jump to navigation

Budget för kulturnämnden och Stockholms stadsteater sedan 2007 16 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

K.Budget 2006-2014

Sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har anslagen till kulturnämnden och Stockholms stadsteater successivt ökat. I den första budgeten vi lade, 2007, hade kulturnämnden (inklusive Stadsarkivet) och Stadsteatern ett sammanlagt anslag från staden på 979,7 miljoner kronor. Samma siffra för 2014 är 1186,9 miljoner kronor, i och med den budget för Stockholms stad som presenterades idag.

Värt att notera i budgeten är att kostnaden för Kulturhuset från och med nästa år flyttar från kulturnämnden till Kulturhuset/Stadsteatern som en följd av att Kulturhuset och Stadsteatern har gått samman i en institution.

I tabellen ovan kan man se hur utvecklingen för kulturnämnden (inklusive Stadsarkivet) och Kulturhuset/Stadsteatern  sedan 2007.

/ Madeleine

Rapport från gårdagens kulturnämnd 30 augusti 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Igår var det kulturnämnd, den första efter sommarens uppehåll. Dagordningen denna gång var inte särskilt lång men innehöll däremot det efterlängtade genomförandebeslutet för nytt bibliotek och lärandecenter i Hässelby gård. Dessutom rapporterade Stockholms stadsbibliotek om hur öppethållandet sett ut på biblioteken i Järvaenheten och Skärholmensenheten i sommar.

Kulturnämnden och Hässelby – Vällingby stadsdelsnämnd ställde sig i redan i våras bakom planen i ett gemensamt inriktningsbeslut. Detta uppmärksammades här på bloggen och i media, se här och här.

Det nya biblioteket med lärandecenter och mötesplats kommer att disponera en lokal om cirka 500 kvadratmeter. Lokalen som biblioteket ska flytta in i är belägen på Hässelby torg nr 10. Biblioteket får en egen entré med hiss ut mot torget. I lokalen kommer det att finnas en större yta för bibliotekets verksamhet. Det kommer även att finnas tre aktivitetsrum för grupp – och föreningsaktiviteter , varav ett blir mer anpassat för Kulturskolans musikundervisning. Dessa rum blir möjliga att användas även kvällstid.

Genomförandeplanen anger att det nya biblioteket öppnas mot slutet av året när renovering och ombyggnad av lokalen är klar. I avvaktan på detta kommer viss verksamhet att kunna starta i provisoriska lokaler.

Att öppna ett nytt bibliotek i Hässelby gård är en del i arbetet med att förverkliga Stockholms stads strukturplan för Stockholms stadsbibliotek som antogs i kulturnämnden för ett och ett halvt år sedan. I strukturplanen ingick även att alla bibliotek i staden ska vara öppna minst fyra dagar i veckan, varav en lördag eller söndag, och att en lång rad stadsdelsbibliotek ska renoveras och moderniseras. Detta kunde förverkligas i och med stadens budget för 2013. Om detta rapporterade Dagens Nyheter om för ett tag sedan, läs här.

Stockholms stadsbibliotek svarade också på oppositionens skrivelse om öppethållandet i sommar för biblioteken i Järvaenheten (Tensta, Rinkeby, Kista och Husby) respektive Skärholmsenheten (Skärholmen, Bredäng, Fruängen och Telefonplan). Stadsbiblioteket kunde i sitt svar konstatera att biblioteken i år både hade mer öppet och fler besökare än under 2012. Se tabellen nedan.

 

Enhet Öppna timmar   Besök  
  2012 2013 2012 2013
Järvaenheten 827

 

999

 

43 460

 

48 233

 

Skärholmensenheten (exklusive deltagandet i 127 festivalen) 625 705

 

 

33 039

 

39 276

 

/ Anders

Fler jobb i ytterstaden när förvaltningar flyttar 10 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

Idag skriver stadshusalliansens gruppledare på SvD Brännpunkt om att flera av stadens förvaltningar och bolag bör flytta sina kontorslokaler från innerstaden till olika ytterstadsområden. Tanken med omlokaliseringen är att skapa fler arbetsplatser i ekonomiskt svaga ytterstadsområden och på så sätt sätta igång en positiv spiral. Fler arbetsplatser skapar ett större underlag för det lokala näringslivet vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen. Ett klokt förslag som kan innebära mycket för att lyfta stadsdelarna Tensta, Rågsved, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen, Husby och Ulvsunda som pekas ut i debattartikeln. Sammanlagt berörs strax över 1500 arbetsplatser av förslaget.

Förutom att förslaget kan innebära en rad positiva effekterna för de områden dit arbetsplatserna flyttar innebär det också att möjligheten öppnas för att i gamla kontorslokaler i innerstaden skapa bostäder. En annan positiv effekt som kan förväntas är att nämnderna och bolagen kan byta höga kontorskostnader i innerstaden mot billigare i ytterstaden. På så sätt kan mer av skattepengarna läggas på själva verksamheten istället för på dyra lokaler.

En av de förvaltningar som nämns i debattartikeln är kulturförvaltningen som idag har sina lokaler på Drottninggatan nära Sergels Torg. Räknat per kvadratmeter är kulturförvaltningens lokalkostnader på Drottninggatan den högsta bland stadens förvaltningar. Viktigt att nämna är att nämnden inte har någon publik kulturverksamhet på adressen. Som en tänkbar ny placering för förvaltningen föreslår Stadsledningskontoret Husby där det finns lokaler som passar förvaltningens behov. Det förslaget ska nu utredas.

/ Madeleine

Strindbergsmuseet får ökade resurser 8 september 2011

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

År 2012 är det 100 år sedan August Strindberg gick bort. Detta kommer att uppmärksammas både nationellt och internationellt med en mängd aktiviteter som tar sin utgångspunkt i Strindbergs gärning inom många olika konstformer. Sedan tidigare har Stadsteatern i uppgift att samordna stadens deltagande i firandet. Jag har det senaste året i många samtal tagit del av de planer som Stadsteatern och andra har inför  2012 och jag ser verkligen fram emot ett mycket spännande år med Strindberg. 

Staden har kommit långt i förberedelserna inför Strindbergsåret. Vi har utsett en styrgrupp kring Stadsteaterns chef Benny Fredriksson bestående av Olle Zetterberg från Stockholm Business Region, Thomas Persson chef för Utbildningsförvaltningen och kulturdirektör Berit Svedberg. Strindbergsåret är inte bara en fråga för teatrar och bibliotek, utan för hela Stockholm.

Strindbergmuseet har äskat om att få ett tillskott till sin ekonomi med en kvarts miljon inför 2012 och detta kommer att beviljas. Strindbergsmuseet är det ställe som, vid sidan av Stadsteatern,  stadens bibliotek och Strindbergs intima teater, kommer bli hjärtat i firandet.

Stadsteatern har tillsatt en konstnärlig ledare för arrangemanget, regissören Hugo Hansén, som redan inlett samarbeten med skolor, bibliotek, organisationer, institutioner och personer. Ett exempel är Stadsteaterns samarbete med Sveriges radio. Det blir radioteater i Klara Soppteater med fri entré varje söndag hela 2012, från och med den 1 januari. Stadsteatern kommer att gestalta samtliga Strindbergs 64 pjäser och spela Strindberg på alla scener!

Planering inför Strindbergsåret går nu in i en ny fas. Det är med stor förväntan jag ser hur aktivitet efter aktivitet tar form!

/Madeleine

Läs mer i vårt pressmeddelande

SvD: Strindbergsåret smygstartar

Beslut fattat om verksamhetsplaner och verksamhetsstöd 18 januari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
6 comments

Idag hade kulturnämnden sitt första möte i sin nya sammansättning och vi har fattat beslut om verksamhetsplan 2011 för kulturförvaltningen och stadsarkivet (se föredragningslista). I den konkretiseras de satsningar på utställningsverksamhet, bibliotek och på det fria kulturlivet som vi slog fast i budgeten.

Uppdraget om utökad utställningsverksamhet gavs i budgeten och i VP ser vi hur det hela förverkligas i form av utökad utställningsverksamhet på Kulturhuset, Liljevalchs och Stockholms stadsmuseum. Tillskottet om 8 miljoner kommer stockholmarna till del 2011.

När det gäller stödet till det fria kulturlivet är den stora nyheten att vi dels tillför mer pengar, dels omfördelar medel från verksamhetsstöd till projektstöd. Projektstödet till det fria kulturlivet ökar från 6 till 10 miljoner varav 2 miljoner omfördelas från verksamhetsstödet och 2 miljoner är helt nya pengar. Syftet med de extra pengarna är att skapa ett system som är mer dynamiskt och premierar konstnärlig förnyelse i syfte att vitalisera kulturutbudet, sätta mer nyskapande krafter i rörelse, öka mångfalden för såväl utövare som publik, konstområde och geografisk spridning. 

Vi har också fattat beslut om fördelningen av verksamhetsstöd för 2011 för det fria kulturlivet, ett beslut som har fått uppmärksamhet i media. En del verksamheter får mer i stöd, en del får mindre, siffrorna kan ni se här. De flesta får dock oförändrat verksamhetsstöd. Faktum är att 96 % av medlen fördelas till samma verksamheter som förra året. Jag har fått frågor om hur jag ställer mig till att vissa får neddragningar. Jag vill poängtera att staden inte ”lägger ner” några verksamheter. De fria kulturverksamheterna är fristående, och stadens bidrag är bara en del av deras ekonomi, om än en viktig sådan.

Bedömningen av vilka verksamheter som bäst uppfyller de riktlinjer som kulturförvaltningen går efter görs av förvaltningen i samråd med referensgrupper. Tidigare hade vi en ordning där politiker utan erforderlig sakkunskap deltog i kvalitetsbedömningarna. Detta var ett olyckligt system som vi avskaffade när vi kom till makten i syfte att upprätthåla principen om armlängsavstånd. Det beslut om verksamhetsstöd, d v s den mer långsiktiga formen av bidrag, som nämnden tog idag omfattade 63 miljoner. Därutöver går tio miljoner till projektstöd och tolv miljoner går till incitamentsstrukturen, där bland annat kulturbonusen och Fonden för innovativ kultur ingår.

Kulturnämnden har även i stadens budget fått i uppdrag att inleda en översyn av verksamhetsstödet som helhet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det arbetet ska vara klart i vår och börja gälla nästa år. Det är viktigt att finna ett nytt kvalitetssystem som, med tillvaratagande av kriterierna ovan, gynnar förutsägbarhet och långsiktighet, men samtidigt inte dras med det inlåsningsproblem som det nuvarande dras med.

Sedan kommer vi till debatten om långsiktighet och kortsiktighet. Jag vill poängtera att de minskade anslag som vissa verksamheter fått beror på den individuella bedömningen av varje enskild verksamhet och inget annat. Långsiktighet är viktigt och verksamhetsstödet går som sagt även till 96 % samma som 2010. Men kulturförvaltningen har förutom riktlinjerna också ett uppföljningsansvar. Vi ska inte ha ett system där den som en gång kommit in i systemet alltid får lika eller ökat stöd. I så fall kan vi ju lägga ner all kvalitetskontroll, uppföljning och slopa riktlinjerna. Jag tror att såväl revisorer som medborgare skulle ha starka synpunkter på ett sådant system. 

/Madeleine

Jag reserverar mig i SKL 23 april 2010

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
2 comments

Pressmeddelande:

Sjöstedt: Jag reserverar mig i SKL

Igår behandlade kulturberedningen i  Sveriges kommuner och landsting remissen till regeringen angående betänkandet ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet”, den s k koffertmodellen. Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad reserverade sig mot SKL:s positiva remissvar:

–          Alla förväntar sig mera pengar och är därför redo att organisera sig efter statens pipa. Men de kan bedra sig, några nya pengar är inte utlovade. Tvärtom riskerar modellen bara leda till mera byråkrati, Säger Madeleine Sjöstedt.

I tisdags beslutade en enad kulturnämnd i Stockholm att avvisa betänkandets förslag på samverkansmodell . Nämnden hänvisar i sitt uttalande till Stockholms stads remissvar på Kulturutredningen: Det vore orimlig att statens motpart i Stockholmsregionen enbart skulle vara Stockholms läns landsting. Stockholms stad var verkligt positiv till kulturutredningens förslag där man beaktat de särskilda förhållanden som råder i Stockholm och gav staden ett explicit undantag.

–          Stockholm stad är i Stockholms län den naturliga motparten till staten i kulturfrågor, säger Madeleine Sjöstedt. Vi kan omöjligtvis ställa oss bakom en modell som inte tar hänsyn till den nationella betydelse som stadens kulturinstitutioner har.

Jasenko Selimovic: Låt kvalité styra kulturbidragen

Lotta Edholm: Kulturen i en portfölj

Kulturbloggen: Kulturfrågorna blir viktiga valfrågor

Kulturekonomi: Noterat: Kulturen ska bli en koffert

DN: Comeback för Kulturrådet

Kulturnatt!!! 22 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

KV2030-3rad.2.jpg

På lördag är det Kulturnatt och för min del inleds den med ett seminarium i Kulturvision 2030-serien: ”Kulturstockholm – öppet dygnet runt”. Skall bli ett nöje att få presentera Erik Modig (ordförande Sofo-nätverket), Ozan Sunar (Kulturskribent, tidigare Södra Teatern, SVT) och Annelie Telford (VD Debaser) och att få lyssna på samtalet som leds av Christer Isaksson.

Därefter beger jag mig ut och försöker hinna med så mycket som möjligt av vad kulturstockholm erbjuder denna natt.  Läs mer om Kulturnatten på Kulturhusets hemsida! Alla dessa kulturinstitioner har man att välja på om man köper kulturnattsskortet!

//
AAllhelgonakyrkan

Aquaria Vattenmuseum

Arkitekturmuseet

Armémuseum

ATR-Stockholm och Teater FRAM

B

Bergianska trädgården

Biografteatern Rio

blås&knåda

Bonniers Konsthall

Boulevardteatern

C

Carl Eldhs skulpturer i city

CCAP

CinemAfrica

D

Designgalleriet

Dieselverkstaden

Dockteatern Tittut

Dragon’s Lair

Dramalabbet

Dramaten

E

Elverket

Etnografiska museet

F

Fasching

Finlandsinstitutet

Forum för levande historia

FORUM Nutidsplats för kultur

FREDDIEMERCURYKÖREN

Fria Teatern

Föreningen Bagisgrannar

Författarcentrum Öst

G

Galleri Abante

Galleri Hippo

Galleri Överkikaren

Goethe-Institutet Tyska KulturinstitutetH

Hallwylska museet

I

ID:I galleri

Improvisation & Co

Instituto Cervantes, Spanska Kulturinstitutet

J

Judiska Museet i Stockholm

Judiska teatern

K

Konstakademien /Kungl. Akademien för de fria konsterna

Konstochfolk

Konstskolan Basis och Inredningsskolan

Kulturhuset

Kulturnatt Efterfesten

Kulturskolan Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Myntkabinettet

Kungliga Operan

Kungsträdgården Park & Evenemang AB

L

Liljevalchs konsthall

Livrustkammaren

M

Magasin 3 Stockholm Konsthall

Medelhavsmuseet

Moderna Dansteatern

Moderna Museet

moment:teater (i Gubbängen)

Museiparken

Musikmuseet

N

Nationalmuseum

Nobelmuseet

Nutida Svenskt Silver

O

Observatoriemuseet och Stockholms Amatörastronomer (STAR)

Orionteatern

P

Polismuseet

PostmuseumPUNKTmedis

Pygméteatern

R

Riksidrottsmuseet

Rumänska kulturinstitutet

S

Selam & Södra teatern

Sjöhistoriska museet

Spårvägsmuseet

Stadshuset

Stallet Folk & Världsmusik

Stigbergets borgarrum

Stockholms filmfestival

Stockholms Konserthus

Stockholms medeltidsmuseum

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms stadsteater

Strindbergsmuseet

Södermalms Poesifestival/PoesiOnStage

T

Teater Brunnsgatan Fyra

Teater Surra

Tekniska museet

Tempo Dokumentärfestival

Tessinska palatset

TidskriftsVerkstaden i Stockholm

Turteatern (i Kärrtorp)

Tyska Kyrkan

U

Unga Klara

V

Vasamuseet

W

Weld

Wetterling Gallery

wip:sthlm

Z

ZebraDans

Ö

Östasiatiska museet

Birger jarl på medeltidsmuseet 6 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
2 comments

På tisdag, alltså imorgon, kl 10, ska jag vara med på pressvisningen av modellen av Birger jarl Stockholms Medeltidsmuseum. Det är Oscar Nilsson, skulptör och arkeolog som har gjort det möjligt för oss att få se hur Stockholms grundare såg ut. Utställningen ”Jag, Birger jarl”, där modellen kommer visas, öppnar för allmänheten den 10 april. I år är det 800 år sedan Birger jarl föddes och utställningen är en del av det nationella jubiléet ”Birger jarl 800 år”.  

Det skall blir roligt att komma till Medeltidsmuseet, sedan museet öppnade igen efter renovering den 24 januari i år har över 46 000 personer varit där! 

Passa på att besöka Medeltidsmuseet för att se inte bara Birger jarl utan även den nya fasta utställningen! Dessutom; på stadens museer är det fri entré för alla!

DN: Birger jarls rätta jag växer fram (bildspel)

Jubileum: Birger jarl 800 år

Andra bloggare om Birjer jarl:

Kjell Åke hansson: Vår dockmakare gör Birger jarl

Aktualiteter.se: Gamla ansikten

Centralt: Stockholm – utveckling i dryg 750 år

Madeleine

Alla behövs i arbetet med kulturvision 2030 1 april 2010

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen.
Tags: ,
add a comment

I Stockholms stads framtidsvision, Vision 2030, spelar kulturen en avgörande roll. Kulturnämnden arbetar därför med att fördjupa just kulturdelen av visionen i ett dokument som heter Kulturvision 2030. Utmaningen att omsätta visionen i praktisk handling börjar nu. Kom och var med och diskutera hur det ska ske!

Första seminariet heter ”Gårdagens spetsteknik är framtiden” och handlar om den obegränsade spridningen och vilka effekter teknikutvecklingen får på kulturlivet 2030? Och vad kan IT-utvecklingen betyda för Stockholm? Sedan blir det fem seminarier till under våren. Programmet finns här, och du kan anmäla dig här. Alla är mycket välkomna!

Deltar i seminarierna gör bland andra Debasers VD Annelie Telford, Rasmus Fleischer från copyriot.se, Elisabet Widlund från PRbyrån Westander, Pia Forsgren från Judiska Teatern, Birgitta Englin från Riksteatern och kulturutredningen, Inga Lundén från stadsbiblioteket med flera.

Klart vi skall fira Strindberg! 10 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
5 comments

August Strindberg dog för snart hundra år sedan, den 14 maj 1912. De rödgröna skriver i en skrivelse till kulturnämnden och i ett pressmeddelande att de är rädda att detta glöms bort av staden. De oroar sig helt i onödan.

Stadsteatern fått ett tydligt direktiv från staden i budgeten för 2010 som antogs i höstas ”att i samarbete med andra aktörer ansvara för Strindbergsjubileet 2012”. Men i oppositionens budgetförslag och reservationer är Strindberg inte ens nämnd.

Så de kanske kom på det först nu.  Men vi har kommit ihåg det hela tiden och arbetet med jubiléet har redan inletts på stadsteatern.

Det är två år kvar, så någon exakt prislapp på evenemanget har man naturligtvis inte satt ännu – budgeten är ju inte lagd för 2012. Men att det blir ett jubileum är bestämt och att det kommer kosta pengar är självklart. Och det är många som vill vara med och fira Strindberg, inte bara Stockholms stad, utan även statliga och privata aktörer.

 Intresset för Strindbergsjubiléet är stort. Det är klart vi skall fira Strindberg!

/ Madeleine

Liljevalchs bygger ut när privata donationer kommer in 9 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
1 comment so far

En av de bärande idéerna i vår kulturpolitik har varit att bryta ned de väggar som länge funnits mellan kulturverksamheter som staden äger och driver, och det kulturliv pågår utanför den kommunala budgeten.

Staden är bara en av många aktörer som har ansvar för Stockholms kulturliv.

Därför är det idag mycket spännande att kulturnämnden kommer att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med en privat donation, fortsätta utredningsarbetet med att skapa en tillbyggnad till Liljevalchs konsthall på Djurgården. Tanken är att det ska bli såväl nya utställningslokaler som museicafé och butik. Därmed frigörs också ytor i huvudbyggnaden som kan användas till utställningar.

SvD, kulturnytt och DN berättar mer om detta idag.

Madeleine

Klåfingrighet i kulturlivet är ett vallöfte från oppositionen 18 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
3 comments

Idag skriver jag en artikel på Politikerbloggen om oppositionens kulturpolitik. Artikeln grundar sig på ett antal skrivelser och särskilda uttalanden som S, V och MP har gjort i kulturnämnden under denna mandatperiod. Det är i dessa ”lappar” – som det kallas – som oppositionen har tillfälle att visa vad de själva skulle göra om de var i majoritet.

Ju mer man läser deras lappar desto klåfingrigare framstår de, titta själv i artikeln. Ett av mina löften inför nästa mandatperiod är att fortsätta arbeta för att kulturen ska stå fri från politisk styrning. Men att politiken ska garantera goda förutsättningar så att kulturen kan växa i såväl genomslag som kvalitet.

Rapporten om oppositionens kulturpolitik finns här:

Vad innebär oppositionens kulturpolitik?

Madeleine

Se även DNs artikel om socialademokraternas kampanjstart.

——

Uppdatering 22 jan: Idag har oppositionen i kulturnämnden svarat i en gemensam artikel på Politikerbloggen.

De säger att det minskar, men stödet ökar om man räknar rätt 15 december 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Idag kommer kulturnämnden att bland annat fatta beslut om verksamhetsstödet till Stockholms fria kulturliv. Det har rönt uppmärksamhet hos bla DN, Kulturnytt och Svd. Här finns underlagen som motiverar besluten;

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande

Bilagan med fördelning av verksamhetsstödet

Bilden som medierna ger är att stödet har minskat när det egentligen har ökat. Problemet är att rapporteringen inget säger om att verksamheterna utöver sitt ordinarie stöd även får bonus, som räknas ut efter hur stor andel egna intäkter och barn- och ungdomspublik som verksamheterna har, och hur mycket de två faktorerna har ökat sedan året före.

Syftet med bonusen är att skapa incitament för de verksamheter som tar emot kulturstöd att öka sina egna intäkter och öka sin barn och ungdomspublik.

Bonusen betalas ut i efterhand, och har hittills betalats ut för år 2007 och för år 2008. Bonusen för 2009 fördelas senare i vår.  Inför 2010 har vi ökat den totala bonusen med 0,5 mkr till totalt 6 mkr.

Bonusen är tillsammans med fonden för innovativ kultur mm en del av växtpengarna som 2010 ökar från 10 till 11 mkr. Mer information om verksamhetsstödet och bonusen finns på kulturförvaltningens hemsida.

Erik

Kulturskolans budget minskar 4 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Den 15 december har kulturnämnden i Stockholms stad sammanträde. Nämnden kommer då att besluta om kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2010. De ekonomiska förutsättningarna för planen finns i den budget som kommunfullmäktige antog häromveckan. (Läs budgeten och se Sten Nordin berätta om den här.)

(mer…)

Kulturnämndens sammanträde den 15 september 16 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

Igår höll kulturnämnden sitt andra sammanträde för hösten. Dagordningen innehöll framförallt två viktiga punkter:

 • Stadsarkivets tertialrapport 2: Stadsarkivet har under året arbetat framförallt med implementering av en ny organisation, byggandet av ett för staden gemensamt e-arkiv och konkurrensutsättning av arkivets digitaliseringsverksamhet.
 • Kulturförvaltningens tertialrapport 2: Inom alla förvaltningens avdelningar pågår olika utvecklingsarbeten och projekt, exempelvis med den nya biblioteksstrukturen, växtpengarna, bevakning av enprocentsregeln, Ekoteket, Stockholms digitala stadsmuseum, och Kulturskolans nya organisation.

Därutöver behandlades en remiss om grön IT-strategi, en om koloniträdgårdar och rad skrivelser.

Anna

Beslut om nya bibliotek på kulturnämnden 17 juni 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Igår hölls vårens sista sammanträde med kulturnämnden. Bland annat fattades beslut om dessa ärenden:

 • Nytt bibliotek i Axelsberg. Mälarhöjdens bibliotek övergår till att bli ett skolbibliotek och ett nytt bibliotek öppnas i Axelsberg äldreboende.
 • Nytt bibliotek i Hässelby. Det nya biblioteket blir en del av ett kulturhus/aktivitetshus, med bland annat föreningslokaler, café och evenemang.
 • Utveckling av Enskede bibliotek. Biblioteket kommer att byggas om för att få en uppfräschning och samtidigt anpassning av lokalerna för en ny profil i samverkan mellan badhuset, restaurangen och äldreboendet i huset.

Anna

Lillemor Gardart avtackades 17 juni 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Vid kulturnämndens sammanträde igår, tisdag, avtackades Lillemor Gardart, nämndens sekreterare sedan 1993. Vi är många som känner en djup tacksamhet för Lillemors insatser under så lång tid.

Med tålamod, noggrannhet, humor och elegans har hon både sett till att alla nämnledamöter känt sig delaktiga och att besluten blivit riktigt beredda, fattade och kommunicerade. Lillemor är värd den ökade frihet som nu väntar henne. Vi andra tackar och bugar.

Madeleine

Lillemor Gardart, nämndsekreterare, avtackas av mig

Lillemor Gardart, nämndsekreterare, avtackas av mig

Kulturnämnden den 12 maj 13 maj 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Igår sammanträdde kulturnämnden. Det stora på dagordningen var Tertialrapport 1 för Stadsarkivet och för kulturförvaltningen. Nämnden har gjort ett gott första kvartal för båda förvaltningarna och håller sig inom bugetramarna. Därutöver behandlades ett antal remisser.

Nämnden fick också information om Kulturfestivalen av festivalgeneral Claes Karlsson, som bland annat berättade om det finska temat för årets festival.

Roger Ticoalu som leder  6 juni-firandet och Ung08 berättade om de båda evenemangen. Den 6 juni blir det bland annat medborgarskapsceremoni, utdelning av Nelson Mandelapriset och program vid Skeppsbron. Ung08 slår till med 10-årsjubileum i år och ska dela ut 75 000 sommarpass i skolorna.

Anna

Kulturnämnden den 21 april 22 april 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Igår höll kulturnämnden sammanträde, med en lång föredragningslista. Bland annat diskuterades dessa ärenden:

 • Stadsarkivets underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012
 • Kulturförvaltningens underlag till budget 2010och inriktning för 2011-2012
 • Remissvar om betänkandet Kraftsamling! Museiverksamhet ger resultat
 • Mottagare av Stockholms stads hederspris, Bellmanpriset och Lennart av Petersenpriset 2009
 • Mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2009
 • Remissvar på kulturutredningen. Nämnden godkände förvaltningens förslag med tillägg som infogas nedan.

Anna

Kulturutredningen är en gedigen utredning med ett framåtsyftande förhållningssätt och ett antal konstruktiva förslag på förbättringar av den kulturella infrastrukturen och synen på kulturpolitiken. Vi vill dock passa på att i remissvaret skicka med några synpunkter.

(mer…)

Stockholm satsar internationellt 17 september 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Stockholmskultur ska ha goda förutsättningar att exporteras utomlands och kulturprojekt ska ha ekonomiska möjligheter att söka EU-stöd. Det är huvuddragen i ett beslut som fattades vid kulturnämndens sammanträde igår.

(mer…)