jump to navigation

Utlåningen på skolbiblioteken ökar 25 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Skolbibliotek

Liberalismens hjärta är övertygelsen om att varje människa själv äger rätten att styra över och forma sitt eget liv. Det kan låta banalt att verktyget för att nå detta mål i stor utsträckning handlar om böcker och läsning, men jag tror faktiskt det.

I böckernas värld får man kunskap. Och kunskap är makt – makten att påverka samhället, makten att påverka strukturer, makten att förändra sin sociala position, makten att förändra och utveckla sig själv.

När jag läste Dagens Nyheter idag blev därför mycket glad. I stockholmsdelen av tidningen skriver Mia Tottmar om att stockholmseleverna lånar allt fler böcker på stadens skolbibliotek. Sedan 2009 har antalet utlånade böcker per elev i grundskolan ökat från 7,5 till 8,8 böcker per elev och år .

Den positiva utvecklingen är ett resultat av min borgarrådskollega Lotta Edholms (FP) arbete för att öka läsningen bland grundskoleleverna. 2007 initierade hon en omfattande lässatsning i Stockholms grundskolor med syftet att alla barn tidigt ska lära sig läsa. Denna satsning har gradvis byggts ut och från i år omfattar den hela vägen från förskola till högstadiet. Lotta skriver om detta på sin blogg, läs här.

Den senaste satsningen på läsning genomför Lotta och jag nu tillsammans och riktar sig mot stadens förskolebarn. Det handlar om ett samarbete mellan stadens förskolor och stadens bibliotek och ska resultera i att alla förskolor får ett läsombud. Bakgrunden till detta är det lyckade försöket med läsombud på Södermalm som jag skrivit om tidigare här på bloggen. En annan del av satsningen riktar sig särskilt mot barn och unga i de så kallade växtplatserna i Stockholm (Farsta, Skärholmen, Tensta, Husby och Bredäng).

Vid sidan av detta pågår ett intensivt arbete med att lyfta stockholmsbiblioteken. Vi renoverar stadsdelsbibliotek som aldrig förr. Under årets första månader har inte mindre än 3 nyrenoverade bibliotek invigts liksom ett helt nytt bibliotek i Hässelby gård.

Just nu pågår planeringen av ett nytt bibliotek i Kista som ska ligga inne i Kista galleria och som ska ha samma öppettider som denna. Och på Kulturhuset Stadsteatern pågår planeringen av ett nytt bibliotek som ska rikta sig särskilt mot tonåringar.

/ Madeleine

Vikten av skolbibliotek 8 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
add a comment

I förra veckan rapporterade Sveriges Radio (SR) återigen att många elever saknar tillgång till skolbibliotek vilket bland annat Maria Schottenius uppmärksammade i en krönika i gårdagens Dagens Nyheter. Det är bedrövligt att inte landets alla skolor erbjuder skolbibliotek.

Sedan den nya skollagen trädde i kraft är alla landets skolor – oavsett huvudman – skyldiga att erbjuda eleverna tillgång till ett skolbibliotek. Trots detta saknar en av sex elever helt ett skolbibliotek enligt Kungliga Biblioteket, den myndighet som är ansvarig för Sveriges officiella biblioteksstatistik. Detta har också Skolinspektionen, den myndighet som har ansvar för att kontrollera att alla landets skolor följer skollagen, uppmärksammat. Inspektionen uppgav förra året att var fjärde gymnasieskola som har inspekterats inte ger eleverna tillgång till ett skolbibliotek. Bland inspekterade grundskolor fick 33 av 470 kritik för att de inte uppnådde skollagens krav på skolbibliotek.

Då är ändå skollagen inte särskilt långtgående och ger möjligheter att tillgodose elevernas tillgång till skolbibliotek på ett flexibelt sätt. Exempelvis finns inget lagstadgat krav om att personal måste vara avsatt för skolbiblioteksverksamheten och skolbiblioteket behöver inte finnas i skolans lokaler utan kan exempelvis finnas på ett närliggande folkbibliotek.

I SR:s inslag ägnades friskolekoncernen JB-education särskild uppmärksamhet eftersom 10 av de 30 av Skolinspektionen kritiserade gymnasieskolorna drevs av företaget. Anders Hultin, VD för JB-education, ursäktar sig med att han anser det fysiska biblioteket vara förlegat och ser hellre att man satsar på ett för företagets skolor gemensamt digitalt bibliotek.

Digitaliseringen av litteraturen erbjuder visserligen fantastiska möjligheter men det är fel att i dagsläget se det digitala biblioteket som en ersättning för det fysiska – och det gäller även skolbibliotek. En del av detta beror givetvis på utbudet, ser man på äldre svensk litteratur är andelen som är tillgänglig i digitalt format fortfarande försvinnande liten. En annan fråga är också att det ännu inte finns en fullt ut tillfredsställande modell för utlåning av e-böcker. Möjligheterna som den digitaliserade litteraturen erbjuder får inte bli till en ursäkt för att strunta i de fysiska skolbiblioteken.

Tvärtom talar mycket för att det krävs än mer satsningar på de fysiska skolbiblioteken. Den stora litteraturutredning – Läsandets kultur – som presenterades i höstas underströks vikten av bemannade skolbibliotek med hänvisning till både svensk och internationell forskning om det bemannade skolbibliotekens roll för läsandet. Utredningen öppnade därför för att skollagens formuleringar kring skolbiblioteken kan behöva skärpas framöver. Läs mitt blogginlägg om litteraturutredningen här.

I samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i höstas uttryckte sig Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i en debattartikel i Göteborgs-Posten mycket tydligt angående skolor som struntar i lagens krav på skolbibliotek: ”För de skolor – oavsett om det är kommunala eller fristående – som väljer att skaffa sig ekonomiska fördelar genom att avstå från biblioteksresurser och samtidigt missgynna sina egna elever kommer vi att använda vite – det vill säga krav på att betala en större summa pengar – för att få dem att ändra sig.” Det är bra att Skolinspektionen är beredd att ta i med hårdhandskarna, skolbiblioteken behövs.

/ Madeleine

Litteraturutredningen här 27 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
2 comments

Idag presenterades den litteraturutredning som Folkpartiet har kämpat hårt för att komma till stånd sitt slutbetänkande, Läsandets kultur, på bokmässan i Göteborg. Huvuddragen i utredningen presenterades också idag på DN-debatt och i SvD

Utredningen konstaterar att litteraturens ställning överlag är god i Sverige, att läsvanorna för befolkningen är stabila på en hög nivå, att det publiceras mer litteratur än någonsin tidigare och att svensk litteratur har stora exportframgångar. Samtidigt belyser konstaterar utredningen att skillnaderna i läsvanor mellan olika grupper oroar. Framförallt gäller detta ungdomar, särskilt pojkar, och utredningen pekar på att en fjärdel av alla 15-åriga pojkar har bristande läskunnighet.

För att råda bot på detta föreslår utredningen ett antal insatser under rubriken ”Ett läslyft för Sverige” vars mål är att vända utvecklingen. Bland annat föreslås läsombud i förskolorna, kompetensutveckling för lärare, bemannade skolbibliotek och att landstingens/regionernas regionala kulturplaner ska inbegripa även läsfrämjande och litteratur.

Att utredningen fäster vikt vid skolbiblioteken för att öka läsandet tycker jag är mycket positivt. Folkpartiet har länge understrukit vikten av att alla skolor ska ha skolbibliotek och i den nya skollagen finns detta nu uttryckt. I utredningen föreslås en ytterligare skärpning genom att det i skolförordningen och gymnasieförordningen införs en bestämmelse som ”anger att huvudmännen ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som har kompetens att vara ett stöd till elever och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.”

Likaså är utredningens förslag om en försöksverksamhet med läsombud i förskolan bra. Ju tidigare ett intresse för litteratur kan väckas desto bättre. Att stärka samarbetet mellan förskola och folkbibliotek är en god idé för att öka läsandet bland barn.

Utredningen berör också den mycket omdebatterade e-boksfrågan. Bland annat föreslås att Sveriges kommuner och landsting (SKL) blir avtalspart gentemot rättighetsinnehavarna. Detta i syfte att stärka folkbibliotekens förhandlingsförmåga och undvika att enskilda folkbibliotek ställs inför färdiga erbjudanden de måste acceptera om de inte ska bli helt utan e-böcker. Som ordförande i SKL:s kultur och fritidsberedning tycker jag att SKL, som inom många andra områden samordnar kommunernas förhandlingar, är en naturlig aktör att förhandla för folkbibliotekens räkning.

Att utredningen understryker vikten av att resurser frigörs för digitalisering av såväl den litteratur som inte är upphovsrättsligt skyddad som förlagens så kallade backlist är också det positivt. Den ”fria” litteraturen utgör en verklig litteraturskatt som genom digitalisering borde tillgängligöras i högre utsträckning för allmänheten. Utredningens förslag om att den utveckla nationella katalogen Libris för att i högre utsträckning tillgängliggöra digitaliserad litteratur är rimlig. Genom en omprioritering inom litteratur- och tidsskriftsstödet ska resurser frigöras för att stödja förlagens digitalisering av äldre litteratur som fortfarande är upphovsrättsligt skyddad.

/ Madeleine

Skolbiblioteken lånar ut mer än någonsin 5 maj 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Idag berättar DN och SvD om en rapport från Kulturrådet som visar att skolbiblioteken i landet blir färre. I Stockholmhar vi god tillgång på skolbibliotek, vilket skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) beskriver på sin blogg. Vi kan också se att besöken vid skolbiblioteken ökar kraftigt. Mellan 2007-2009 ökade utlåningen i stadens grundskolebibliotek med 70 procent. För gymnasieskolorna är ökningen 25 procent under samma period. Utlåningen vid stadsbiblioteken ökade mellan 2006 och 2008 med 2,9 procent.

Stockholm har de senaste åren gjort stora satsningar på biblioteken. Alla stadens bibliotek är till för att användas, såväl av skolelever som av andra. En ny biblioteksstruktur har tagits fram för att biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Anna

Boklånen på skolbiblioteken ökar och ökar 27 januari 2009

Posted by Erik in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
12 comments

Idag rapporterar både DN och Radio Stockholm att Stockholms skolbibliotek lånar ut allt fler böcker.  Grundskolebiblioteken har ökat sina utlån med 70 procent sedan 2006 och gymnasiebiblioteken med 25. Även utlånen på stadsbiblioteken ökar.

Vår förhoppning är att detta är ett resultat av den satsning på läsning och bibliotek som folkpartiet gjort sedan maktskiftet 2006 inom såväl kulturpolitiken som utbildningspolitiken.

Erik

(Sthlm City)

Pressmeddelande, 2009-01-27

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och idrottsborgarråd

Jonas Uebel, biträdande pressekreterare

076-122 91 77, jonas.uebel@stadshuset.stockholm.se

SKOLBIBLIOTEKENS UTLÅNING ÖKAR KRAFTIGT

– Det är oerhört positivt att skolbiblioteken har fått ett rejält uppsving. Detta är ett tydligt resultat av vår stora satsning på läsning i skolorna.

Det säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) med anledning av att nya siffror visar att utlåningen i stadens grundskolebibliotek har ökat med 70 procent mellan 2007-2009.

(mer…)

Stockholm satsar på läsning 22 januari 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Böcker och bibliotek ska ha en central plats bland barn och unga och skolbiblioteken är ovärderliga, men det behövs ökat samarbete mellan stadsbibliotek och skolbibliotek. Om detta skriver Mats Myrstener i dagens SvD och refererar till artikeln som skolborgarrådet Lotta Edholm och Madeleine skrev i SvD före jul, om stadens satsningar på läsning och bibliotek.

Stockholms barn och unga ska ha bra tillgång till böcker och biblioteken ska vara tillgängliga. Stadsbiblioteken får en ökad budget med 19 mkr och 38 mkr avsätts i investeringar i bibliotek. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Utöver den utökade biblioteksbudgeten finns en satsning från regeringen, som ska gå till skolbibliotek eller andra läsfrämjande åtgärder. Det är en välbehövlig satsning, som kompletterar de stora investeringarna i bibliotek och den lässatsning som pågår och som innehåller bland annat läsutvecklingsscheman och författarbesök.

Förra året togs också ett initiativ för att fördjupa samarbetet mellan stadsbiblioteket och skolorna. En styrgrupp med representanter från skolor, förskolor och bibliotek arbetar med hur man kan stärka bibliotekens roll bland förskolebarn och skolelever.

Arbetet för att öka barns och ungdomarnas läsförmåga och tillgång till böcker pågår för fullt i Stockholm.

Anna

Läsintresset ökar i hela Stockholm 22 december 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

Den här artikeln skriver Madeleine och Lotta Edholm på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet:

Stockolm har brutit trenden. Efter åratal av minskat läsande ökar nu utlåningen vid skolbiblioteken i grundskolorna med hela 85 procent. Läs­intresset ökar och fler författare än någonsin besöker idag sko­lorna.

Tyvärr blev förra mandatperioden för­lorade år för läs­utvecklingen i Stockholm och viktiga landvinningar drogs tillbaka. Drastiska ­besparingar på bibliotek och avskaffandet av viktiga instrument för läsutveckling blev förödande.

Nu tar vi krafttag för att återupprätta läsningen. Vi går nu vidare med en historisk ­investering i biblioteken. Vår lässatsning har flera komponenter. Genom resurscentret Medioteket får skolorna låna klassuppsättningar av böcker med den författare som de sedan får besök av, ­exempelvis Jonas ­Hassen Khemiri, Ingrid Olsson och Mats Wahl.

Läsutvecklare har inrättats på alla grundskolor och vi återinför läsutvecklingsscheman. En särskild budget för kultur i skolan finns för att garantera barn och ungdomar kulturupplevelser och vi har ­initierat ett omfat­tande samarbets­projekt mellan skolorna och kulturlivet.

Nästa steg blir ännu större fokus på biblioteken. År 2009 får ­biblioteken ett påslag till budgeten med 19 mkr och investeringar med 38 mkr. Vi har ökat anslagen till en rekordnivå. Målet är att biblioteken ska vara förlagda där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Skolbiblioteken får också ett välbehövligt tillskott då varje skola med årskurs 1–3 erhåller betydande medel för att till exempel köpa in fler böcker till skolbiblioteket eller att arbeta med projekt kring läsning.

Stockholm är nu på väg att bli läsandets huvudstad.

Lotta Edholm, (fp) skolborgarråd i Stockholm

Madeleine Sjöstedt, (fp) kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm

Högdalen får tunnelbanebibliotek 11 februari 2008

Posted by annaws in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
3 comments

Stockholms bibliotek ska finnas där människorna finns. Öppenhet och tillgänglighet är viktiga ledord för biblioteken. Vad kan vara knutpunkter om inte tunnelbanestationerna? Kulturnämnden fattar därför imorgon beslut om att öppna ett nytt bibliotek vid Högdalens tunnelbana. Biblioteket ska ligga på en ny våning som byggs, med uppgång vid spärrarna till tunnelbanan. Förhoppningen är att biblioteket kan stå färdigt redan under hösten.

(mer…)

Mer bibliotek till barnen 23 oktober 2007

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Igår berättade Svenska Dagbladet att elever på många ställen i landet inte har tillräcklig tillgång till bibliotek. Det är beklagligt. Självklart ska barn och ungdomar i skola och förskola få botanisera bland böcker redan i tidig ålder. (mer…)