jump to navigation

Fler reklamytor för det fria kulturlivet 14 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
7 comments

I Stockholm finns en mängd kulturaktörer utanför de offentliga kulturinstitutionerna som erbjuder stockholmarna kultur av hög kvalitet – det fria kulturlivet. Det är oftast på dessa arenor som gränserna för det konstnärliga skapandet tänjs och där man inte räds brännande samtidsfrågor. Genom ett samarbete mellan Kulturdirekt och Fortum ges det kulturlivet nu tillgång till affischering på 200 reklamtavlor i centrala Stockholm. En siffra som kan fördubblas redan nästa år. DN Stockholm skriver om nyheten idag.

Ett viktigt mål för kulturpolitiken i Stockholms stad är att kulturlivet ska präglas av tillväxt så att stockholmarna får mer kultur och kulturlivets intäkter ökar. Därför har staden infört en kulturbonus som uppmuntrar de fria kulturaktörerna som mottar kulturstöd att öka sina egna intäkter och skapat en fond för nyskapande kultur – Fonden för innovativ kultur. Och därför har staden också varit med och initierat Kulturdirekt som, drivet av kulturlivet självt, ska verka för ökat samarbete mellan aktörerna inom det fria kulturlivet och stödja detsamma när det gäller marknadsföring och biljettförsäljning.

Kulturdirekt köper bland annat annonsutrymmen i dagspressen där det fria kulturlivet kan annonsera till förmånliga priser och har en biljettkassa på Kulturhuset där de fria kulturaktörerna kan sälja biljetter till sina evenemang. Och nu har Kulturdirekt genom ett samarbete med Fortum tillgängliggjort 200 reklamtavlor i centrala innerstaden som medlemmarna kan annonsera på till förmånliga priser. Om försöket faller väl ut har Kulturdirekt möjligheten att fördubbla antalet reklamtavlor. Reklamtavlorna kommer att sättas upp på elskåp redan nu i dagarna.

Förhoppningen är givetvis att de ökade ytorna för det fria kulturlivet att göra reklam för sina evenemang ska öka deras intäkter och bidra till att fler stockholmare kommer i kontakt med samtidskulturen.

/ Madeleine

Läs mer: Kultur på elskåpen

Kulturdebatt i SvD 18 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

I några replikväxlingar på SvD kultur har bildkonstnärernas och kulturens villkor debatterats av bland annat den före detta chefen för Malmö konsthall Björn Springfeldt, Författarförbundets nytillträdde ordförande Gunnar Ardelius, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och mig.

På länkarna nedan kan du läsa artiklarna.

 Gör någor för konstnärerna, Björn Springfeldt (Fd chef Malmö Konsthall)
Tillväxt bästa för konstnärerna, Madeleine Sjöstedt (FP)
Långtidsstipendier ger fler konstnärer chansen, Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Konstnärlig förnyelse pågår i alla åldrar, Gunnar Ardelius (Ordf. Författarförbundet)
Våga ta strid för kulturen!, Björn Springfeldt (Fd chef Malmö Konsthall)

/ Madeleine

Stockholm står sig väl i konkurrensen 12 juli 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
3 comments

Stockholm är till mångt och mycket Sveriges tillväxtmotor, och i flera avseenden en av Europas mest konkurrenskraftiga storstadsregioner. Regionen deltar intensivt och framgångsrikt i det internationella utbytet av varor och tjänster och många internationella företag börjar få upp ögonen för staden. Här finns ett mångsidigt och kunskapsintensivt näringsliv och en högutbildad arbetskraft med hög köpkraft.

Till 2030 beräknas Stockholms stad ha över en miljon invånare och Stockholm-Mälarregionen närmare 3,5 miljoner. Det ställer stora krav på att utveckla allt från bostäder, kommunikationer och företagsklimat till vård, skola, omsorg och kultur. Att regionen klarar av att stärka sin konkurrenskraft är inte bara viktigt för stockholmarna utan för hela landet.

För att möta framtidens utmaningar på bästa sätt antog Stockholms stad 2007 en samlad vision för Stockholms framtida utveckling – Vision 2030. Sedan dess har arbetet med att förverkliga visionen pågått intensivt. Att vi alla fall har kommit en liten bit på vägen har visat sig de senaste månaderna, då Stockholm har placerat sig högt i olika internationella studier kring världens städers konkurrens- och attraktionskraft.

I slutet av maj presenterade PriceWaterhouseCoopers och ”Partnership for New York” sin ranking över de 26 städer i världen som är mest attraktiva inom områdena finans, innovation och turism. Stockholm placerade sig totalt på en fjärdeplats, enbart slagna av New York, Toronto och San Francisco, och toppade listan gällande förutsättningar för entreprenörskap, skydd av IP-rättigheter, forskning och utvecklingsbudget, digital ekonomi, politisk stabilitet, luftkvalité och gröna områden, tillgång till internet och trafiksituation. Staden placerade sig näst högst inom områdena tillfredsställelse med livet, läskunnighet, bredbandskvalité och offentliga bibliotek. Så sent som denna vecka var det dags igen, då den ansedda amerikanska tidskriften Fortune Magazine publicerade en rankning över de 15 hetaste affärsstäderna i världen. Återigen utsågs Stockholm som en av de platser som anses mest attraktiva för företagande och affärer.

Båda dessa utmärkelser lovar gott inför framtiden, men självklart står vi fortfarande inför stora utmaningar. Den kanske största av dessa är stadens befolkningsökning. Att fler människor söker sig hit är givetvis positivt, då det är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Men ett snabbt växande Stockholm är också en stor utmaning. För att klara utmaningen ha vi kraftigt höjt målen för bostadsbyggandet. Det möjliggör att fler kan bli stockholmare, samtidigt som vi tryggar Stockholms funktion som tillväxtmotor för hela landet. Men det är ytterst viktigt att Stockholm växer på ett klokt sätt, så att allt vi älskar med staden bevaras samtidigt som fler människor bereds möjligheten att leva här. Det är inte en lätt balans, men den är både möjlig och nödvändig.

/David

DN: Stockholm en av de hetaste affärsstäderna
PWC: Cities of opportunity

Innehåll före märkesbyggnader 11 februari 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
5 comments

Ola Andersson skriver i SvD om att en diskussion om märkesbyggnader inte får förta satsningar på scenkonsten. Det är helt riktigt. Därför har jag också sagt att ”Behovet av en ny satsning på operahus – eller snarare ett bredare scenkonsthus – är på nytt stort”. Men ”självklart måste utgångspunkten vara scenkonstens behov och då skulle även jag säga att möjliggörandet av en flora av olika uttrycksformer, på många ställen, med unika uppsättningar är extremt viktigt – ja, en helt nödvändig och primär förutsättning.” Att det i första hand inte är byggnaden i sig som är viktigast, utan att ett utrymme skapas för en utvecklad scenkonst, är för mig en självklarhet. Innan byggnadens gestaltning debatteras, för det ska självklart göras och huset ska hålla hög verkshöjd, ska verksamhetens förutsättningar ligga till grund för en sådan diskussion. Så långt är vi överens.

Och i just detta syfte anordnar Folkpartiet nästa vecka ett seminarie där scenkonstens innehåll, inte bara de yttre ramarna, kommer att diskuteras. På seminariet kommer bland annat Birgitta Svendén, vd Kungliga operan, Mats Ek, koreograf, Danjel Andersson, chef för Moderna dansteatern och Martin Nyström, kulturjournalist på Dagens Nyheter, samtala kring visioner och verklighet för scenkonsten i Sverige 2020. 

På en punkt håller jag dock inte med Ola Andersson. Jag tror att även kulturen kan och ska präglas av tillväxt. Det är bra för Sverige, och oss alla, om kultursektorn växer. Detta kan ske på olika sätt, men min övertygelse är att även storskaliga projekt måste vara en del av en sådan strategi. Men detta får givetvis inte leda till en dränering av det småskaliga kulturlivet. Och det behöver faktiskt inte göra det. Det storskaliga bör istället hjälpa till att bära det småskaliga genom att nya resurser tillförs från olika håll. Tillväxtens möjlighet är en förbisedd del av en kulturpolitik som så ensidigt lutar sig mot det offentliga som enda finansieringskälla.

Madeleine

Här i bloggen: Ett nytt operahus för tillväxt i kulturen, Satsning på fria kulturlivet, Beslut fattat om verksamhetsplaner och verksamhetsstöd

SVD: Märkesbyggnader går före innehåll

Kulturbonus ökar tillgängligheten 26 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

SvD har under två dagar skrivit om den incitamentsstruktur, s k växtpengarna, som införts i Stockholm. Igår redovisades en undersökning bland det fria kulturlivet. Idag får jag kommentera undersökningen.

En av mina mest angelägna uppgifter som kulturborgarråd anser jag vara att få tillväxt i kulturlivet. Att kulturen i Stockholm tar större plats, når flera och blir den kraft den ska vara i storstadens utveckling. Detta är viktigt eftersom kulturen bär på de demokratiska ideal som jag vill värna, den driver samhället framåt genom att pröva gränser och upprätthålla yttrandefriheten, den bidrar också till det klimat av tolerans och kreativitet som gör Stockholm attraktivt som storstad. Men det är inte allena genom tillskott från offentliga medel som tillväxt skapas. Den måste komma från kulturlivet självt. Stadens uppgift är att stödja en sådan utveckling. Därför skapades incitamentsstrukturen.

Incitamentsstrukturen består bl a av kulturbonusen, stöd till marknadsföring av det fria kulturlivet genom Kulturdirekt, de s k livecheckarna som hjälper musikerna få betalt samt fonden för Innovativ kultur för att gynna nyskapande och samverkan med näringslivet. Se här, här, här, här och här.

Delar av kulturlivet tycker att den kraftiga uppräkning av av kulturstödet som skett under senare år endast skulle utgått i form av höjt verksamhetsstöd. Men då tappar man hela poängen. Kulturbonusen är i första hand till för stockholmarna. Om en verksamhet fått verksamhetsstöd för att producera kultur ska bonusen ge en extra stimulans att sprida den till flera. 

För mig kan det aldrig finnas en motsats mellan hög kvalitet, hög konstnärligthet och stor publik.

Madeleine

Internet har revolutionerat kulturpolitiken – Folkpartiet i Stockholm svarar på Folkpartiets kultursamråd 19 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Internet är vår tids stora revolution. Det viktiga – och mest fascinerande – med nätet och alla dess funktioner, är inte framförallt de tekniska detaljerna i sig, utan vad den tekniska utvecklingen har fört med sig. Det demokratiska samtalet är förändrat, precis som möjligheterna att få kunskap och sprida kultur. Därför måste upphovsrättslagstiftningen förändras. Det behövs en utredning om hur den exakt ska utformas för att kunskap och kulturen ska kunna spridas maximalt samtidigt som kulturskaparna får förutsättningar att producera ny kultur. Utredningen ska lägga en grund för fortsatta diskussioner inom EU:s ram.

(mer…)

Se till att kulturskaparna får betalt 13 november 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

Den 9 november publicerade Norra Västerbotten artikeln nedan om att Stockholms stad kommer att följa avtalet om utställningsersättning mellan staten och Konstnärernas riksorganisation. Madeleine utmanar även andra kommuner att göra samma utfästelse.

(mer…)