment, inom vilka kulturmiljön spelat en betydande roll. I det detaljplaneprogram om området som togs fram 2007, finns en grundlig miljöanalys med.

När arkitekttävlingen inleddes, utsågs en jury bestående av tjänstemän inom olika delar av stadens förvaltning och fackmän inom arkitektur. Juryn har i sitt arbete vägt in alla viktiga aspekter, däribland kulturmiljöfrågor. Kulturhistoriska aspekter är alltså på intet sätt glömda område i processen för att ta fram ett nytt stadsbibliotek.

Gunnars Apslunds vackra biblioteksbyggnad är ritad och byggd för att vara ett centralbibliotek. Redan idag är biblioteket överbelastat och när station Odenplan byggs, kommer folktillströmningen att öka kraftigt. Om man vill att det ska fortsätta vara ett huvudbibliotek så behövs en kompletterande byggnad.

Madeleine

Ansvarsfull finansiering för biblioteket 6 mars 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Arbetet med det nya stadsbiblioteket pågår för fullt, nu i en fas där man tittar närmare på kostnaderna. Detta skriver DN om idag.

Efter att det vinnande arkitektförslaget Delphinium utsågs i november 2007 har fastighetskontoret haft i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen och stadsledningskontoret ta fram underlag för ett inriktningsbeslut. I uppdraget har ingått att ta fram ett detaljerat förslag till ny byggnad och biblioteksverksamhetens innehåll.

Under 2009 kommer det huvudsakliga målet vara att finna en ansvarsfull finansiering inför ett kommande genomförandebeslut. Arbetet leds av en projektgrupp underställd kommunstyrelsen som rapporterar till finansborgarrådet och kulturborgarrådet. Projektgruppens utredning ska vara klar under 2009.

När staden bygger ett bibliotek i världsklass, är det inte bara ett hus. Det ska också vara en biblioteksverksamhet i världklass. Därför kommer projektgruppen att se över såväl byggkostnader som driftskostnader för att hitta bästa möjliga lösning. Exempelvis ska man se över hur uthyrningsbara delar av det nya biblioteket kan utformas.

Anna

Arbetet med ett nytt stadsbibliotek går vidare 12 september 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
add a comment

TV4 hade i veckan ett inslag om arbetet med det nya stadsbiblioteket i Stockholm, där det framlades som om arbetet har lagts på is. Så är inte fallet. Tvärtom pågår arbetet med ett nytt stadsbibliotek för för fullt. 2009 års budget som har presenterats i dagarna, innehåller följande formulering:

Arbetet med det nya stadsbiblioteket har hittills främst fokuserat på den arkitektoniska utformningen. Under 2009 kommer det huvudsakliga målet vara att finna en ansvarsfull finansiering inför ett kommande genomförandebeslut. Arbetet leds av en projektgrupp underställd kommunstyrelsen som rapporterar till finansborgarrådet och kulturborgarrådet.

Anna

Ett kraftfullt försvar av det nya Stadsbiblioteket 30 maj 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
add a comment

Asplundkännaren och tidigare intendenten vid Arkitekturmuseum, Karin Winter, skriver idag en mycket informativ artikel i dagens DN om förslaget till utbyggnad av Asplundbiblioteket på Sveavägen.

Winter konstaterar på ett förtjänstfullt sätt behovet av ett nytt Stadsbibliotek i en växande storstad. Liksom jag förvånas hon över att diskussionen så ensidigt kommit att handla om stadens behov av så kallade märkesbyggnader och inte om stadens behov av just ett bibliotek!

(mer…)

Stadsbiblioteket går mot hundra 31 mars 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Den roligaste delen av mitt uppdrag är att få träffa och lyssna till alla människor med inspirerande idéer, stor kunskap och starkt engagemang. Vi håller inte alltid med varandra men en livlig diskussion är en god diskussion och alltid bättre än ingen diskussion. I ett panelstafett om framtiden i Asplund-biblioteket som fyller 80 fick jag vara med om det igen. Åsikter och inlägg som födde massor av nya tankar.

(mer…)

Asplunds Stadsbibliotek fyller 80 år 28 mars 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

I år fyller vårt vackra stadsbibliotek 80 år. Biblioteket firas med en hel dag av aktiviteter på måndag den 31 mars. Mellan 10 och 21 pågår allt från sagostunder och rundvandringar till tårtkalas för barn och vuxna. Årets och förra årets mottagare av Nordiska rådets litteraturpris, Naja Marie Aidt och Sara Stridsberg möts i ett samtal och författaren Marcus Birro talar om makt och tröst.

Madeleine deltar klockan 17.30 i ett stafettsamtal om kulturens och Stockholms framtid, tillsammans med Pamela Shultz Nybacka, forskare i bokekonomi på Stockholms universitet, Katti Hoflin, chef för Rum för barn, Per Kallstenius, stadsarkitekt Stockholms stad, Inga Lundén, stadsbibliotekarie samt representanter från Bokhora och New York Stories.

Anna

Asplunds pärla ska vara stadsbibliotek 18 mars 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Stockholm ska få ett nytt stadsbibliotek. En av våra mest kända och arkitektoniskt intressanta byggnader ska få en systerbyggnad. Det är glädjande att detta väcker debatt om arkitektur och kultur i Stockholm. Men det är viktigt att komma ihåg att det är här och nu vi ska bygga ett bibliotek. Inte sedan och inte någon annanstans.

(mer…)

Stadsbiblioteket ska ligga vid Odenplan – att tänka om vore fegt 15 februari 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Under alla mina år i Stockholms kulturpolitik har ett nytt stadsbibliotek stått på agenda. Frågan har stötts och blötts: var ska det ligga, ska det ersätta Asplundbiblioteket, har vi råd, är alla frågor som tagit lång tid att besvara. I och med att kommunfullmäktige bestämde sig för en internationell arkitekttävling togs ett viktigt steg: det gamla stadsbiblioteket blir kvar i sina ursprungliga lokaler och den nya byggnaden som gör detta möjligt byggs strax bredvid.  För en biblioteksälskare som mig var det extremt viktiga steg och de kändes väl underbyggda efter alla diskussioner.  Någon gång måste man våga bestämma sig. (mer…)