jump to navigation

Vi måste bygga mycket och vi måste bygga bra 9 maj 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
add a comment

 

Collage debatt 20140509

På Kulturhuset har Stockholms byggmästareförening haft en utställning och olika aktiviteter kring deras syn på vad som behövs för att få till mer bostadsbyggande i Stockholm. En av aktiviteterna var den debatt jag deltog i morse tillsammans med representanter för de övriga partierna i Stadshuset. De har förövrigt en mycket informativ hemsida och vill du ha en plansch på hela processen hittar du den här

Vi var alla rörande överens om att det måste byggas mer i Stockholm. Men i frågan om hur och i förmågan att faktiskt få till de förutsättningar som krävs, skiljer vi oss åt.

En mycket tydlig skiljelinje är om vi ska subventionera priset på marken som staden säljer. De rödgröna ser detta som en väg för att skapa billigare bostäder och visst behövs det bostäder för alla ekonomier. Men att rea ut stadens tillgångar kan aldrig vara lösningen. För att uppnå ökad kvalitet eller att stimulera utvecklingen i ett område kan kan nedsatta markpriser vara en sista utväg.

Men i princip är det för mig obegripligt korttänkt att vilja få mindre betalt till den gemensamma kassan som finansierar välfärden. Mindre betalt när de pengarna i stället antingen kommer att höja byggbolagens vinster eller sänka slumpvist utvalda stockholmares bostadskostnader. Dessa pengar behövs för att finansiera den utveckling som bara staden kan vara ledare i. Som den stora satsningen vi genomfört i Järva som nu börjar generera intresse också hos privata byggherrar. Eller utbyggnaden av tunnelbanan.

Kostnaden och den ekonomiska risken för att producera bostäder måste ner, men det måste ske på andra sätt. Det allra viktigaste är naturligtvis att få ordning på den oändligt långa tid det går från idé till färdigt hus. Och då behövs det många åtgärder. En förändrad plan- och byggprocess i linje med de förslag regeringen tagit fram är en viktig komponent. I Stockholm skulle vi definitivt behöva en Bostadsgeneral med uppdraget och mandatet att göra stadens praktiska handläggning verkligt effektiv och samordnad.

På en punkt fick vi mycket tydliga besked: oppositionen är helt enig om att Bromma flygplats ska läggas ner. Vad det kommer att leda till i minskad attraktivitet för Stockholm verkar de bry sig mindre om. Dessutom plussade V och MP på nejsägandet med ett kraftfullt nej till Förbifarten.

Bostadsgeneralen är bara ett av många Folkpartistiska förslag för en bättre stadsbyggnadspolitik. För som alltid: Bygger man mycket måste man bygga bra!

/ Madeleine

En timme i rullstol med Unga Rörelsehindrade Stockholm 3 oktober 2013

Posted by jonasuebel in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: ,
add a comment

rullstol

Idag ägnade Madeleine och andra politiker en timme i rullstol tillsammans med Ina Åkerberg och Björn Häll-Kellerman från Unga Rörelsehindrade Stockholm. Det var en lärorik upplevelse, som gav bättre insikt i den ofta utmanande vardag som många människor med funktionshinder möter.

Både Ina Åkerberg och Björn Häll-Kellerman berättade om de utmaningar och fördomar som de möter, och om organisationens mål att rörelsehindrade ska ges samma möjligheter i samhället.

Det görs mycket inom staden för att underlätta för funktionshindrade; ombyggnad av övergångsställen, busshållplatser, trappor och offentliga toaletter. Medborgarundersökningen 2013 visar glädjande nog att fler tycker att det är enkelt att ta sig fram i Stockholm men mycket finns kvar att göra inte minst inom skola, kultur och idrott.

/ Jonas

Förbättrad tillgänglighet i Stadshuset 6 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
2 comments

Fastighetsnämnden arbetar hårt med att uppfylla stadens ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”. I arbetet ingår, bland mycket annat, att i högsta möjliga mån tillgänglighetsanpassa stadens fastigheter. Vid en kartläggning av Stadshuset har flera brister avseende tillgängligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning identifierats. Bland annat konstateras att personer med fysisk funktionsnedsättning inte på ett enkelt sätt på plats har kunnat följa möten i Rådssalen och dessutom behöver tillgänglighetsproblematiken kring den stora trappan på Borgargården lösas. 

Under gårdagens fastighetsnämnd tog vi ett första steg mot en förbättrad tillgänglighet i Stadshuset, då vi fattade beslut om att förlänga Tornmuseets hiss upp till Rådssalen. På plan 5 byggs ett helt nytt hissvåningsplan och en öppning skapas genom väggen, in till åhörarläktaren, så att man lätt kan nå läktaren utan nivåskillnader. I och med åtgärderna för förbättrad tillgänglighet till Rådssalens åhörarläktare möjliggörs även en alternativ utrymningsväg från denna i enlighet med önskemål från brandmyndigheten.

Jag hoppas att inom kort kunna återkomma angående projektet Värdig Entré, med en lösning som säkrar tillgängligheten i den stora trappan på Borgargården.

Ska Stockholm bli en stad i världsklass krävs det att staden blir en tillgänglig och trygg plats utan sociala och fysiska hinder. Detta arbete pågår kontinuerligt, och Fastighetsnämnden spelar här en viktig roll.

/Madeleine

Levande strandbad 31 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Flatenbadet - dags dato

Stockholm kallas ofta för den blå och gröna staden tack vare den stora tillgången på grönområden och närheten till vattnet. Det ska Stockholm fortsatta att vara. Stadens 29 officiella badplatser, vilka alla fyller en mycket viktig funktion i detta, ska vara attraktiva, öppna och lättillgängliga för alla som vill ta sig ett svalkande dopp.

I takt med att staden växer ökar dock trycket på dessa badplatser, och samtidigt har en del av baden blivit något till åren. Vi kommer därför på fastighetsnämnden den 7 februari, i ett första steg, att fatta beslut om att rusta och utveckla två av Stockholms strandbad – Flatenbadet och Långsjöbadet. Syftet är att öka badens attraktionsvärde för stockholmarna, att utveckla utbudet av aktiviteter, att skapa möjligheter för verksamheter att hålla öppet året runt och samtidigt bredda affärsmöjligheterna för de hyresgäster som verkar vid strandbaden. Helt enkelt, i syfte att öka nyttan för stockholmarna.

Själv gläder jag mig särskilt åt att Flatenbadet får en ordentlig uppfräschning. Flatenbadet är ett både unikt och välbesökt bad med fantastiska byggnader från 1930-talet där många av oss som bott och bor i Söderort tillbringat många sommardagar.

Flatenbadet
Flatenbadet är Stockholms största strandbad, beläget i ett friluftsområde vid sjön Flaten i Skarpnäck. På badet finns fyra kulturmärkta byggnader, ritade av den kände arkitekten Paul Hedqvist och uppförda på 1930-talet. Byggnaderna är i stort behov av upprustning.

Under våren 2012 påbörjar fastighetskontoret en upprustning och utveckling av strandbadet i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Målet är att möjliggöra ett aktivt friluftsliv för Skarpnäcksborna och för Stockholmarna och att anläggningen i framtiden ska vara en samlingspunkt för kurser, vandringar, utegympa, kulturevenemang med mera.

Fastighetskontoret rustar upp samtliga byggnader och anläggningen kommer att innehålla en servering med handikappanpassade toaletter och möteslokaler för föreningsliv och kulturaktiviteter i området.

Långsjöbadet
Långsjöbadet i Älvsjö är idag ett populärt sommarstrandbad och ett viktigt utflyktsmål för Älvsjöborna och Stockholmarna. Strandbadets byggnader med kiosk, omklädningsrum och toalett är dock i mycket dåligt skick. Med start våren 2012 genomför fastighetskontoret, i samarbete med Älvsjö stadsdelsförvaltning, en omfattande upprustning och utveckling av strandbadet. Målet är en anläggning som kan hålla öppet året runt och där serveringen även kan hyras ut för privata ändamål – föreningsmöten, barnkalas, födelsedagsfirande med mera.

Det är viktigt för staden att kunna anpassa utbudet efter behovet och den flexibla modullösning som används i detta fall för omklädningsrum, toaletter, kiosk och servering kan även tillämpas på andra strandbad som staden vill utveckla verksamhetsmässigt och där det inte är möjligt eller lämpligt med permanenta anläggningar.

/Madeleine

SVT ABC (ca 10 min in i sändningen): Långsjöbadet och Flatenbadet rustas upp

Visionsdokument:
Flatenbadet
Långsjöbadet

Historiskt beslut om nya Slussen 29 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , ,
4 comments


Mer grönska och vatten, mindre betong och färre hus. Bättre framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Så kan man sammanfatta det beslut om nya Slussen som bara för några minuter sedan togs på kvällens stadsbyggnadsnämnd.

Det har hela tiden varit viktigt för oss i Folkpartiet att den nya Slussen blir en plats där människor vill och kan mötas. Det nya förslaget till detaljplan för Slussen presenterar en lösning som möjliggör just detta. Slussen kommer återigen bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.

Vi folkpartister är stolta över att ha fått gehör för att kraftigt minska exploateringsgraden på Södermalmstorg, och de byggnader som tidigare skymde utsikten över Mälaren och Saltsjön är numera helt borta. De låga glashusen på Södermalmstorg skapar en levande mötesplats på torget året runt, och kommer bli ett välkommet tillskott i serviceutbudet som gör att ännu fler stockholmare kan njuta av denna vackra plats.

Som borgarråd med ansvar för kulturfrågor glädjer det mig naturligtvis extra mycket att kulturen, och kulturverksamheter, får en så framträdande roll i den nya Slussen. Under Skeppsbrons förlängning mot Södermalm föreslås exempelvis nya lokaler för t.ex. kaféer, restauranger och kulturverksamhet. Lokaler som kommunen kommer att ha rådighet över. Den nedre, större glasbyggnaden på Södermalmstorg kommer även den att innehålla kulturverksamhet. Stadsmuseets fastighet och verksamhet kommer att värnas och utvecklas i relation till den nya Slussen och kvarvarande delar av Polhemsslussen kommer, efter dokumentation, att tas tillvara och integreras i utformningen av nya Slussen (exempelvis genom att stenar från slussenanläggningen återanvänds på lämplig plats). Generellt kommer den konstnärliga gestaltningen av tekniska lösningar att väga tungt i utformningen under hela projektet. Jag kommer givetvis också arbeta för att Debaser ska finna sig en ny plats och hemvist i nya Slussen.

Den nya Slussen kommer vidare att medföra betydligt större framkomlighet för kollektivtrafiken, gående och cyklister. Kollektivtrafiken kommer att ha reserverade körfält och gående och cyklister kommer att ha mycket gott om utrymme. Körfälten som är tänkta för en framtida spårvagn ska göras breda och förberedas för att spårvagnen ska kunna gå på eget spårområde som avskiljs från övrig trafik. Det ska vara enkelt att ta sig runt i Slussenområdet på ett miljövänligt sätt.  

I det fortsatta arbetet ska det ordentligt utredas vilka angörings- och uppställningsytor för cyklar som behövs. Det inkluderar möjligheten till cykelgarage i centrala lägen. Det är också viktigt att Slussens cykellösning inte blir en isolerad företeelse, utan att även cykellederna till och från Slussen är väl genomtänkta och integrerade i trafiklösningen. Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig med cykel i Stockholm.

När det gäller vägbron är det viktigt att minnas att den är betydligt smalare än de befintliga broarna i klöverbladskonstruktionen tillsammans. Mindre betong och mer vattenspegel! Detaljplanen låser inte heller brons bredd, utan anger endast dess maximala utbredning. Olika lösningar kan väljas med avseende på det totala antalet körfält och antalet kollektivkörfält. Stadsbyggnadsnämnden gav därför i samband med dagens nämnd stadsbyggnadskontoret i uppdrag att, i samarbete med stadsledningskontoret och trafikkontoret, analysera olika trafiklösningar avseende antal körfält för huvudbron (du finner skrivelsen nedan). (mer…)

Fler hotspots i Stockholm 5 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen.
Tags: ,
1 comment so far

I förra veckan initierade Folkpartiet tillsammans med M och C en skrivelse i kulturnämnden och stadsarkivet om flera hot-spots i Stockholm.  Fler hotspots, dvs platser man avgifts- och lösenordsfritt kan ansluta sin dator, läsplatta eller telefon till internet via ett öppet trådlöst nätverk, borde vara en naturlig del av stadens strategi för IT-utveckling. 

Stadens bibliotek har öppna nätverk idag – men bara för dem med bibliotekskort. Jag tycker att det skall vara enklare att använda sig av nätverket, man skall kunna logga in även om man glömt sitt kort hemma eller om man inte har något kort alls. Stadens kulturinstitutioner bör gå före och visa vägen, men i förlängningen bör detta vara något som genomsyrar alla stadens bolag och förvaltningar som har hand om publika platser.

Dessutom finns en stor fördel för turister från utlandet. Med hotspotlösningar behöver turisterna inte oroa sig för några oväntade kostnader för internetsurfande under semestern. Det skulle öka Stockholms attraktionskraft som turiststad. Själv vet jag att tillgången till internet på hotell, bibliotek och kaféer påverkar min upplevelse av en stad jag besöker.

/Madeleine

SvD: Vad är en hotspot?

Första spadtag mot norra Europas modernaste och mest miljövänliga saluhall 12 maj 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Idag tog jag och Ola Hedén, vice ordförande i Hötorgshallens företagarförening, ett symboliskt första spadtag för att manifestera byggstarten av ombyggnationen och utvecklingen av Hötorgshallen. Saluhallen är idag i behov av en genomgripande upprustning. Äntligen är vi på gång!

Hötorgshallen kommer att få ett utökat utbud genom att en saluhall i två plan med fler saluplatser skapas. Även det övre planet ska upplevas och fungera som en del av saluhallen. Hötorget och Hötorgshallen får därmed en närmare och mer naturlig koppling till varandra. Efter ombyggnationen kan besökarna förvänta sig en av de främsta handelsplatserna för mat i Skandinavien. Och Hötorgshallen kommer att bli Europas modernaste saluhall.

Att göra saluhallen mer tillgänglig och att minska dess energiförbrukning är två andra viktiga aspekter. Genom att effektivisera energianvändningen i hela fastigheten kommer energiförbrukningen kunna minskas med så mycket som 30 procent. Hötorgshallen kommer efter ombyggnationen också att bli den första saluhallen som miljöklassas.

Framtidens moderna, miljövänliga och tillgängliga saluhall.

/Madeleine

TV4:
Hötorgshallen byggs om
Pressmeddelande:
Hötorgshallen blir norra Europas modernaste och mest miljövänliga saluhall

Biblioteksdebatt 25 november 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Det pågår en debatt om biblioteken just nu, Siv Widerberg går till personangrepp på stadsbibliotekarie Inga Lundén, anklagar henne för skryt. Ja, biblioteken i Stockholm är många och omtyckta och välbesökta, när man berättar om det så kanske det låter som skryt.

Biblioteken stod i centrum för folkbildningen för hundra år sedan och de ska göra det idag också. Det innebär att bibliotek inte är som McDonalds-restauranger – one size fits all – utan att bibliotek kan vara olika. Jag tror att Siv kan hitta mer än ett som passar henne, och mer än ett som hon inte gillar – och så ska det vara. Alla bibliotek är inte byggda för Siv Widerberg, och alla böcker är inte inköpta för Siv Widerberg. I Stockholm bor människor som är olika.  I det nya kunskapssamhället får tillgången till information och förmågan att hantera information inte bli en fråga som skapar ökade klyftor. Här har biblioteken en roll att fylla för att hålla ihop vårt samhälle. Därför skall alla känna sig välkomna på biblioteken. Den traditionella bibliotekstanken – ett ställe för fritt kunskapssökande öppet för alla – lever kvar, och dagens medborgare kräver mer än bara ett boklager.

Siv skriver att kaféer inte alltid är önskade.  Det är sant, och därför finns det inte heller kaféer överallt. De är dock önskade ganska ofta. Ett exempel på ett nytt och redan älskat bibliotek med kafé i anslutning är biblioteket Plattan. Och, om man nu skall tala om att skryta om sina bedrifter – Siv Widerbergs aktionsgrupp stoppade aldrig något kafé på Horntulls bibliotek, som hon antydde i DN igår. De målade själva upp en skräckvision och suddade sedan själva ut den. Så är det även i den här debatten. Vem som helst kan ju besöka Stockholms bibliotek och se vilka böcker som faktiskt finns. Biblioteken befinner sig inte i kris. Biblioteken har starkt stöd och förtroende bland befolkningen, starkt stöd från politiken. Det råder en konsensus om att biblioteken är en viktig del i Stockholms kulturella infrastruktur.

Siv Widerberg verkar ha ett horn i sidan till just den nätbokhandeln som har vunnit upphandlingen om profillitteratur.  När det gäller nätbokhandlar i allmänhet så har de både för- och nackdelar jämfört med vanliga bokaffärer. (För små förlag är nätbokhandlarna en mycket positiv sak, till exempel.) Siv Widerberg tycks dock uppröras i sak över att biblioteket köper från en kommersiell aktör. Tyvärr finns inga ickekommersiella bokförsäljare. Att sälja böcker är en näringsverksamhet!

Låt bibliotekarierna ägna sig åt det kvalificerade urvalet. Den vanlige besökaren kommer förr, som nu, som i framtiden att kunna hitta det han söker, både smal och bred litteratur och hitta det han inte visste att han letade efter.

Sådana är våra bibliotek och så kommer de vara. Fördomar, retorik och konspirationsteorier biter inte på den verklighet människor faktiskt möter på biblioteken: Oväntade upptäckter, rum för barn, språkkaféer, läxhjälp, tematisk vägledning och vidgade vyer.

Farsta kulturcentrum 16 november 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

DN skrev igår om planerna på Farsta kulturcentrum, ett inriktningsbeslut som vi ska ta idag på nämnden. Skapandet av Farsta Kulturcentrum är ett exempel på förnyelse av kulturlivet. Kulturupplevelser är ofta knutna till en fysisk lokal. Allt mer kultur upplevs mobilt och digitalt, men den traditionella lokalen har inte förlorat sin betydelse. Behovet av lokaler som kan erbjuda institutioner och individer med gemensamma intressen genreöverskridande möten har tvärtom ökat. Farsta centrum är ju redan idag ett ställe där folk samlas, enligt bloggaren som jag länkar till nedan finns det minst 15 ställen där man kan ta sig en kopp kaffe. Men det är väl bara bra? Att man kan ta sig en kopp kaffe, rycka åt sig en bok, titta på en utställning, medan man till exempel väntar på sitt barn inne på kulturskolan skapar ännu fler möten. Stadens kulturlokaler skall användas effektivt som knutpunkter och mötesplatser.

HBT-sossen: Farsta – ett centrum för kaffe?

Stockholmaren i centrum vid biblioteken 18 februari 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
4 comments

Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit. Det är utgångspunkten för den nya biblioteksstruktur som nu håller på att införas. Detta skriver SvD om idag.

Stockholms stadsbibliotek har ett viktigt uppdrag: att öka tillgänglighet och öppettider, så att fler stockholmare kan och vill komma dit. Ett tydligt medborgarfokus. Den omorganisation som har gjorts inom biblioteket, och som SvD tar upp kritiska åsikter om, är ett led i att uträtta detta uppdrag.

Biblioteket har sedan 2006 ökat öppettimmarna med 2,9 procent. En ny strukturplan har tagits fram för att föra biblioteken närmare stockholmarna. T-banebibliotek och bibliotek i köpcentra är exempel på tillgängliggörandet. Det första t-banebiblioteket, i Högdaelen, invigs på fredag.

I artikeln presenterar tidningen också siffror på utlåning, inköp av böcker och liknande och visar att Stockholm ligger under riket på flera punkter. Här gäller det att tolka statistiken rätt. Enligt en rapport från Svensk biblioteksförening, vilken SvD använder, ligger Stockholm under riket när det gäller utlåning och satsning i kronor på biblioteken.

Den andra bilden visar att utlåning, besök och öppethållande har ökat betydligt de senaste åren i Stockholm. Bokslutet för 2008 visar att besöken vid stadens bibliotek har ökat med 25 procent sedan 2006, inklusive det virtuella biblioteket. Bara de fysiska besöken vid Stadsbiblioteket har ökat med 2,2 procent. Utlåningen har under mandatperioden ökat med 2,7 procent och lån av barnböcker vid Stadsbiblioteket med 6,6 procent. Nyligen framtagna siffror visar också att lånen vid grundskolebiblioteken har ökat med 70 procent sedan 206.

satsas det också mer än någonsin på Stockholms bibliotek. Efter att den förra vänsterstyrda majoriteten skurit ned på biblioteken med 12 mkr, har vi nu med råge lyckats komma upp i samma nivåer som den förra alliansstyrda majoriteten. I år får biblioteken en budgetökning med 19 mkr, samtidigt som 38,5 avsätts för engångsinvesteringar inom den nya biblioteksstrukturen.

Stockholms bibliotek är på väg framåt. Rejäla satsningar på budgetökning och biblioteksstruktur, ökade öppettider, fler besök och ökad utlåning visar att Stockholm har bibliotek av hög klass. Det arbete som pågår med en ny biblioteksstruktur kommer att förbättra dem ytterligare.

Madeleine

———

Det nya biblioteket i Högdalen invigdes i fredags. Mer rapportering finns här (Svt, Svd)

Finska röster om söndagsöppet vid biblioteken 8 januari 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

I Finland höjs nu röster om att öppna biblioteken på söndagar. I Helsingfors och förstaden Esbo, där det finns söndagsöppna bibliotek, har man nämligen upptäckt att de besökare som kommer till biblioteket på söndagar, stannar längre och får en mer genuin läsupplevelse än de som kommer på vardagar. På söndagarna tar besökarna med sig familjen, använder läsesalarna och lär sig använda webbiblioteket. Detta skriver Huvudstadsbladet.

Huvudstadsbladet refererar också till Stockholm, där ett ökat öppethållande, bland annat på söndagar, har lett till ökad utlåning.

Anna

Fritid för alla 19 december 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Passa in utan att anpassa dig.  Detta motto är utgångspunkten för Stockholms stads projekt Fritid för alla, som numera har en hemsida, där allt som presenteras är tillgängligt.

Grunden utredningen Spindeln i fritidsnätet, som visade att de aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som finns, ofta är kända bara i den egna stadsdelen. Det har gjort att barn och unga som har velat delta i aktiviteter inte har kännt till många av dem som finns.

Kommunfullmäktige har med anledning av detta fattat beslut om att utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska samlas så att det blir tillgängligt för fler. Hemsidan finns nu som ett svar på detta. Kolla in Fritid för alla!

Anna

38,5 mkr extra till biblioteken 24 november 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Pressmeddelande, 2008-11-24

Jonas Uebel
bitr. pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (fp):

38,5 MILJONER EXTRA TILL BIBLIOTEKEN

– På toppen av den stora satsning vi tidigare gjort på biblioteken, genomför vi nu en historisk engångssatsning på 38,5 mkr i samband med den nya biblioteksstrukturen.

(mer…)

Århundradets kulturfråga 13 november 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
14 comments

Med stort intresse har jag följt frågan om fildelning under senare år. Idag på DN-debatt skriver en rad kända konstnärer.

De möjligheter som internet ger är något som min generation inte ens kunde drömma om. Det är vi, som rattade in Radio Luxemburg, spenderade våra utlandsbesök med att leta igenom skivboxar efter rariteter och som aldrig någonsin trodde oss kunna få utbyta tankar med unga människor i andra delar av världen annat än genom brev, som nu sitter i positioner som kan styra utvecklingen.

(mer…)

Biblioteket inför enhetliga öppettider 10 november 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Stockholms bibliotek ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit. Som ett led i arbetet med att göra biblioteken ännu mer tillgänliga, har sedan en vecka nya öppettider införts.

(mer…)

Dags att öppna kulturens finrum för alla 30 oktober 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

I det senaste numret av tidningen Konstnären, skriver Madeleine och Sahar Almashta, ledamot i kulturnämnden, följande artikel.

När den världsberömda jazzmusikern Bebo Valdez avslutade en konsert, rungade applåderna världen runt. Men i hemlandet Sverige var det tyst.

Bebo Valdéz lämnade Kuba som stor och berömd artist på 60-talet, men lyckades inte förrän härom året slå igenom i Sverige, trots att han bott här i många år. Det finns många som Bebo Valdez. Journalisten, författaren och dramatikern Dawit Isaak, som sedan flera år sitter fängslad utan rättegång i Eritrea, är ett annat exempel. Isaak har först under de senaste åren blivit ett namn i Sverige, trots att han flyttade hit och verkade redan på 80-talet. Nelly Sachs levde i Sverige under många år men blev aldrig riktigt uppskattad i sitt hemland.

(mer…)

”Kulturen välkomnar dig i vilket skick du än är.” 23 oktober 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Sedan ett par veckor skriver ett antal personligheter från Stockholms kulturliv krönikor på kulturförvaltningens hemsida. Krönikorna är en del av arbetet med Kulturvision 2030, som syftar till att skapa en långsiktig vision för Stockholms kulturliv att sträva mot.

(mer…)

Bibliotek för en ny generation 14 oktober 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Pressmeddelande, 2008-10-14

Jonas Uebel
bitr. pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (fp):
BIBLIOTEK FÖR EN NY GENERATION

– Min vision är att Stockholms bibliotek ska vara där människor finns. Öppenhet och tillgänglighet är vägledande ord för vår målsättning att skapa framtidens bibliotek.

– Biblioteken ska vara öppna på tider då människor har möjlighet att komma dit. Därför är det oerhört glädjande att vi nu kan fatta beslut om att genomföra denna unika bibliotekssatsning.

(mer…)

Stockholm återupprättar ursprungling läsesalong i Kulturhuset 10 oktober 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelande 2008-10-10

Andreas Åström
pressekreterare
076-122 94 86

Madeleine Sjöstedt (fp):
STOCKHOLM ÅTERUPPRÄTTAR URSPRUNGLIG LÄSESALONG I KULTURHUSET

– Att återupprätta den ursprungliga Läsesalongen i Kulturhusets bottenvåning är ett viktigt steg för att göra den tillgänglig för alla stockholmare. Detta är ännu ett viktigt steg i Folkpartiet och alliansens fortsatta satsning för att öka läsandet.

– Det ska vara enkelt för folk att smyga in och lyssna på musik eller läsa böcker. För att fånga en ny generation av läsare gäller det att bibliotek finns där folk befinner sig.

(mer…)

Stor satsning på biblioteken i budgeten 9 september 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Stockholms satsning på biblioteken fortsätter. I nästa års budget ökar staden anslaget till biblioteken med 19 mkr. Biblioteken ska finnas där människor är och vara öppna när människor kan komma dit.

Biblioteken är inne i en spännande förändringsfas. Arbetet med den nya biblioteksstrukturen ska nu fortsätta, för att biblioteken ska finnas där stockholmarna är, exempelvis i tunnelbanan och i köpcentra. De nya medlen ska gå till att fortsätta moderniseringsarbetet. Vi kommer bland annat att få se tunnelbanebibliotek i Högdalen och Bredäng och en expansion av det populära biblioteket Luma i Hammarby sjöstad.

En viktig del av medlen ska också gå till att fortsätta öka öppettiderna. I Stockholm ökar besök och utlåning vid biblioteken till skillnad från resten av landet. Vi vill öka tillgängligheten ytterligare.

Läs dagens artikel i DN, SR.

Anna