jump to navigation

S lässatsning ”helt oacceptabel”? 25 mars 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
2 comments

I Litteraturutredning Läsandets kultur som presenterades 2012 föreslogs bland annat att en del av bidragen till studieförbunden som fördelas av Folkbildningsrådet skulle avsättas för läsfrämjande åtgärder, läs hela utredningen här. I utredningen föreslogs:

”Folkbildningens aktörers roll i det läsfrämjande arbetet behöver stärkas. I syfte att stärka det läsfrämjande arbetet i det civila samhället och för att öka samverkan mellan t.ex. bibliotek och det civila samhället föreslår vi att 30 miljoner kronor särskilt avsätts till folkbildningens läsfrämjande arbete. Dessa medel bör fördelas av Folkbildningsrådet som ett projektbidrag för planerad verksamhet.”

Hur mottogs förslaget?

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) framförde hård kritik. Att på detta sätt lyfta de läsfrämjande åtgärderna var helt oacceptabelt eftersom det dels var en inskränkning av studieförbundens självstyre, dels skulle förslaget inte leda till mer läsfrämjande. I ett uttalande signerat av Helén Pettersson, Förbundsordförande ABF, skrev ABF bland annat:

”Förslaget att ta 30 miljoner kronor ur det generella folkbildningsstödet leder inte till mer läsfrämjande och innebär en statlig styrning av civilsamhället som är helt oacceptabel.” Läs hela uttalandet här.

Regeringen nappade dock på litteraturutredningens förslag. I propositionen Läsa för livet som presenterades 2013 skrivs bland annat:

”Folkbildningen har en betydelsefull roll i det läsfrämjande arbetet, inte minst för vuxna som i dag inte läser. Av det statliga stödet till folkbildningen bör 30 miljoner kronor destineras för planerad läsfrämjande verksamhet. Medlen fördelas av Folkbildningsrådet.” Läs hela propositionen här.

Idag presenterade Socialdemokraterna, LO och ABF en gemensam lässatsning på barnbokhandeln Bokslukaren i Stockholm, läs här. I förslaget kan man bland annat läsa:

”Nu kraftsamlar ABF, LO och Socialdemokraterna för att stärka och bredda arbetet med att öka barns läsande. För att lyckas med det läsfrämjande arbetet krävs att fler involveras, inte bara skolan och biblioteken. Kunskapen och kompetensen hos folkrörelser och civila samhället måste användas.”

Det framkommer att finansieringen av satsningen sker av LO och ABF. Nyligen beslutade Folkbildningsrådets styrelse att dela ut medel från regeringens läsfrämjandesatsning, däribland ABF:

”Folkbildningsrådets styrelse beslutade att fördela bidraget så att 150 folkhögskolor får 100 000 kronor vardera och de tio studieförbunden får 500 000 kronor vardera samt 10 miljoner fördelade utifrån andel unika deltagare.” Läs pressmeddelandet här.

Är det alltså så att Socialdemokraterna nu initierar en lässatsning tillsammans med ABF vars grund ABF självt har dömt ut som både ”helt oacceptabel” och som inte kommer att leda till mer läsfrämjande arbete?

/ Madeleine

Socialdemokraterna och biblioteksrenoveringarna 7 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

I förrgår intervjuades jag i ABC med anledning av några av de satsningar som Stockholm nästa år gör på stadens bibliotek. En av nyheterna var att det nästa år satsas 15 miljoner kronor på att renovera ett antal stadsdelsbibliotek i ytterstaden. Med i inslaget fanns också Socialdemokraternas oppositionsborgarråd och förre kulturborgarrådet Roger Mogert som dömde ut satsningen som ”ohederlig”.

Varför Mogert kallar en satsningen på renoverade stadsdelsbibliotek för ”ohederlig” är för mig en gåta. Satsningen innebär att vi kan beta av flera av de renoveringar som pekades ut i Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek. En Strukturplan som gällande renoveringar av stadsdelsbiblioteken antogs av kulturnämnden utan några Socialdemokratiska reservationer. Vän av ordning tycker att om Socialdemokraterna nu tycker att biblioteksrenoveringarna är ”ohederliga” så borde de ha framfört det när de röstade igenom detta i nämnden.

Men än märkligare är dock att ABC skriver att Socialdemokraterna nästa år vill lägga 100 miljoner kronor på renoveringar av stadsdelsbiblioteken. En siffra som inte bara är orimlig utan också saknas i det budgetförslag som Socialdemokraterna presenterade för ett tag sedan. I Socialdemokraternas budgetförslag satsas nämligen enbart 5 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens förslag på biblioteken. Och då ska de 5 miljonerna både gå till utökade öppettider och förbättrad tillgänglighet.

Noteras bör att när Socialdemokraterna ansvarade för kulturen och Roger Mogert var kulturborgarråd sänkte man under fyra år anslaget till biblioteken från 235 mkr 2002 till 223 mkr 2006 (!). Sedan maktskiftet har vi kraftigt satsat på biblioteken genom att höja anslagen från 223 till 278 mnkr. Nu går vi vidare och utökar bibliotekens resurser med ytterligare 16 miljoner 2013.
Döm själva.

/ Madeleine

Oseriöst S! 26 augusti 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
3 comments

När S-ledaren Håkan Juholt i söndags sommartalade i Västertorp pratade han mycket om att ta ansvar. Att ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Att ta ansvar för ekonomin. Tyvärr verkar inte hans partikamrater i Stockholm ha lyssnat. Igår morse gjorde nämligen partiet, genom Karin Wanngård, en helvändning i slussenfrågan. Det nya slussenförslaget har helt plötsligt blivit undermåligt. Mycket märkligt.

Socialdemokraterna vill alltså nu att ärendet ska återremitteras. Nu när endast ett fåtal månader av en mer än tjugo års beslutsprocess äntligen går mot sitt slut. Jag kan inte tolka detta på ett annat sätt än en total oförmåga/ovilja att ta just ansvar. Om Socialdemokraterna får som de vill kommer inte bara projektet att försenades kraftigt, det kommer även kosta skattebetalarna ytterligare många miljoner.

Dialogen kring Slussens framtid har pågått sedan tidigt 1990-tal. Mängder av förslag har presenterats, diskuterats, förkastats, förnyats och samråtts. Det nuvarande förslaget är således ett resultat av otaliga utredningar, samråd och remisser samt de tusentals synpunkter som stockholmarna har skickat in. Tyvärr kommer inget förslag anses vara perfekt av alla och det måste man ha respekt för. Men en ny utredning kommer inte ändra på detta faktum. Det nya förslaget till detaljplan för Slussen är måhända inte perfekt, men presenterar dock en god lösning för hur Slussen återigen ska bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.

Socialdemokraterna har under hela denna period varit djupt involverade i processen och de har haft alla möjligheter i världen att framföra sina synpunkter. Det nu presenterade förslaget kan därför omöjligtvis komma som en överraskning. Än märkligare blir det i ljuset av att Socialdemokraterna också har ställt sig bakom de beslut som bildat själva basen för det liggande förslaget samt dessutom röstat för trafiklösningen de nu kritiserar. Att Karin Wanngård trots detta förklarar utspelet med att det har skett så stora förändringar att förutsättningarna helt har ändrats är minst sagt förbluffande.

S hävdar vidare att tillgänglighetsfrågorna inte är tillräckligt tillvaratagna. Inget kunde vara mer felaktigt. Slussen kommer självklart att vara tillgänglig för alla. Tillgänglighetsperspektivet är i det fortsatta arbetet högprioriterat och kommer självklart att beaktas fullt ut.

Karin Wanngård förklarar även i ABC att hon drömmer om ett bilfritt Gamla Stan. Wanngård kan sluta drömma. Gamla Stan är redan sedan länge nästintill helt bilfritt, trafiken leds på ömse sidor av bebyggelsen. Dessutom är det nya slussenförslaget utformat så att över hälften av dagens broyta för biltrafik kommer att tas bort, medan kollektivtrafiken, cyklisterna och gångtrafikanterna får större utrymme.

På det hela taget känns det mycket märkligt att socialdemokraterna har en så oseriös inställning i denna viktiga fråga. Utspelet kan inte tolkas på annat sätt än ett krampaktigt försök att få lite uppmärksamhet. Trovärdigt och genomtänkt är det då inte.

/Madeleine 

DN: S dömer ut Slussenförslaget

Fler som bloggat kring detta:
Lotta Edholm (FP): (S) velar om Slussen
Mark Klamberg (FP): Tid för beslut om nya Slussen
Johan Westerholm (S): Slussen – Är vi verkligen de idioter som väljarna börjar tycka att vi är?
Einerstam (S): (S)lussenhaveriet
Hanna Fridén: 34 skäl till att inte bevara Slussen
Stockholm 2.01: Trovärdigheten ut genom fönstret

Juholt drömmer sig tillbaka till tiden då kulturen var politiserad 29 april 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Idag replikerar Madeleine, på Dagens Nyheters debattsida, Håkan Juholts artikel om kultur och kulturpolitik.

Håkan Juholt vill visa att han vill kulturen väl (DN Debatt 21/4). Men vad döljer sig bakom de högtravande orden – i den socialdemokratiska verkligheten? Mycket av kulturpolitiken sköts på lokal nivå och där bedriver partikamraterna en politik i helt motsatt riktning. Där har Socialdemokraterna varit instrumentella – inte sett kulturens eget värde, där har Socialdemokraterna velat detaljstyra kulturen – inte ha armlängds avstånd, där har Socialdemokraterna vid makten rustat ner – medan alliansen rustat upp.

Det är bra att Håkan Juholt vill prioritera kulturpolitiken. Han, liksom jag själv, ser kulturens betydelse som ett värn för det öppna, toleranta samhället. Det är viktigt, i en tid när främlingsfientliga krafter bygger sin propaganda på en kamp mot vad de ser som ”främmande kulturer”. Här står vi alltså på samma sida.

Men vem är det Juholt argumenterar emot? Vem är det som vill hänvisa kulturen till ”enbart (min kursiv) marknadens krafter eller ett fåtal mecenaters välvilja”? Vem är det som vill ha ”bibliotek där det bara lånas ut böcker från ett visst förlag”?  Han viftar med en kulturminister som satt tre veckor som rött skynke. Detta är allt han har att komma med. Inget av det Juholt hotar med har skett och ingen anser att det bör ske.
(mer…)

Kulturskolan på rätt väg 6 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
20 comments

SvD skriver idag om kulturskolan och de besparingar som görs på verksamheten. Att erbjuda barn undervisning i kulturskolan tillhör inte kommunens lagstadgade kärnverksamhet, inte desto mindre läggs 146 miljoner på verksamheten. Det viktigt för mig att kulturskolan uppnår sitt mål: ger barn möjlighet att utveckla sina konstnärliga talanger. Det är skattefinansierad verksamhet, den skall var kostnadseffektiv och tillgänglig.

Angående lokalerna: Det är inte ansvarsfullt att lägga stora pengar på dyra lokaler som inte fungerar optimalt. Kulturskolan kommer i stället att vara på platser där barnen redan finns, till exempel i skolorna, det är kostnadseffektivare. Vi vill understryka att inga barn som idag undervisas skall ”hamna på gatan” på grund av lokalbrist, ens under en övergångsperiod. I längden räknar vi med att nå fler barn på detta sätt.

Angående personalneddragningar: Det  handlar det om 13 tjänster av 250 som kan sägas upp. Vi litar på att kulturskolans ledning kan göra denna neddragning utan att det drabbar barn eller ungdomar.

Under den tidigare mandatperioden investerades för varje år allt mer pengar i kulturskolans verksamhet – utan att det blev fler elevplatser. Siffror om detta finner du här. Den socialdemokratiska majoriteten förra mandatperioden misskötte sitt uppdrag: att skattefinansierad verksamhet skall vara tillgänglig och kostnadseffektiv. Detta har vi ändrat på och det är mycket bra för Stockholms barn och Stockholms skattebetalare.

Vi fortsätter reformera kulturskolan

Madeleine

Kulturpolitikens musketörer 13 april 2010

Posted by AmandaValentin in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Sakine Madon skriver klokt i Expressen idag om att det är bra att konstnärslönerna snart är avskaffade.

Det är intressant hur kulturstödet kunnat bli så stelt så att varenda försök till förändring, varenda lilla försök att skapa dynamik, ses som ett angrepp på kulturen självt. Det är vi som är kulturen, du är med oss eller mot oss! Och Leif Pagrotsky vet vem han inte har råd att stöta sig med.

/Amanda

Får man slå dem man inte är släkt med? 16 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags:
5 comments

En socialdemokratisk riksdagsledamot, som också förefaller vara kommunfullmäktigeledamot, i Vilhelmina hotar en annan ledamot i kommunfullmäktige med stryk! 

Enligt Expressen ska Karl Gustav Abramsson under en fullmäktigedebatt ha sagt till kommunalrådet Maria Kristoffersson (C):

 – Hade vi inte haft samma anfader och… ja, hade hon varit en vanlig människa så hade jag kanske remmat upp Maria.

Att använda uttrycket ”remmat upp” är en sådan obehaglig vulgaritet att man hoppades att den inte användes någonstans i Sverige idag. Förutom det oerhörda att hota någon annan människa, kvinna eller inte, på skämt eller inte, i KF eller inte – med våld, så måste man undra om denna socialdemokratiska företroendeman tycker att det är OK att slå andra – för såvitt man inte är släkt.

Madeleine

Jämtins röstfiskehån mot framtida generationer 2 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
87 comments

Carin Jämtin går till hårt angrepp mot att Stadshagens konstgräsplan inte värms upp i vinter. Ett hån mot damfotbollen säger (s). Detta får nog anses vara ett cyniskt röstfiske.

För mig är miljöfrågorna värda att ta på allvar. Även idrotten har här ett ansvar. Att värma bassänger, värma och kyla hockeyarenor, kyla bandyplaner och värma konstgräs slukar enorma mångder energi. Endast uppvärmingen av landets hockeyarenor slukar ett halvt kärnkraftverk fick jag lära mig för ett tag sedan! Korrigering: Landets hockey- och bandyhallar slukar en halv procent av energin från svenska kärnkraftsverk, fick jag lära mig för ett tag sedan!

Därför  fattade Stockholms stad beslut om att inte värma upp Stadshagens konstgräsplan i år. Ur miljösynpunkt är detta det enda rimliga.

Även ur ekonomisk synpunkt var det ett vettigt beslut. Om Stadshagen hade värmts upp i januari i år hade det kostat 700.000 kronor. I Södertälje kostade uppvärmningen av en konstgräsplan en vintermånad i år 950.000 kronor!   

Självklart ska vi försöka hjälpa fotbollsdamerna till fler tider än de som Fotbollförbundet fördelat till dem i Spånga-hallen. Om de vill plogar vi konstgräset i Gubbängen.

Men att lägga ner miljontals kronor för att smälta snö i smällkalla vintern är, för att använda Jämtins retorik, ett hån – både mot framtida generationer och mot alla de barn och unga som mister resurser vi kan använda till nya konstgräsplaner.

Så ser mina prioriteringar ut.  

Madeleine

Den som vill spara på biblioteken ska rösta på oppositionen 18 januari 2010

Posted by Erik in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , ,
3 comments

Madeleine skriver idag också om oppositionens politik för bibliotekens i Stockholm (Tidigare idag har hon skrivit om oppositionens klåfingrighet i kulturpolitiken). Om man tittar på de budgetar som kulturnämnden har haft för biblioteken sedan 2001 så är det uppenbart att det är oppositionen man ska rösta på om man vill spara på biblioteken. Artikeln om oppositionens bibliotekspolitik finns på Newsmill.

Nettobudgeten för biblioteken i Stockholm de senaste åren visar tydligt vilka som har prioriterat biblioteken högst. Det är viktigt att komma ihåg när Carin Jämtin nu börjar prata om hur de ska vinna makten tillbaka (DN).

År Majoritet Nettobudget
2001 fp+m+kd 219
2002 fp+m+kd 235
2003 s+v+mp 234
2004 s+v+mp 222
2005 s+v+mp 223
2006 s+v+mp 223
2007 fp+m+kd 226,5
2008 fp+m+kd 226,5
2009 fp+m+kd 260,2
2010 Fp+m+kd 278,2

Kultur- och idrottsrotelns rapport om oppositionens kulturpolitik finns här:

Vad innebär oppositionens kulturpolitik?

Erik

Klåfingrighet i kulturlivet är ett vallöfte från oppositionen 18 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
3 comments

Idag skriver jag en artikel på Politikerbloggen om oppositionens kulturpolitik. Artikeln grundar sig på ett antal skrivelser och särskilda uttalanden som S, V och MP har gjort i kulturnämnden under denna mandatperiod. Det är i dessa ”lappar” – som det kallas – som oppositionen har tillfälle att visa vad de själva skulle göra om de var i majoritet.

Ju mer man läser deras lappar desto klåfingrigare framstår de, titta själv i artikeln. Ett av mina löften inför nästa mandatperiod är att fortsätta arbeta för att kulturen ska stå fri från politisk styrning. Men att politiken ska garantera goda förutsättningar så att kulturen kan växa i såväl genomslag som kvalitet.

Rapporten om oppositionens kulturpolitik finns här:

Vad innebär oppositionens kulturpolitik?

Madeleine

Se även DNs artikel om socialademokraternas kampanjstart.

——

Uppdatering 22 jan: Idag har oppositionen i kulturnämnden svarat i en gemensam artikel på Politikerbloggen.

Oppositionens budgetar presenterade 28 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Slopad kulturbonus och ännu mer pengar till fler lokaler. Det är den rödgröna kulturvisionen för Stockholm.Igår presenterade den rödgröna oppositionen sina budgetförslag för Stockholm, med en kraftig skattehöjning som flaggskepp. Nog känns det konstigt att i en ekonomiskt svår tid dra åt stockholmarnas hushållskassor istället för att stimulera konsumtion.

Men man kan höja ögonbrynen även över kultur- och idrottsbudgetarna. Det finns flera delar som förtjänar en kommentar. Den största kultursatsning Socialdemokraterna gör är att lägga 14 mkr extra på samlingslokaler. Jag blir häpen. Jag kan inte förstå hur kulturverksamhetens kvalitet kan ligga i fler eller större lokaler. För mig kommer alltid verksamhet att vara prioriterat framför lokaler. (mer…)

S ställer sig på musikbolagens sida 1 oktober 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Efter en tids debatt om musikförlagens hot om stämning som stoppat ett gästspel på Stadsteatern och som hänger över föreställningen De tre musketörerna, ger sig plötsligt oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S) in i debatten. Hans artikel på Brännpunkt den 30 september är uppseendeväckande, då han väljer att ställa sig på musikbolagens sida mot Stockholms stadsteater.

Madeleine svara på Brännpunkt idag med den här artikeln:

S i armkrok med musikbolagslobbyn

Varken konstnärliga bedömningar eller juridiska tolkningar av avtal är en politisk uppgift. Men det bekymrar inte Socialdemokraterna i Stockholms stadshus som i armkrok med musikbolagslobbyn kritiserar en av stadens mest lyckosamma verksamheter, Stockholms stadsteater. Efter en tids debatt om musikförlagens hot om stämning som stoppat ett gästspel på Stadsteatern och som hänger över föreställningen De tre musketörerna, ger sig plötsligt oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S) in i debatten (SvD 30/9) och menar att ”det bör stå utom tvivel för alla som har sett föreställningen att musiken spelar en avgörande roll” och att det därför inte är ”mer än sunt förnuft att Stadsteatern bör inhämta tillstånd från upphovsmännen och ersätta dem för användandet av deras verk.”
(mer…)

Varför är (S) emot spårvagnar i Stockholm? 26 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Igår var det kommunfullmäktige. En av de mest intressanta och upplysande diskussionerna handlade om kollektivtrafik. En fråga som ju är landstingets ansvarsområde och därför diskuteras alltför sällan i stadens fullmäktige.

En massiv majoritet bestående av alla partier utom socialdemokraterna var positiva till att bifalla ett inriktningsbeslut om att ha en spårvagnslinje från Värtan till Hornsberg.  Beslutetet handlade om att godkänna en förstudie och fortsätta planeringen för att kunna ta ett genomförandeärende framöver. DN beskriver detta här, Svd här.

Jan Valeskog och Roger Mogert från socialdemokarterna var båda uppe och tog kraftfullt avstånd från beslutet , trots att den socialdemokratiska reservationen i princip var ett bifall.

Spårvagnar är ett effektivt och energisnålt alternativ till buss och tunnelbana. Det är också enklare och billigare att bygga än tunnelbana och kan därmed komma på plats fortare.  Spårvagnar har också visat sig vara en stor succé bland stockholmarna. Se Tvärbananas stora popularitet som mångdubbelt överskrider alla förväntningar.

Folkpartiet har länge drivit att Stockholm, liksom många andra städer i Europa, ska bygga nya spårvägslinjer. Att våra allianspartier också ser denna stora potential är väldigt positivt. Att socialdemokraterna dock är emot spårvagnar är både bakåtsträvande och beklagligt.

Madeleine

Kulturpolitik typ (S) ger byggarbetare jobb! 28 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

sl380348

Socialdemokraterna presenterar äntligen några förslag på kulturområdet.  Hittills har det mest varit prat från oppositionen. Men de nya idéerna låter vänta på sig. Endast på en punkt kommer ett nytt förslag: ROT-avdrag för kulturbyggnader!

Genom att ge byggnadsarbetare arbeten så ska alltså kulturen stärkas! I Stockholm har vi förstärkt stödet till det fria kulturlivet – det ger nya arbetstillfällen. Vi tycker nämligen att det är kulturarbetare som ska få del av kulturpengarna – inte byggnadsarbetarna.

Madeleine

Socialdemokraterna lever inte själva upp till kraven de ställer på andra 4 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Socialdemokarterna har i en rapport granskat folkpartiets kulturpolitik. Det är ju både bra och smickrande. Däremot blir jag förvånad över socialdemokraternas sätt att använda siffror. I rapporten finns det en rad glidningar och halvsanningar som bör kommenteras och som förklarar i princip allt det som socialdemokraterna kallar nedskärningar:

  • Medeltidsmuseet är stängt för renovering. Därmed går inga medel till museets lokaler.
  • S har räknat in konsumentvägledarna i kulturbudgeten.
  • Inom kulturskolan jämför man olika siffror för att få det resultat man vill.
  • Den stora filmsatsningen på 2 mkr till Filmpool Stockholm-Mälardalen och ytterligare 500 tusen till Stockholm film comission har glömts bort.
  • Den kraftiga uppräkningen av anslaget till de fria grupperna beskrivs som en minskning.
  • Stadsteaterns löneökningar räknas två gånger.
  • Rapporten ger bilden av att kommunala verksamheter kan få en automatisk kostnadsökning på 3 procent varje år, trots att s själva vid makten inte gjorde generella påslag på det sättet.

Det är sant att vi inte prioriterar lokaler och administration lika mycket som s, utan mer tittar till verksamheternas innehåll. Det är för mig en bra kulturpolitik. Framgång för mig mäts i hur mycket kultur stockholmarna får och deltar i, inte hur mycket lokalerna kostar. Mellan 2000 och 2006 ökade anslaget till Kulturskolan med närmare 37 procent, medan antalet barn i undervisningen på fritiden bara ökade med ca 11 procent. Detta oansvariga användande av kulturpengar vill jag ändra på.

Folkpartiet gick till val på att satsa på Stadsteatern, biblioteken och det fria kulturlivet. Det är den politik som vi nu genomför.

Men det är bra att socialdemokraterna blir synliga i kulturpolitiken. Det är dock synd att de inte pratar om innehållet i politiken. Det vore till exempel bra om de ville kommentera hur de själva prioriterade biblioteken under sin tid vid makten:

År

Majoritet

Nettobudget

2001

fp+m+kd

219

2002

fp+m+kd

235

2003

s+v+mp

234

2004

s+v+mp

222

2005

s+v+mp

223

2006

s+v+mp

223

2007

fp+m+kd

226,5

2008

fp+m+kd

226,5 + 35

Madeleine

S – är skatter och avgifter frivilliga? 27 september 2007

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , , , ,
4 comments

Carin – är den nya s-politiken att skatter och avgifter är något som man betalar om man har lust?

I helgen kan alla stockholmare få lära sig hur man smiter från att betala tunnebaneavgifter och åker gratis på tunnelbanan. Studieförbundet ABF har till sitt stormöte för ungdomar forum:ung! bjudit in organisationen planka.nu som ska hålla work shop om sitt arbete under parollen Gratis kollektivtrafik!.

Vad tycker s-ledaren i Stockholm Carin Jämtin om att resurser undanhålls från vår gemensamma kollektivtrafik för att några har tagit sig själva rätten att sätta sig över demokratiska fattade beslut?

I socialdemokraternas budgetförslag för nästa år aviserar socialdemokraterna en skattehöjning i Stockholm. Hög skatt har varit partiets politik sedan urminnes tider och det har byggt på att alla bidrar efter förmåga, stor gemensam kassa och solidaritet med de svaga.

ABF, socialdemokratins studieförbund, har gjort en annan tolkning av ideologin. Planka.nu:s filosofi är att den som kan hoppa högt och ta sig genom spärrar ska slippa betala. Den som åker fast blir försäkrad av andra plankande resenärer. Således blir det inget bidrag till skattekassan, ingen solidaritet med dem som inte kan hoppa eller springa, och ingen förståelse för dem som faktiskt behöver en fungerande kollektivtrafik.

ABF visar stolt upp planka.nu:s symbol med den hoppande resenären och kallar deras metod för utomparlamentarisk kamp. En kamp som förs mot de stackare som inte klarar hoppen över spärrarna eller som rentav anser att man ska betala för sin t-banebiljett. Och som till sist får stå för hela notan.

En kamp för den starkares rätt att göra som han vill. Är det socialdemokratins nya syn på samhället? Är gemensamma skatter och avgifter i den nya socialdemokratin något som ska betalas om man har lust? Jag undrar vilken tolkning av socialdemokrati och skattepolitik som Carin Jämtin står för? Kanske kan ABF ordna ett seminarium som ger svaret på den frågan.

Madeleine