jump to navigation

Bidrag till studieförbund fryses 7 juni 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

Studieförbunden i Stockholm beviljas årligen verksamhetsstöd av staden. Stödet till studieförbunden beräknas dels utifrån föregående års verksamhet, dels utifrån de prioriteringar för 2010 som studieförbunden angivit i sin ansökan. En granskning av 2008 års verksamhet visade på oklarheter då vissa studieförbund uppvisade mycket stora volymökningar. Frågorna fördes därför vidare till Folkbildningsrådet som har ansvar för folkbildningsstödet på nationell nivå. Ärendena behandlades den 26-27 maj då man beslutade att skjuta upp den slutliga fördelningen. Även kulturnämnden fattar nu beslut med samma innebörd.

Granskningen hade föranletts av misstankar om fusk och oklarheter kring regelverket inom vissa studieförbund. Folkbildningsrådet har behandlat granskningarna och beslutat underkänna rapporterna från Medborgarskolan och Folkuniversitetet och inväntar ännu svar från Studiefrämjandet. Beslut kommer att fattas i september 2010.

Då Folkbildningsrådet nu givit kulturförvaltningen rätt i kritiken mot berörda studieförbund, men ännu inte kunnat precisera hur stor del som är felaktigt inrapporterat, så kommer vi att på nästkommande kulturnämnd besluta att frysa utbetalningen av resterande stöd till Medborgarskolan, Folkuniversitetet och Studiefrämjandet.

Det en grundläggande princip att alla pengar som staden betalar ut måste kvalitetssäkras, dvs det kan inte finnas några som helst tvivel om att de inte används på rätt sätt. Kan det inte styrkas att verksamhetsstödet används på rätt sätt ska inga fortsatta utbetalningar ske.

Studieförbunden spelar en viktig roll i samhället som bärare av bildningsideal och ger människor möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling. De fyller en viktig funktion genom att vara ett mer tillgängligt alternativ än de formella utbildningar som samhället erbjuder. Kraven på korrekt rapportering är dock absolut.

Det nuvarande systemet för finansiering av studieförbunden dras uppenbarligen med brister. I samband med kulturnämndens sammanträde kommer därför kulturförvaltningen att få i uppdrag att påbörja ett arbete kring hur ett nytt bidragssystem skulle kunna utformas.

 Madeleine

Nya riktlinjer för stöd till studieförbunden 28 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Folkbildningen har en viktig roll i demokratins historia. Vi har flera starka studieförbund i Sverige, som gör insatser för folkbildning och demokratiutveckling. Studieförbundens roll i att förmedla bildning och bidra till delaktighet i samhället finns kvar och ska hela tiden möta de nya utmaningarna och samhällets förändring. Men de utmaningar vi idag står inför, är delvis andra än de som första halvan av 1900-talets anda skapade. Mot den bakgrunden införs nu nya riktlinjer för stadens stöd till och samarbetet med studieförbunden.

Eftersom staten, via Folkbildningsrådet, står för grundfinansieringen till studieförbunden, bör staden fördela sitt stöd så att det går till för staden särskilt viktiga saker. Hittills har omfattningen på verksamheten varit tongivande för stadens fördelning av stöd till studieförbunden. Vi vill nu lägga större vikt vid innehållet, för att på bästa sätt ta tillvara studieförbundens kompetens och verksamhet.

Även i fortsättningen ska verksamhetens omfattning vara avgörande för stödet, men stor vikt kommer också att läggas vid innehållsliga kriterier. Bland annat ska öppen, offentlig verksamhet, samverkan med etniska föreningar, integrationsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade och verksamhet i förorter premieras.

Studieförbunden har ett viktigt ansvar i att förmedla demokratiska strukturer och bildning och att ge fler människor möjlighet att delta i samhället och den offentliga debatten. Alla dessa kriterier handlar om att ge fler människor chans att ta del av den offentliga debatten. De innebär också att studieförbunden fördjupar samarbetet med det fria kulturlivet, etniska föreningar och annat föreningsliv. På så sätt får studieförbunden en ännu tydligare integrerande roll och tar större plats i samhällslivet.

De nya riktlinjerna för stödet träder i kraft 2009. Stödsystemet kommer då att se ut så att 60 procent av stödet fördelas i grundstöd, 20 procent i volymstöd, baserat på omfattningen av verksamheten och 20 procent på de prioriterade områdena.

Under kommande år kommer kulturförvaltningen också att inleda ett tydligare och mer fördjupat samarbete med studieförbunden, för att få ett ännu bättre ömsesidigt utbyte. Bland annat ska information och marknadsföring om studieförbunden samordnas och förbättras, så att studieförbunden kan synas och profilera sig bättre. Ett samarbete mellan studieförbunden och stadens samlingslokaler ska också inledas, för att samverka kring de lokaler som finns i staden.

Jag tror att de nya riktlinjerna för stöd till och samarbete med studieförbunden kommer att ta tillvara på studieförbundens roll som folkbildare och mötesplats ännu bättre än idag. Det är ett steg i riktning mot ett Stockholm där fler är delaktiga.

Madeleine