jump to navigation

Stockholm satsar på läsning 22 januari 2009

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Böcker och bibliotek ska ha en central plats bland barn och unga och skolbiblioteken är ovärderliga, men det behövs ökat samarbete mellan stadsbibliotek och skolbibliotek. Om detta skriver Mats Myrstener i dagens SvD och refererar till artikeln som skolborgarrådet Lotta Edholm och Madeleine skrev i SvD före jul, om stadens satsningar på läsning och bibliotek.

Stockholms barn och unga ska ha bra tillgång till böcker och biblioteken ska vara tillgängliga. Stadsbiblioteken får en ökad budget med 19 mkr och 38 mkr avsätts i investeringar i bibliotek. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Utöver den utökade biblioteksbudgeten finns en satsning från regeringen, som ska gå till skolbibliotek eller andra läsfrämjande åtgärder. Det är en välbehövlig satsning, som kompletterar de stora investeringarna i bibliotek och den lässatsning som pågår och som innehåller bland annat läsutvecklingsscheman och författarbesök.

Förra året togs också ett initiativ för att fördjupa samarbetet mellan stadsbiblioteket och skolorna. En styrgrupp med representanter från skolor, förskolor och bibliotek arbetar med hur man kan stärka bibliotekens roll bland förskolebarn och skolelever.

Arbetet för att öka barns och ungdomarnas läsförmåga och tillgång till böcker pågår för fullt i Stockholm.

Anna

Läsintresset ökar i hela Stockholm 22 december 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

Den här artikeln skriver Madeleine och Lotta Edholm på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet:

Stockolm har brutit trenden. Efter åratal av minskat läsande ökar nu utlåningen vid skolbiblioteken i grundskolorna med hela 85 procent. Läs­intresset ökar och fler författare än någonsin besöker idag sko­lorna.

Tyvärr blev förra mandatperioden för­lorade år för läs­utvecklingen i Stockholm och viktiga landvinningar drogs tillbaka. Drastiska ­besparingar på bibliotek och avskaffandet av viktiga instrument för läsutveckling blev förödande.

Nu tar vi krafttag för att återupprätta läsningen. Vi går nu vidare med en historisk ­investering i biblioteken. Vår lässatsning har flera komponenter. Genom resurscentret Medioteket får skolorna låna klassuppsättningar av böcker med den författare som de sedan får besök av, ­exempelvis Jonas ­Hassen Khemiri, Ingrid Olsson och Mats Wahl.

Läsutvecklare har inrättats på alla grundskolor och vi återinför läsutvecklingsscheman. En särskild budget för kultur i skolan finns för att garantera barn och ungdomar kulturupplevelser och vi har ­initierat ett omfat­tande samarbets­projekt mellan skolorna och kulturlivet.

Nästa steg blir ännu större fokus på biblioteken. År 2009 får ­biblioteken ett påslag till budgeten med 19 mkr och investeringar med 38 mkr. Vi har ökat anslagen till en rekordnivå. Målet är att biblioteken ska vara förlagda där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Skolbiblioteken får också ett välbehövligt tillskott då varje skola med årskurs 1–3 erhåller betydande medel för att till exempel köpa in fler böcker till skolbiblioteket eller att arbeta med projekt kring läsning.

Stockholm är nu på väg att bli läsandets huvudstad.

Lotta Edholm, (fp) skolborgarråd i Stockholm

Madeleine Sjöstedt, (fp) kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm