jump to navigation

Kulturvision 2030 antagen 12 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags:
1 comment so far

Igår antog kommunfullmäktige, efter nästan fem års arbete, Kulturvision 2030. Redan 2007 gav vi i stadens budget kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk plan för kulturen i Stockholm. Med en särskild kulturvision är avsikten att förstärka arbetet med att skapa ett Stockholm med kultur i världsklass. Målet är att Stockholm ska bli ett centrum för lokal, nationell och internationell kultur, starkt präglad av utveckling och tillväxt. Efter ett stort och ambitiöst arbete med möten, workshops, enkäter, samtal och seminarier var det alltså igår dags för Kommunfullmäktige att slutligen ta ställning till Kulturvision 2030, som bygger vidare på Stockholms stads Vision 2030 och som har till syfte att förstärka arbetet med att skapa ett Stockholm med kultur i världsklass.

Kulturvisionen slår fast att ett rikt kulturliv är alldeles nödvändigt för att fler människor ska känna sig hemma tillsammans i en växande stad. Stockholms kulturliv ska växa och nå fler människor oftare. Teatrar, bibliotek, offentlig konst, evenemang, konstnärliga högskolor, gallerier, biografer m.m. – allt detta är delar i en kulturell infrastruktur och storstadens dynamik. I Stockholms kulturliv ska det vara högt i tak och plats för alla.

Den nästan obegränsade tillgången till kultur i den digitala världen har också skapat ett större sug efter fysiska mötesplatser. Det är i mötet med andra människor vi lär oss att förstå varandra och världen. Stockholm ska vara en stad där kulturella upplevelser är ständigt närvarande och där gatubilden inbjuder till aktiviteter.

I arbetet med Kulturvision 2030 har en stor del av aktörer inom och utom kulturlivet involverats. Det är just detta tillvägagångssätt som är den stora styrkan med kulturvisionen. Kulturen måste ses i ett större perspektiv och de många kulturseminarier kring viktiga framtidsfrågor med representanter från ett brett spektrum av samhället har varit en förutsättning i skapandet av en övergripande vision som involverar stadens alla olika sektorer.

Madeleine

Kulturvision 2030 – att släppa greppet 10 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
1 comment so far

Idag hölls det tredje seminariet med anledning av att Stockholm tar fram en Kulturvision 2030. Temat var Kulturen som katalysator. Medverkande var John Higson som initierat Street och Bondens marknad och satt igång många medborgarförankrade projekt på Södermalm inom ramen för People Owned, Jakob Grandin som är klubbarrangör och nu driver succén Trädgården under Skanstullsbron samt Niklas Svensson som lett Stadsbyggnadskontorets arbete med en nya översiktsplan. Diskussionen modererades på ett utomordentligt sätt av Gunilla Kindstrand.

Frågan var: I Stockholms Översiktsplan 2010 får kulturlivet en viktig roll i stadsutvecklingen, kulturvisionen beskriver en stad där kulturella upplevelser är ständigt närvarande och där gatubilden inbjuder till aktiviteter. Design och arkitektur lyser av mångsidighet, bredd och djup, innanför tullarna och i ytterområdena. Hur bör politiken utformas för att denna utveckling ska komma till stånd? Vad kan staden göra och hur kan andra aktörer bidra?

Såväl Jakob som John beskrev hur svårt det kan vara att komma med med nya idéer och få dem till stånd. Att de kommunala kanalerna skapar trygghet och försiktigthet, men att de också hämmar kreativiteten p g a tröghet och långa ledtider. Båda beskrev vikten av dialog och stort svängrum för enskilda kulturentreprenörer. För detta krävs decentralisering samt kraftigt delegerat beslutsfattande på tjänstemannanivå. John efterlyste flera broar mellan medborgarna och politikerna. Det är lätt att hålla med.

Ett stort arbete bedrivs idag av Stadsbyggnadskontoret, vilket Niklas beskrev, för att förankra och få in medborgarna synpunkter. Ofta kommer dock medborgarna in för sent i processen. John beskrev också det paradoxala i att det verkar vara så att det är lättare att få till stånd större projekt än små. Själv driver han just nu både 100-hus projektet i Hornstull samt en stor medborgarenkät (på uppdrag av staden). Då han däremot försökt få liv i övergivna platser och rum i staden har det varit betydligt svårare.

Min reflektion är att det är enklare för staden att hantera kulturentreprenörer som vill ha stadens ekonomiska stöd än de som inte vill ha det. Att ”bara” erbjuda frihet att använda ett utrymme, fysiskt eller mentalt, blir svårhanterat. Den stora utmaningen för den moderna staden är att våga släppa greppet till medborgare och entreprenörer för användningen av staden. Hur långt är vi beredda att gå? En utmaning för en liberal politiker.

Madeleine

YIMBY tar chansen att påverka kulturvisionen 14 januari 2009

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
4 comments

Nätverket YIMBY har lämnat in ett mycket ambitiös och intressant papper till arbetet med Kulturvision 2030. De visar bland annat på ett viktigt problem för gentrifieringen i Stockholm, nämligen avsaknade av tät kvartersstad där hyrorna är låga.

Sedan något decennium är hyrorna i hela Stockholms innerstad dyra vilket gör det svårt för kulturverksamheter med små ekonomiska förutsättningar att hitta lokaler. Utanför innerstaden, där hyrorna är betydligt lägre, är det dock ofta glest mellan husen, och den kvartersstruktur som skapar förutsättningar för ett aktivt gatuliv saknas.

Det är inte enkelt att åtgärda detta i efterhand, även om staden arbetar aktivt med att förtäta många stadsdelar. Men när staden planerar för nya stadsdelar och bostadsområden utanför innerstaden är det sedan flera år ambitionen att dessa ska ha en kvartersbebyggelse (Läs mer om detta i stadens budget s. 14, 100, 143f tex.)

Kultur för kulturens skull 4 november 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
3 comments

I vår första budget efter maktskiftet 2006 tog vi inititativ till en strategisk plan för kulturen i Stockholm. Det är den som nu börjar ge resultat i form av Kulturvision 2030, som DN berättar om idag.

Arbetet är en fortsättning på Vision 2030 som är en långsiktig plan för hela Stockholms utveckling som storstadsregion. Vår förhoppning är att ytterligare stärka kulturen som en av de centrala krafterna i den processen. En levande och internationell storstadskultur gör att många människor vill flytta hit från hela världen.

Men det betyder inte att vi bara ser kulturen som en attrationsskapande faktor som leder till ekonomisk utveckling, tvärt om. Kulturen har i första hand ett värde i sig själv, som mötesplats, kunskapsutvecklare och värderingsbärare. Det är inom kulturlivet vi människor lär oss att leva tillsammans. Och ju fler vi blir på en begränsad yta desto viktigare är det.

Erik

”Kulturen välkomnar dig i vilket skick du än är.” 23 oktober 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Sedan ett par veckor skriver ett antal personligheter från Stockholms kulturliv krönikor på kulturförvaltningens hemsida. Krönikorna är en del av arbetet med Kulturvision 2030, som syftar till att skapa en långsiktig vision för Stockholms kulturliv att sträva mot.

(mer…)

Kulturen blir inte sämre för att den delas av fler 26 augusti 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Denna artikel av Madeleine finns att läsa i dagens DN, som ett svar på artikeln En talande tystnad i DN den 21 augusti.

I DN kultur den 21 augusti beskriver ett antal kulturaktörer sin oro över att kulturpolitiken är för passiv. I Stockholm har vi försökt vara tydliga, dels för att vi vill se förändringar, dels för att uppfattningar mår bra av att yttras, bemötas och brytas. Det behövs ett samtal om kultur och kulturpolitik. Men då krävs det att vi kommer bort från inövade mantran och börjar tala innehåll.

(mer…)

Stockholm en kulturmetropol 2030 2 april 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
2 comments

Igår presenterade Madeleine Sjöstedt kulturförvaltningens arbete med kulturvision 2030. Förhoppningen är att förvaltningen tillsammans med kulturlivet i Stockholm och stockholmarna ska skapa en vision för hur stadens kulturliv ska se ut om 22 år.

Arbetet gäller inte bara de verksamheter som staden finansierar, utan hela det kulturliv som finns i Stockholm, såväl offentligt finansierat som kommersiellt och ideellt.

Erik