jump to navigation

Mångfald på kulturscenen 23 september 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Det finns fullt av konstnärer i Stockholm från olika delar av världen, som varit kända i sina forna hemländer, men som idag inte når den stora publiken i Sverige. Idag berättar Svd om irakiska konstnärer i Sverige, som har svårt att nå ut på kulturscenen i Sverige. Det finns uppenbarligen hinder som försvårar för många konstnärer.

Det är en förlust såväl för kulturlivet som för publiken, att duktiga och respekterade konstnärer inte har möjligheter att nå ut. Förra året tog därför Madeleine, tillsammans med sina allianskollegor i kulturnämnden, initiativ till att sätta igång ett arbete för att skapa mångfald på Stockholms kulturscen. Madeleine och Sahar Almashta, folkpartistisk ledamot i kulturnämnden, skrev också en artikel på temat i tidningen Konstnären.

Det pågår arbete på flera håll inom staden för att ge plats på kulturscenen för konstnärer från olika delar av världen. Bland annat finns inom kultur- och integrationsstödet bidrag till exempelvis Selam, Re:Orient och Intercult, som arbetar med detta på olika sätt. Projektstödet Jalla! är ett av kulturnämndens stöd, som går till nya arrangörer för interkuturella möten och  har bidragit till att fler nya aktörer kommit fram.

Shahrazad är ett europeiskt litteraturprojekt som verkar för att nya röster blir hörda i Europa. Det rör sig om författare, journalister och andra skribenter som är förföljda och inte kan verka i sina hemländer. Projektet är ett samarbete mellan sex europeiska stöder och har mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, mångfald och solidaritet som sina kärnvärden.  Projektet har EU-stöd och drivs med projektledare från kulturförvaltningen.

Inom Kulturhuset och Kulturfestivalen arbetar man också mycket med att hitta en bred mångfald av konstnärer och artister och inom Kultur för de unga, som subventionerar kultur till barn och unga, pågår ett arbete för att öka mångfalden.

Detta är några exempel av flera på hur staden arbetar med att synliggöra konstnärer från olika delar av världen. Men det finns säkert mer att göra. Kulturförvaltningen har därför fått i uppdrag att intensifiera arbetet för att höja kunskapsläget och hitta ytterligare förslag för att erbjuda professionella konstnärer från andra delar av världen en plats i det stockholmska kulturlivet.

Anna

Sverige ett extremland 7 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

En bärande tanke i kulturutredningen är de starka förändringar av människors värderingar som sker i Sverige. Förändrade värderingar leder till nya kulturvanor. Detta ställer särskilda krav på kulturpolitiken.

Kulturlivet är det samhällsområde inom vilket värderingar utvecklas och genomlyses. För att värderingar ska kunna brytas mot varandra och leda till nya insikter krävs mångfald. En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är att värna denna mångfald. Värderingsfrågor och kulturpolitik har därför ett nära samband.

Sedan 70-talet har väderingsundersökningar gjorts i Europa och nu genomförs de på global nivå inom forskningsprojekt the World Values Survey. I denna ställs individers värderingar i relation till utveckling.

På kartan nedan ser man hur sekulära värderingar, i motsats till traditionella, mäts på den ena axeln och frihetsvärden på den horisontella.

En gång för alla visas att Sverige alls inte är landet lagom. Istället framträder svenskarna som frihetsträvande individualister. Med sin ytterlighetsposition längs upp i högra hörnet bli Sverige ett av världens mest sekulariserade länder där friheten värderas högt. Sverige är ett värderingsmässigt extremland.

Slutsatsen för kulturpolitiken måste bli att dess betydelse ökar särskilt som en sfär där gränserna för det möjliga tänjs och där nya tankar tänks. Där är vi inte än.

Kulturpolitiken harvar på i samma hjulspår sedan 70-talet. I Stockholm söker vi förändring. Kan propositionen med anledning av kulturutredningen ge oss stöd?

Madeleine

WVS1Source: Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy. New York, Cambridge University Press, 2005: p. 64 based on the World Values Surveys,

Dags att öppna kulturens finrum för alla 30 oktober 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

I det senaste numret av tidningen Konstnären, skriver Madeleine och Sahar Almashta, ledamot i kulturnämnden, följande artikel.

När den världsberömda jazzmusikern Bebo Valdez avslutade en konsert, rungade applåderna världen runt. Men i hemlandet Sverige var det tyst.

Bebo Valdéz lämnade Kuba som stor och berömd artist på 60-talet, men lyckades inte förrän härom året slå igenom i Sverige, trots att han bott här i många år. Det finns många som Bebo Valdez. Journalisten, författaren och dramatikern Dawit Isaak, som sedan flera år sitter fängslad utan rättegång i Eritrea, är ett annat exempel. Isaak har först under de senaste åren blivit ett namn i Sverige, trots att han flyttade hit och verkade redan på 80-talet. Nelly Sachs levde i Sverige under många år men blev aldrig riktigt uppskattad i sitt hemland.

(mer…)