jump to navigation

Historiskt beslut om nya Slussen 29 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , ,
trackback


Mer grönska och vatten, mindre betong och färre hus. Bättre framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Så kan man sammanfatta det beslut om nya Slussen som bara för några minuter sedan togs på kvällens stadsbyggnadsnämnd.

Det har hela tiden varit viktigt för oss i Folkpartiet att den nya Slussen blir en plats där människor vill och kan mötas. Det nya förslaget till detaljplan för Slussen presenterar en lösning som möjliggör just detta. Slussen kommer återigen bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.

Vi folkpartister är stolta över att ha fått gehör för att kraftigt minska exploateringsgraden på Södermalmstorg, och de byggnader som tidigare skymde utsikten över Mälaren och Saltsjön är numera helt borta. De låga glashusen på Södermalmstorg skapar en levande mötesplats på torget året runt, och kommer bli ett välkommet tillskott i serviceutbudet som gör att ännu fler stockholmare kan njuta av denna vackra plats.

Som borgarråd med ansvar för kulturfrågor glädjer det mig naturligtvis extra mycket att kulturen, och kulturverksamheter, får en så framträdande roll i den nya Slussen. Under Skeppsbrons förlängning mot Södermalm föreslås exempelvis nya lokaler för t.ex. kaféer, restauranger och kulturverksamhet. Lokaler som kommunen kommer att ha rådighet över. Den nedre, större glasbyggnaden på Södermalmstorg kommer även den att innehålla kulturverksamhet. Stadsmuseets fastighet och verksamhet kommer att värnas och utvecklas i relation till den nya Slussen och kvarvarande delar av Polhemsslussen kommer, efter dokumentation, att tas tillvara och integreras i utformningen av nya Slussen (exempelvis genom att stenar från slussenanläggningen återanvänds på lämplig plats). Generellt kommer den konstnärliga gestaltningen av tekniska lösningar att väga tungt i utformningen under hela projektet. Jag kommer givetvis också arbeta för att Debaser ska finna sig en ny plats och hemvist i nya Slussen.

Den nya Slussen kommer vidare att medföra betydligt större framkomlighet för kollektivtrafiken, gående och cyklister. Kollektivtrafiken kommer att ha reserverade körfält och gående och cyklister kommer att ha mycket gott om utrymme. Körfälten som är tänkta för en framtida spårvagn ska göras breda och förberedas för att spårvagnen ska kunna gå på eget spårområde som avskiljs från övrig trafik. Det ska vara enkelt att ta sig runt i Slussenområdet på ett miljövänligt sätt.  

I det fortsatta arbetet ska det ordentligt utredas vilka angörings- och uppställningsytor för cyklar som behövs. Det inkluderar möjligheten till cykelgarage i centrala lägen. Det är också viktigt att Slussens cykellösning inte blir en isolerad företeelse, utan att även cykellederna till och från Slussen är väl genomtänkta och integrerade i trafiklösningen. Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig med cykel i Stockholm.

När det gäller vägbron är det viktigt att minnas att den är betydligt smalare än de befintliga broarna i klöverbladskonstruktionen tillsammans. Mindre betong och mer vattenspegel! Detaljplanen låser inte heller brons bredd, utan anger endast dess maximala utbredning. Olika lösningar kan väljas med avseende på det totala antalet körfält och antalet kollektivkörfält. Stadsbyggnadsnämnden gav därför i samband med dagens nämnd stadsbyggnadskontoret i uppdrag att, i samarbete med stadsledningskontoret och trafikkontoret, analysera olika trafiklösningar avseende antal körfält för huvudbron (du finner skrivelsen nedan).

Beroende på hur trafiksituationen utvecklas under Slussens livslängd kan vidare ett stort antal tänkbara omdisponeringar ske, med exempelvis fler körfält för kollektivtrafik, färre antal körfält totalt och mer plats för gångtrafikanter och cyklister, eller till och med planteringar och grönytor. Vad det gäller själva gestaltningen av bron ska den ges ett smäckert uttryck som håller över tid och som tar hänsyn till närheten till Gamla stan. För att tillse detta kommer materialval och utformning att vidare studeras i ett gestaltningsprogram.

Tillgängligheten i nya Slussen kommer att vara hög och platsen ska vara trygg, säker och tillgänglig för alla människor. Tillgängligheten kommer att ses i så brett perspektiv som möjligt, inte enbart som möjligheten att förflytta sig mellan olika nivåskillnader. Platsens tillgänglighet ska vara hög även för exempelvis hörselskadade, synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning. Detta kan ske exempelvis genom god och funktionell belysning, dygnet runt öppna hissar, kontrastfärger och skyltning. Miljöerna ska vara trygga. Belysning, hissar, gångvägar, broar med mera ska vara anpassat med hänsyn till trygghetsskapande funktionalitet.

Det nya Slussen kommer också att bli en grön plats och innehålla gott om träd, blommor och grönytor. Likaså kommer taken på tillkommande bebyggelse, där så är möjligt, att utformas som gröna takterrasser. Slussens unika blåa värden kommer således att kompletteras med frikostiga gröna inslag. Planteringar och träd skänker liv till en plats som idag främst förknippas med betong, och gröna tak och väggar bidrar också till att motverka föroreningar och buller. Vi vill att det gråa Slussen ska förvandlas till det gröna Slussen.

Slussen ska avslutningsvis bli ett nav för kollektivtrafik på vatten. Kajerna där kollektivtrafiken på vatten angör kommer både till utrymmet och utformningen vara väl anpassade för sina ändamål, och på ett nära, tydligt och enkelt sätt vara sammanbundna med övriga kollektivtrafikslag så att kollektivtrafiken på vatten blir en väl integrerad och självklar del av stadens kollektivtrafiklösning.

Slussen är en viktig knytpunkt för stadens infrastruktur och utgör entrén till Söder. Med respekt för historiska, kultur- och stadsmiljövärden ska en föråldrad och överdimensionerad trafikapparat nu ersättas av en modern och vacker mötesplats för alla stockholmare.

Äntligen!

/Madeleine

Här finner du skrivelsen: Skrivelse till SBN angående Slussen
Här finner du Alliansens förslag till beslut: Alliansens Förslag till beslut angående Slussen

Kommentarer»

1. Lisa - 29 september 2011

Som ansvarig för kulturfrågor i Stockholm ansvarar du även för kulturmiljöfrågor, ex hur staden hanterar kulturhistoriska värden och hur staden säkerställer riksintressen i detaljplaneringen.

Det skulle sita fint med en redogörelse för hur du anser och menar att riksintresset för kulturmiljövården blivit tillgodosett, Vilka delar av riksintreset har påverkats negativt etc?

Om negativ påverkan varför är den isf acceptabel osv.

Efterlyser alltså lite mer konkreta, djupare och mer kvalificerde analyser av ditt uttalade värnande om stadens kulturhistoria än ”inga skyskrapor i innerstaden”.

2. Lisa - 30 september 2011

Haha…är det det här det enda (FP) mäktar med i fråga om intelligent tänkande kring sina ansvarsområden?:

”Kulturvärden

Kvarvarande delar av Polhemsslussen bör, efter dokumentation, tas tillvara och integreras i utformningen av nya Slussen (exempelvis genom att stenar från slussenanläggningen återanvänds på lämplig plats). Stadsmuseets fastighet och verksamhet ska värnas och utvecklas i relation till den nya Slussen.”

http://lottaedholm.wordpress.com/2011/09/29/beslut-om-nya-slussen-ikvall-mindre-betong-farre-hus-och-battre-och-sakrare-cykelbanor/

Det är ju patetiskt låg nivå i fråga av ett allmänintresse som av riksdagen givits en så stark ställning i lagstiftningen. Hoppas att kulturborgarrådet skärper sig, det här är pinsamt.

3. Äntligen Slussenbeslut « No size fits all - 1 oktober 2011

[…] av faktafel, Anders kommenterade en del av dem. Bland politiker som kommenterar beslutet finns Madeleine Sjöstedt(fp), min chef Regina: 1, 2, 3, min fullmäktigekollega Elias, Lotta Edholm(fp) och Daniel […]

4. Lisa - 4 oktober 2011

Så borgarrådet Sjöstedt vill inte bidra med ett fördjupat resonemang kring hennes ansvarsområden?

Misstanken om att hon inte vet vad hon eller har kompetens nog i de frågor hon beslutar om i kulturnämnden blir en allt mer trovärdig slutsats.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: