jump to navigation

Stockholm inför creative commons – en del av ett tillgänglighetspaket 17 november 2009

Posted by annaws in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , ,
19 comments

Stockolms gömda samlingar ska bli mer tillgängliga för invånarna. Därför beslutar kulturnämnden idag att införa Creative Commons som licenssystem för Stadsarkivets och Stadsmuseets bilder. Detta blir början på ett arbete med en policy för användningen av digitala bilder från Stockholms stads samlingar.

I våras gav kulturnämnden kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en policy för publicering av digitalt material, i syfte att tillgängliggöra stadens samlingar. Förvaltningen föreslår som inriktning ett system med symboler som anknyter till det internationella licenssystemet Creative Commons, vilket tydligt markerar i vilken utsträckning och på vilket sätt olika bilder och texter får användas. Creative Commons kommer även att kompletteras med fler symboler för Stockholms stads samlingar. Förvaltningen får nu i uppdrag att fortsätta arbeta med denna inriktning, för att sedan återkomma med en konkret policy för det digitala materialet.

Detta beslut är ett i raden av beslut för att tillgängliggöra information, kultur och kulturarv på Internet. Häromdagen presenterade vi det så kallade Chydeniusinitiativet, vilket innebär att Stadsarkivet får i uppdrag att arbeta med hur offentlighetsprincipen ska tillämpas med den nya informationstekniken. Stockholms stad har infört en första applikation i öppen källkod och kulturnämnden har fattat beslut om att lägga upp tillgänglighetsguiden i öppet format på nätet. Folkpartiet i Stockholm har också haft ett öppet programarbete om Internetpolitik.

Ge oss gärna fler tips på hur stadens arbete och material kan tillgängliggöras digitalt eller hur vi kan använda Internet bättre i vår kommunikation!

Madeleine

DN

Kulturnämndens sammanträde den 15 september 16 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

Igår höll kulturnämnden sitt andra sammanträde för hösten. Dagordningen innehöll framförallt två viktiga punkter:

  • Stadsarkivets tertialrapport 2: Stadsarkivet har under året arbetat framförallt med implementering av en ny organisation, byggandet av ett för staden gemensamt e-arkiv och konkurrensutsättning av arkivets digitaliseringsverksamhet.
  • Kulturförvaltningens tertialrapport 2: Inom alla förvaltningens avdelningar pågår olika utvecklingsarbeten och projekt, exempelvis med den nya biblioteksstrukturen, växtpengarna, bevakning av enprocentsregeln, Ekoteket, Stockholms digitala stadsmuseum, och Kulturskolans nya organisation.

Därutöver behandlades en remiss om grön IT-strategi, en om koloniträdgårdar och rad skrivelser.

Anna

Kulturnämnden den 21 april 22 april 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Igår höll kulturnämnden sammanträde, med en lång föredragningslista. Bland annat diskuterades dessa ärenden:

  • Stadsarkivets underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012
  • Kulturförvaltningens underlag till budget 2010och inriktning för 2011-2012
  • Remissvar om betänkandet Kraftsamling! Museiverksamhet ger resultat
  • Mottagare av Stockholms stads hederspris, Bellmanpriset och Lennart av Petersenpriset 2009
  • Mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2009
  • Remissvar på kulturutredningen. Nämnden godkände förvaltningens förslag med tillägg som infogas nedan.

Anna

Kulturutredningen är en gedigen utredning med ett framåtsyftande förhållningssätt och ett antal konstruktiva förslag på förbättringar av den kulturella infrastrukturen och synen på kulturpolitiken. Vi vill dock passa på att i remissvaret skicka med några synpunkter.

(mer…)

Kulturnämndsmöte på tisdagen 13 februari 2008

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

Igår höll kulturnämnden sitt första möte för året, med en diger föredragningslista. Viktiga ärenden var verksamhetsberättelser för kulturförvaltningen och Stadsarkivet. Man kan konstatera att 2007 har varit ett lyckat år på många sätt. Som några exempel har Stadsbiblioteket med dess alla stadsdelsbibliotek ökat öppettiderna och fått fler besökare, Stadsmuseet har utsetts till bästa museum på www.alltomstockholm.se och det fria kulturlivet lever överallt i staden.

Stadsarkivet har fortsatt att göra arkivfrågorna levande i Stockholm. Arkivet bevisar regelbundet att arkivverksamhet inte är ålderdomlig och dammig, tvärtom är innovationstänkandet stort. Uppdraget att tillgängliggöra arkiven och arkivfrågorna tas på största allvar. Under sammanträdet valdes också kulturnämndens arkivutskott, som arbetar särskilt med Stadsarkivets frågor.

(mer…)

Kulturnämndsmöte idag 21 september 2007

Posted by annaws in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Idag på morgonen höll kulturnämnden ett extra sammanträde för att godkänna tertialrapport 2 för kulturförvaltningen och Stadsarkivet. Både Stadsarkivet och kulturförvaltningen är i goda händer och förvaltningarna visar goda resultat. Exempelvis har antalet besökare och visningar vid Stadsmuseet ökat, liksom besök, utlån och öppethållande vid biblioteken. Kort sagt: Det ser bra ut.

Anna