jump to navigation

Novus backar om Slussenundersökning 14 juni 2013

Posted by jonasuebel in Okategoriserade.
Tags: ,
3 comments

Igår skrev Madeleine om den undersökning som Slussenmotståndarna låtit Novus genomföra, i syfte att försöka påvisa att stockholmarna är för ett bevarande av Slussen. Undersökningen visade sig vara en karikatyr på hur man riggar undersökningar för att använda i propaganda och nu backar Novus VD och säger till Dagens Opinion, vilket även ABC uppmärksammar, att ”Kritiken är relevant och Novus borde inte ha släppt igenom frågan så som den är utformad. Att så ändå skedde beror på den mänskliga faktorn och vi kan inte annat än beklaga detta.”

Det är bra att Novus tar till sig kritiken, men det är alltjämt märkligt att DN lät publicera artikeln som byggde på undersökningen. Och reaktion från atikelförfattarna, tillika beställarna av undersökningen, väntar vi alltjämt på.

Jonas

Film om nya Slussen 29 juni 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
add a comment

Vy mot Gamla stan – Källa: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Dagens Slussen är, till mångt och mycket, en hyllning till massbilismen. Byggd efter sin tids förutsättningar och antaganden, vilka nu efter ca 80 år naturligtvis inte är desamma.

Det nya Slussen ska istället kännetecknas av mer grönska och vatten samt bättre framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Allt för att Slussen ska förvandlas till en levande plats där människor både har skäl och lust att stanna till.

Här är en film om hur nya Slussen kommer att se ut.
/David

Ny strukturplan för Stockholms bibliotek 14 mars 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Stockholm går emot trenden och satsar allt mer pengar på biblioteken vilket leder till att nya bibliotek öppnas, att bibliotek renoveras, att bibliotek flyttar in i nya lokaler och att deras öppettider förlängs. Idag skriver DN om Stockholms stads bibliotekspolitik med anledning av att en ny strukturplan för biblioteken i staden har tagits fram.

I den nya strukturplanen finns flera goda nyheter för alla biblioteksvänner. Nya bibliotekslokaler föreslås i Kista (flytt av Akalla och Kista bibliotek), Norra Djurgårdsstaden (flytt av Hjorthagens bibliotek) och Slussen (flytt av Gamla Stans bibliotek). I Hässelby Gård ska ett helt nytt bibliotek öppnas. Därutöver får Kulturförvaltningen i uppdrag att utreda två nya T-banebibliotek med placering vid Gullmarsplan respektive Liljeholmen.

Men minst lika viktigt är att det i strukturplanen även betonas att det är av största vikt att biblioteken ökar sina öppettider. Ett bibliotek i Stockholm bör vara öppet minst fyra dagar i veckan, varav minst en dag ska vara en helgdag. Stadens sju största bibliotek ska dessutom vara öppna veckans samtliga dagar.

För Stockholms stads bibliotekspolitik finns tre grundprinciper: Biblioteken ska vara placerade där stockholmarna rör sig, de ska vara öppna när stockholmarna har tid att besöka dem och biblioteken ska drivas effektivt. Det är dessa principer som genomsyrar strukturplanen.

Lite olyckligt står det i artikeln i DN att två bibliotek ska läggas ned, de integrerade skol- och folkbiblioteken i Örby och Stora Essingen. Bakgrunden till förvirringen är att skolorna till följd av den nya skollagen ska ta ett större ansvar för sin egen biblioteksverksamhet. Det är alltså själva huvudmannaskapet för biblioteken som föreslås ses över, inte själva biblioteken.

Sedan alliansen 2006 vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvaret för kulturpolitiken har biblioteken upplevt en renässans. 2006 hade Stockholms stadsbibliotek ett anslag om 223 miljoner kronor, samma siffra för 2011 var 277 miljoner. Antalet öppna timmar har ökat från 69 000 timmar 2006 till 71 270 timmar 2011.

För mig själv och Folkpartiet är biblioteken omistliga för vårt demokratiska styrelseskick och för individens emancipation och bildning. Att vi gör det i en tid när biblioteken blir allt färre talar sitt tydliga språk om hur viktiga biblioteken är i en liberal kulturpolitik.

/Madeleine

Läs: Stockholm får fyra nya bibliotek
Läs: Moderna bibliotek i hela staden”
Läs: Tänker S lägga ned Stadsbiblioteket?
Läs: Asplunds pärla får inte förfalla
Läs: Satsningar på kultur i ytterstaden

Beslut om Slussen fattat 13 december 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags:
add a comment

Igår var jag med om att fatta ett historiskt beslut då kommunfullmäktige i Stockholm sade ja till ett nytt Slussen. det kändes både högtidligt och viktigt. Det är glädjande att vi, efter en 20 år lång process och diskussion, äntligen har kommit fram till beslut. Inte minst för de tusentals stockholmare som passerar Slussen varje dag. Dagens Slussen är, till mångt och mycket, en hyllning till massbilismen. Byggd efter sin tids förutsättningar och antaganden, vilka nu efter ca 80 år naturligtvis inte är desamma. Nu ska Slussen förvandlas till en offenligt rum där människor både har skäl och lust att stanna till.

I mitt anförande igår uppehöll jag mig vid den demokratiska aspekten kring beslutet. Olof Palme sa att politik är att vilja men kommunalpolitik är ofta att orka, man måste orka ta ansvar, orka lyssna, men ändå orka hålla en kurs. Allianspartierna, liksom vänstern, gick till val på den hållning man igår gav uttryck för. Såväl MP som S hade en annan åsikt i valet och bytte sedan fot – partierna överprövade helt enkelt det väljarna röstat för. I S fall var det t o m så att man förklarade sig nöjda med trafikapparaten då detta beslut togs i juni 2010. Min uppfattning om demokrati är att beslut växer fram i ett samspel mellan de beslutande organen och medborgarna. Så har Slussenbeslutet vuxit fram genom samråd, remisser, delbeslut och slutligen även ett val.   (mer…)

Historiskt beslut om nya Slussen 29 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , ,
4 comments


Mer grönska och vatten, mindre betong och färre hus. Bättre framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Så kan man sammanfatta det beslut om nya Slussen som bara för några minuter sedan togs på kvällens stadsbyggnadsnämnd.

Det har hela tiden varit viktigt för oss i Folkpartiet att den nya Slussen blir en plats där människor vill och kan mötas. Det nya förslaget till detaljplan för Slussen presenterar en lösning som möjliggör just detta. Slussen kommer återigen bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.

Vi folkpartister är stolta över att ha fått gehör för att kraftigt minska exploateringsgraden på Södermalmstorg, och de byggnader som tidigare skymde utsikten över Mälaren och Saltsjön är numera helt borta. De låga glashusen på Södermalmstorg skapar en levande mötesplats på torget året runt, och kommer bli ett välkommet tillskott i serviceutbudet som gör att ännu fler stockholmare kan njuta av denna vackra plats.

Som borgarråd med ansvar för kulturfrågor glädjer det mig naturligtvis extra mycket att kulturen, och kulturverksamheter, får en så framträdande roll i den nya Slussen. Under Skeppsbrons förlängning mot Södermalm föreslås exempelvis nya lokaler för t.ex. kaféer, restauranger och kulturverksamhet. Lokaler som kommunen kommer att ha rådighet över. Den nedre, större glasbyggnaden på Södermalmstorg kommer även den att innehålla kulturverksamhet. Stadsmuseets fastighet och verksamhet kommer att värnas och utvecklas i relation till den nya Slussen och kvarvarande delar av Polhemsslussen kommer, efter dokumentation, att tas tillvara och integreras i utformningen av nya Slussen (exempelvis genom att stenar från slussenanläggningen återanvänds på lämplig plats). Generellt kommer den konstnärliga gestaltningen av tekniska lösningar att väga tungt i utformningen under hela projektet. Jag kommer givetvis också arbeta för att Debaser ska finna sig en ny plats och hemvist i nya Slussen.

Den nya Slussen kommer vidare att medföra betydligt större framkomlighet för kollektivtrafiken, gående och cyklister. Kollektivtrafiken kommer att ha reserverade körfält och gående och cyklister kommer att ha mycket gott om utrymme. Körfälten som är tänkta för en framtida spårvagn ska göras breda och förberedas för att spårvagnen ska kunna gå på eget spårområde som avskiljs från övrig trafik. Det ska vara enkelt att ta sig runt i Slussenområdet på ett miljövänligt sätt.  

I det fortsatta arbetet ska det ordentligt utredas vilka angörings- och uppställningsytor för cyklar som behövs. Det inkluderar möjligheten till cykelgarage i centrala lägen. Det är också viktigt att Slussens cykellösning inte blir en isolerad företeelse, utan att även cykellederna till och från Slussen är väl genomtänkta och integrerade i trafiklösningen. Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig med cykel i Stockholm.

När det gäller vägbron är det viktigt att minnas att den är betydligt smalare än de befintliga broarna i klöverbladskonstruktionen tillsammans. Mindre betong och mer vattenspegel! Detaljplanen låser inte heller brons bredd, utan anger endast dess maximala utbredning. Olika lösningar kan väljas med avseende på det totala antalet körfält och antalet kollektivkörfält. Stadsbyggnadsnämnden gav därför i samband med dagens nämnd stadsbyggnadskontoret i uppdrag att, i samarbete med stadsledningskontoret och trafikkontoret, analysera olika trafiklösningar avseende antal körfält för huvudbron (du finner skrivelsen nedan). (mer…)

Socialdemokratisk Slussenkollaps 1 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags:
3 comments

Som jag skrivit om tidigare talar socialdemokraternas nya ledare ofta om ansvar. Hans vänner i Stockholm har en annorlunda tolkning av detta ords innebörd. När de byter ledare byter de också ut politiken! Det senaste exemplet på ansvar à la Karin Wanngård är att gå emot Slussenförslaget. Nu räcker det inte att återremittera, vilket var nog förra veckan, nu blir det ett nej. Ett förslag som diskuterats under många år som varit ute på otaliga remisser, som socialdemokraterna röstat ja till och som är helt nödvändigt för Stockholms framtid ska med en handviftning mot de dåliga opinionssiffrorna för S, slängas i papperskorgen. Jag skrev om detta här.

Delar av Slussen är avstängd då det är direkt farligt att vara där. Vattenfrågan med avtappningen från Mälaren är helt nödvändig att lösa – fråga alla de kommuner som har strandnära områden mot Mälaren och som riskerar översvämning – flera av den s-ledda. Det är svårt att hitta en stockholmare som inte anser att något måste göras åt Slussen. Och det så fort som möjligt.

Vi vet ju att socialdemokratin inte har något emot att låta den offenliga apparaten växa, men att låta nya generationer av tjänstemän börja från noll med samma frågor som generationer utrett i botten före dem strider mot allt sunt förnuft. Att utsätta Stockholmarna för ännu en långbänk är närmast ett hån som sätter ljuset på att ansvariga politiker, ofta s-märkta, under de år då frågan inte ens var akut orkade ta tag i den. Det är tack vare denna brist på ansvar vi står där vi är idag. Inspirerade av historiens misstag vill S vänta ännu ett tag…

De ekonomiska konsekvenserna för skattebetalarna är stora,  men de är inget mot de risker som ett omtag innebär för stockholmarna liv och lem men också för deras möjligheter att faktiskt kunna sköta sina jobb. En fungerande stad sköter sig inte av sig själv. Det vet alla vi som är politiker i Stockholm. Lokalpolitik handlar om att finna lösningar som påverka människors vardag på  ett alldeles påtagligt sätt. Därför pågår det många samtal mellan politikerna i Stadshuset, därför försöker de flesta av oss finna lösningar, därför intar partierna i Stadshuset sällan ståndpunkter som inte är väl genomtänkta och förankrade. Att sitta och rösta ja till förslag i miljardklassen, såsom S har gjort, törs jag säga att de andra av oss inte gör utan att ha rejält funderat över vilket ansvar det innebär.

Socialdemokraterna framför kritik mot det liggande förslaget på punkter som har framförts av andra partier, bland annat mitt eget, tidigare och som går att hantera i liggande förslag. De talar bland annat om siktlinjer och kulturell verksamheter. Ja, precis. Folkpartiet opponerade sig bl a mot bebyggelsen i de tidigare förslagen. Nu har dessa synpunkter inarbetats i förslaget och kulturell verkamhet är sedan länge planerad. Den kritik som just nu måste tas på största allvar är tillgänglighetsfrågorna. Snart kommer ett nytt Slussenförslag som tar ytterligare hänsyn till det senaste samrådet, där kommer dessa frågor att besvara. Det kommer inte socialdemokraterna ens att vilja diskutera.

Igår gick socialdemokraterna i Stockholm från att vara ett parti som aspirerar på att vara stadsbärande till ett parti som nöjer sig med oppositionsrollen. I delar av Söderort märks inte det enorma tapp av anhängare som skett i innerstaden.  Det är dessa medborgare i s-fästena i Söderort som man nu överger.

Nog för att innerstadens sköna vyer, och även dess väljare, är värda att värna men att så totalt bortse ifrån de hårt prövade söderortsbornas rätt att ta sig till jobbet med en fungerande tunnelbana lär nog uppröra t-banependlarna från Farsta, Skarpnäck , Högdalen och Sätra. Mina grannar i Gubbängen lär få vänta på bättring om s skulle få bestämma. Socialdemokraterna lämnar nu deras väl och ve vind för våg – de är inte längre med i arbetet att få Stockholms känsligaste kollektivtrafikpunkt att fungera på allra bästa sätt.

Som tur är står s ensamma. Se DN.

Madeleine

Oseriöst S! 26 augusti 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
3 comments

När S-ledaren Håkan Juholt i söndags sommartalade i Västertorp pratade han mycket om att ta ansvar. Att ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Att ta ansvar för ekonomin. Tyvärr verkar inte hans partikamrater i Stockholm ha lyssnat. Igår morse gjorde nämligen partiet, genom Karin Wanngård, en helvändning i slussenfrågan. Det nya slussenförslaget har helt plötsligt blivit undermåligt. Mycket märkligt.

Socialdemokraterna vill alltså nu att ärendet ska återremitteras. Nu när endast ett fåtal månader av en mer än tjugo års beslutsprocess äntligen går mot sitt slut. Jag kan inte tolka detta på ett annat sätt än en total oförmåga/ovilja att ta just ansvar. Om Socialdemokraterna får som de vill kommer inte bara projektet att försenades kraftigt, det kommer även kosta skattebetalarna ytterligare många miljoner.

Dialogen kring Slussens framtid har pågått sedan tidigt 1990-tal. Mängder av förslag har presenterats, diskuterats, förkastats, förnyats och samråtts. Det nuvarande förslaget är således ett resultat av otaliga utredningar, samråd och remisser samt de tusentals synpunkter som stockholmarna har skickat in. Tyvärr kommer inget förslag anses vara perfekt av alla och det måste man ha respekt för. Men en ny utredning kommer inte ändra på detta faktum. Det nya förslaget till detaljplan för Slussen är måhända inte perfekt, men presenterar dock en god lösning för hur Slussen återigen ska bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.

Socialdemokraterna har under hela denna period varit djupt involverade i processen och de har haft alla möjligheter i världen att framföra sina synpunkter. Det nu presenterade förslaget kan därför omöjligtvis komma som en överraskning. Än märkligare blir det i ljuset av att Socialdemokraterna också har ställt sig bakom de beslut som bildat själva basen för det liggande förslaget samt dessutom röstat för trafiklösningen de nu kritiserar. Att Karin Wanngård trots detta förklarar utspelet med att det har skett så stora förändringar att förutsättningarna helt har ändrats är minst sagt förbluffande.

S hävdar vidare att tillgänglighetsfrågorna inte är tillräckligt tillvaratagna. Inget kunde vara mer felaktigt. Slussen kommer självklart att vara tillgänglig för alla. Tillgänglighetsperspektivet är i det fortsatta arbetet högprioriterat och kommer självklart att beaktas fullt ut.

Karin Wanngård förklarar även i ABC att hon drömmer om ett bilfritt Gamla Stan. Wanngård kan sluta drömma. Gamla Stan är redan sedan länge nästintill helt bilfritt, trafiken leds på ömse sidor av bebyggelsen. Dessutom är det nya slussenförslaget utformat så att över hälften av dagens broyta för biltrafik kommer att tas bort, medan kollektivtrafiken, cyklisterna och gångtrafikanterna får större utrymme.

På det hela taget känns det mycket märkligt att socialdemokraterna har en så oseriös inställning i denna viktiga fråga. Utspelet kan inte tolkas på annat sätt än ett krampaktigt försök att få lite uppmärksamhet. Trovärdigt och genomtänkt är det då inte.

/Madeleine 

DN: S dömer ut Slussenförslaget

Fler som bloggat kring detta:
Lotta Edholm (FP): (S) velar om Slussen
Mark Klamberg (FP): Tid för beslut om nya Slussen
Johan Westerholm (S): Slussen – Är vi verkligen de idioter som väljarna börjar tycka att vi är?
Einerstam (S): (S)lussenhaveriet
Hanna Fridén: 34 skäl till att inte bevara Slussen
Stockholm 2.01: Trovärdigheten ut genom fönstret

Replik i DN 15 juli 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
4 comments

Idag skriver Madeleine, tillsammans med Daniel Forslund, Mark Klamberg och Björn Ljung, på DN Stockholmsdebatt om vår syn på det nya Slussenförslaget. Texten är en replik på Richard Murray´s artikel – Kloka politiker bör lyssna på Slussenförslagen (Stockholmsdebatt 20/6).

/David

Ja, Richard Murray, Folkpartiet menar allvar med att staden bäst byggs genom många samtal och att många kan påverka. Det är precis därför som vi i Folkpartiet vill att staden ska besluta om en mer aktiv medborgardialog när den nya strategin för Arkitektur Stockholm ska antas under hösten. Folkpartiet har under processen kring Slussens ombyggnad tillhört de kritiska rösterna. Vi har pratat, lyssnat och framfört synpunkter. Detta är ett av skälen till att det nuvarande Slussen-förslaget är starkt förändrat. Många av stockholmarnas förslag har varit bra och har fått förändra utformningen. Men staden kan bli bättre. Stockholm ska bli än mer lyssnande i alla kommande byggprojekt! (mer…)

Nya Slussen 2 maj 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Gamla förslaget, med hög exploatering

Nya förslaget, med betydligt lägre exploatering och bevarade siktlinjer

Nya Slussenmodellen

 
Just nu presenterar Alliansens gruppledare i Stadshuset det nya utställningsförslaget över Slussen. För mig är Slussen hjärtat i Sverige. Stockholm uppstod just kring detta sund och platsen är en mycket viktig kollektivtrafikknutpunkt.

Slussen måste bli en perfekt mötesplats för de olika trafikslagen; buss, tunnelbana, bilar, cyklar och gående. I framtiden kommer sannolikt också en spårvagn trafikera bron mellan Södermalm och Slussen. Slussen måste också bli en mötesplats med upplevelserika offentliga rum, samtidigt som vi bevarar den vackra vyn över Mälaren och Saltsjön. Siktlinjerna får varken byggas bort eller för.

Glädjande nog skiljer sig det nya förslaget kraftigt från det förslag som ställdes ut för drygt ett år sedan. De byggnader som skymde utsikten över Mälaren och Saltsjön är numera helt borta, och exploateringsgraden är betydligt lägre. Den ”mur” som i det tidigare förslaget reste sig på Södermalmssidan är även den borttagen och istället har denna ersatts med promenadvänliga sluttande avsatser, vilket gör platsen betydligt mer tillgänglig.

Från Folkpartiets synvinkel är det nya förslaget välkommet. Vi har hela tiden drivit på för att utsikten och siktlinjerna måste bevaras och att det förra förslaget gav ett alltför massivt intryck. Det är naturligtvis glädjande att vi fått gehör för våra idéer inom Alliansen.

/Madeleine

 Så här skrev jag om det förra utsällningsförslaget: https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2010/01/25/nya-slussen-kraver-eftertanke/

Andra bloggar som skrivit om Slussen:

Lotta Edholm: http://lottaedholm.wordpress.com/?s=slussen 
Stockholm Skyline: http://www.stockholmskyline.se/
Yimby: http://www.yimby.se/

Slussendebatt 10 september 2010

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags:
1 comment so far

I onsdags deltog Madeleine Sjöstedt i en debatt om Slussens framtid.

Såhär skriver Lars Epstein om kvällen:

http://www.dn.se/blogg/epstein/2010/09/09/senaste-slussenforslaget-forskrackte-kulturborgarradet-8013

/Teodor

Nya Slussen kräver eftertanke 25 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
7 comments

Idag har förslag inför samrådet för ombyggnationen av Slussen presenterats. För mig är Slussen hjärtat i Sverige. Här möts Saltsjön och Mälaren. Stockholm uppstod just kring detta sund och varje tunnelbanelinje måste passera denna knutpunkt. Att Slussen fått stå och förfalla är inget annat än en skandal. Men nu ska det bli ändring.

Slussen måste inte bara bli en perfekt mötesplats för olika trafikslag; buss, tunnelbana, bilar, cyrklar och gående. Slussen måste också spegla det unika för Sveriges huvudstad. Närheten till vatten och åskådliggörande av den natur som gör Stockholm så speciellt – här genom Söders höjder – är avgörande för stadsbilden. Med viss bävan ser man därför den höga exploatering som bilderna på förslaget visar. Lotta Edholm har kommenterat detta. DN visar bilderna.

Beslut måste fattas snart – men av gestaltningen återstår en del.

Madeleine

Så här blir nya Slussen 17 april 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
3 comments

Just nu håller alliansen i Stadshuset en presskonferens för att presentera planerna för nya Slussen. Läs mer på folkpartiets gruppledare Lotta Edholms blogg eller hennes artikel på Newsmill. Stockholms stads hemsida informerar också.

slussen_460px

Anna

(DN)

Kulturplats, men inte bara vid Slussen 18 oktober 2007

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
3 comments

Den nya Slussen som SvD skriver om idag är ett av flera stora projekt som pågår i Stockholm just nu, andra är nordvästra Kungsholmen, Nya Djurgårdsstaden, Norra Stationsområdet osv.

Det mesta som händer i dessa områden finns beskrivet på Stockholm byggers webbplats. Färgfabriken i Liljeholmen har dessutom nyligen avslutat ett mycket intressant projekt om Lövholmens framtid. (mer…)