jump to navigation

Budget för Kulturnämnden, Fastighetsnämnden och Stockholms stadsteater 2013 10 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , , , ,
4 comments

Idag presenternades nästa års budget för Stockholms stad. Nedan finns en kort sammanfattning av de satsningar som finns i budgeten för Kulturnämnden, Stadsteatern och Fastighetsnämnden.

Kulturnämnden och Stockholms stadsteater
För kulturen innebär budgeten en rekordstor anslagshöjning, ja faktiskt den största sedan alliansen 2006 vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken. Reformerna och förändringarna fortsätter. Sammanlagt höjs budgeten med ca 40 miljoner kronor. Genom höjningarna kan vi både utveckla kvaliteten i stadens kulturverksamheter och få fler att ta del av den. Fokus är på dem som idag står utanför.

Ytterstadssatsning på biblioteken. I våras antog kulturnämnden en ambitiös strukturplan för Stockholms stadsbibliotek. Förutom förlängda öppettider beslutades om en rad satsningar på nya, flyttade och renoverade bibliotek. För att förverkliga planen höjs nu anslaget till Stockholms stadsbibliotek och pengar avsätts för ökade investeringar under 2013. Det ökade anslaget ska särskilt gå till att förverkliga strukturplanen i ytterstaden. Stockholms stad har sedan 2006 till 2012 ökat anslagen till biblioteken med 55 mnkr per år, från 223 till 278 miljoner kronor. 2013 höjs den siffran ytterligare.

Miljonregn över Stockholms stadsteater.Stockholms stadsteater lockar ständigt en allt större publik och förra året var det bästa publikåret i teaterns historia. För att utveckla teatern ytterligare får teatern ett ökat anslag med 10 miljoner kronor. Vår förhoppning med anslagsökningen är både att teatern ska kunna behålla rekordpubliken och utveckla verksamheten ytterligare. Sammanlagt har anslagen till Stadsteatern ökat med 34 miljoner kronor sedan 2006, från 196 till 230 miljoner kronor. Förutom ett höjt anslag till teatern ska teatern arbeta vidare med hur den organiserar sin verksamhet i syfte att så mycket resurser som möjligt ska läggas på den konstnärliga verksamheten.

Kulturhuset och Stockholms stadsteater blir ett nytt allkonsthus.Två av stadens största kulturinstitutioner ligger idag vägg i vägg, Kulturhuset och Stockholms stadsteater. Entré och en del ytor inne i Kulturhuset används gemensamt. För att utveckla kulturverksamheterna vid Sergels Torg föreslås i budget att de slås samman till en kulturinstitution. Det blir en kulturinstitution mitt i Stockholms hjärta som spänner över såväl teater, kultursamtal, film, konst som litteratur. Ett kulturhus som blir unikt i Norden och som kan göra avtryck internationellt. Den nya organisationen landar i en tid där det konstartsövergripande arbetet blir allt viktigare.

Satsning på scen för ung och nyskapande konst. Studion i Kulturhuset med 8 meter i takhöjd och cirka 630 kvadratmeter golvyta blir en scen för ung och nyskapande konst i samarbete med de konstnärliga högskolorna i Stockholm. Studion ska både vara ett sätt för unga nyutbildade kulturskapare att nå en bredare publik i hjärtat av Stockholm och ett sätt för stockholmarna att komma i kontakt med ung och nyskapande kultur.

Förlängda öppettider för stadens museer. För att ytterligare tillgängliggöra stadens museer för såväl stockholmare som besökare utökas öppettiderna under juni fram till september.

Utbyggnad av Liljevalchs. Liljevalchs är en mycket populär konsthall. För att även fortsättningsvis kunna locka och möta en stor publik krävs såväl renoveringar och utbyggnad av kosthallen. Utställningsytorna måste bli större så att mer än en utställning ska kunna äga rum samtidigt, det måste bli enklare att både lasta in och ut konst och material och lokalerna anpassas efter de moderna krav som finns på bland annat inomhusklimat för att kunna visa konst. I budgeten avsätts 9 miljoner kronor för 2013 avsedda att genomföra vissa åtgärder samt ta fram en plan för hela projektet. Den totala kostnaden för en ombyggnad av Liljevalchs beräknas hamna på omkring 130 miljoner kronor.

Kulturskolan.För att locka fler barn och ungdomar i socialt utsatta områden till musikundervisningen införs El Sistema i Stockholm. El Sistema är en särskild undervisningsform som förutom att lära eleverna att spela ett instrument också utvecklar deras sociala förmågor och samarbetsförmågor. Till undervisningen ska en etablerad orkester knytas som både kan bidra till undervisningen och utgöra goda förebilder för eleverna. I budgeten föreslås också att Kulturskolans organisation ses över, att man ska dela upp Kulturskolan i Vår teater och en musikskola.

Höjd kvalitet för att locka fler besökare till kulturen.För att ytterligare locka fler besökare till stadens kulturinstitutioner avsätts medel för höjd kvalitet. Hur dessa medel ska fördelas mellan olika satsningar meddelas senare i Kulturnämndens verksamhetsplan för 2013.

Stadsarkivet tilldelas medel för att digitalisera kommunfillmäktiges alla handlingar samt för att hjälpa stadens förvaltningar att lyfta fram sin historia.

Fastighetsnämnden
I stadens budget för 2013 fortsätter vi vår satsning på att utveckla stadens torg till attraktivare mötesplatser. I uppdraget ligger att ytterligare utveckla och främja tillkomsten av fler torg- och marknadsplatser. Till detta ska läggas att man i och med årets budget, inom staden, kommer att påbörja ett nytt sätt att arbeta vad gäller utvecklingen av stadsmiljön. Inspirationen kommer från det arbetssätt som internationellt kallas för ”tactical urbanism”, och innebär kortfattat att stockholmarna i samråd med stadsdelsnämnderna ges möjligheten att lägga fram egna förslag på hur man vill förändra sin närmiljö. De delar av staden som idag uppfattas som trista och döda kan genom stockholmarnas egna förslag på detta sätt omvandlas till levande stadsrum. Jag är mycket glad över båda dessa förslag som handlar om att tillgängligöra och ge liv åt de offentliga rummen. Förhoppningen är att skapa sammanhållna, attraktiva och trygga offentligt rum i världsklass med temat kultur, upplevelser, gröna platser, handel och torg.

I syftet att än mer tillgängligöra Stockholms stränder och vatten ska fastighetsnämnden under året också, som fastighetsägare vid många av stadens bad, tillsammans med berörda stadsdelsnämnder och andra aktörer delta i arbetet med att upprusta och utveckla kommunens strandbad.

Fastighetsnämnden får i budgeten även uppdraget att fortsatt inventera sin egen mark, i syftet att möjliggöra för fler placeringar av tillfälliga studentbostäder. Om Stockholm ska behålla sin tätposition som kunskaps- och vetenskapsstad krävs det en god tillgång till studentbostäder. Vi ska göra allt vi kan för att dra vårt strå till stacken, och hoppas att vi kan hitta ännu fler tomter som är lämpliga för tillfälliga paviljonger.

Miljöarbetet tar vidare en stor plats i årets budget. Arbetet med att teckna gröna hyresavtal, och anlägga gröna tak och urbana odlingar, kommer under året att intensifieras. Dessutom ska nämnden långsiktigt arbeta för att miljöklassa hela beståndet. Vi arbetar således på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Det kommer vi fortsätta med.

Nämnden kommer också fortsatt att aktivt delta i stadsutvecklingen. Det handlar exempelvis om att tillsammans med berörda förvaltningar skapa ett nytt kulturkluster vid Ferdinand Bobergs gasklockor, i kommande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, och att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i City, där torgytan omdisponeras så att uteserveringar och kulturaktiviteter.

/ Madeleine

Starkt kulturår – Stockholms stads årsredovisning 2011 12 april 2012

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Stockholms stads årsredovisning är för alla kulturvänner glädjande läsning. Såväl Stockholms stadsteater, Stadsmuseet, Kulturnatten som Kulturhuset hade rekordsiffror. Och på Stockholms stadsbibliotek gjorde e-boken sitt definitiva genombrott.

Till Kulturhuset kom under 2011 tre miljoner besökare, vilket är en ökning med drygt 900 000 jämfört med året tidigare. Till den verksamhet som drivs av Kulturhuset kom 1,8 miljoner besökare vilket var en ökning med lite över 30 procent. Den stora publiktillströmningen har en stor del av sin förklaring i de nya biblioteken på våning Plattan och våning 2 samt att öppettiderna blivit mer generösa.

2011 är det hitintills bästa året i Stockholms stadsteaters historia. 379 794 besök gjordes på scenerna i Kulturhuset och i Skärholmen och på Parkteatern ytterligare 140 544. Sammanlagt alltså över en halv miljon teaterbesökare. Särskilt glädjande var att andelen barn och ungdomar uppgick till 21,2 procent. För stadsteaterns del är det dock inte bara mängden besökare som är anmärkningsvärt hög utan även beläggningsgraden i teatersalongerna som i genomsnitt uppgick till hela 86,2 procent.

264 240 personer deltog i Stockholms stadsmuseums verksamhet under 2011, vilket även det är det högsta antalet deltagare någonsin. Av dessa deltog 19 498 i stadsvandringar eller besökte någon av museets fyra museilägenheter.

Årets olika evenemang har varit mycket uppskattade. Kulturnatt Stockholm som genomfördes den 9 april med fri entré besöktes av 60 000 stockholmare och turister. Till Stockholms Kulturfestival kom omkring 340 000 besökare till de runt 600 evenemangen.

För Stockholm stadsbiblioteket har 2011 varit ett år i digitaliseringens tecken. En ny mobil- och desktopwebb lanserades under året. En viktig del av den nya webben är förenklad tillgång till bibliotekens e-medier. Att e-boksversionen av biografin Jag är Zlatan lånades ut över 1500 gånger under de tre första månaderna innebar e-bokens genomslag på Stockholms bibliotek.

I Stockholms kulturskola deltog 25 421 barn och unga under 2011. Av dessa gick 14 768 i de avgiftsbelagda kurserna inom ämnen som bild & form, teater, musik eller dans. Inom prova-på-verksamheten deltog 6 191 och inom skolornas kulturköp 4 462.

Jonas

Samarbete för att stärka kulturskolorna 20 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags:
add a comment
Landets kulturskolor är en omhuldad verksamhet. De flesta är överens om kulturskolornas stora värde för barn och ungdomars kulturutövande. Sveriges kommuner satsar årligen runt 2 miljarder kronor på denna verksamhet. Men nu vill vi veta mera om kulturskolorna i syfte att vässa dem ytterligare.
Därför startar nu Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK, nu ett projekt för att titta närmare på kulturskolornas betydelse och hur de kan utvecklas ytterligare. Se pressmeddelande här.
Själv kommer jag att vara aktiv i detta arbete och har stora förväntningar för Stockholms räkning.
Madeleine

Satsningar på kulturen i ytterstaden 23 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

I gårdagens DN kunde man läsa att antalet elever från Rinkeby-Kista som deltar i Kulturskolans verksamhet har sjunkit. Som vanligt var inte Ann Marie Engel (V) sen med att komma med kritik.Men när vi tittat lite närmare på statistiken visar det sig att antalet barn och unga från Rinkeby-Kista i Kulturskolan inte alls har sjunkit. Tvärtom har antalet ökat med omkring 50 procent.

Hur kommer det sig?

I statistiken från Kulturskolan visas hur många barn- och unga i varje stadsdel som deltar i dess verksamhet. Under de uppräknade stadsdelarna finns även en rubrik som heter övriga vilken redovisar 1 171 elever. I denna kategori hamnar barn vars adresser inte är uppdaterade i kulturskolans elevregister. Vid Kulturskolans manuella kontroll av vilka dessa elever är har det visat sig att 314 av dessa 1 171 elever har en bostadsadress i Rinkeby-Kista.

För Rinkeby-Kistas del deltog sammanlagt 361 elever i Kulturskolans verksamhet under 2011. Samma siffra för 2010 var 244. Alltså, har det under förra året skett en ökning om 117 elever eller närmare 50 procent. Ingen annan stadsdel har ökat så mycket mellan 2010 och 2011.

Men även om det glädjer mig att antalet elever i Kulturskolan från Rinkeby-Kista har ökat är vi långtifrån nöjda. Kulturvanorna är mycket ojämnt fördelade mellan Stockholms olika stadsdelar. Som liberal tycker jag detta är mycket problematiskt eftersom kultur, precis som utbildning, är ett verktyg för individen att påverka och förändra sitt liv till det bättre.

Och det är av just med bakgrund av detta som vi under året satsar 12,8 miljoner kronor extra för att stimulera kulturen i fem ytterstadsstadsdelar. 8,6 miljoner kronor av dessa kommer att gå till att förstärka stadsdelsbiblioteken, 3,2 miljoner till Kulturskolan och 1 miljoner kronor till det fria kulturlivet. Det ska under året bli mycket spännande att se vilka avtryck dessa medel gör för kulturlivet i ytterstaden.

Med tanke på att vi nu är mitt uppe i att genomföra denna satsning, och att den varit känd sedan slutet av november, blev jag förbryllad när jag läste en annan vänsterpartists, Per Sundbergs, inlägg i dagens DN. Sundberg föreslår nämligen att vi borde satsa extra medel på kulturlivet i ytterstaden – alltså en uppmaning att göra det vi redan gjort.

/ Madeleine

Läs: Kulturförvaltnings verksamhetsplan 2012

Farsta kultur invigt 16 januari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Mitt i centrumbebyggelsen i Farsta invigdes i lördags satsningen Farsta kultur med pompa och ståt. Innan alla framföranden från både före detta och nuvarande elever från kulturskolan i Farsta tog vid invigningstalade Madeleine inför ett fullsatt auditorium.

Förutom att själva biblioteket under 2011 har genomgått en upprustning innebär den nya satsningen ett närmare samarbete mellan biblioteket, kulturskolan och Primaskolan som alla ryms i samma hus på Farstagången 8 – den nya mötesplatsen för kultur i Farsta.

Dessutom har även ett nytt café öppnat i foajén som leder besökarna in till både kulturskolan och biblioteket. Caféet kommer att kunna erbjuda de redan invanda biblioteksbesökarna en trevlig miljö att antingen före, under eller efter besöket på biblioteket andas ut i över en kopp kaffe, samtidigt som det är vår stora förhoppning att caféet ska locka fler människor att våga ta steget in i böckernas värld. Helt enkelt att steget in på biblioteket ska vara så litet och så naturligt som möjligt för så många som möjligt.

Det ska verkligen bli spännande att se hur samarbetet inom Farsta kultur kommer att utvecklas framöver. Förutsättningarna är goda: bibliotek med läsplatser, en teater med 250 sittplatser, musikstudios, drama- och dansrum, grupprum, studierum, foajé med café och plats för utställningar.

Och tycker du att namnet Farsta kultur inte låter särskilt spännande – var inte orolig. Det pågår nämligen en namntävling som det är fritt fram för alla att delta i.

/Anders

Farsta kulturcentrum 16 november 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

DN skrev igår om planerna på Farsta kulturcentrum, ett inriktningsbeslut som vi ska ta idag på nämnden. Skapandet av Farsta Kulturcentrum är ett exempel på förnyelse av kulturlivet. Kulturupplevelser är ofta knutna till en fysisk lokal. Allt mer kultur upplevs mobilt och digitalt, men den traditionella lokalen har inte förlorat sin betydelse. Behovet av lokaler som kan erbjuda institutioner och individer med gemensamma intressen genreöverskridande möten har tvärtom ökat. Farsta centrum är ju redan idag ett ställe där folk samlas, enligt bloggaren som jag länkar till nedan finns det minst 15 ställen där man kan ta sig en kopp kaffe. Men det är väl bara bra? Att man kan ta sig en kopp kaffe, rycka åt sig en bok, titta på en utställning, medan man till exempel väntar på sitt barn inne på kulturskolan skapar ännu fler möten. Stadens kulturlokaler skall användas effektivt som knutpunkter och mötesplatser.

HBT-sossen: Farsta – ett centrum för kaffe?

Kultur på höstlovet 1 november 2010

Posted by AmandaValentin in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Idag är första dagen på höstlovet och vi vill passa på att påminna om som erbjuds i staden för barn och ungdomar! Biblioteken är såklart öppna, varför inte göra en utflykt till ett bibliotek där man inte varit förut? På Kulturskolan erbjuds också en mängd aktiviteter. På stadens höstlovssida får du tips pm både idrott- och kulturaktiviteter

(Ivana Matic och Zhiwar Naeimi sjunger vid invigningen av Stockholms första ljudkonstverk i september i år)

Dockteatern Tittut intar Blå huset i Tensta 7 juni 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags:
add a comment

Mer barnkultur i Blå huset, mer kulturundervisning i skolorna – helt enkelt mer och bättre för fler! Kulturskolan har gjort ett fantastiskt arbete och tycks funnit en lösning för barnkulturlokalen i Blå huset.

Kulturskolan har länge varit på väg att lämna den stora barnkulturlokalen i Blå huset i Tensta. Det har varit svårt att locka elever till lokalen, under en period var man tvungen att ha en receptionist av trygghetsskäl. Kulturskolan i Tensta hade bara 100 elever. Därför förbereddes en flytt av verksamheten till Tenstas skolor för att nå fler barn. Samtidigt ville man frigöra resurser till verksamheten då hyran för lokalen var en halv miljon om året. Det var ohållbart.

Nu finns dock en lösning som både ger Kulturskolan möjlighet att arbeta mera i skolorna och nå flera samtidigt som verksamheten i Blå Huset kan bibehållas. Kulturskolan, Dockteatern Tittut, Stadsmissionen och Stadsdelsförvaltningen ska nu se över hur man tillsammans kunna fylla huset med barnkultur. Under hösten har de beviljats stöd från Järvalyftet för att utarbeta en plan för de kommande två åren.

Det är Kulturskolan som har varit drivande i att dra samman detta kluster av organisationer, som tillsammans kommer kunna skapa en mer varierad barnkulturverksamhet i Blå huset, samtidigt som Kulturskolan kommer undervisa både i Blå huset och i skolorna.

Detta är fantastiskt roligt och en positiv nyhet från Tensta.

/Madeleine

Kulturskolan på rätt väg 6 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
20 comments

SvD skriver idag om kulturskolan och de besparingar som görs på verksamheten. Att erbjuda barn undervisning i kulturskolan tillhör inte kommunens lagstadgade kärnverksamhet, inte desto mindre läggs 146 miljoner på verksamheten. Det viktigt för mig att kulturskolan uppnår sitt mål: ger barn möjlighet att utveckla sina konstnärliga talanger. Det är skattefinansierad verksamhet, den skall var kostnadseffektiv och tillgänglig.

Angående lokalerna: Det är inte ansvarsfullt att lägga stora pengar på dyra lokaler som inte fungerar optimalt. Kulturskolan kommer i stället att vara på platser där barnen redan finns, till exempel i skolorna, det är kostnadseffektivare. Vi vill understryka att inga barn som idag undervisas skall ”hamna på gatan” på grund av lokalbrist, ens under en övergångsperiod. I längden räknar vi med att nå fler barn på detta sätt.

Angående personalneddragningar: Det  handlar det om 13 tjänster av 250 som kan sägas upp. Vi litar på att kulturskolans ledning kan göra denna neddragning utan att det drabbar barn eller ungdomar.

Under den tidigare mandatperioden investerades för varje år allt mer pengar i kulturskolans verksamhet – utan att det blev fler elevplatser. Siffror om detta finner du här. Den socialdemokratiska majoriteten förra mandatperioden misskötte sitt uppdrag: att skattefinansierad verksamhet skall vara tillgänglig och kostnadseffektiv. Detta har vi ändrat på och det är mycket bra för Stockholms barn och Stockholms skattebetalare.

Vi fortsätter reformera kulturskolan

Madeleine

Kulturnatt!!! 22 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

KV2030-3rad.2.jpg

På lördag är det Kulturnatt och för min del inleds den med ett seminarium i Kulturvision 2030-serien: ”Kulturstockholm – öppet dygnet runt”. Skall bli ett nöje att få presentera Erik Modig (ordförande Sofo-nätverket), Ozan Sunar (Kulturskribent, tidigare Södra Teatern, SVT) och Annelie Telford (VD Debaser) och att få lyssna på samtalet som leds av Christer Isaksson.

Därefter beger jag mig ut och försöker hinna med så mycket som möjligt av vad kulturstockholm erbjuder denna natt.  Läs mer om Kulturnatten på Kulturhusets hemsida! Alla dessa kulturinstitioner har man att välja på om man köper kulturnattsskortet!

//
AAllhelgonakyrkan

Aquaria Vattenmuseum

Arkitekturmuseet

Armémuseum

ATR-Stockholm och Teater FRAM

B

Bergianska trädgården

Biografteatern Rio

blås&knåda

Bonniers Konsthall

Boulevardteatern

C

Carl Eldhs skulpturer i city

CCAP

CinemAfrica

D

Designgalleriet

Dieselverkstaden

Dockteatern Tittut

Dragon’s Lair

Dramalabbet

Dramaten

E

Elverket

Etnografiska museet

F

Fasching

Finlandsinstitutet

Forum för levande historia

FORUM Nutidsplats för kultur

FREDDIEMERCURYKÖREN

Fria Teatern

Föreningen Bagisgrannar

Författarcentrum Öst

G

Galleri Abante

Galleri Hippo

Galleri Överkikaren

Goethe-Institutet Tyska KulturinstitutetH

Hallwylska museet

I

ID:I galleri

Improvisation & Co

Instituto Cervantes, Spanska Kulturinstitutet

J

Judiska Museet i Stockholm

Judiska teatern

K

Konstakademien /Kungl. Akademien för de fria konsterna

Konstochfolk

Konstskolan Basis och Inredningsskolan

Kulturhuset

Kulturnatt Efterfesten

Kulturskolan Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Myntkabinettet

Kungliga Operan

Kungsträdgården Park & Evenemang AB

L

Liljevalchs konsthall

Livrustkammaren

M

Magasin 3 Stockholm Konsthall

Medelhavsmuseet

Moderna Dansteatern

Moderna Museet

moment:teater (i Gubbängen)

Museiparken

Musikmuseet

N

Nationalmuseum

Nobelmuseet

Nutida Svenskt Silver

O

Observatoriemuseet och Stockholms Amatörastronomer (STAR)

Orionteatern

P

Polismuseet

PostmuseumPUNKTmedis

Pygméteatern

R

Riksidrottsmuseet

Rumänska kulturinstitutet

S

Selam & Södra teatern

Sjöhistoriska museet

Spårvägsmuseet

Stadshuset

Stallet Folk & Världsmusik

Stigbergets borgarrum

Stockholms filmfestival

Stockholms Konserthus

Stockholms medeltidsmuseum

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms stadsteater

Strindbergsmuseet

Södermalms Poesifestival/PoesiOnStage

T

Teater Brunnsgatan Fyra

Teater Surra

Tekniska museet

Tempo Dokumentärfestival

Tessinska palatset

TidskriftsVerkstaden i Stockholm

Turteatern (i Kärrtorp)

Tyska Kyrkan

U

Unga Klara

V

Vasamuseet

W

Weld

Wetterling Gallery

wip:sthlm

Z

ZebraDans

Ö

Östasiatiska museet

Vi fortsätter reformera kulturskolan 29 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
28 comments

Idag skriver SvD om Kulturskolan, en verksamhet som vi har lagt ner mycket kraft på att reformera.  Tyvärr väljer journalisten att ge en väldigt skev bild av verkligheten. I själva verket är de anställda nöjdare med sin arbetssituation nu än före reformerna enligt medarbetarenkäten 2009 (vilket är ovanligt mitt under en omorganisation) och skolan har fler elevplatser än någonsin. Av den slentrianmässigt pessimistiska undertonen i SvD:s reportage kan man lätt få intrycket att det är tvärtom.

Att Kulturskolan verkligen behövde förändras i grunden när vi tillträdde var tydligt.  

För det första var verksamheten onödigt dyr, en plats i kulturskolan kostade nästan dubbelt så mycket än om man skulle köpa motsvarande tjänst i privat undervisning. Budgeten hade ökats flera år i rad och trots det hade antalet elevplatser inte ökat.

Då säger det sig själv att mer pengar inte löser problemen.

För det andra behövdes förändringar för att att höja kvaliteten i undervisningen, Kulturskolan ska vara mer än en rolig fritidsaktivitet – Kulturskolan ska ge barnen och ungdomarna stöd och undervisning att utveckla sina konstnärliga talanger. Ett bra tecken på att detta mål har uppnåtts är att stadens skolor köpt in fler in tjänster från Kulturskolan. Kulturskolan har även framgångsrikt utarbetat nya modeller för att beskriva målen för undervisningen och utvärdera kvalitén i verksamheten.

Reformerna har varit framgångsrika: Under 2008 och 2009 ökade antalet elevplatser, personalen blev nöjdare med sin arbetssituation och inköpen av kulturundervisning från Stockholms skolor ökade med 20%.  Jämförelsesiffror för de olika verksamhetsåren kan ni hitta här: Ny termin i Kulturskolan och här: 2009 hade kulturskolan fler elever än någonsin!

Det är viktigt att Kulturskolan är tillgänglig för alla Stockholms barn – att de gemensamma skattemedel som investeras i verksamheten inte bara kommer en begränsad grupp till godo. Därför är den typ av verksamhet som SvD skriver om i artikeln mycket viktig, som ett sätt att nå barn med olika kulturell bakgrund. Vi tror inte att terminsavgifterna är något som hindrar den motiverade att söka sig till Kulturskolan. Dessutom finns det möjlighet att få avgiften inkomstprövad, om man har mycket låga inkomster i familjen (se Kulturskolans hemsida för mer information).  Men att Kulturskolan behöver arbeta mer för att nå en bredare grupp elever är viktigt. Att undervisningen professionaliseras och diversifieras är i sig ett sätt att nå en bredare målgrupp.

Vi vill att Stockholms barn och ungdomar med talang och intresse för konst och kultur skall ha tillgång till professionell undervisning. Endast en sådan undervisning är det försvarbart att staden finansierar. Annars blir det bara en exceptionellt dyr fritidsverksamhet.

Kulturskolan hade 2009 fler elever än någonsin! 9 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags:
4 comments

I eftermiddag har kulturnämnden möte här i stadshuset. I ärende 5 om kulturförvaltningens årsrapport står det att Kulturskolan under 2009 uppfyllde målet om 15100 elevplatser i Kulturskolan med råge. 2009 hade Kulturskolan hela 15 221 elevplatser. Det är mer än någonsin i Kulturskolans historia!

Jag vill härmed förmedla ett stort grattis till Kulturskolans hela personal för denna insats.

I de senaste årens debatt om Kulturskolan har det ofta framhållits att budgeten inte skulle vara tillräcklig för att öka antalet elever i verksamheten. Min inställning har dock alltid varit att det inte är pengarna som brustit, utan uppdraget och organisationen. Sedan 2009 har Kulturskolan fått både ett tydligare uppdrag och en ny chef i Marion Hauge-Lindberg. Att detta givit resultat redan första året är imponerande.

Men det är också viktigt att säga att vi genom att inte utöka Kulturskolans budget de senaste åren, frigjort medel till annan verksamhet som varit i större behov. Vår prioritering av medlen har varit kulturstödet och biblioteken, som fått kraftigt stärkta budgetar.

Madeleine

Kulturskolan – flera barn men samma avgift 4 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags:
2 comments

Som jag skrivit om här på bloggen kommer Kulturskolan i Stockholm att få ökade intäktskrav under 2010. Intäkterna kan man öka på olika sätt. Kulturskolan kommer att få ökade intäkter genom att ta betalt för sin verksamhet som sker inom skolans ram. Man kommer också att ta in flera barn i undervisningen.

I ansträngd kommunal ekonomi i ljuset av en världskris måste varje skattekrona användas på det mest effektiva sättet. Att ta betalt för den verksamhet som ligger utanför det egentliga uppdraget att undervisa elever i kulturella färdigheter på deras fritid är ett sådant sätt. Under socialdemokraternas tid erbjöd Kulturskolan denna verksamhet gratis till skolorna.

Under flera år har Kulturnämnden understrukit kravet på att få in flera barn i undervisning vid Kulturskolan. Vi vet att en plats inom Kulturskolan kan kosta nästan dubbelt så mycket som en plats hos andra utövare.  Det borde därför finnas utrymme att bereda flera elever tillfälle till undervisning.

Kulturskolans intäktskrav kommer alltså inte ha mötas med höjda elevavgifter utan med flera elevplatser.

Madeleine

Svd, SR

Kulturskolans budget minskar 4 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Den 15 december har kulturnämnden i Stockholms stad sammanträde. Nämnden kommer då att besluta om kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2010. De ekonomiska förutsättningarna för planen finns i den budget som kommunfullmäktige antog häromveckan. (Läs budgeten och se Sten Nordin berätta om den här.)

(mer…)

Oppositionens budgetar presenterade 28 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Slopad kulturbonus och ännu mer pengar till fler lokaler. Det är den rödgröna kulturvisionen för Stockholm.Igår presenterade den rödgröna oppositionen sina budgetförslag för Stockholm, med en kraftig skattehöjning som flaggskepp. Nog känns det konstigt att i en ekonomiskt svår tid dra åt stockholmarnas hushållskassor istället för att stimulera konsumtion.

Men man kan höja ögonbrynen även över kultur- och idrottsbudgetarna. Det finns flera delar som förtjänar en kommentar. Den största kultursatsning Socialdemokraterna gör är att lägga 14 mkr extra på samlingslokaler. Jag blir häpen. Jag kan inte förstå hur kulturverksamhetens kvalitet kan ligga i fler eller större lokaler. För mig kommer alltid verksamhet att vara prioriterat framför lokaler. (mer…)

Från kulturfritids till kulturskola 17 september 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: ,
4 comments

Köerna växte trots att pengarna ökade under 2002-2006. Kulturskolan ägnade sig åt att uppfylla Socialdemokraternas vallöften genom att gå från undervisning till smaka-på verksamhet. Hur kunde detta hända och hur vänder vi denna kvalitetsmässiga nedmontering? Det är utgångspunkten för den rapport om Kulturskolans utveckling och framtid som vi presenterar idag.

Stockholms kulturskola är mitt i en sedan länge behövd reformering. Ett nytt mål, fokus på kvalitet och fler elever i undervisningen är ledorden. Kulturskolan är på väg in i 2010-talet. Folkpartiet presenterar därför idag en rapport om Kulturskolans utveckling och framtid.

Under större delen av 2000-talet har Kulturskolans budget ökat kraftigt. Mellan 1999 och 2007 ökade Kulturskolans budget med 39 procent. Men antalet platser i ämnesundervisningen i musik, dans, teater och bild bara ökade med 9 procent, från 13 330 till 14 585. Istället för ämnesundervisningen satsade Kulturskolan på ett samarbete med de ordinarie skolorna och kulturverksamheter på skoltid. Samtidigt har en tydlig målsättning och ett mått för att mäta kvaliteten saknats.

Pengar har inte varit Kulturskolans problem under 2000-talet. Varje medborgare i Stockholm betalar enligt i snitt 183 kronor för Kulturskolan. Motsvarande siffra i Göteborg och Malmö är 117 respektive 135.

Kulturskolan har därför under denna mandatperiod fått ett nytt, tydligt uppdrag som fokuserar på undervisning och kvalitet till fler elever. Skolan har också genomgått en viktig omorganisation för att arbeta på bästa och mest effektiva sätt. Budgeten ligger kvar på ungefär samma nivå som 2007 och 2008. Det finns goda förutsättningar för utveckling.

Och det finns utmaningar kvar. En elev i Kulturskolan bär med sig ca 10 000 kronor, vilka kommer från både skattemedel och elevavgifter. Motsvarande undervisning hos privata entreprenörer kan kosta hälften. Kulturskolan måste själv hjälpa till att formulera vilka som är den sammanhållna kommunala kulturskolans särskiljande egenskaper och kvaliteter. Varför ska barn och ungdomar välja Kulturskolan när det finns andra kurser? Vad är det som gör Kulturskolan speciell? Med vilka argument kan Kulturskolan få kosta så mycket mer än privat undervisning? Att hitta svar på dessa frågor är den viktigaste uppgiften för såväl kulturpolitiker som Kulturskolan inför 2010-talet.

Vidare måste Kulturskolan nå fler elever än idag. Till att börja med ska den nå 15 100 elever i år, med sikte på att nå ännu fler framöver.

Men lika viktigt som att mäta antalet elever, är att kunna mäta kvaliteten. Kulturskolan måste ta fram kriterier för kvalitet, för att göra det möjligt att utvärdera och följa upp.

Med den ekonomiska grunden, det nya uppdraget, de genomförda organisationsförändringarna och de kommande utmaningarna, har Stockholms kulturskola en spännande framtid för sig. Denna rapport är ett angrepp mot Socialdemokraternas ambition att nedmontera Kulturskolans kärnverksamhet och ett stöd till alla de krafter inom Kulturskolan som nu arbetar mot flera elever och högre kvalitet.

Madeleine

Vässa kulturskolans uppdrag – Dagens samhälle, 4 juni 2009. 4 juni 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags:
2 comments

I senaste numret av Dagens samhälle (ännu ej på hemsidan) skriver Madeleine en artikel om kulturskolan, och betydelsen av att man tar kvaliteten i undervisningen på allvar. Madeleine har publicerat flera artiklar och bloggposter om kulturskolan tidigare, se här.

Erik

Vässa kulturskolans uppdrag!

Ungdomars skapande och konsumtion av kultur slår alla rekord. Kulturskolan måste hänga med, anser Stockholms-politikern Madeleine Sjöstedt (FP).

KULTUR. Den kommunala musikskolan var 70-talets mest omhuldade kulturpolitiska reform. Frågan är om den i dag är på väg att kramas ihjäl. Få kommuner har ifrågasatt värdet av att ha en kommunal musikskola. På senare år har många till och med utvecklats till hela kulturskolor.

Men bristen på ifrågasättande har en baksida. Det har lett till att de kommunala musik- och kulturskolorna har fått arbeta bäst de kunnat, utan annat stöd än pengar från sina politiska beslutsfattare.

(mer…)

Kulturklappar till Hammarby sjöstad 4 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

Pressmeddelande 2008-12-04

Jonas Uebel
bitr. pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (fp):

KULTURKLAPPAR TILL ALLA BARN I HAMMARBY SJÖSTAD

– Sveriges finaste kulturskolelokaler är klara för inflyttning. Barn och ungdomskultur är prioriterat i kulturnämndens nya budget och detta är ett steg på vägen.

– Samtidigt som vi nu öppnar upp dessa lokaler i Hammarby Sjöstad är det roligt att kulturen direkt kommer alla i Sjöstaden till del genom de kulturklappar i form av musik- dans- och teaterföreställningar som kommer att delas ut.

– Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar på deras fritid. Denna nya satsning en del av detta uppdrag.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att Kulturskolan i Hammarby Sjöstad idag invigs. I samband med detta kommer 24 kulturupplevelseklappar till alla barn i Hammarby Sjöstad att delas ut.
Fakta:
Den nya kulturskolan i Hammarby Sjöstad inryms i helt nya lokaler med en spektakulär utsikt över Hammarby sjö. I samband med invigningen så kommer 24 kulturupplevelseklappar att delas ut.

En av kulturupplevelseklappar utdelas i samarbete med Stockholm konst, som ser till att konst av högsta kvalitet kommer stockholmarna till del i stadens offentliga rum. På den stora väggen i Kulturskolans foajé, ska ett svartvitt, tecknat väggkonstverk – signerat konstnären Susanne Vollmer (f 1976) – successivt växa fram under våren.

Kulturskolan i Sjöstaden skall arbeta med barn och ungdomar i åldrarna 6-22 år och alla aktiviteter som genomförs i lokalen skall rikta sig mot målgruppen.

En kulturpolitik för framtiden? 29 oktober 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
6 comments

En kultur för framtiden. Så heter socialdemokraternas nya samrådsskrift om kulturpolitik. Utifrån en visionstext och ett antal frågor uppmanas deltagarna att bidra till partiets kommande kulturpolitik.

Ett bra initiativ förstås. Men skriften framkallar inte mer än en gäspning. Den visionära texten består av rubriker som ”Vilken kultur vill vi ha?” och ”Samfinansiering stat – region – kommun” och påståenden som ”utan konstnärer finns det ingen konst” och ”det gäller att se olikheter som en rikedom”.

(mer…)

Antal elever i Kulturskolan viker med fem procent 7 oktober 2008

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags:
add a comment

Pressmeddelande 2008-10-07

Jonas Uebel
bitr. pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (fp):
ANTAL ELEVER I KULTURSKOLAN VIKER MED FEM PROCENT

I våras minskade antal platser i kulturskolan från 14 157 till 13 519, vilket innebär fem procent.

– Tyvärr lyckades vi inte nå upp till målet om 15 000 platser i våras men kulturförvaltningen har gjort en grundlig översyn av verksamheten. Det är glädjande att kulturförvaltningen nu ser framför sig att målet om 15 000 platser kommer att uppfyllas under hösten.

(mer…)