jump to navigation

Riktlinjer för sponsring inom kulturområdet 18 juni 2009

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

På kommunfullmäktige i måndags ställdes en fråga om vilka riktlinjer som finns för sponsring inom kulturförvaltningens verksamheter. De riktlinjer som finns är beslutade av förvaltningschefen i januari 2007 och ser ut så här:

Riktlinjer för sponsring i kulturförvaltningens verksamheter

Sponsring är per definition ekonomiska bidrag och barter (produkter och tjänster)

Sponsring innebär alltid ett samarbete mellan kulturfövaltningen och ett eller flera företag/organisationer, där båda parter ska få ut ett värde av samarbetet. Sponsring ska alltid värderas i förhållande till det värde som förvaltningen förväntas erbjuda.

Syftet med sponsring är att öka de ekonomiska resurserna till kulturförvaltningens verksamheter, öka antalet besökare, nå nya målgrupper och att utveckla kontakter med nya samarbetspartners som kan berika verksamheten och tillföra ny kunskap.

 1. Sponsring får aldrig avse basfinansiering av själva verksamheten (anställd personal, hyror och andra fasta kostnader)
 2. Sponsring ska avse ett samarbete där förvaltningens verksamhet har tolkningsföreträde och exklusiv rätt att bestämma i konstnärliga kvalitets-, uttrycks- och innehållsfrågor
 3. Exponeringen av en sponsor i en verksamhet ska alltid ske med varsamhet och inte vara dominerande
 4. I sponsoravtal kan ingå rätt att medverka med egen länkad logotype till kulturförvaltningens och dess verksamheters webbsidor, dock endast på särskild sida; ”Våra samarbetspartner”
 5. Ekonomiskt värde av sponsring/samarbete bör noga övervägas i förhållande till motprestation (exponering, goodwill, övriga tjänster etc) och verksamhetens totalbudget
 6. Sponsringen ska i alla avseenden vara oantastlig från etiska (ex vad gäller alkohol, tobak, diskriminering) utgångspunkter
 7. Endast företag som ger en för kulturförvaltningen positiv association kan accepteras som sponsorer och ekonomiska samarbetspartner
 8. Större sponsringsprojekt ska följas upp och utvärderas i särskild ordning

Skriftliga avtal ska alltid upprättas där det ska framgå:

 • Att kulturförvaltningen alltid har helt ansvar för projektet (dvs äger, leder och beslutar om innehållet i projektet),
 • vilka parterna är (inkl organisationsnummer)
 • vilket projekt/utställning/program som avses,
 • projektets sponsringsstruktur (antal nivåer och deras storlek),
 • vilken ekonomisk ersättning och/eller barter som erbjuds av sponsorn, utbetalningsrutiner och förfallodagar,
 • vilka värden kulturförvaltningen erbjuder,
 • hur logotyper får användas av båda parter,
 • hur information och marknadsföring kan och får göras av båda parter,
 • avtalstid och hur eventuella tvister ska lösas.

Innan sponsoravtal undertecknas ska det granskas av jurist. För att underlätta avtalsskrivning och granskning bör kulturförvaltningens avtalsmall följas.

Anna

Kriterierna för kulturstöd ska vara tydliga – och vi arbetar för att det ska bli så 8 juni 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Stockholms stads kulturstöd är ett av de viktigaste verktygen för att kulturlivet i Stockholm ska vara levande och rikt och tillgängligt för alla. Idag skriver DN att kriterierna för stödet är otydliga och att stadens revisorer har anmärkt på detta. Det är förstås kritik vi tar på allvar, men det är inte en nyhet.

Förra sommaren publicerade Riksrevisionen en rapport om Kulturrådets och Konstnärsnämndens kulturbidrag, som hade liknande kritik mot det statliga kulturstödet. Madeleine skrev senare en artikel i SvD om vilka lärdomar Kulturutredningen borde dra av rapporten.

I samband med det fick också Stockholms stads kulturförvaltning i uppdrag att använda rappporten i en genomgång av stadens kulturstöd för att undersöka om bristerna var de samma. Kulturförvaltningens rapport är inte färdig ännu, men vi räknar med att den kommer att ha konstruktiva åtgärder för att förtydliga målen med kulturstödet.

Erik

Tydliggör kulturstödets mål 25 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
3 comments

Denna artikel publicerades i dagens SvD och lägger ett nytt perspektiv på kulturstödet.

Det behövs en radikal sortering bland målen med det offentliga kulturstödet. En av de viktigaste frågorna som kulturutredningen måste ge svar på är: Varför finns kulturstödet överhuvud, och vilka mål ska det uppnå? Hur ska kulturskaparna annars veta vad som förväntas av dem?

I den enkät som Riksrevisionen gjorde inför sin rapport om kulturstödet som presenterades i våras, svarade nämligen endast 30 procent av mottagarna att de tyckte att kriterierna för stödet var tydliga. Av dem som inte fick stöd var det bara 10 procent som hade förstått. Här behövs tydliggöranden.

Det är ett mycket viktigare arbete än att fundera över hur ansvaret för kulturen ska fördelas mellan staten, regionerna och kommunerna, som Maria Eka och Per Svensson från kulturutredningen gör (SvD 9/9).

(mer…)

Även SvD vänder kappan efter vinden – och det är rätt. 19 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Idag skriver SvD om det initiativ som idrottsnämnden tog igår för att motverka för tidig elitsatsning och specialisering inom Stockholmsidrotten. Men av någon anledning beskrivs det som att vi har vänt kappan efter vinden på grund av SvDs och DNs artiklar de senaste veckorna, och att detta skulle vara något negativt.

(mer…)

Ny barn- och ungdomskulturplan för Stockholm 17 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Idag skriver DN om den nya barn- och ungdomskulturplan för Stockholms stad som kulturnämnden ska besluta om i vår. Den nya planen kommer att börja gälla 2009.

(mer…)

Nya riktlinjer för stöd till studieförbunden 28 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Folkbildningen har en viktig roll i demokratins historia. Vi har flera starka studieförbund i Sverige, som gör insatser för folkbildning och demokratiutveckling. Studieförbundens roll i att förmedla bildning och bidra till delaktighet i samhället finns kvar och ska hela tiden möta de nya utmaningarna och samhällets förändring. Men de utmaningar vi idag står inför, är delvis andra än de som första halvan av 1900-talets anda skapade. Mot den bakgrunden införs nu nya riktlinjer för stadens stöd till och samarbetet med studieförbunden.

Eftersom staten, via Folkbildningsrådet, står för grundfinansieringen till studieförbunden, bör staden fördela sitt stöd så att det går till för staden särskilt viktiga saker. Hittills har omfattningen på verksamheten varit tongivande för stadens fördelning av stöd till studieförbunden. Vi vill nu lägga större vikt vid innehållet, för att på bästa sätt ta tillvara studieförbundens kompetens och verksamhet.

Även i fortsättningen ska verksamhetens omfattning vara avgörande för stödet, men stor vikt kommer också att läggas vid innehållsliga kriterier. Bland annat ska öppen, offentlig verksamhet, samverkan med etniska föreningar, integrationsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade och verksamhet i förorter premieras.

Studieförbunden har ett viktigt ansvar i att förmedla demokratiska strukturer och bildning och att ge fler människor möjlighet att delta i samhället och den offentliga debatten. Alla dessa kriterier handlar om att ge fler människor chans att ta del av den offentliga debatten. De innebär också att studieförbunden fördjupar samarbetet med det fria kulturlivet, etniska föreningar och annat föreningsliv. På så sätt får studieförbunden en ännu tydligare integrerande roll och tar större plats i samhällslivet.

De nya riktlinjerna för stödet träder i kraft 2009. Stödsystemet kommer då att se ut så att 60 procent av stödet fördelas i grundstöd, 20 procent i volymstöd, baserat på omfattningen av verksamheten och 20 procent på de prioriterade områdena.

Under kommande år kommer kulturförvaltningen också att inleda ett tydligare och mer fördjupat samarbete med studieförbunden, för att få ett ännu bättre ömsesidigt utbyte. Bland annat ska information och marknadsföring om studieförbunden samordnas och förbättras, så att studieförbunden kan synas och profilera sig bättre. Ett samarbete mellan studieförbunden och stadens samlingslokaler ska också inledas, för att samverka kring de lokaler som finns i staden.

Jag tror att de nya riktlinjerna för stöd till och samarbete med studieförbunden kommer att ta tillvara på studieförbundens roll som folkbildare och mötesplats ännu bättre än idag. Det är ett steg i riktning mot ett Stockholm där fler är delaktiga.

Madeleine

Det nya ateljéstödet är mer rättvist 31 oktober 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: ,
1 comment so far

På kulturnämndens möte den 15 oktober beslutades att ateljéstödet till Stockholms konstnärer ska göras om. Det finns många fördelar med det nya systemet. 84 procent av konstnärerna kommer att få mer stöd, byråkratin  kring förmedlingen minskar för såväl konstnärerna som kulturförvaltningen, och stödet blir mer rättvist eftersom alla får lika mycket.

Dagens Svenska dagbladet beskriver väl de förändringar som kommer att ske. Protokollet från kulturnämndens möte finns här, och underlaget till beslutet här.

Erik

Nytt ateljéstöd införs 15 oktober 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Idag beslutade kulturnämnden att införa nya riktlinjer för ateljéstödet. De nya riktlinjerna innebär ett steg i riktning mot två viktiga kulturpolitiska mål; bättre villkor för konstnärer och ett levande kulturliv för stockholmarna.

Förändringarna i korthet:

 • Stödperioden kortas från 5 till 3 år
 • Schablonbidrag införs – samma summa för alla (12,000 kr/år med 2007 års budgetnivå)
 • En nedre gräns på 1200kr/mån i ateljéhyra införs
 • Utbetalning sker direkt till konstnärerna
 • En gemensam granskningsgrupp för bildkonst och konsthantverk istället för två olika (mer…)