jump to navigation

Nu återvinner vi överskottsenergi! 6 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
add a comment

Invigning öppen fjärrvärme

Visste du att överskottsvärmen från Stockholms livsmedelsbutiker skulle räcka för att värma hela Tensta? Tänk vad bra om den togs tillvara.

Stockholms stad håller, och ska fortsatt hålla, världsklass när det gäller målmedvetet hållbarhetsarbetet. För mig är det därför självklart att se till att fastighetsnämnden gör sitt yttersta för att ligga i framkant vad det gäller klimat- och miljöfrågor. Du kan läsa mer om de 205 miljoner som vi satsar på energieffektivisering och miljöklassning här och här.

I dag hade jag den stora glädjen att, tillsammans med Fortums VD Anders Egelrud, få inviga vårt pilotprojekt där överskottsvärmen från den av staden ägda Östermalmshallen matas ut i Fortums fjärrvärmenät. 

Förhoppningsvis är detta början på något mycket större. Pilotprojektet ”Öppen fjärrvärme” kommer att utvärderas under 2013 och målet är att det ska lanseras fullt ut under 2014. Om fastighetsägare kan sälja sin överskottsenergi kan resurser sluta gå till spillo och i stället blir till nytta. Det är smart och framtidsinriktat.

Mer information om Öppen fjärrvärme hittar du här.

/Madeleine

Klassiska Stockholmsbyggnader blir miljövänligare 4 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Stockholms stad har antagit ett ambitiöst klimatmål till 2015 som säger att stadens utsläpp av växthusgaser ska minska med 25 procent och i Vision 2030 beskrivs Stockholm som en energieffektiv och fossilbränslefri stad. Fastighetsnämndens energieffektiviseringsprojekt ska bidra till att uppnå denna vision. Under 2012 och 2013 kommer fastighetskontoret att genomföra energibesparande åtgärder i ett 30-tal fastigheter.  Åtgärderna ska bidra till att minska fastigheternas klimatpåverkan, genom att sänka energianvändningen med 30 procent och koldioxidutsläppen med 10 procent.

Under det närmsta året kommer klassiska Stockholmsbyggnader såsom Stadshuset, Stadsbiblioteket, Oscarsteatern och Orionteatern att bli betydligt miljövänligare då det är deras tur att genomgå energieffektiviseringsåtgärder.

Förutom det övergripande målet att minska verksamheternas och stadens miljö- och klimatpåverkan är andra viktigt mål att leverera ett bra inomhusklimat samt att skapa incitament för hyresgästerna att själva minska sin energianvändning. Fokus kommer därför att ligga på att minska användningen av el, värme och kyla samt att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning.

Energieffektiviseringsprojektet kommer totalt att sänka utsläppen av växthusgaser i nämndens fastigheter med ca 3000 ton per år, vilket motsvarar en resa med bil 395 gånger runt jorden, samtidigt som energianvändning kan minskas med motsvarande uppvärmningen av cirka 1 000 normalstora villor per år. Det innebär stora vinster både för miljön och fastigheternas ekonomi.

Fastighetsnämnden arbetar just nu på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Energieffektiviseringsprojektet är en omistlig del i detta arbete.

Fakta:
Totalt omfattar energiprojektet de 80 mest energikrävande fastigheterna och för att nå miljömålen kommer 205 miljoner kronor att investeras i dessa byggnader.

Projektet genomförs i två olika etapper och innefattar ombyggnationer, konverteringar och energioptimeringar. Åtgärder såsom installation av återvinning av luft och värme, installation för styrning av luft och värme samt belysningsåtgärder kommer även att göras. Efter konverteringarna kommer nämnden inte längre ha någon byggnad som värms upp med olja.

/Madeleine

Jag har tidigare skrivit om energiprojektet här.

Nobelköket tar form 13 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
add a comment

Framtidens Nobelkök

När Stockholms stadshus uppfördes 1923 installerades ett bankettkök på vinden ovanför Gyllene salen. Under årens lopp har köket utvecklats och byggts om ett antal tillfällen, men efter den senaste ombyggnaden av köket 1972 har endast köksutrustningen uppdaterats. Bankettköket, som alltså är anpassat efter arbetsmetoder som var moderna för 40 år sedan, får nu en välbehövlig upprustning och modernisering. Köket får även nya ytskikt och en kakelvägg med ett vackert motiv över pelargången och Norr Mälarstrand, samt nya energibesparande lösningar. 

Ombyggnaden följer ett noga framtaget miljöprogram och enbart energisnål teknik kommer att användas. Upprustningen omfattar även andra energisparåtgärder såsom installation av fjärrkyla, ny ventilation och värmeåtervinning. Målet är att sänka energiförbrukningen med 30 procent jämfört med i dag, vilket är en naturlig del i stadens ambition att miljöklassa Stadshuset enligt konceptet ”GreenBuilding”.  Hela ombyggnaden sker i nära dialog med Stadsmuseet och antikvarisk expertis för att tillse att alla kulturhistoriskt värdefulla konstruktioner bevaras och skyddas.  

Syftet med renoveringen är att skapa moderna, funktionella och energisnåla kök. Målet är att köken ska bli förebilder för leverans av mat vid stora evenemang och projektet kan ses som ett led i stadens vision om att år 2030 vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. I projektet ingår även renovering av Stadshuskällarens kök och Ekens kök som får nya ytskikt och ny layout. Ombyggnaden startade strax efter årsskiftet 2011/2012 och ska stå klar i augusti 2012.

/Madeleine

Fastighetsnämnden minskar koldioxidutsläppen med 3000 ton 10 oktober 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
2 comments

Stockholms stad har antagit ett ambitiöst klimatmål till 2015 som säger att stadens utsläpp av växthusgaser ska minska med 25 % och i Vision 2030 beskrivs Stockholm som en energieffektiv och fossilbränslefri stad.

Fastighetsnämndens energieffektiviseringsprojekt, som nu ordentligt kommit igång, ska bidra till att uppnå denna vision. Projektet kommer, efter genomförda åtgärder, att minska koldioxidutsläppen i nämndens fastigheter med ca 3000 ton. Det motsvarar utsläpp för uppvärmning av ca 560 oljeeldade villor under ett år eller utsläppet från ca 1000 bensindrivna personbilar under ett år. Projektet kommer också att minska energianvändningen i fastigheterna med 30 %, vilket leder till en förbättring av driftnettot på ca 12 miljoner per år från och med 2014. Fastighetsnämndens energieffektiviseringsprojekt bidrar således både till att förbättra miljön och fastigheternas ekonomi.

För de 8 byggnader som konverterades från olja till bergvärme 2010 så har resultaten blivit att koldioxidutsläppen har minskat med 145 ton och den inköpta energianvändningen har minskat med 300 MWh. Det har även inneburit en besparing på ca 230 000 kronor. Under 2011 har 9 byggnader konverterats och upphandling pågår för ytterligare 10 byggnader. Dessa konverteringar från olja till bergvärme kommer att genomföras under våren 2012.

Fastighetsnämnden arbetar just nu på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Energieffektiviseringsprojektet är en omistlig del i detta arbete. För att nå målet investeras därför totalt 205 miljoner i de av nämndens byggnader som ingår i projektet.

Fakta:
Fastighetsnämnden kommer att genomföra ombyggnationer, konverteringar och energioptimeringar. Projektet genomförs i två olika etapper.

  • Konverteringarna görs i sin tur i fyra olika etapper med separata upphandlingar. Efter konverteringarna kommer kontoret inte ha någon byggnad som värms upp med olja.
  • Energieffektiviseringsetappen upphandlas som en entreprenad. I denna entreprenad görs åtgärder som installation av återvinning av luft och värme, installation för styrning av luft och värme samt belysningsåtgärder.

/David

Pressmeddelande: Fastighetsnämnden minskar koldioxidutsläppen med 3000 ton

Första spadtag mot norra Europas modernaste och mest miljövänliga saluhall 12 maj 2011

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Idag tog jag och Ola Hedén, vice ordförande i Hötorgshallens företagarförening, ett symboliskt första spadtag för att manifestera byggstarten av ombyggnationen och utvecklingen av Hötorgshallen. Saluhallen är idag i behov av en genomgripande upprustning. Äntligen är vi på gång!

Hötorgshallen kommer att få ett utökat utbud genom att en saluhall i två plan med fler saluplatser skapas. Även det övre planet ska upplevas och fungera som en del av saluhallen. Hötorget och Hötorgshallen får därmed en närmare och mer naturlig koppling till varandra. Efter ombyggnationen kan besökarna förvänta sig en av de främsta handelsplatserna för mat i Skandinavien. Och Hötorgshallen kommer att bli Europas modernaste saluhall.

Att göra saluhallen mer tillgänglig och att minska dess energiförbrukning är två andra viktiga aspekter. Genom att effektivisera energianvändningen i hela fastigheten kommer energiförbrukningen kunna minskas med så mycket som 30 procent. Hötorgshallen kommer efter ombyggnationen också att bli den första saluhallen som miljöklassas.

Framtidens moderna, miljövänliga och tillgängliga saluhall.

/Madeleine

TV4:
Hötorgshallen byggs om
Pressmeddelande:
Hötorgshallen blir norra Europas modernaste och mest miljövänliga saluhall

Gröna tak – en resurs för staden 10 maj 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. Det ska vi fortsätta med. En del i detta arbete handlar om att tillse att stadens fastigheter förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Takytan på stadens fastigheter är en tillgång som hittills fungerat praktiskt väl, men vi har ännu inte dragit fördel av den extra resurs taken faktiskt kan utgöra för staden. I Stockholm finns nämligen, än så länge, relativt få så kallade gröna tak. Ett av dessa finns på nybyggda Skanstullshallen, där fastighetskontoret nyligen lade ett grönt tak. 

Gröna tak är en resurs som både skulle kunna bidra till en bättre stadsmiljö och medge yterliggare energibesparingar i stadens fastigheter. De gröna taken skyddar byggnaden mot uppvärmning från solinstrålning under sommaren och isolerar när det är kallt ute. Den isolerande effekten medför att lokalerna får jämnare temperatur över dygnet och att behovet av kylanläggningar minskar. Takvegetationen skyddar dessutom det underliggande tätskiktet mot solens UV-ljus och snabba temperaturväxlingar, vilket ger ökad livslängd åt taket. Ett tak planterat med växter hjälper också till att rena luften, samtidigt som det dämpar buller och underlättar för den biologiska mångfalden genom att attrahera insekter och fåglar. Gröna tak är dessutom vackra inslag i stadsbilden och undersökningar visar att grönska ökar människors välbefinnande.

Jag har därför, tillsammans med mina allianskollegor, tagit intiativ till att en skrivelse läggs i fastighetsnämnden (19 maj) som ger fastighetskontoret i uppdrag att dels inventera möjligheterna till att anlägga gröna tak och urban odling på sina befintliga fastigheter, dels redan i planeringsstadiet planera för detta vid större ny- och ombyggnationer.

Stockholm ska även fortsättningsvis vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet!

/Madeleine

DN: Fler gröna tak ska ge ett renare Stockholm
Pressmeddelande: Gröna tak resurs för staden

Fastighetsnämnden satsar på att miljöklassa byggnader 25 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Stockholms stad planerar för flera stora om- och nybyggnationer de närmaste åren. För att säkerställa att stadens byggnader blir miljömässigt hållbara har fastighetsnämnden givit fastighetskontoret i uppdrag att miljöklassa byggnader i sitt bestånd i samband med om- och nybyggnader. Fastighetsnämnden är först ut med att fatta beslut om detta i Stockholms stad.

Genom att miljöklassa vid om- och nybyggnader får vi ett kvitto på hur miljömässigt hållbar byggnaden är samtidigt som vi kan säkerställa att den miljöprestanda som vi har avtalat om faktiskt har levererats. Vi hoppas också kunna jämföra miljöprestandan i våra klassade byggnader med miljöprestandan i andra likvärdiga byggnader som har miljöklassats. Dessutom blir det tydligt och enkelt för alla inblandade i ett byggprojekt att förstå vad som krävs för att nå en viss nivå och miljöprestanda.

Minimikravet är att klassa byggnaderna enligt ”Miljöbyggnad” eller ”Green Building”. Dessa båda system är anpassade till svenska myndighetskrav och byggregler.

Först ut att miljöklassas enligt ”Green Building” blir Hötorgshallen som kommer att renoveras och rustas upp med byggstart våren/sommaren 2011. En viktig del i detta projekt är de tekniska installationerna som ska moderniseras och energieffektiviseras i hela fastigheten. Fastighetskontoret räknar med att planerade åtgärder i fastigheten ska minska energianvändningen med cirka 30 procent.

/David

ABC: City på 90

Mer information om klassningssystemen finns på: www.sgbc.se
Tjänsteutlåtandet hittar du här.

Unikt ljusprojekt i Stadshuset 4 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Fotograf: Tomas Franck, Swedlite

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. För boende och besökare är den goda miljön en av Stockholms absolut främsta tillgångar. Frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö främjar hälsa och livskvalitet, närheten till naturen gör staden attraktiv. Stockholm ska fortsatt vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet.

För att lyckas med detta är det viktigt att stadens egna fastigheter är miljömässigt hållbara. Fastighetskontoret arbetar därför ständigt med energibesparingar, och en omställning till förnybara energislag, i de kommunala fastigheterna.

Som ett led i arbetet har fastighetskontoret bytt ut all belysning i Prinsens Galleri i Stadshuset till lysdioder (LED-belysning). Projektet är unikt därför att vi nu kan visa att de mer energieffektiva lysdioderna även fungerar i kristallkronor och i kulturmiljöer.

Projektet innebär att energianvändningen minskar från 26 200 kWh/år till cirka 2 000 kWh/år. Besparingen motsvarar den el som går åt för belysning i cirka 20 normalstora villor under ett år, och ger minskade elkostnader på cirka 25 000 kronor/år. Livslängden för LED-lamporna är dessutom cirka 20 år vid normalt bruk, vilket kan jämföras med en glödlampas livslängd på ungefär ett år.

Denna energieffektivisering är ett tydligt exempel på där ekonomi och klimatarbete går hand i hand. Lägre energiförbrukning innebär sänkta driftkostnader. Att vi föregår med gott exempel innebär också att Stockholm sätts på kartan som en innovativ och framsynt stad som andra storstäder vill lära mer av. Det ska vi fortsätta med.

/David

Newsdesk: Unikt ljusprojekt i Stadshuset