jump to navigation

SKL bjuder in bokbranschen till e-bokssamtal 16 december 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Många har efterfrågat en långsiktig och hållbar modell för hur biblioteken ska kunna ge medborgarna tillgång till e-böcker. Nu bjuder Sveriges kommuner och landsting (SKL) in bokbranschen till samtal om en ny överenskommelse för utlåning av e-böcker. Madeleine som är ordförande i SKL:s kultur- och fritidsberedning intervjuas idag om detta i Sveriges radios kulturnytt, läs och lyssna här.

Bibliotek kan fritt låna ut de böcker de önskar till sina låntagare. Men rätten att kunna göra det gäller bara så länge böckerna är tryckta på papper. För digitala böcker gäller helt andra regler.

Dagens regler innebär bland annat att biblioteken måste betala för varje utlån. Det har inneburit skenande kostnader för biblioteken i takt med att e-bokutlåningen har blivit allt mer populär. Vissa kommuner har därför infört utlåningstak för e-böcker och andra har helt stängt ned utlåningen under en viss tid. Men reglerna innebär också att förlagen kan neka biblioteken att låna ut en viss bok, exempelvis när den är nyutgiven.

SKL har formulerat sex utgångspunkter inför kommande samtal med bokbranschen:

  • Alla böcker ska finnas tillgängliga för biblioteken att låna ut direkt när de ges ut. Det bör inte finnas några begränsningar för hur många gånger biblioteken får låna ut en och samma bok. Böcker kan kosta olika mycket att låna ut beroende på ålder och efterfrågan.
  • Varje bibliotek bör själv bestämma hur tillgängliga olika titlar ska vara beroende på vilka kostnader biblioteket är villigt att ta. Det behöver till exempel vara möjligt för varje bibliotek att sätta en gräns för hur många som kan läsa en titel samtidigt.
  • I dag saknas det regleringar för hur uppgifter om låntagare får användas. SKL anser att sådana regleringar behövs.
  • Det är viktigt att biblioteken kan erbjuda medborgare ett brett sortiment av titlar. Biblioteken har ett läsfrämjande uppdrag, och med hjälp av e-böckerna kan de öka läsningen hos grupper som man tidigare haft svårt att nå ut till.
  • Den e-litteratur som ingår i bibliotekens utbud bör inte kunna dras tillbaka utan att biblioteken får möjlighet att erbjuda litteraturen på annat sätt. Detta för att tillgången till litteratur ska kunna säkerställas över tid.
  • Biblioteken behöver i sitt arbete med digitala bibliotek ha tillgång till en nationell teknisk plattform. Via plattformen ska de effektivt kunna arbeta med sin utlåning av e-böcker. Staten är bäst lämpad att ordna en sådan plattform.

Målet med samtalen är att komma fram till en ny modell för utlåning av e-böcker som gör att biblioteken kan följa med låntagarna när allt fler tar steget ut i den digitala världen.

/ Anders

Läs mer om detta i SKL:s PM angående SKL:s utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek
Läs Rasmus Jonlunds (FP) Ge biblioteken makten över e-böckerna

Litteraturutredningen här 27 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
2 comments

Idag presenterades den litteraturutredning som Folkpartiet har kämpat hårt för att komma till stånd sitt slutbetänkande, Läsandets kultur, på bokmässan i Göteborg. Huvuddragen i utredningen presenterades också idag på DN-debatt och i SvD

Utredningen konstaterar att litteraturens ställning överlag är god i Sverige, att läsvanorna för befolkningen är stabila på en hög nivå, att det publiceras mer litteratur än någonsin tidigare och att svensk litteratur har stora exportframgångar. Samtidigt belyser konstaterar utredningen att skillnaderna i läsvanor mellan olika grupper oroar. Framförallt gäller detta ungdomar, särskilt pojkar, och utredningen pekar på att en fjärdel av alla 15-åriga pojkar har bristande läskunnighet.

För att råda bot på detta föreslår utredningen ett antal insatser under rubriken ”Ett läslyft för Sverige” vars mål är att vända utvecklingen. Bland annat föreslås läsombud i förskolorna, kompetensutveckling för lärare, bemannade skolbibliotek och att landstingens/regionernas regionala kulturplaner ska inbegripa även läsfrämjande och litteratur.

Att utredningen fäster vikt vid skolbiblioteken för att öka läsandet tycker jag är mycket positivt. Folkpartiet har länge understrukit vikten av att alla skolor ska ha skolbibliotek och i den nya skollagen finns detta nu uttryckt. I utredningen föreslås en ytterligare skärpning genom att det i skolförordningen och gymnasieförordningen införs en bestämmelse som ”anger att huvudmännen ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som har kompetens att vara ett stöd till elever och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.”

Likaså är utredningens förslag om en försöksverksamhet med läsombud i förskolan bra. Ju tidigare ett intresse för litteratur kan väckas desto bättre. Att stärka samarbetet mellan förskola och folkbibliotek är en god idé för att öka läsandet bland barn.

Utredningen berör också den mycket omdebatterade e-boksfrågan. Bland annat föreslås att Sveriges kommuner och landsting (SKL) blir avtalspart gentemot rättighetsinnehavarna. Detta i syfte att stärka folkbibliotekens förhandlingsförmåga och undvika att enskilda folkbibliotek ställs inför färdiga erbjudanden de måste acceptera om de inte ska bli helt utan e-böcker. Som ordförande i SKL:s kultur och fritidsberedning tycker jag att SKL, som inom många andra områden samordnar kommunernas förhandlingar, är en naturlig aktör att förhandla för folkbibliotekens räkning.

Att utredningen understryker vikten av att resurser frigörs för digitalisering av såväl den litteratur som inte är upphovsrättsligt skyddad som förlagens så kallade backlist är också det positivt. Den ”fria” litteraturen utgör en verklig litteraturskatt som genom digitalisering borde tillgängligöras i högre utsträckning för allmänheten. Utredningens förslag om att den utveckla nationella katalogen Libris för att i högre utsträckning tillgängliggöra digitaliserad litteratur är rimlig. Genom en omprioritering inom litteratur- och tidsskriftsstödet ska resurser frigöras för att stödja förlagens digitalisering av äldre litteratur som fortfarande är upphovsrättsligt skyddad.

/ Madeleine

Kravställaren ska vara med och betala 27 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Jag var igår kväll med i Aktuellt, och även i ett inslag på Sportnytt, och diskuterade den mycket viktiga frågan om vem som ska stå för kostnaderna när specialidrottsförbunden sätter upp krav på arenaförändringar och nybyggen. Den ordning som finns idag, där förbunden sätter upp kraven och sedan förväntar sig att det bara är att skicka faktura till skattebetalarna, är oacceptabel och ohållbar.

Jag välkomnar därför den debatt kring behovet av nya arenor som växt fram de senaste åren. Det verkar som om det byggs arenor överallt och i media ställs frågor kring huruvida det verkligen är välinvesterade pengar och om det verkligen går att fylla alla dessa nya arenor med innehåll. Båda dessa frågor är viktiga. Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppskattar att de sammanlagda kostnaderna för arenaförändringar och byggen som olika specialidrottsförbund har krävt under 2000-talet överstiger miljardbelopp. Det är alltså inga småsummor vi pratar om.

Inte minst gäller detta de hårda kraven på investeringar som fotbollsförbundet ställer på landets fotbollsarenor. De handlar exempelvis om att arenorna ska ha en specifik belysning, 900 vip-stolar och 400 kvadratmeter för serveringar och utställningsområden för sponsorer. 80 procent av platserna ska vara anatomiskt utformade och 50 pressplatser under tak måste finnas. För många kommuner handlar det om investeringar i mångmiljonklassen. Vilka förutsättningar kommunerna har att tillmötesgå dessa krav är givetvis mycket varierande, men det är uppenbart att många kommuner drabbas hårt. Från SKL:s sida vill vi därför diskutera dessa krav med fotbollsförbundet. Men hitintills har vi bara fått ett tvärt nej.

Att fotbollsförbundet inte förstår värdet av att skapa ett forum där politiken och idrotten kan sätta sig ner och diskutera detta gemensamma problem, som vi måste lösa, är anmärkningsvärt. Det sista vi vill är att hamna i en situation där kommunerna tvingas säga nej, då skattepengarna behövs till annat. Vi vill inte heller hamna i en situation där bredden ställs mot eliten. Det kommer alla förlora på. Det måste alltid handla om både och.

Jag vill att vi ska landa i något som vi kallar för finansieringsprincipen. Det vill säga; den som kräver arenaförbättringar för elitidrotten ska också vara med och betala för det. Kommuner ska inte tvingas skära i annan verksamhet eller höja skatten för att finansierade krav som ställs av för eliten av idrottsförbunden. Det tror jag att de flesta människor tycker är ganska rimligt.

/Madeleine

SVT Aktuellt (ca 19:55 min in i klippet): Arenor – tung börda för kommunerna
SVT Sportnytt: Politiker sätter krav

Torsdag med Sveriges Kommuner och Landsting 21 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

En torsdag i månaden tillbringar jag på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Här samordnar sig Sveriges kommuner och utarbetar gemensamma riktlinjer. Jag sitter i kultur- och fritidsberedningen, vilken har en ganska oklar roll.

Intressant med SKL är att utbyta erfarenheter med andra politiker. Här är två av dem. Mina kollegor  Staffan Werme kommunalråd i Örebro samt Claes Jägervall, kommunalråd i Tibro njöt av utsikten över Stockholms Stadshus.

Madeleine

SKL 2