jump to navigation

Offensiv satsning på kulturen 14 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

När konjunkturen går ned och många människors ekonomi är osäker, fyller kulturen en nyckelroll i samhället. Kulturen skapar mötesplatser, inspirerar samtal, främjar kreativitet och sprider bildning. Det vore en katastrof att spara på kulturen när den behövs som mest. Inför 2010 lägger vi därför en mycket offensiv kulturbudget.

Kulturbudgeten ökar totalt med 22 mkr, men eftersom flera projekt avslutats under 2009 och därmed inte behöver finansieras, kommer ännu mer pengar att frigöras.

Läs gruppledarnas presentation här: Budgetpresentation 2010. Förslaget till budget finns här. Uppdatering: Gruppledarna skriver om budgeten på Newsmill.

Den största satsningen blir på biblioteken runt om i hela staden. Redan förra året inledde vi arbetet med att förnya biblioteksstrukturen. Nu förstärker vi det arbetet ytterligare. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill går dit. (Mer om denna satsning kommer lite senare.)

En annan viktig satsning på kulturen är att kulturnämnden ska få en viktigare roll i utvecklingen av hela Stockholm. I arbetet med att genomföra översiktsplanen i Stockholm ska kulturnämnden samarbeta med stadsbyggandsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden så att kulturverksamheter blir en integrerad del av stadsutvecklingen. I Hjorthagen ska kulturnämnden och exploateringsnämnden planera för en kulturscen i en av Ferdinand Bobergs gamla gasklockor.

Kulturen ska också fylla en roll i de stora ombyggnadsprojekt som pågår i Stockholm. Stockholm konst (tidigare konstkansliet) får därför uppdraget att tillsammans med exploateringsnämnden arbeta med att använda exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt. Dessa centrala platser i Stockholm får inte bara vara irritationsmoment, de ska också berätta något annat.

När det nya Stockholm växer fram är barn och unga den prioriterade målgruppen. Under 2010 ska barn- och ungdomskulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” genomföras i alla delar av Stockholm. Nytt är att inte bara kulturnämnden och stadsdelsnämnderna har ansvar för detta, utan även bostadsbolagen, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden med flera. Alla de delar av staden som planerar och beslutar över barns och ungdomars miljöer och verksamheter ska utarbeta former för att ta till vara deras åsikter och värderingar

Incitamentsstrukturen inom kultur- och integrationsstödet ska även fortsättningsvis vara utformad så att det lönar sig för de fria grupperna att öka sina egna intäkter. Kulturnämndens arbete med att stärka samarbetsformerna mellan kulturlivet, näringslivet och andra aktörer fortsätter. En viktig del i det arbetet är att staden ska vara en god arbetsgivare även när det gäller konst och kultur. Konstnärer och musiker som anlitas av stadens institutioner eller institutioner med ekonomiskt stöd från staden, ska erbjudas skäliga ersättningar och skrivna avtal.

Stockholms Stadsmuseum och Stadsarkiv ska genomföra policyn för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet.

Tillgängligheten i Stockholms kulturliv ska ses över och åtgärder föreslås för att det ska vara mer tillgängligt för alla. Målet är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010, detta gäller även kulturlivet. Tillgänglighetsguiden ska publiceras i elektronisk form som möjliggör för användarna att uppdatera informationen.

Stockholms stadsteater får i uppdrag att, i samarbete med andra aktörer, ansvara för att uppmärksamma August Strindberg, med anledning av det förestående Strindbergsjubiléet 2012. Stadsteaterns 50-årsjubileum 2010 ska också uppmärksammas.

Madeleine

Översiktplanen diskuterades 18 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags:
6 comments

Vid en välbesökt debatt med företrädare för alla partier diskuterades igår förslaget till ny översiktsplan för Stockholms stad, som ska antas i februari nästa år. Debatten refererades bl i DN.

Översiktsplanen är en utgångspunkt för stadens fortsatta utveckling. Det nya förslaget till översiktsplan ger flera viktiga färdriktningar. Jag lyfte fram följande:

Det är viktigt att ÖP:n bejakar det växande Stockholm. Det är positivt att människor bor i vår stad då det skapar såväl en god miljöhushållning som ett positivt kulturklimat. I Facebook-samhället vill människor bo nära och träffa många – även i verkliga livet.

Det är också positivt att ÖP:n sätter människors behov och stadens behov av utveckling främst. Därför diskuterarar man såväl hur stadsdelarna ska kopplas samman med varandra samt om en försiktigt exploatering i anslutning till de  s  k gröna kilarna.

Stockholm ska vara en såväl blå som grön stad, men på många håll får grönområdena, med såväl kilar som spridningszoner som går mellan dem, rollen av barriärer. Längs med tunnelbanans farsta-linje som jag känner väl, behöver flera människor kunna bo för att service ska kunna upprätthållas.

Vidare pekar ÖP:n mot att vi måste få flera attraktiva tyngdpunkter och att de ska utvecklas med sina egen speciella karaktär. Kulturfrågorna får här en viktig roll för att skapa de mervärden som behövs för att stadsdelar ska få karaktär.

Man är också noga med att lyfta fram Stockholm byggnadshistoriska skönhet och särart. Bevarandeaspekterna ses alltför ofta över axeln. Vi måste kunna tänka nytt och radikalt samtidigt som det värdefulla värnas. För mig blir slutsatsen att det bör bli ett slut på diskussionen om höghus i City, men gärna på andra ställen.

Madeleine