jump to navigation

Business Arena 23 september 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
3 comments

Igår avslutades konferensen Business Arena, en av de absolut viktigaste mötesplatserna för ledningspersoner och beslutsfattare inom fastighets- och samhällbyggnadssektorn. De två dagarna (21 och 22 september) var fyllda av intressanta seminarier, samtliga kopplade till årets huvudteman ”En ny finansiell verklighet” och ”Det offentliga möter det privata”, och Madeleine deltog själv i två av dessa.

Under onsdagen medverkade Madeleine i seminariet ”Politik och samhällsbyggnad” som kretsade kring hur kommuner med sitt planmonopol innehar en minst sagt central ställning när det gäller utvecklingen av den byggda miljön. Politiker och tjänstemän har verkligen en komplicerad uppgift när de ska ta tillvara invånarnas intressen, skapa förutsättningar för näringslivet och ta långsiktigt hållbara beslut om infrastruktur och samhällsbyggnad. Seminariet handlade även om hur stadsbyggnadsprocessen kan effektiviseras och hur kontakterna mellan fastighetsaktörer, samt övriga näringslivet, och politiken kan förbättras.

Ett välfyllt seminarium som lyssnar på Madeleine

Under torsdagen deltog Madeleine i ett seminarium under temat ”Storstaden och dess nya globala funktion”. Tillsammans med ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson fick Madeleine svara på frågan: hur ska Stockholm hålla världsklass om 19 år? Under seminariet diskuterades det hur staden från politiskt och tjänstemannahåll arbetar med denna fråga, det vill säga vad som görs vad det gäller bostadsbebyggelse, infrastruktursatsningar etc., men även hur vi får alla människor som bor här eller flyttar hit att vilja stanna kvar. Kort och gott: hur Stockholm ska utvecklas från huvudstad till världsstad, och allt vad det innebär.

De två dagarna var verkligen givande, med många intressanta seminarier och trevliga möten, och vi ser redan fram emot nästa års Business Arena.

/David

Stockholmsarenan växer fram 16 september 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
5 comments


Bygget av Stockholmsarenan tuffar på och arenan börjar ordentligt ta form. I natt kom, genom ett spektakulärt och avgörande lyft, en av arenabyggets absolut viktigaste komponenter på plats. Den första av totalt två 180 meter långa takbalkar, på 1600 ton, kunde nämligen lyftas och monteras fast.

Balkarnas huvudändamål är att bära upp arenans takkonstruktion och därmed möjliggöra ett skjutbart tak utan tvärgående balkar. En konstruktion som skapar en inomhusarena och utomhusstadion i samma byggnad, då det skapas en helt fri öppning i taket stor som en fotbollsplan. Det skjutbara taket ska kunna öppnas och stängas på cirka 20 minuter, och beroende på väder kan man alltså avgöra om evenemanget ska genomföras utomhus eller inomhus.  

Det finns idag ingen annan arena i världen vars takbalkar klarar av att bära samma laster som Stockholmsarenan ska klara av. Vårt skjutbara tak ska till exempel kunna bära upp tekniska installationer, tunga snölaster och det utan tvärgående balkar. Där av de kraftiga dimensionerna på balkarna; 180 meter långa, 1600 ton tunga och höga som ett sexvåningshus.

Det framgångsrika lyftet av primärbalken är unikt och har genomförts med den precision som ska prägla hela arenabygget. Nu fortsätter vi arbetet med att bygga Sveriges modernaste arena.

/David

Fastighetstidningen: Här lyfts 1600 ton på plats
Byggnyheter: Ett lyft för Stockholm

Oseriöst S! 26 augusti 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
3 comments

När S-ledaren Håkan Juholt i söndags sommartalade i Västertorp pratade han mycket om att ta ansvar. Att ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Att ta ansvar för ekonomin. Tyvärr verkar inte hans partikamrater i Stockholm ha lyssnat. Igår morse gjorde nämligen partiet, genom Karin Wanngård, en helvändning i slussenfrågan. Det nya slussenförslaget har helt plötsligt blivit undermåligt. Mycket märkligt.

Socialdemokraterna vill alltså nu att ärendet ska återremitteras. Nu när endast ett fåtal månader av en mer än tjugo års beslutsprocess äntligen går mot sitt slut. Jag kan inte tolka detta på ett annat sätt än en total oförmåga/ovilja att ta just ansvar. Om Socialdemokraterna får som de vill kommer inte bara projektet att försenades kraftigt, det kommer även kosta skattebetalarna ytterligare många miljoner.

Dialogen kring Slussens framtid har pågått sedan tidigt 1990-tal. Mängder av förslag har presenterats, diskuterats, förkastats, förnyats och samråtts. Det nuvarande förslaget är således ett resultat av otaliga utredningar, samråd och remisser samt de tusentals synpunkter som stockholmarna har skickat in. Tyvärr kommer inget förslag anses vara perfekt av alla och det måste man ha respekt för. Men en ny utredning kommer inte ändra på detta faktum. Det nya förslaget till detaljplan för Slussen är måhända inte perfekt, men presenterar dock en god lösning för hur Slussen återigen ska bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.

Socialdemokraterna har under hela denna period varit djupt involverade i processen och de har haft alla möjligheter i världen att framföra sina synpunkter. Det nu presenterade förslaget kan därför omöjligtvis komma som en överraskning. Än märkligare blir det i ljuset av att Socialdemokraterna också har ställt sig bakom de beslut som bildat själva basen för det liggande förslaget samt dessutom röstat för trafiklösningen de nu kritiserar. Att Karin Wanngård trots detta förklarar utspelet med att det har skett så stora förändringar att förutsättningarna helt har ändrats är minst sagt förbluffande.

S hävdar vidare att tillgänglighetsfrågorna inte är tillräckligt tillvaratagna. Inget kunde vara mer felaktigt. Slussen kommer självklart att vara tillgänglig för alla. Tillgänglighetsperspektivet är i det fortsatta arbetet högprioriterat och kommer självklart att beaktas fullt ut.

Karin Wanngård förklarar även i ABC att hon drömmer om ett bilfritt Gamla Stan. Wanngård kan sluta drömma. Gamla Stan är redan sedan länge nästintill helt bilfritt, trafiken leds på ömse sidor av bebyggelsen. Dessutom är det nya slussenförslaget utformat så att över hälften av dagens broyta för biltrafik kommer att tas bort, medan kollektivtrafiken, cyklisterna och gångtrafikanterna får större utrymme.

På det hela taget känns det mycket märkligt att socialdemokraterna har en så oseriös inställning i denna viktiga fråga. Utspelet kan inte tolkas på annat sätt än ett krampaktigt försök att få lite uppmärksamhet. Trovärdigt och genomtänkt är det då inte.

/Madeleine 

DN: S dömer ut Slussenförslaget

Fler som bloggat kring detta:
Lotta Edholm (FP): (S) velar om Slussen
Mark Klamberg (FP): Tid för beslut om nya Slussen
Johan Westerholm (S): Slussen – Är vi verkligen de idioter som väljarna börjar tycka att vi är?
Einerstam (S): (S)lussenhaveriet
Hanna Fridén: 34 skäl till att inte bevara Slussen
Stockholm 2.01: Trovärdigheten ut genom fönstret

Replik i DN 15 juli 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
4 comments

Idag skriver Madeleine, tillsammans med Daniel Forslund, Mark Klamberg och Björn Ljung, på DN Stockholmsdebatt om vår syn på det nya Slussenförslaget. Texten är en replik på Richard Murray´s artikel – Kloka politiker bör lyssna på Slussenförslagen (Stockholmsdebatt 20/6).

/David

Ja, Richard Murray, Folkpartiet menar allvar med att staden bäst byggs genom många samtal och att många kan påverka. Det är precis därför som vi i Folkpartiet vill att staden ska besluta om en mer aktiv medborgardialog när den nya strategin för Arkitektur Stockholm ska antas under hösten. Folkpartiet har under processen kring Slussens ombyggnad tillhört de kritiska rösterna. Vi har pratat, lyssnat och framfört synpunkter. Detta är ett av skälen till att det nuvarande Slussen-förslaget är starkt förändrat. Många av stockholmarnas förslag har varit bra och har fått förändra utformningen. Men staden kan bli bättre. Stockholm ska bli än mer lyssnande i alla kommande byggprojekt! (mer…)

Intressant förslag från SWECO 13 juli 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
3 comments

Stockholm är en del av en starkt växande region, som utgör själva motorn i Sveriges ekonomi. För att regionens positiva utveckling ska kunna fortsätta, vilket inte bara är viktigt för stockholmarna utan för hela landet, krävs en väl fungerande infrastruktur.

För att klara den kraftiga befolkningsökningen, samtidigt som vi underlättar för miljövänliga transporter, cyklister och flanörer, behöver vi kraftig bygga ut och utveckla kollektivtrafiken. Framtidens kollektivtrafik måste både kunna attrahera och ta emot fler stockholmare. Det är en förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta att växa, för att vi ska få plats att bo och leva tätare, för att människor ska trivas och för att vi inte ska öka utan tvärtom minska vår belastning på miljön.

En annan mycket viktig aspekt är att den sedan länge planerade och diskuterade ringleden runt staden fullbordas, genom Österleden. Byggandet av Österleden, som kopplas ihop med Norra och Södra länken, skulle innebära att Stockholm får en led där biltrafiken lätt kan välja riktning runt staden istället för att åka igenom den –  kanske i värsta fall genom riksintresset Gamla stan. Det skulle betyda mycket för den idag överbelastade Stockholmstrafiken.

I detta sken ter sig SWECO’s i dagarna presenterade idéstudie som mycket intressant. SWECO föreslår i studien att både Österledprojektet och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka ska samordnas, så att tunnelbanan och biltrafiken samsas i samma sänktunnlar under Saltsjön mellan Biskopsudden på Djurgården och Finnboda i Nacka. Denna lösning skulle kunna minska kostnaderna för projekten rejält, och kan kanske även leda till att processen skyndas på något.

Givetvis måste studien analyseras noggrant, utvecklas och vägas mot andra alternativ. Men som utgångspunkt för vidare diskussioner fungerar den utmärkt. Både byggandet av Österled och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka är infrastruktursatsningar som behövs i framtiden. En framtid som närmar sig med stormsteg.  

/Madeleine

SVD: Gemensam tunnel föreslås
DN: Förslag: Bygg Österleden och t-banan till Nacka i ett svep

Stockholm står sig väl i konkurrensen 12 juli 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
3 comments

Stockholm är till mångt och mycket Sveriges tillväxtmotor, och i flera avseenden en av Europas mest konkurrenskraftiga storstadsregioner. Regionen deltar intensivt och framgångsrikt i det internationella utbytet av varor och tjänster och många internationella företag börjar få upp ögonen för staden. Här finns ett mångsidigt och kunskapsintensivt näringsliv och en högutbildad arbetskraft med hög köpkraft.

Till 2030 beräknas Stockholms stad ha över en miljon invånare och Stockholm-Mälarregionen närmare 3,5 miljoner. Det ställer stora krav på att utveckla allt från bostäder, kommunikationer och företagsklimat till vård, skola, omsorg och kultur. Att regionen klarar av att stärka sin konkurrenskraft är inte bara viktigt för stockholmarna utan för hela landet.

För att möta framtidens utmaningar på bästa sätt antog Stockholms stad 2007 en samlad vision för Stockholms framtida utveckling – Vision 2030. Sedan dess har arbetet med att förverkliga visionen pågått intensivt. Att vi alla fall har kommit en liten bit på vägen har visat sig de senaste månaderna, då Stockholm har placerat sig högt i olika internationella studier kring världens städers konkurrens- och attraktionskraft.

I slutet av maj presenterade PriceWaterhouseCoopers och ”Partnership for New York” sin ranking över de 26 städer i världen som är mest attraktiva inom områdena finans, innovation och turism. Stockholm placerade sig totalt på en fjärdeplats, enbart slagna av New York, Toronto och San Francisco, och toppade listan gällande förutsättningar för entreprenörskap, skydd av IP-rättigheter, forskning och utvecklingsbudget, digital ekonomi, politisk stabilitet, luftkvalité och gröna områden, tillgång till internet och trafiksituation. Staden placerade sig näst högst inom områdena tillfredsställelse med livet, läskunnighet, bredbandskvalité och offentliga bibliotek. Så sent som denna vecka var det dags igen, då den ansedda amerikanska tidskriften Fortune Magazine publicerade en rankning över de 15 hetaste affärsstäderna i världen. Återigen utsågs Stockholm som en av de platser som anses mest attraktiva för företagande och affärer.

Båda dessa utmärkelser lovar gott inför framtiden, men självklart står vi fortfarande inför stora utmaningar. Den kanske största av dessa är stadens befolkningsökning. Att fler människor söker sig hit är givetvis positivt, då det är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Men ett snabbt växande Stockholm är också en stor utmaning. För att klara utmaningen ha vi kraftigt höjt målen för bostadsbyggandet. Det möjliggör att fler kan bli stockholmare, samtidigt som vi tryggar Stockholms funktion som tillväxtmotor för hela landet. Men det är ytterst viktigt att Stockholm växer på ett klokt sätt, så att allt vi älskar med staden bevaras samtidigt som fler människor bereds möjligheten att leva här. Det är inte en lätt balans, men den är både möjlig och nödvändig.

/David

DN: Stockholm en av de hetaste affärsstäderna
PWC: Cities of opportunity

Ett århundrade av Stockholmsarkitektur 4 juli 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

Tillskillnad från många andra europeiska städer är Stockholms historiska bebyggelse i stort bevarad, mycket beroende på att staden undsluppit förstöring genom krig. Stockholm är därför en stad med många fantastiska historiska kulturmiljöer, men det är också en stad där kulturarvet ständigt utvecklas genom de olika epokernas tydliga avtryck. Det är detta som gör Stockholm så vackert och trivsamt.

I en intressant artikel i dagens SVD beskriver Elisabet Andersson just olika uttryck i Stockholms arkitektur. I detta fall handlar det om 1900-talets tidtypiska byggnader, där Lärkstaden och Terrasshuset vid Gröndalsvägen är två av flera exempel som visar på hur Stockholms årsringar tydligt syns.

I det expansiva skede som staden nu befinner sig i gäller det att alltid beakta detta i den fortgående förtätningen och förnyelsen av stadens skiftande miljöer. För vill vi ha en lika vacker stad i framtiden måste stadsutvecklingen bygga på både förnyelse och varsamhet. Vi ska bygga till nya årsringar, men samtidigt vara aktsamma mot de som redan finns. När vi bygger mycket måste vi bygga smart.

/David

SVD: Talande tur i Stockholm

Fler gröna tak blir verklighet i Stockholm 20 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Som jag tidigare har skrivit om här på bloggen lämnade vi i Alliansen på nämnden den 19 maj in en skrivelse till fastighetskontoret. I skrivelsen uppmanade vi fastighetskontoret att inventera möjligheterna att anlägga gröna tak och urban odling på befintliga fastigheter samt inför större ny- och ombyggnationer. Detta som en del i arbetet med att tillse att stadens fastigheter förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Fastighetskontoret har nu genomfört en första inventering av möjligheterna till att anlägga gröna tak på befintliga fastigheter, vilken presenterades på förra veckans nämnd. Kontoret har glädjande nog redan identifierat ett flertal möjliga placeringar, och en lista på ca 40 byggnader är aktuella för gröna tak (se nedan).

Det är mycket roligt att kontoret har lyckats hitta så pass många spännande byggnader som både kan bidra till en bättre stadsmiljö och medge ytterligare energibesparingar i stadens fastighetsbestånd.

Stockholm ska även fortsättningsvis vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet!

 /Madeleine

Här hittar du tjänsteutlåtandet: Tjänsteutlåtande gröna tak 

Inventerade befintliga fastigheter där extensiva sedumtak kan vara möjliga:
Ambjörn 15, Spångafolkan
Akalla 4.1, Eggeby fd stall, låg del
Beridarebanan 10, Filmstaden Sergel
Biografen 2, Alvik (mer…)

Arkitektur Stockholm 1 juni 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
3 comments

I samband med att den nya översiktsplanen – Promenadstaden – antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010 så fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av den byggnadsordning som var en del av den gamla översiktsplanen. Ganska snart konstaterades att Stockholm skulle behöva ett heltäckande arkitekturprogram likt det som många andra städer i Europa tagit fram. Begreppet Arkitektur Stockholm lanserades. Arkitektur Stockholm ska fungera som en vägledande strategi för stadens gestaltning och beskriver hur arkitekturen kan användas som verktyg i stadens fortsatta utveckling. Eller med andra ord, översiktsplanen visar på var och varför vi ska utveckla staden, Arkitektur Stockholm lägger grunden till hur detta kan ske.

Nyligen presenterades så resultatet av arbetet med Arkitektur Stockholm, vilket går ut på samråd mellan 13 juni och 20 september. Vi i Folkpartiet tycker att samrådsförslaget innehåller många bra idéer på områden som är viktiga för Stockholms utveckling, men på vissa områden faller den platt. Vi kommer därför nu att inleda ett brett arbete kring Arkitektur Stockholm där stockholmarna är välkomna att delta via en öppen samrådsprocess på webben. Våra första tankar kring samrådsförslaget finner du här.

Nu vill vi veta vad du tycker. Lämna gärna dina synpunkter i kommentarsfältet eller gå in på http://fpstockholm.wordpress.com/.
Senast den 20 september vill vi veta vad du anser. 

/David

DN Stockholmsdebatt: Därför måste stockholmarna vara med i arbetet kring stadens utveckling

Stockholm – en växande storstad 24 maj 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Igår skrev gruppledarna för Alliansen i stadshuset på SVD Brännpunkt. Vi i Alliansen höjer nu målen i bostadsbyggandet med 20 procent, då alla prognoser tyder på att Stockholm växer mer än vad vi tidigare kunnat föreställa oss.

Att fler människor söker sig hit är givetvis positivt, då det är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Men ett växande Stockholm är också en stor utmaning. Genom att kraftigt höja målen för bostadsbyggandet möjliggör vi för fler att bli stockholmare samtidigt som vi tryggar Stockholms funktion som tillväxtmotor för hela landet.

För att klara befolkningsökningen måste vi bygga 100000 bostäder till år 2030. Men det gäller inte bara att säkerställa att människor har någonstans att bo, utan vi måste även säkerställa att Stockholm fortsatt är en fantastisk stad att bo i. Vi vet att detta är möjligt. Vi ska bygga miljövänligt och med hög kvalitet. Det går att utveckla Stockholm till en internationell storstad.

/David

Svenska Dagbladet: Grönt ljus för 100000 nya bostäder
DN: Stockholm växer med 100.000 bostäder

Vi ger kulturen en viktig roll i stadsutvecklingen 15 mars 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
5 comments

Nu har vi tagit ännu ett steg framåt i planeringen av kulturklustret i Gasverksområdet!

Fastighetskontoret påbörjar nu arbetet med att ta fram en övergripande konceptbeskrivning för kulturklustret, bedöma vilka byggnader inom området som är bäst lämpade för de framtida verksamheterna och uppskatta de ekonomiska förutsättningarna i projektet . Projektet planeras i samråd med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen samt med den ideella föreningen ”Internationell scen i gasverket”, vilka företräder kulturklustret (eller delar av blivande kulturklustret). Senare under 2011 räknar vi med att fatta ett inriktningsbeslut om kulturklustret och min förhoppning är att de första scen- och produktionslokalerna ska vara färdigställda för allmänheten någon gång under hösten 2014.

Med en internationell gästspelsscen visar Stockholm sitt allvar med att ge kulturen en viktig roll i stadsutvecklingen. Min förhoppning är att detta ska skapa ett kulturkluster som kan locka hit internationella aktörer som vi inte ser idag.

Ett vackert landmärke i Stockholm omvandlas och tillför staden nya möjligheter, samtidigt som de kulturhistoriska värdena tas tillvara. Husens ursprungliga funktion och förhållande tillvarandra kommer att synas och förhöja det nya områdets atmosfär.

MyNewsDesk: Nytt kulturkluster kring gasklockorna tar form

Stockholm.se: Nya Djurgårdsstaden

Den växande staden 7 januari 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
9 comments

Stockholm är en av världens vackraste städer. Här finns unika värden i den genom århundraden framväxta stadsmiljön. Här finns de öppna ytorna, naturasköna vyerna, parkerna och vattnet. Här finns byggnader och arkitektoniska mästerverk ritade av några av historiens mest epokgörande arkitekter. Stockholm är samtidigt en växande storstad. Många människor söker sig hit för att leva och bo och bidrar till stadens utveckling. Det är en positiv omvandling som staden fortlöpande genomgår. Det vill vi bejaka.

Att planera och utveckla en växande stad som Stockholm handlar om att finna en balans.  Stadens årsringar är tydliga och synliga för alla som flanerar i staden och kulturmiljöerna har en stark ställning i många stockholmares medvetande. (mer…)

Fp i Stockholms stad: Inga fler skyskrapor i city 19 november 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

”Låt medeltidskyrkorna och de naturliga höjdskillnaderna även i fortsättningen karaktärisera innerstaden. Detta är skälet till att Folkpartiet bestämt sa nej till planerna på ”badringen” i Riddarfjärden och lika bestämt nej till ett nytt höghus som skulle skymma Klara kyrkas vackra torn. Stadsutvecklingen måste bygga på både förnyelse och varsamhet.”

Det skriver Lotta Edholm, gruppledare i Stockholms stadshus (FP), Abit Dundar, gruppledare stadsbyggnadsnämnden (FP) och Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd (FP) i dag på debattsidan Newsmill. Hela inlägget finns att läsa här http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/19/inga-skyskrapor-i-city .

Anna

Kulturen i stadsutvecklingen – besök av Electrum 11 augusti 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Kulturen spelar en avgörande roll för att göra staden levande. Detta, bland annat, arbetar man med vid Stiftelsen Electrum, som vi fick besök av igår. Elecrums arbete handlar om att skapa strategier för att säkerställa att tillväxten i Kista science city fortsätter och att utveckla samarbetet mellan forskning, akademi, stad och näringsliv.

Jessica Skantze, Ingvar Sjöberg och Peter Johansson, som representerade Electrums strategiråd för att levandegöra staden, berättade om det spännande arbetet med att hitta medel för att skapa ett växande och dynamiskt område. Kulturen och det offentliga rummet är viktiga delar i arbetet. Kulturen ses som en avgörande strategisk faktor för att skapa en levande miljö.

Arbetet bedrivs på flera fronter. Gruppens sammansättning med representanter från både staden, näringslivet, kulturen och akademin, visar ambitionsnivån. Målet är också tydligt: Att skapa ”en levande och växande vetenskapsstad med företag, universitet och högskolor på internationell nivå med ett attraktivt utbud av bostäder, service, kultur och rekreation som attraherar kompetens.”

Som en del i detta arrangeras temadagen GATE i Grönlandsparken den 10 september, med konst, teknik, musik, mat och work shops. Kista Science City anordnar i september också en studieresa till Linz i Österrike och festivalen Ars Electronica Festival. Ars Electronica, som är en arena för forskning, konst och utveckling, har spelat en betydande roll i Linz omvandling från en stad med hög arbetslöshet och dålig ekonomi, till en framtidsinriktad, visionär stad med snabb utveckling.

Stockholm har mycket kvar att göra för att inkorporera kulturen i stadsutvecklingen. Electrum och andra aktörer spelar en nyckelroll i detta.

Anna