jump to navigation

Storsatsning på Stockholmskulturen 12 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Årets kulturbudget innebär en rejäl uppräkning för Stockholmskulturen. Totalt ökar kulturbudgeten med 32,5 miljoner vilket motsvarar hela 3,6 %. Stockholm har i botten stark ekonomi och därför kan årets budget, trots att det är en krisbudget, innehålla satsningar på kulturen. Det är unikt i Europa och världen idag. 

Vi satsar, som jag tidigare bloggat om 15 miljoner på det fria kulturlivet. När jag tillträdde som kulturborgarråd 2006 erhöll fria teatrar, dansscener, konstscener och så vidare 70,6 miljoner kronor per år. I och med årets budget har vi höjt den summan till 116 miljoner.

Vi lägger 3 miljoner på att stärka upp firandet av Strindbergsåret. Staden har kommit långt i förberedelserna inför Strindbergsåret. Vi har utsett en styrgrupp kring Stadsteaterns chef Benny Fredriksson bestående av Olle Zetterberg från Stockholm Business Region, Thomas Persson chef för Utbildningsförvaltningen och kulturdirektör Berit Svedberg. Strindbergsåret är inte bara en fråga för teatrar och bibliotek, utan för hela Stockholm. Stadsteatern har redan inlett samarbeten med skolor, bibliotek, organisationer, institutioner och personer. Ett exempel är Stadsteaterns samarbete med Sveriges radio. Det blir radioteater i Klara Soppteater med fri entré varje söndag hela 2012, från och med den 1 januari. Stadsteatern kommer att gestalta samtliga Strindbergs 64 pjäser och spela Strindberg på alla scener!

Staden kommer att satsa 2 miljoner på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Nästa år införs entréavgifter på museerna vilket kommer innebära ytterligare resurser in i museerna för att ytterligare höja kvaliteten. Utöver de extra 2 miljoner som satsas på utställningsverksamheten räknar vi med att avgifterna förstärker budgeten hos museet med 5 miljoner. Stadsmuseet ligger på den plats i staden – på Södermalmstorg vid Slussen – som kommer att genom gå stora förändringar under de kommande åren. Det innebär både stora utmaningar och stora möjligheter. Museet behöver rustats och museet behöver resurser för att aktivt delta i den föränderliga staden, dokumentera och berätta om dåtid och samtid. Därför väljer vi att göra denna satsning just nu.  Stockholm är en turiststad och Stadsmuseet och Medeltidsmuseet är populära besöksmål. Även Stadsmuseets stadsvandringar har varit enormt populära och ökat intresset för Stadsmuseet. Den nya entréavgiften skall vara utformad så att besökaren bara betalar vid sitt första besök under året – på så sätt kan museet och staden dra ekonomisk nytta av de ökande turistströmmarna.

Övriga pengar kommer att gå till att göra kulturen mer tillgänglig för stockholmarna och verka för att  kulturen tar mer plats i staden.

Madeleine

SvD: Miljoner till Strindbergsår

Mot en mer levande och grön stad 12 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
3 comments

I stadens budget för 2012 flyttas det samlade huvudansvaret för utvecklandet av stadens tre saluhallstorg, Östermalmstorg, Hötorget och Medborgarplatsen, till Fastighetsnämnden. Att på detta sätt samla huvudansvaret för och kompetensen kring torgens utveckling kommer att underlätta utvecklingen och upprustningen av desamma.

För att kunna uppnå målet att ge den bästa servicen till stockholmare och företagare kommer i ett första skede 4 miljoner kronor att anslås i en satsning på torgen. Målet är att torgen åter ska bli den mötesplats de varit tänkta att vara. Detta är helt i linje med den politik som Folkpartiet för och som handlar om att tillgängligöra och ge liv åt de offentliga rummen. Förhoppningen är att skapa sammanhållna, attraktiva och trygga offentligt rum i världsklass med temat kultur, upplevelser, handel och torg.

Nämndens budget fokuserar även stort på miljöarbetet. En stor del av Fastighetsnämndens investeringsbudget på hela 821 mnkr läggs på att minska fastighetsbeståndets koldioxidutsläpp och energianvändning, genom energieffektiviseringsprojektet, och nämndens arbete med att anlägga gröna tak och urbana odlingar kommer under året att intensifieras.  Fastighetsnämnden arbetar på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Det kommer vi fortsätta med.

Fastighetsnämnden får vidare i budgeten uppdraget att även fortsatt inventera sin egen mark, i syftet att möjliggöra för fler placeringar av tillfälliga studentbostäder.   Om Stockholm ska behålla sin tätposition som kunskaps- och vetenskapsstad krävs det en god tillgång till studentbostäder. Vi ska göra allt vi kan för att dra vårt strå till stacken, och hoppas att vi kan hitta ännu fler tomter som är lämpliga för tillfälliga paviljonger.

Nämnden kommer också fortsatt att aktivt delta i stadsutvecklingen. Det handlar exempelvis om att tillsammans med berörda förvaltningar skapa ett nytt kulturkluster vid Ferdinand Bobergs gasklockor, i kommande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, och att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i City, där torgytan omdisponeras så att uteserveringar och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget. 

Madeleine

Ingen pensionslösning för scenkonsten i årets budget heller! 20 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Även i år saknas en lösning för pensionerna inom scenkonstområdet. Betänkandet ”Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten (SOU 2009:50)” har remissbehandlats och beretts i Regeringskansliet under över två års tid utan att något beslut har fattats. Det är beklämmande att ingen långsiktig lösning på pensionsfrågan återfinns i budgetpropositionen.

Pensionssystemet som det ser ut i dag är ohållbart och har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Dansare och sångare gick tidigare i pension vid 44 resp. 55, men numera, efter en förändring i LAS, har denna möjlighet försvunnit. rätt att stanna till 67 års ålder, vilket gör att institutionen måste delfinansiera deras pension ända fram till 67. Detta leder till att när t.ex. en dansare slutar dansa vid 41, kan han/hon vara anställd i 26 år ytterligare. Kostnaderna för kulturinstitutionerna blir oförutsägbara och enorma. Trots att det ligger ett i stort sett kostnadsneutralt förslag på regeringens bord väljer man att inte genomföra detta, det är allvarligt.

Men när det gäller budgeten i sin helhet måste jag säga, efter att ha kastat en första blick på den: Det hedrar regeringen att man genomför ett ekonomiskt påslag på kulturområdet. Det är helt unikt i Europa idag.

/Madeleine

Beslut fattat om verksamhetsplaner och verksamhetsstöd 18 januari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
6 comments

Idag hade kulturnämnden sitt första möte i sin nya sammansättning och vi har fattat beslut om verksamhetsplan 2011 för kulturförvaltningen och stadsarkivet (se föredragningslista). I den konkretiseras de satsningar på utställningsverksamhet, bibliotek och på det fria kulturlivet som vi slog fast i budgeten.

Uppdraget om utökad utställningsverksamhet gavs i budgeten och i VP ser vi hur det hela förverkligas i form av utökad utställningsverksamhet på Kulturhuset, Liljevalchs och Stockholms stadsmuseum. Tillskottet om 8 miljoner kommer stockholmarna till del 2011.

När det gäller stödet till det fria kulturlivet är den stora nyheten att vi dels tillför mer pengar, dels omfördelar medel från verksamhetsstöd till projektstöd. Projektstödet till det fria kulturlivet ökar från 6 till 10 miljoner varav 2 miljoner omfördelas från verksamhetsstödet och 2 miljoner är helt nya pengar. Syftet med de extra pengarna är att skapa ett system som är mer dynamiskt och premierar konstnärlig förnyelse i syfte att vitalisera kulturutbudet, sätta mer nyskapande krafter i rörelse, öka mångfalden för såväl utövare som publik, konstområde och geografisk spridning. 

Vi har också fattat beslut om fördelningen av verksamhetsstöd för 2011 för det fria kulturlivet, ett beslut som har fått uppmärksamhet i media. En del verksamheter får mer i stöd, en del får mindre, siffrorna kan ni se här. De flesta får dock oförändrat verksamhetsstöd. Faktum är att 96 % av medlen fördelas till samma verksamheter som förra året. Jag har fått frågor om hur jag ställer mig till att vissa får neddragningar. Jag vill poängtera att staden inte ”lägger ner” några verksamheter. De fria kulturverksamheterna är fristående, och stadens bidrag är bara en del av deras ekonomi, om än en viktig sådan.

Bedömningen av vilka verksamheter som bäst uppfyller de riktlinjer som kulturförvaltningen går efter görs av förvaltningen i samråd med referensgrupper. Tidigare hade vi en ordning där politiker utan erforderlig sakkunskap deltog i kvalitetsbedömningarna. Detta var ett olyckligt system som vi avskaffade när vi kom till makten i syfte att upprätthåla principen om armlängsavstånd. Det beslut om verksamhetsstöd, d v s den mer långsiktiga formen av bidrag, som nämnden tog idag omfattade 63 miljoner. Därutöver går tio miljoner till projektstöd och tolv miljoner går till incitamentsstrukturen, där bland annat kulturbonusen och Fonden för innovativ kultur ingår.

Kulturnämnden har även i stadens budget fått i uppdrag att inleda en översyn av verksamhetsstödet som helhet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det arbetet ska vara klart i vår och börja gälla nästa år. Det är viktigt att finna ett nytt kvalitetssystem som, med tillvaratagande av kriterierna ovan, gynnar förutsägbarhet och långsiktighet, men samtidigt inte dras med det inlåsningsproblem som det nuvarande dras med.

Sedan kommer vi till debatten om långsiktighet och kortsiktighet. Jag vill poängtera att de minskade anslag som vissa verksamheter fått beror på den individuella bedömningen av varje enskild verksamhet och inget annat. Långsiktighet är viktigt och verksamhetsstödet går som sagt även till 96 % samma som 2010. Men kulturförvaltningen har förutom riktlinjerna också ett uppföljningsansvar. Vi ska inte ha ett system där den som en gång kommit in i systemet alltid får lika eller ökat stöd. I så fall kan vi ju lägga ner all kvalitetskontroll, uppföljning och slopa riktlinjerna. Jag tror att såväl revisorer som medborgare skulle ha starka synpunkter på ett sådant system. 

/Madeleine

E-böckerna som utmaning för biblioteken 8 mars 2010

Posted by Erik in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Det är begränsningarna i tillgänglighet som gör det möjligt för biblioteken att hålla en budget. Man vet ungefär hur många böcker man kan låna ut, och därmed hur höga kostnaderna för ersättningen till författarna blir.

Om biblioteken övergick till att låna ut e-böcker skulle de kunna låna ut i princip obegränsade mängder böcker – vilket förstås vore positivt utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv – men därmed också förlora kontrollen över budgeten.

Mikael Ståldal har skrivit ett intressant inlägg om detta, med uppmaningen att vi måste lyfta diskussionen nu så att frågan inte hamnar i knät på politiken för sent.

Erik

Kulturskolans budget minskar 4 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Den 15 december har kulturnämnden i Stockholms stad sammanträde. Nämnden kommer då att besluta om kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2010. De ekonomiska förutsättningarna för planen finns i den budget som kommunfullmäktige antog häromveckan. (Läs budgeten och se Sten Nordin berätta om den här.)

(mer…)

Offensiv satsning på kulturen 14 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

När konjunkturen går ned och många människors ekonomi är osäker, fyller kulturen en nyckelroll i samhället. Kulturen skapar mötesplatser, inspirerar samtal, främjar kreativitet och sprider bildning. Det vore en katastrof att spara på kulturen när den behövs som mest. Inför 2010 lägger vi därför en mycket offensiv kulturbudget.

Kulturbudgeten ökar totalt med 22 mkr, men eftersom flera projekt avslutats under 2009 och därmed inte behöver finansieras, kommer ännu mer pengar att frigöras.

Läs gruppledarnas presentation här: Budgetpresentation 2010. Förslaget till budget finns här. Uppdatering: Gruppledarna skriver om budgeten på Newsmill.

Den största satsningen blir på biblioteken runt om i hela staden. Redan förra året inledde vi arbetet med att förnya biblioteksstrukturen. Nu förstärker vi det arbetet ytterligare. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill går dit. (Mer om denna satsning kommer lite senare.)

En annan viktig satsning på kulturen är att kulturnämnden ska få en viktigare roll i utvecklingen av hela Stockholm. I arbetet med att genomföra översiktsplanen i Stockholm ska kulturnämnden samarbeta med stadsbyggandsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden så att kulturverksamheter blir en integrerad del av stadsutvecklingen. I Hjorthagen ska kulturnämnden och exploateringsnämnden planera för en kulturscen i en av Ferdinand Bobergs gamla gasklockor.

Kulturen ska också fylla en roll i de stora ombyggnadsprojekt som pågår i Stockholm. Stockholm konst (tidigare konstkansliet) får därför uppdraget att tillsammans med exploateringsnämnden arbeta med att använda exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt. Dessa centrala platser i Stockholm får inte bara vara irritationsmoment, de ska också berätta något annat.

När det nya Stockholm växer fram är barn och unga den prioriterade målgruppen. Under 2010 ska barn- och ungdomskulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” genomföras i alla delar av Stockholm. Nytt är att inte bara kulturnämnden och stadsdelsnämnderna har ansvar för detta, utan även bostadsbolagen, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden med flera. Alla de delar av staden som planerar och beslutar över barns och ungdomars miljöer och verksamheter ska utarbeta former för att ta till vara deras åsikter och värderingar

Incitamentsstrukturen inom kultur- och integrationsstödet ska även fortsättningsvis vara utformad så att det lönar sig för de fria grupperna att öka sina egna intäkter. Kulturnämndens arbete med att stärka samarbetsformerna mellan kulturlivet, näringslivet och andra aktörer fortsätter. En viktig del i det arbetet är att staden ska vara en god arbetsgivare även när det gäller konst och kultur. Konstnärer och musiker som anlitas av stadens institutioner eller institutioner med ekonomiskt stöd från staden, ska erbjudas skäliga ersättningar och skrivna avtal.

Stockholms Stadsmuseum och Stadsarkiv ska genomföra policyn för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet.

Tillgängligheten i Stockholms kulturliv ska ses över och åtgärder föreslås för att det ska vara mer tillgängligt för alla. Målet är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010, detta gäller även kulturlivet. Tillgänglighetsguiden ska publiceras i elektronisk form som möjliggör för användarna att uppdatera informationen.

Stockholms stadsteater får i uppdrag att, i samarbete med andra aktörer, ansvara för att uppmärksamma August Strindberg, med anledning av det förestående Strindbergsjubiléet 2012. Stadsteaterns 50-årsjubileum 2010 ska också uppmärksammas.

Madeleine

Idrottspolitiken ligger fast – stockholmarna ska röra på sig mer 14 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
4 comments

Idag har gruppledarna för majoriteten i Stadshuset presenterat sitt förslag till nästa års budget för Stockholms stad. Det är en budget som präglas av den lågkonjunktur som Sverige och nästan hela världen är inne i, och som till stora delar är ett resultat av förra årets finanskris. Deras presentation finns här: Budgetpresentation 2010.

Uppdatering: Gruppledarna skriver om budgeten på Newsmill.

Lågkonjunkturen och arbetslösheten leder till att kommunerna i Sverige får betydligt lägre skatteintäkter nästa år. Stockholms skatteintäkter minskar med ungefär 339 mkr. Och då ska man veta att konjunkturen inte drabbar Stockholm alls lika hårt som många andra kommuner.

Problemen på andra håll i landet gör dessutom att stadens bidrag till utjämningssystemet ökar med 138 mkr på två år, från 1 448 mkr 2008, till 1 586 mkr för 2010. Regeringens stödpaket till kommunerna som presenterades i statsbudgeten för några veckor sedan ger dock ett viktigt stöd till verksamheterna om 794 mkr.

Lågkonjunkturen gör förstås att budgetarbetet blir svårare, och prioriteringarna viktigare. I idrottsnämndens budget finns därför inte lika stora satsningar 2010 som tidigare år denna mandatperiod. Nyinvesteringarna minskar från rekordnivån 2008 på 325 mkr och 2009 på 300 mkr, till 250 mkr för 2010. Men utöver detta kommer ett omfattande reinvesteringsprojekt för simhallarna på ytterligare ca 60 mkr att beslutas under hösten. Investeringsnivån är alltså fortsatt hög. Däremot kommer verksamheterna att få hålla igen under året.

De politiska prioriteringarna ligger fast sedan tidigare år. Målet för vår politik är att stockholmarna ska röra på sig mer, engagera sig mer i idrottsrörelsens föreningar och därmed stärka folkhälsan och samhällsengagemanget. En viktig utmaning för nämndens arbete är att hitta metoder för hur de barn och ungdomar som inte motionerar idag ska börja göra det. Minst hälften av nyinvesteringarna i anläggningar ska gynna flickors och kvinnors idrottande.

Idrottsnämnden ska tillsammans med idrottsrörelsen fortsätta arbetet med att förbättra förutsättningarna för idrottsföreningarna att stärka sina egna intäkter. Vi ska också uppmuntra föreningar och entreprenörer att hitta nya områden vid anläggningarna där man kan skapa nya näringsverksamheter. Det kan gälla allt från café- och restaurangverksamheter till butiker och service.

Idrottsnämnden ska också undersöka förutsättningarna för att erbjuda utrymme i stadens idrottsanläggningar till de delar av Stockholms kulturliv vars verksamhet främjar deltagarnas motion, till exempel dans.

Under åren som kommer ska Stockholms stadion upprustas. Arbetet ska vara klart till 100-årsjubileet av OS 1912. Planeringen av jubileet stärker idrotten som en del av Stockholms attraktivitet. Upprustningsarbetet blir också ett tillfälle att sätta igång arbetet med att utveckla arenan och skapar en långsiktighet för friidrottens behov. Men så länge vi inte har funnit en arenalösning för Djurgården så kommer klubben självklart att fortsätta spela på stadion som idag.

Ett antal av stadens simhallar är i behov av omfattande upprustningar. Det arbetet inleds under 2010 och först ut är simhallarna i Farsta och Åkeshov. Vid upprustningar av idrottsanläggningar ska idrottsnämnden också utreda förutsättningarna för nya näringsverksamheter i fastigheterna.

Idrottsnämnden ska dessutom fortsätta arbetet med projektet ”Fritid för alla” så att utbudet av idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter bättre kommuniceras och anpassas till barn som har funktionsnedsättning. Ett annat viktigt initiativ är att fler platser i staden möbleras med träningsredskap, ett slags utomhus-gym. Dessa ska kunna användas även av äldre, barn och människor med funktionshinder.

Detta är som ni ser de övergripande dragen i nästa års arbete. Vad budgeten kommer att leda till i detalj för verksamheterna är ännu osäkert. Det är nu idrottsförvaltningens uppgift att ta fram underlag för beslut i verksamhetsplanen som ska klubbas i december.

Madeleine

Idrotten måste också ta ansvar för miljön 31 oktober 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

I Stockholms stads budget för nästa år har folkpartiet och de andra partierna i majoriteten gjort ett par kraftiga åtaganden vad gäller stadens verksamheters påverkan på miljön. Bland annat ska vi sänka idrottsnämndens kostnader för energi med 9,2 miljoner kronor. Även idrottsverksamheterna i Stockholm måste nu ta sitt ansvar i miljöarbetet.

(mer…)

Fritidsgårdar är inte hela svaret 9 oktober 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

Frågan om vad stadens stöd till ungdomars fritidsliv har diskuterats flitigt i DN den senaste veckan. Utgångspunkten för artiklarna har varit hur mycket staden har satsat på just fritidsgårdar under det senaste kvartsseklet.

Vi är väl medvetna om att resurserna till den öppna fritidsverksamheten minskade under 1990-talet. Men såväl den socialdemokratiska som de borgerliga majoriteterna har sedan dess satsat på att utöka verksamheterna. I stadsdelarna har budgeten för den öppna fritidsverksamheten ökat med 36 procent mellan 2002 och 2007. Det fanns 2007 68 stycken fritidsgårdar. Det är 24 fler än 2002. Stadsdelarna, som är ansvariga för fritidsgårdarna, har ökat sina satsningar från 65 mkr till hela 96 mkr per år under perioden.

(mer…)

Men anslaget till fritidsgårdarna har ju ökat dramatiskt 29 september 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

I ett tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen som presenterades på kulturnämnden den 18 juni står följande:

Budgetomfånget för den öppna fritidsverksamheten i stadsdelarna har från 2002 till 2007 ökat med ca 36 procent. Den största ökningen finns inom fritidsgårdsverksamheten. Det fanns år 2007  24 stycken fler fritidsgårdar än 2002. Kostnadsökningen för fritidsgårdar beror primärt på nyetablering av verksamheter.

Men av DNs artikel idag får man bilden att staden satsar radikalt mindre på ungdomars fritidsverksamhet nu än för 27 år sedan eftersom siffrorna är framräknade i 2007 år penningvärde.

(mer…)

Nu presenteras budgeten för 2009 – Kulturen och idrotten går stärkta in i 2009 10 september 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Just nu presenterar gruppledarna för m, fp och kd i Stockholms stad förslaget till budget för 2009. Kultur- och idrottspolitiken är två av de stora vinnarna. (mer…)

Stor satsning på biblioteken i budgeten 9 september 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Stockholms satsning på biblioteken fortsätter. I nästa års budget ökar staden anslaget till biblioteken med 19 mkr. Biblioteken ska finnas där människor är och vara öppna när människor kan komma dit.

Biblioteken är inne i en spännande förändringsfas. Arbetet med den nya biblioteksstrukturen ska nu fortsätta, för att biblioteken ska finnas där stockholmarna är, exempelvis i tunnelbanan och i köpcentra. De nya medlen ska gå till att fortsätta moderniseringsarbetet. Vi kommer bland annat att få se tunnelbanebibliotek i Högdalen och Bredäng och en expansion av det populära biblioteket Luma i Hammarby sjöstad.

En viktig del av medlen ska också gå till att fortsätta öka öppettiderna. I Stockholm ökar besök och utlåning vid biblioteken till skillnad från resten av landet. Vi vill öka tillgängligheten ytterligare.

Läs dagens artikel i DN, SR.

Anna

Socialdemokraterna lever inte själva upp till kraven de ställer på andra 4 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Socialdemokarterna har i en rapport granskat folkpartiets kulturpolitik. Det är ju både bra och smickrande. Däremot blir jag förvånad över socialdemokraternas sätt att använda siffror. I rapporten finns det en rad glidningar och halvsanningar som bör kommenteras och som förklarar i princip allt det som socialdemokraterna kallar nedskärningar:

  • Medeltidsmuseet är stängt för renovering. Därmed går inga medel till museets lokaler.
  • S har räknat in konsumentvägledarna i kulturbudgeten.
  • Inom kulturskolan jämför man olika siffror för att få det resultat man vill.
  • Den stora filmsatsningen på 2 mkr till Filmpool Stockholm-Mälardalen och ytterligare 500 tusen till Stockholm film comission har glömts bort.
  • Den kraftiga uppräkningen av anslaget till de fria grupperna beskrivs som en minskning.
  • Stadsteaterns löneökningar räknas två gånger.
  • Rapporten ger bilden av att kommunala verksamheter kan få en automatisk kostnadsökning på 3 procent varje år, trots att s själva vid makten inte gjorde generella påslag på det sättet.

Det är sant att vi inte prioriterar lokaler och administration lika mycket som s, utan mer tittar till verksamheternas innehåll. Det är för mig en bra kulturpolitik. Framgång för mig mäts i hur mycket kultur stockholmarna får och deltar i, inte hur mycket lokalerna kostar. Mellan 2000 och 2006 ökade anslaget till Kulturskolan med närmare 37 procent, medan antalet barn i undervisningen på fritiden bara ökade med ca 11 procent. Detta oansvariga användande av kulturpengar vill jag ändra på.

Folkpartiet gick till val på att satsa på Stadsteatern, biblioteken och det fria kulturlivet. Det är den politik som vi nu genomför.

Men det är bra att socialdemokraterna blir synliga i kulturpolitiken. Det är dock synd att de inte pratar om innehållet i politiken. Det vore till exempel bra om de ville kommentera hur de själva prioriterade biblioteken under sin tid vid makten:

År

Majoritet

Nettobudget

2001

fp+m+kd

219

2002

fp+m+kd

235

2003

s+v+mp

234

2004

s+v+mp

222

2005

s+v+mp

223

2006

s+v+mp

223

2007

fp+m+kd

226,5

2008

fp+m+kd

226,5 + 35

Madeleine

Idrott och motion på Järvafältet 27 maj 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

I rapporten Ung livsstil som kom i december 2006 tydliggjordes att det skiljer väldigt mycket i fysisk aktivitet mellan olika socialgrupper. Exempelvis är 70 % av invandrarflickorna i gymnasieålder inaktiva. Det är en helt orimlig siffra. Alla barn och ungdomar har naturligtvis rätt till bra förutsättningar för sitt idrottande och motionerande. Men vi måste också analysera vad som behöver göras för att få dem som inte lockas av de traditionella idrotterna att börja röra sig. Dagens nyheter tar upp detta i en artikel om Järvalyftet.

I Stockholms stad görs naturligtvis mer för att få fler att röra sig än vad som kan rymmas i en artikel. Jag skulle vilja nämna några viktiga inslag i vår idrottspolitik.

(mer…)

Bibliotekens budget på väg upp efter s-märkt nedrustning 27 februari 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
6 comments

Stockholms bibliotek gynnas av alliansstyre. Det visar budgetutvecklingen under 2000-talet. Den senaste tiden har bibliotekens budget diskuterats en del i medierna, eftersom den ligger på samma nivå som förra året. Låt mig som svar på detta visa några hard facts: (mer…)

Kulturskolans verksamhet på fritiden är viktigast 14 februari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

(Denna artikel publicerades i senaste numret av Bänkpressen, Lärarnas riksförbunds nyhetsbrev i Stockholm.)

Debatten om kulturskolan har varit livlig under hösten, och full av missförstånd. I förra numret av Bänkpressen fanns ytterligare ett. Alda Larsson oroade sig för att Kulturskolans budget inte längre ska räcka till för att barn och ungdomar ska ”få kreativa upplevelser och en meningsfull fritid”. Men det är precis vad jag också oroar mig för. Vi delar problembeskrivning och borde inte stå emot varandra i denna debatt.

Det tråkigaste i höstens stundom hårda debatt har nämligen varit att innehållet i Kulturskolans verksamhet har diskuterats så lite. Ambitionen från kulturnämnden är nämligen att stärka Kulturskolans verksamhet på barn och ungdomars fritid så att fler kan få bra undervisning i olika kulturella uttryck.

(mer…)

Kulturskolans budget lika stor 2008 som 2007 20 december 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Kulturnämnden bestämde i morse att Kulturskolan nästa år kommer att få en lika stor budget som 2007, 145.2 miljoner kronor. Den av kulturförvaltningen föreslagna neddragningen med 0.9 procent vilken återremitterades vid nämndens förra möte tillbakavisades av kulturnämnden. Det kommunala anslaget per elev i ordinarie undervisning blir därmed ca 8000 kronor.

(mer…)

Kulturskolan får samma budget nästa år 15 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
3 comments

Pressmeddelande från kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt, fp

2007-12-15

Leif Lanke, vik presskontakt (fp) 076-122 94 86

Kulturskolan får samma budget nästa år

– Kulturskolan får samma budget som 2007. Elever i Kulturskolan ska få behålla sin plats. Skolan ska ta emot fler elever och omvandlas till en mer flexibel organisation. Det säger Stockholms stads kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att kulturnämnden på torsdag kommer att fatta beslut om att Kulturskolan inte får någon budgetneddragning 2008.

(mer…)

Vi vill förändra kulturlivets syn på politiken 14 december 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

(Denna artikel publicerades i dagens SvD)

Den svenska kulturpolitiska debatten kännetecknas av att den får tiden att stanna. Senast var det Carl Otto Werkelid som i en kommentar ville dra i bromsen och varna för att den politik vi driver i Stockholms stads kulturnämnd skulle åsidosätta kvalitetskraven. (SvD 7/12)

Vår politik har inte förändrat synen på kvalitet, däremot vill vi förändra kulturlivets syn på publiken.

(mer…)