jump to navigation

Seger för integritetsskyddet – datalagringsdirektivet ogiltigt 8 april 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: ,
add a comment

Idag tillkännagav EU-domstolen att datalagringsdirektivet strider mot EU-rätten se domen r. Den insamling av personuppgifter som direktivet kräver är för omfattande och för oinskränkt för att stå i proportion till behovet. Direktivet utgör ”ett synnerligen allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet”, skriver domstolen. Kommissionären Cecilia Malmström, tidigare Europaminister (FP), kommenterar här och säger att direktivet är ”ett hafsverk”.

För mig som kulturpolitiker är den personliga integriteten en nödvändig förutsättning för det fria ordet. Jag har därför sedan lång tid tillbaka varit kritisk mot datalagringsdirektivet. Det är väldigt välkommet att direktivet nu har ogiltigförklarats och att EU-domstolen slår fast att medlemsländerna hårdare måste begränsa insamlingen av personuppgifter till det som är absolut nödvändigt för att bekämpa brott. En urskillningslös massinsamling av medborgarnas kommunikationsdata är inte okej.

Det vore fel att tro att datalagringsdirektivet är riskfritt. Det är viktigt att komma ihåg att EU inte bara består av länder som Sverige, där vi har tydliga regler och konventioner mot politisk inblandning i domstolarnas arbete. I dagarna hölls det val i Ungern, där en alltmer auktoritär regering flera gånger har fått kritik för att ha politiserat rättsväsendet. Att ge det landets regering ett omfattande utrymme dels att samla in uppgifter om medborgarnas kommunikation, dels att bestämma villkoren för att uppgifterna ska få lämnas ut, är riskabelt.

Domstolens prövning visar på värdet av att ha starka och oberoende domstolar som värnar medborgarnas rättigheter. På vänsterkanten hör man med jämna mellanrum röster som klagar på hur Europasamarbetet ”juridifierar” politiken, dvs. att EU-domstolen och Europadomstolen lägger sig i politikernas jobb och underkänner demokratiskt stiftade lagar.

Folkpartiet och övriga allianspartier har varit pådrivande för att svenska domstolar ska ha större befogenheter att underkänna lagar som strider mot grundlagarnas och Europakonventionens skydd för medborgerliga fri- och rättigheter. Anledningen är just denna: om demokratin ska tryggas måste alla medborgares grundläggande rättigheter vara mer än bara tomma ord. Idag påminns vi om värdet av ett effektivt rättighetsskydd.

Som EU-vän är jag glad över att EU-domstolen visar sin oavhängighet och rättighetsinriktning. Detta är en seger för tre bärande liberala idéer: Europatanken, rättighetstanken och den personliga integriteten.

Nu måste direktivet skrivas om och nationell lagstiftning anpassas därefter!

Madeleine

Se vidare DN, Ekot och Computer Sweden

Utvidga inte FRA! 14 december 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , , ,
6 comments

Det var en motsträvig riksdag som klubbade igenom FRA-lagen, men med försäkringar om ändamålsenligt användande och stärkt integritetsskydd övertygades också de sista tvivlarna. Om detta kan man tycka vad man vill men faktum kvarstår. Regeringen fick ett snävt mandat att hantera denna fråga. Med detta färskt i minne läser jag om Justitieministerns nya förslag.

Justitieminister Beatrice Ask (M) presenterade nämligen i torsdags ett förslag på ändring av FRA-lagen. Men olyckligtvis handlar inte förslaget om att ytterligare stärka medborgarnas skydd mot integritetskränkningar. Nej, istället vill Ask bredda lagen så att även Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att begära signalspaning av FRA. Något som enligt dagens lagstiftning endast får ske efter inriktning från regeringen, Regeringskansliet eller Försvarsmakten.

Justitieministerns förslag innebär således att fler instanser ska få rätten att begära spaningen, men det stannar inte där. Genom att ge Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen rätten att begära signalspaning öppnar Ask upp för att vi inom kort kan få signalspaning direkt riktad mot svenskar, och eftersom FRA får tillgång till all trafik som passerar landets gränser kommer vi de facto att få den massavlyssning av svenska folket som många varnat för. Internettrafiken går ju som bekant kors och tvärs över världen och många e-mail, mellan personer i Sverige, skickas över servrar utanför landets gränser. Inför omröstningen i riksdagen 2009 lovades att detta aldrig skulle ske. Förslaget är både skrämmande och dåligt!

FRA-lagen är redan i sin nuvarande form ett hot mot våra grundläggande fri och rättigheter. Detta förslag skulle göra det hotet betydligt större och reellare. Vi måste därför fråga oss vilket samhälle vi egentligen vill leva i.

Som liberal vill jag leva i ett fritt och öppet samhälle. I ett sådant samhälle är varken total kunskap eller kontroll önskvärd. För i samma takt som övervakningen ökar, minskar friheten. Detta tror jag de flesta kan ställa upp på och hålla med om. Frågan man då måste ställa sig är om en möjlig ökning av säkerheten verkligen är ett tillräckligt argument för att ytterligare inskränka den personliga integriteten? Jag tycker inte det. Eller för att låna Benjamin Franklins ord: ”Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet, förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge”.

Vi liberaler kommer alltid stå upp för individens fri- och rättigheter. Och jag är fullständigt övertygad om att de svenska medborgarnas säkerhet kan upprätthållas utan att det sker till priset av massavlyssning.

/Madeleine

Reportrar utan gränser skriver klokt om detta i SvD.
Benny Lindholm, Vice ordföranden Liberala studenter, skriver även bra på SVT-debatt.
Fler som bloggat i frågan här, här och här.