jump to navigation

Kulturnämnden september 28 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Igår eftermiddag sammanträdde Stockholms stads kulturnämnd. Kulturförvaltningens och stadsarkivets tertialrapporter stod i centrum, men statistik för Stockholms stadsbibliotek och subventionen för scenkonst redovisades också.

I tertialrapporten för kulturförvaltningen fanns många styrkebesked för det förändringsarbete som har initierats av nämnden i syfte att förbättra tillgängligheten till kultur för stockholmarna. Det nya subventionssystemet har inneburit att fler barn och unga kan ta del av scenkonst, inom musikområdet har besöken ökat med drygt 50 procent. Det nya kulturstödet har hitintills inneburit att det redan efter första halvåret inkommit fler ansökningar och beviljats fler stöd än under hela 2011. Inom såväl kulturskolan som kulturstrategiska avdelningen har e-tjänster införts med framgång. Flera publika aktiviteter som förvaltningen har genomfört har fått ett starkt gensvar från stockholmarna. Bland annat att Kulturnatten med 94 000 besök, Liljevalchs Vårsalong med 62 500 besök alla innebar nya publikrekord. Kulturfestivalen med minst 362 000 besök och Ung 08-festivalen med 178 000 besök innebar också publikökningar.

Tertialrapporten för stadsarkivet vittnar också om en verksamhet som utvecklas väl. Arkivet fortsätter med att uppmärksamma att bygglovshandlingarna nyligen blev världsminne och arbetet med PSI-labb (Public Sector Information) fortskrider. Antalet besök vid arkivet är fortsatt högt.

Med anledning av en skrivelse som Vänsterpartiet lämnade in vid föregående nämnd redogjorde Stockholms stadsbibliotek (SSB) för besöksutvecklingen under sommarmånaderna. SSB har i strukturplanen i uppdrag att kontinuerligt öka öppettiderna och redovisningen framkom att antalet öppna timmar under sommaren ökat från 11 967 timmar 2011 till 12 906 timmar 2012. Ett ökat öppethållande som inneburit att besöken vid biblioteken ökat med omkring 25 000 fler besök under sommaren.

Kulturnämnden svarade också på en motion av oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) angående att ett Folkets hus i Hammarby Sjöstad bör öppnas. Nämnden ställde sig negativ till detta med bakgrund av att det redan idag finns ett flertal mötes- och samlingslokaler i Sjöstadens närområde.

/ Madeleine

Sista kulturnämnden före sommaren 15 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Igår sammanträdde Kulturnämnden för sista gången innan sommaren tar vid. Sammanträdet ägde denna gång rum på stockholmarnas egen konsthall – Liljevalchs – och före sammanträdet gav konsthallschefen Mårten Castenfors alla nämndledamöter en visning av den nu pågående utställningen Hemslöjden på Liljevalchs. På dagordningen återfanns flera viktiga frågor för kulturen i Stockholm.

Som en konsekvens av att Kulturnämnden i slutet av förra året antog nya riktlinjer för stadens kulturstöd till det fria kulturlivet utsågs igår den referensgrupp som ska tillföra kulturförvaltningen särskilt värdefulla kompetenser i arbetet med att bedöma inkomna ansökningar. Referensgrupper har visserligen funnits tidigare men då har de utsetts direkt av förvaltningen medan de nu utses av nämnden efter ett öppet nomineringsförfarande.

De personer som kan komma ifråga för att ingå i referensgruppen måste först ha blivit nominerade – antingen av sig själva eller av någon annan. I kulturnämndens handlingar redovisas sedan samtliga nomineringar och i tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen motiveras förvaltningens förslag till nämnden.

För oss i majoriteten har arbetet med referensgrupper varit en viktig del av arbetet med att modernisera stadens bidragsgivning till det fria kulturlivet. Detta av framförallt två skäl. För det första eftersom det nya stödet tydligare understryker vikten av konstnärlig kvalitet och konstnärlig förnyelse i stadens bidragsgivning – och då gäller det att staden utöver förvaltningens mycket duktiga handläggare har tillgång till särskilda kompetenser i referensgrupperna. För det andra därför att referensgrupperna är ett led i hur staden arbetar med principen om armlängds avstånd.

För mig som liberal är sistnämnda av stor vikt eftersom ekonomiskt stöd från det offentliga alltid innebär att en maktrelation byggs upp mellan politisk makt och kulturliv. Historien innehåller allt för många exempel på hur kulturen blivit ett instrument för att förhärliga de styrande – kyrkan, politiker, monarker. Därför måste bidragssystemen konstrueras på ett sådant sätt att politiken stödjer kulturen utan att styra det konstnärliga innehållet. Den nya referensgruppen innebär här en förstärkning.

Glädjande nog röstade alla partier förutom ett för förvaltningens förslag. Det parti som motsatte sig referensgruppens sammansättning var Miljöpartiet som hellre föredrar en modell där även politiker ingår i referensgruppen.

En annan fråga nämnden tog ställning till var folkbiblioteket i Akalla. Bakgrunden till att frågan kom upp är den strukturplan för Stockholms stadsbibliotek (SSB) som nämnden röstade igenom i våras. Strukturplanen är det dokument som undersöker och fastslår var i staden våra folkbibliotek ska ligga och hur de ska ha öppet för att utifrån befintliga resurser maximera stockholmarnas tillgång till bibliotek.

Biblioteken har varit ett mycket prioriterat område för Stockholms stad sedan alliansens tog över makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken. Under min tid som kulturborgarråd har anslagen till biblioteken ökat dramatiskt och vi har arbetat med flera nya koncept för hur biblioteken ska nå nya målgrupper, exempelvis förlängda öppettider, t-banebibliotek och fler målgruppsanpassade bibliotek.

Kortfattat kan man säga att den vägledande devisen för SSB är att stadens folkbibliotek ska ligga där stockholmarna rör sig, vara öppna när stockholmarna har tid att besöka dem och att anslagna medel ska användas på ett effektivt sätt.

Strukturplanen innehåller en lång lista på olika satsningar: Bibliotek som bör renoveras, bibliotek som bör flytta, nya bibliotek som föreslås byggas. Ett av förslagen som presenterades i strukturplanen var att biblioteksresurserna i Akalla bör flytta till de närliggande biblioteken i Husby och Kista för att på så sätt använda resurserna bättre och få ut mer biblioteksverksamhet för pengarna. SSB:s målsättning är att när resurser frigörs i Akalla kan verksamheten i Kista och Husby dels bli bättre och attrahera fler besökare och låntagare, dels kan SSB använda resurserna till att satsa på uppsökande biblioteksverksamhet i Akalla.

Om detta beslut var nämnden oenig. Folkpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet röstade för medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade emot.

En tredje fråga av vikt var den om nytt stödsystem för folkbildningen i Stockholm. Det nya stödet till folkbildningen innebär ett flertal viktiga förändringar jämfört med stadens tidigare bidragsgivning. Genom att staden nu ger möjligheten att söka medel för mer än ett års verksamhet ges bättre förutsättningar för kontinuitet i studieförbundens verksamhet. Genom att bidragens storlek snarare ska vara beroende av verksamhetens olika kvaliteter och dess framåtriktade arbete framför dess kvantitet minskar såväl risken för volymjakt där kvantitet sätts främst som risken för fusk.

I denna fråga röstade alla partier i nämnden för förutom Vänsterpartiet som ville att återremittera förslaget.

/ Madeleine

Kulturnämndsmöte på tisdagen 3 oktober 2007

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Igår höll kulturnämnden sammanträde med ett antal ärenden på dagordningen. Framförallt antog nämnden nya riktlinjer för kultur- och integrationsstödet, som kommer att gälla från och med första januari. De nya riktlinjerna innebär att nämnden på försök slår ihop kulturstödet och integrationsstödet, för att dessa på bästa sätt ska kunna influera varandra. Riktlinjerna är ännu inte helt färdigställda efter nämndens sammanträde, men kommer inom kort att finnas på kulturförvaltningens hemsida.

Nämnden tog också ställning till ny utformning av Medeltidsmuseets lokaler under Norrbro, två detaljplaner och ett ärende om samråd om program för Slussen. Frågan om Slussen valde nämnden att lämna utan eget ställningstagande eftersom frågan behöver diskuteras ordentligt i partierna.

Protokollet från kulturnämnden kommer så fort det blir färdigt att finnas tillgängligt på kulturförvaltningens hemsida.