jump to navigation

Utlåningen på skolbiblioteken ökar 25 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Skolbibliotek

Liberalismens hjärta är övertygelsen om att varje människa själv äger rätten att styra över och forma sitt eget liv. Det kan låta banalt att verktyget för att nå detta mål i stor utsträckning handlar om böcker och läsning, men jag tror faktiskt det.

I böckernas värld får man kunskap. Och kunskap är makt – makten att påverka samhället, makten att påverka strukturer, makten att förändra sin sociala position, makten att förändra och utveckla sig själv.

När jag läste Dagens Nyheter idag blev därför mycket glad. I stockholmsdelen av tidningen skriver Mia Tottmar om att stockholmseleverna lånar allt fler böcker på stadens skolbibliotek. Sedan 2009 har antalet utlånade böcker per elev i grundskolan ökat från 7,5 till 8,8 böcker per elev och år .

Den positiva utvecklingen är ett resultat av min borgarrådskollega Lotta Edholms (FP) arbete för att öka läsningen bland grundskoleleverna. 2007 initierade hon en omfattande lässatsning i Stockholms grundskolor med syftet att alla barn tidigt ska lära sig läsa. Denna satsning har gradvis byggts ut och från i år omfattar den hela vägen från förskola till högstadiet. Lotta skriver om detta på sin blogg, läs här.

Den senaste satsningen på läsning genomför Lotta och jag nu tillsammans och riktar sig mot stadens förskolebarn. Det handlar om ett samarbete mellan stadens förskolor och stadens bibliotek och ska resultera i att alla förskolor får ett läsombud. Bakgrunden till detta är det lyckade försöket med läsombud på Södermalm som jag skrivit om tidigare här på bloggen. En annan del av satsningen riktar sig särskilt mot barn och unga i de så kallade växtplatserna i Stockholm (Farsta, Skärholmen, Tensta, Husby och Bredäng).

Vid sidan av detta pågår ett intensivt arbete med att lyfta stockholmsbiblioteken. Vi renoverar stadsdelsbibliotek som aldrig förr. Under årets första månader har inte mindre än 3 nyrenoverade bibliotek invigts liksom ett helt nytt bibliotek i Hässelby gård.

Just nu pågår planeringen av ett nytt bibliotek i Kista som ska ligga inne i Kista galleria och som ska ha samma öppettider som denna. Och på Kulturhuset Stadsteatern pågår planeringen av ett nytt bibliotek som ska rikta sig särskilt mot tonåringar.

/ Madeleine

Varenda unge ska läsa! 9 december 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

lässatsning 3

Sedan alliansen vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har utvecklingen av Stockholm bibliotek – bildningssamhällets ryggrad – varit i centrum. Nästa års budget för staden och verksamhetsplanen för Stockholms stads kulturförvaltning utgör inga undantag (vilket DN uppmärksammade i lördags, dessvärre inte på nätet än): Tillsammans med skolan och förskolan ska biblioteken 2014 genomföra en lässatsning.

Förändrade och utökade öppettider, tunnelbanebibliotek, profilbibliotek, nya bibliotek och renoverade bibliotek… De senaste åren har stockholmarnas bibliotek flyttat fram positionerna. Det har gjorts mot bakgrund av den tidlösa insikten om litteraturens centrala roll i samhället och att en god läsförståelse är grundläggande för varje medborgares oberoende och utveckling. De mycket oroväckande resultat som både Litteraturutredningen och nu PISA-rapporten visar understryker om något vikten av att vi måste prioritera biblioteken och stärka litteraturens ställning.

Den lässatsning som Stockholms stadsbibliotek ska genomföra kommer att vara uppdelad i två delar. Dels en satsning att stödja och stärka hela stadens förskolor i arbete med barns språkutveckling. Dels en satsning på barn och unga i ytterstaden inom framförallt växtplatsområdena Farsta, Skärholmen, Bredäng, Husby och Tensta.

Den omfattande lässatsningen ska ta ett brett grepp kring barns och ungas språkutveckling och innefattar såväl eget skapande som olika sätt att ta till sig berättelser. Det kan bland annat handla om skrivarverkstäder, högläsning eller förebilder som berättar om läsupplevelser. För barn i förskolan är ambitionen att till samtliga stadens stadsdelar sprida det koncept med läsombud som sedan tidigare utvecklats på Södermalm.

Förskolor och bibliotek knyts härigenom närmare varandra och förbättrar respektive verksamhets läsfrämjande insatser. Satsningen handlar dels om nya sätt att indirekt nå förskolebarnen genom utökat samarbete med förskolornas pedagoger. Exempelvis genom att erbjuda pedagogerna föreläsningar och gruppsamtal kring hur de kan arbeta mer lässtimulerande.

Förutom det läsfrämjande arbetet för barn och unga genomförs också en rad andra förändringar på Stockholms stadsbibliotek nästa år. I februari öppnas det nya biblioteket i Hässelby gård. I augusti flyttar Kista bibliotek in i helt nya lokaler inne i Kista galleria. På Kulturhuset Stadsteatern kommer utrymmena för barnbiblioteket Rum för barn att växa och Lava få en ny litteraturprofil. Läs mer om detta här.

Verksamhetsplanen för kulturförvaltningen klubbas den 17 december.

/ Madeleine

Läs Rasmus Jonlunds (FP) blogginlägg Nu satsar vi på läsning

Läsombud på Södermalm och återinvigning av bibliotek i Björkhagen 9 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
3 comments

Läsombud

I lördagens Södermalmsnytt uppmärksammades Stockholms stadsbiblioteks försök med läsombud på Södermalms kommunala förskolor (se artikeln ovan). Målet är att öka nyfikenheten för böcker och läsning bland barn.

Den stora litteraturutredning som presenterades för drygt ett år sedan uppmärksammade att en allt större andel barn och unga har svårt att förstå och tillgodogöra sig texter på ett tillfredställande sätt. I den senaste Pisa-undersökningen, exempelvis, hade en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige bristande funktionell läsförmåga. Detta är givetvis mycket allvarligt. En god läsförståelse är grunden för framgång i skolan som stort och grunden för att kunna delta i samhället.

För att vända trenden ville litteraturutredningen bland annat se en satsning på läsombud i förskolan: ”I syfte att stärka litteraturen och läsningen i förskolan föreslår vi att Statens skolverk får i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med läsombud i förskolorna. Om denna försöksverksamhet visar sig framgångsrik bör systemet med läsombud utvidgas till hela landet.”

Någon litteraturproposition har ännu inte kommit så än är det för tidigt att säga om det blir något statligt initierat försök men det hindrar ju inte Stockholms stad från att gå före och visa vägen. Om försöket faller väl ut vore det intressant att pröva förutsättningarna för att sprida modellen till fler stadsdelar i Stockholms stad.

Under året har det pågått en lång rad renoveringar och moderniseringar av stadsdelsbiblioteken. I helgen var det dags för Björkhagens bibliotek att öppna efter en tids renovering. Renoveringen är ett led i stadens satsning på stadsdelsbiblioteken som finns med i kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2013. Björkhagens bibliotek berörs också av kulturnämndens satsning på ökade öppettider för stadens stadsdelsbibliotek. Det betyder för Björkhagens bibliotek att det, från och med i höst, kommer att vara öppet ungefär 10 mer per vecka jämfört med tidigare ordinarie öppettider. Folkpartiets lokalförening i Skarpnäck var givetvis på plats för att uppmärksamma att Björkhagen fått ett upprustat bibliotek med förlängda öppettider, läs mer på lokalföreningens blogg.

En god läsförståelse är grunden både för goda studieresultat i skolan och för att kunna vara en aktiv och självständig samhällsmedborgare. Eller med andra ord, för mig som liberal är läsförståelsen en viktig beståndsdel i människans frihet. Biblioteken har en självklar roll i att förverkliga detta, både på egen hand och i samarbete med andra.

/ Madeleine