jump to navigation

S lässatsning ”helt oacceptabel”? 25 mars 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
2 comments

I Litteraturutredning Läsandets kultur som presenterades 2012 föreslogs bland annat att en del av bidragen till studieförbunden som fördelas av Folkbildningsrådet skulle avsättas för läsfrämjande åtgärder, läs hela utredningen här. I utredningen föreslogs:

”Folkbildningens aktörers roll i det läsfrämjande arbetet behöver stärkas. I syfte att stärka det läsfrämjande arbetet i det civila samhället och för att öka samverkan mellan t.ex. bibliotek och det civila samhället föreslår vi att 30 miljoner kronor särskilt avsätts till folkbildningens läsfrämjande arbete. Dessa medel bör fördelas av Folkbildningsrådet som ett projektbidrag för planerad verksamhet.”

Hur mottogs förslaget?

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) framförde hård kritik. Att på detta sätt lyfta de läsfrämjande åtgärderna var helt oacceptabelt eftersom det dels var en inskränkning av studieförbundens självstyre, dels skulle förslaget inte leda till mer läsfrämjande. I ett uttalande signerat av Helén Pettersson, Förbundsordförande ABF, skrev ABF bland annat:

”Förslaget att ta 30 miljoner kronor ur det generella folkbildningsstödet leder inte till mer läsfrämjande och innebär en statlig styrning av civilsamhället som är helt oacceptabel.” Läs hela uttalandet här.

Regeringen nappade dock på litteraturutredningens förslag. I propositionen Läsa för livet som presenterades 2013 skrivs bland annat:

”Folkbildningen har en betydelsefull roll i det läsfrämjande arbetet, inte minst för vuxna som i dag inte läser. Av det statliga stödet till folkbildningen bör 30 miljoner kronor destineras för planerad läsfrämjande verksamhet. Medlen fördelas av Folkbildningsrådet.” Läs hela propositionen här.

Idag presenterade Socialdemokraterna, LO och ABF en gemensam lässatsning på barnbokhandeln Bokslukaren i Stockholm, läs här. I förslaget kan man bland annat läsa:

”Nu kraftsamlar ABF, LO och Socialdemokraterna för att stärka och bredda arbetet med att öka barns läsande. För att lyckas med det läsfrämjande arbetet krävs att fler involveras, inte bara skolan och biblioteken. Kunskapen och kompetensen hos folkrörelser och civila samhället måste användas.”

Det framkommer att finansieringen av satsningen sker av LO och ABF. Nyligen beslutade Folkbildningsrådets styrelse att dela ut medel från regeringens läsfrämjandesatsning, däribland ABF:

”Folkbildningsrådets styrelse beslutade att fördela bidraget så att 150 folkhögskolor får 100 000 kronor vardera och de tio studieförbunden får 500 000 kronor vardera samt 10 miljoner fördelade utifrån andel unika deltagare.” Läs pressmeddelandet här.

Är det alltså så att Socialdemokraterna nu initierar en lässatsning tillsammans med ABF vars grund ABF självt har dömt ut som både ”helt oacceptabel” och som inte kommer att leda till mer läsfrämjande arbete?

/ Madeleine

Utlåningen på skolbiblioteken ökar 25 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Skolbibliotek

Liberalismens hjärta är övertygelsen om att varje människa själv äger rätten att styra över och forma sitt eget liv. Det kan låta banalt att verktyget för att nå detta mål i stor utsträckning handlar om böcker och läsning, men jag tror faktiskt det.

I böckernas värld får man kunskap. Och kunskap är makt – makten att påverka samhället, makten att påverka strukturer, makten att förändra sin sociala position, makten att förändra och utveckla sig själv.

När jag läste Dagens Nyheter idag blev därför mycket glad. I stockholmsdelen av tidningen skriver Mia Tottmar om att stockholmseleverna lånar allt fler böcker på stadens skolbibliotek. Sedan 2009 har antalet utlånade böcker per elev i grundskolan ökat från 7,5 till 8,8 böcker per elev och år .

Den positiva utvecklingen är ett resultat av min borgarrådskollega Lotta Edholms (FP) arbete för att öka läsningen bland grundskoleleverna. 2007 initierade hon en omfattande lässatsning i Stockholms grundskolor med syftet att alla barn tidigt ska lära sig läsa. Denna satsning har gradvis byggts ut och från i år omfattar den hela vägen från förskola till högstadiet. Lotta skriver om detta på sin blogg, läs här.

Den senaste satsningen på läsning genomför Lotta och jag nu tillsammans och riktar sig mot stadens förskolebarn. Det handlar om ett samarbete mellan stadens förskolor och stadens bibliotek och ska resultera i att alla förskolor får ett läsombud. Bakgrunden till detta är det lyckade försöket med läsombud på Södermalm som jag skrivit om tidigare här på bloggen. En annan del av satsningen riktar sig särskilt mot barn och unga i de så kallade växtplatserna i Stockholm (Farsta, Skärholmen, Tensta, Husby och Bredäng).

Vid sidan av detta pågår ett intensivt arbete med att lyfta stockholmsbiblioteken. Vi renoverar stadsdelsbibliotek som aldrig förr. Under årets första månader har inte mindre än 3 nyrenoverade bibliotek invigts liksom ett helt nytt bibliotek i Hässelby gård.

Just nu pågår planeringen av ett nytt bibliotek i Kista som ska ligga inne i Kista galleria och som ska ha samma öppettider som denna. Och på Kulturhuset Stadsteatern pågår planeringen av ett nytt bibliotek som ska rikta sig särskilt mot tonåringar.

/ Madeleine

Varenda unge ska läsa! 9 december 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

lässatsning 3

Sedan alliansen vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har utvecklingen av Stockholm bibliotek – bildningssamhällets ryggrad – varit i centrum. Nästa års budget för staden och verksamhetsplanen för Stockholms stads kulturförvaltning utgör inga undantag (vilket DN uppmärksammade i lördags, dessvärre inte på nätet än): Tillsammans med skolan och förskolan ska biblioteken 2014 genomföra en lässatsning.

Förändrade och utökade öppettider, tunnelbanebibliotek, profilbibliotek, nya bibliotek och renoverade bibliotek… De senaste åren har stockholmarnas bibliotek flyttat fram positionerna. Det har gjorts mot bakgrund av den tidlösa insikten om litteraturens centrala roll i samhället och att en god läsförståelse är grundläggande för varje medborgares oberoende och utveckling. De mycket oroväckande resultat som både Litteraturutredningen och nu PISA-rapporten visar understryker om något vikten av att vi måste prioritera biblioteken och stärka litteraturens ställning.

Den lässatsning som Stockholms stadsbibliotek ska genomföra kommer att vara uppdelad i två delar. Dels en satsning att stödja och stärka hela stadens förskolor i arbete med barns språkutveckling. Dels en satsning på barn och unga i ytterstaden inom framförallt växtplatsområdena Farsta, Skärholmen, Bredäng, Husby och Tensta.

Den omfattande lässatsningen ska ta ett brett grepp kring barns och ungas språkutveckling och innefattar såväl eget skapande som olika sätt att ta till sig berättelser. Det kan bland annat handla om skrivarverkstäder, högläsning eller förebilder som berättar om läsupplevelser. För barn i förskolan är ambitionen att till samtliga stadens stadsdelar sprida det koncept med läsombud som sedan tidigare utvecklats på Södermalm.

Förskolor och bibliotek knyts härigenom närmare varandra och förbättrar respektive verksamhets läsfrämjande insatser. Satsningen handlar dels om nya sätt att indirekt nå förskolebarnen genom utökat samarbete med förskolornas pedagoger. Exempelvis genom att erbjuda pedagogerna föreläsningar och gruppsamtal kring hur de kan arbeta mer lässtimulerande.

Förutom det läsfrämjande arbetet för barn och unga genomförs också en rad andra förändringar på Stockholms stadsbibliotek nästa år. I februari öppnas det nya biblioteket i Hässelby gård. I augusti flyttar Kista bibliotek in i helt nya lokaler inne i Kista galleria. På Kulturhuset Stadsteatern kommer utrymmena för barnbiblioteket Rum för barn att växa och Lava få en ny litteraturprofil. Läs mer om detta här.

Verksamhetsplanen för kulturförvaltningen klubbas den 17 december.

/ Madeleine

Läs Rasmus Jonlunds (FP) blogginlägg Nu satsar vi på läsning