jump to navigation

Beslut om Slussen fattat 13 december 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags:
trackback

Igår var jag med om att fatta ett historiskt beslut då kommunfullmäktige i Stockholm sade ja till ett nytt Slussen. det kändes både högtidligt och viktigt. Det är glädjande att vi, efter en 20 år lång process och diskussion, äntligen har kommit fram till beslut. Inte minst för de tusentals stockholmare som passerar Slussen varje dag. Dagens Slussen är, till mångt och mycket, en hyllning till massbilismen. Byggd efter sin tids förutsättningar och antaganden, vilka nu efter ca 80 år naturligtvis inte är desamma. Nu ska Slussen förvandlas till en offenligt rum där människor både har skäl och lust att stanna till.

I mitt anförande igår uppehöll jag mig vid den demokratiska aspekten kring beslutet. Olof Palme sa att politik är att vilja men kommunalpolitik är ofta att orka, man måste orka ta ansvar, orka lyssna, men ändå orka hålla en kurs. Allianspartierna, liksom vänstern, gick till val på den hållning man igår gav uttryck för. Såväl MP som S hade en annan åsikt i valet och bytte sedan fot – partierna överprövade helt enkelt det väljarna röstat för. I S fall var det t o m så att man förklarade sig nöjda med trafikapparaten då detta beslut togs i juni 2010. Min uppfattning om demokrati är att beslut växer fram i ett samspel mellan de beslutande organen och medborgarna. Så har Slussenbeslutet vuxit fram genom samråd, remisser, delbeslut och slutligen även ett val.  

Att många åsikter brutits i denna process har varit ett hälsotecken. För mig är många och delade åsikter inget skäl att inte fatta beslut, tvärtom. Om det finns många olika åsikter så är det ett viktigt beslut, ansvariga måste då lyssna extra noga, men sedan måste vi visa respekt för alla de som deltagit i processen genom att faktiskt fatta ett beslut. Jag har till och med sett att en och samma tidning, DN, har drivit olika linjer på olika sidor där kultursidorna har intagit den förväntade hållningen, liksom kulturdelarna i AB, SvD, medan stockholmsdelen har haft en frejdig och ofta humoristisk distans. Minnesvärd är också Bengt Ohlsson krönika som i sin lyfta-på-locket-stil sa det säkert många tänkt. Det är en sådan vid spridning av olika åsikter som ska finnas i en demokrati.  

Det har varit viktigt för oss i Folkpartiet att den nya Slussen blir en hållbar plats för både nutid och framtid, en plats där människor både kan och vill mötas. Enligt vår uppfattning presenterar det nya förslaget till detaljplan för Slussen en lösning som möjliggör just detta. Slussen kommer återigen bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden. Vi Folkpartister har under processen kring Slussens ombyggnad tillhört de kritiska rösterna. Vi har pratat, lyssnat och framfört synpunkter. Vi har deltagit på möten, debatter och alternativa utställningar. Och vi har i artiklar tydligt beskrivit våra utgångspunkter och ställningstaganden.

Många av Stockholmarnas förslag har under processens gång varit bra och har också fått förändra utformningen på förslaget. Vi har således efter en lång intern och extern process landat i vår ståndpunkt – att vi stödjer det nu liggande förslaget. Från Folkpartiets sida är vi stolta över att ha fått gehör för att kraftigt minska exploateringsgraden på Södermalmstorg. De låga glashusen på Södermalmstorg som finns kvar kommer att skapa en levande mötesplats på torget året runt, och kommer bli ett välkommet tillskott i serviceutbudet som gör att ännu fler stockholmare kan njuta av denna vackra plats.

Som kulturborgarråd glädjer det mig naturligtvis extra mycket att kulturen, och kulturverksamheter, får en så framträdande roll i det nya Slussen. Under Skeppsbrons förlängning mot Södermalm föreslås exempelvis nya lokaler för kaféer, restauranger och kulturverksamhet. Lokaler som kommunen kommer att ha rådighet över. Den nedre, större glasbyggnaden på Södermalmstorg kommer även den att innehålla kulturverksamhet. Stadsmuseets fastighet och verksamhet kommer att värnas och utvecklas i relation till den nya Slussen och kvarvarande delar av Polhemsslussen kommer, efter dokumentation, att tas tillvara och integreras i utformningen av nya Slussen (exempelvis genom att stenar från slussenanläggningen återanvänds på lämplig plats). Generellt kommer den konstnärliga gestaltningen av tekniska lösningar att väga tungt i utformningen under hela projektet. Jag kommer givetvis också arbeta för att Debaser ska finna sig en ny plats och hemvist i nya Slussen.

Vad det gäller den omdiskuterade vägbron är det viktigt att minnas att den är betydligt smalare än de befintliga broarna i klöverbladskonstruktionen, och dessutom avsevärt smalare än alla andra förslag som presenterats. Dagens tolv körfält byts ut till åtta av vilka två kommer att vara reserverade för kollektivtrafiken. Mindre betong och mer vattenspegel! Beroende på hur trafiksituationen utvecklas under Slussens livslängd kan vidare ett stort antal tänkbara omdisponeringar ske, med exempelvis fler körfält för kollektivtrafik, färre antal körfält totalt och mer plats för gångtrafikanter och cyklister, eller till och med planteringar och grönytor. Syftet är dock att låsa dagens trafikmängd vid Slussen, som ett maximum, och att planera för en kommande minskning biltrafik respektive ökande kollektivtrafik, cykling och gående. Det är en medveten strategi från staden att på sikt minska biltrafiken i innerstaden, något som måste göras.

Det har också varit viktigt för oss folkpartister att det nya Slussen blir en bättre plats för kollektivtrafik, gående och cyklister. Och så blir det också. Den som cyklar kommer att kunna ta sig mellan Gamla stan och Södermalm på tre olika vägar: via cykelstråken på huvudbron, i kajplan eller på den helt nya gång- och cykelbron som ska gå parallellt med tunnelbanebron och som leder både ned till kajplan och upp till Södermalmstorg. Kollektivtrafiken kommer att ha reserverade körfält och gående och cyklister kommer att ha mycket gott om utrymme. Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig miljövänligt i Stockholm.

Vad det gäller de omdebatterade trapporna måste man komma ihåg att de bara är en av flera olika sätt att ta sig mellan stadsdelarna. Det finns gott om andra vägar. Man kan exempelvis, precis som idag, ta sig över på gångbanor på båda sidorna av vägbron. Trapporna erbjuder dock ytterligare ett sätt att komma närmare vattnet, vilket idag på många ställen är väldigt svåråtkomligt, trots det attraktiva läget mitt i Stockholm. Tillgängligheten i nya Slussen kommer vidare att vara hög, till skillnad från dagens konstruktion som brister på en hel del punkter. Det kommer bland annat inrättas dygnet runt öppna hissar och rulltrappor, som X-markeras och ägs och drivs av staden, och alla tillgänglighetskrav kommer att uppnås.

Det nya Slussen kommer att bli en grön plats och innehålla gott om träd, blommor och grönytor. Likaså kommer taken på tillkommande bebyggelse, där så är möjligt, att utformas som gröna takterrasser. Slussens unika blåa värden kommer således att kompletteras med frikostiga gröna inslag. Planteringar och träd skänker liv till en plats som idag främst förknippas med betong. Gröna tak och väggar bidrar också till att motverka föroreningar och buller. Vi vill att det gråa Slussen ska förvandlas till det gröna Slussen. Slussen är en viktig knytpunkt för stadens infrastruktur och utgör entrén till Söder. Med respekt för historiska, kultur- och stadsmiljövärden ska äntligen den sönderfallande och överdimensionerade trafikapparaten nu ersättas av en modern och vacker mötesplats för alla stockholmare.

Madeleine

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: