jump to navigation

Stockholms framkomlighet – cykelutredningen och trängselskatten 1 november 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

Stockholms gator och spår kommer i framtiden behöva klara av att transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag. Därför är det en nödvändighet att vi stärker kapaciteten för och attraktiviteten hos de trafikslag som är yt- och transporteffektiva – dvs. kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik. Om staden inte prioriterar de trafikslag som är yt- och transporteffektiva kommer det att leda till dålig framkomlighet, låg trafiksäkerhet och försämrad miljö.

I ljuset av detta lämnade igår regeringens cykelutredare, som har haft i uppdrag att se över regler och lagstiftning i syftet att göra det lättare och säkrare för cyklister att ta sig fram i trafiken, över sitt betänkande till infrastrukturministern. Som helhet är förslagen i cykelutredningen mycket bra och flera Folkpartiförslag, såsom att man ska kunna cykla mot enkelriktat, ta med cykeln i kollektivtrafiken och att det ska bli möjligt att införa cykelgator, finns med. Samtidigt tycker vi att det är synd att utredningen lite väl lätt avfärdar möjligheten för cyklister att svänga höger även vid rött. Det är något som fungerar mycket väl på flera håll i världen, exempelvis i flera delstater i USA, där det är tillåtet att svänga höger mot rött ljus sedan man förvissat sig om att det inte finns några bilar eller gångtrafikanter i vägen.

Cykeln har en stor potential att avlasta andra färdmedel. Cykelutredningens förslag, tillsammans med Stockholms nya cykelplan, kan förhoppningsvis tillse att denna avlastning verkligen blir så stor som den kan bli. Men då krävs det att utbyggnaden av cykelleder/cykelgator och lagstiftningen utvecklas tillsammans. Att ta cykeln ska aldrig vara krångligt eller otryggt.

För att minska trafiktillväxten i tillräcklig utsträckning krävs emellertid att de ekonomiska styrmedlen såsom trängselskatten också utvecklas. Trängselskatten syftar till att göra vägtrafiken mer effektiv med minskad miljöbelastning i de perioder då efterfrågan är som högst. En modern, växande storstad som Stockholm behöver trängselskatten för att öka framkomligheten, minska miljöbelastningen och för att finansiera infrastrukturutbyggnader. Det är därför hög tid att trängselskatten förändras till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för satsningar på utbyggd kollektivtrafik. En regionalisering av trängselskatten skulle innebära en tydligare koppling mellan den avgift man betalar och den nytta man ser i form av ny infrastruktur. Lotta Edholm (FP) utvecklar detta resonemang vidare i dagens DN Stockholmsdebatt, tillsammans med Birgitta Rydberg (FP), Elisabeth Gunnars (FP) och Anders Ekegren (FP).

Om vi ska klara den utmaning som den växande staden innebär krävs det att vi tar svåra beslut. Stadens framkomlighet måste säkras och stora kollektivtrafiksatsningar krävs för att Stockholm fortsättningsvis ska vara attraktivt för människor och företag. Utan dessa insatser kommer Stockholms ekonomiska tillväxt att bromsas upp. Det vore mycket olyckligt för stockholmarna, men även för resten av landet.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Låt oss se till att det fortsätter så. 

/David

Mer om cykelutredningen här och här.
Mer om en regionalisering av trängselskatten här, här och här.