jump to navigation

Viktigt beslut om Spårväg Syd 17 oktober 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Stockholms södra delar samt Södertörn som helhet är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Det behövs för att skapa goda möjligheter till resande mellan regionens alla delar men också för att skapa bärkraftighet i området som sådant. Genom att binda samman Stockholms södra delar med tvärförbindelser skapar man nya resemönster men också underlag för fler bostäder och företagande i en del av Stockholm som behöver både och.

Det var därför ett mycket viktigt beslut som togs igår, av Alliansens ledamöter i landstingets trafiknämnd, att gå vidare med Spårväg Syd. Projektet kommer leda till nya bostäder och arbetsplatser – Huddinge kommun har exempelvis redan lovat 11 300 nya bostäder och 12 850 nya arbetsplatser fram till 2030 om spårförbindelsen blir verklighet. Detta ökar också avsevärt möjligheterna att få statlig medfinansiering för utbyggnaden.

Från Folkpartiets sida avvisar vi dock tankarna på en övergångslösning med BRT (Bus Rapid Transit), då en sådan riskerar att både försena själva spårlösningen och/eller att man bygger sig fast i den lösning som skulle vara tillfällig.  Målet måste istället vara att Spårvägen ska kunna tas i bruk så fort som möjligt. 

För Stockholms södra delar samt berörda kommuner på Södertörn är Spårväg Syd en förutsättning för fortsatt utvecklingen i området. Folkpartiet har därför länge tagit tydlig ställning för att bygga Spårväg Syd. Det är glädjande att beslutet nu äntligen är taget.

/David

Mer om beslutet här, här, här , här och här.

Varför är (S) emot spårvagnar i Stockholm? 26 maj 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Igår var det kommunfullmäktige. En av de mest intressanta och upplysande diskussionerna handlade om kollektivtrafik. En fråga som ju är landstingets ansvarsområde och därför diskuteras alltför sällan i stadens fullmäktige.

En massiv majoritet bestående av alla partier utom socialdemokraterna var positiva till att bifalla ett inriktningsbeslut om att ha en spårvagnslinje från Värtan till Hornsberg.  Beslutetet handlade om att godkänna en förstudie och fortsätta planeringen för att kunna ta ett genomförandeärende framöver. DN beskriver detta här, Svd här.

Jan Valeskog och Roger Mogert från socialdemokarterna var båda uppe och tog kraftfullt avstånd från beslutet , trots att den socialdemokratiska reservationen i princip var ett bifall.

Spårvagnar är ett effektivt och energisnålt alternativ till buss och tunnelbana. Det är också enklare och billigare att bygga än tunnelbana och kan därmed komma på plats fortare.  Spårvagnar har också visat sig vara en stor succé bland stockholmarna. Se Tvärbananas stora popularitet som mångdubbelt överskrider alla förväntningar.

Folkpartiet har länge drivit att Stockholm, liksom många andra städer i Europa, ska bygga nya spårvägslinjer. Att våra allianspartier också ser denna stora potential är väldigt positivt. Att socialdemokraterna dock är emot spårvagnar är både bakåtsträvande och beklagligt.

Madeleine