jump to navigation

Stockholms framkomlighet – cykelutredningen och trängselskatten 1 november 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

Stockholms gator och spår kommer i framtiden behöva klara av att transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag. Därför är det en nödvändighet att vi stärker kapaciteten för och attraktiviteten hos de trafikslag som är yt- och transporteffektiva – dvs. kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik. Om staden inte prioriterar de trafikslag som är yt- och transporteffektiva kommer det att leda till dålig framkomlighet, låg trafiksäkerhet och försämrad miljö.

I ljuset av detta lämnade igår regeringens cykelutredare, som har haft i uppdrag att se över regler och lagstiftning i syftet att göra det lättare och säkrare för cyklister att ta sig fram i trafiken, över sitt betänkande till infrastrukturministern. Som helhet är förslagen i cykelutredningen mycket bra och flera Folkpartiförslag, såsom att man ska kunna cykla mot enkelriktat, ta med cykeln i kollektivtrafiken och att det ska bli möjligt att införa cykelgator, finns med. Samtidigt tycker vi att det är synd att utredningen lite väl lätt avfärdar möjligheten för cyklister att svänga höger även vid rött. Det är något som fungerar mycket väl på flera håll i världen, exempelvis i flera delstater i USA, där det är tillåtet att svänga höger mot rött ljus sedan man förvissat sig om att det inte finns några bilar eller gångtrafikanter i vägen.

Cykeln har en stor potential att avlasta andra färdmedel. Cykelutredningens förslag, tillsammans med Stockholms nya cykelplan, kan förhoppningsvis tillse att denna avlastning verkligen blir så stor som den kan bli. Men då krävs det att utbyggnaden av cykelleder/cykelgator och lagstiftningen utvecklas tillsammans. Att ta cykeln ska aldrig vara krångligt eller otryggt.

För att minska trafiktillväxten i tillräcklig utsträckning krävs emellertid att de ekonomiska styrmedlen såsom trängselskatten också utvecklas. Trängselskatten syftar till att göra vägtrafiken mer effektiv med minskad miljöbelastning i de perioder då efterfrågan är som högst. En modern, växande storstad som Stockholm behöver trängselskatten för att öka framkomligheten, minska miljöbelastningen och för att finansiera infrastrukturutbyggnader. Det är därför hög tid att trängselskatten förändras till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för satsningar på utbyggd kollektivtrafik. En regionalisering av trängselskatten skulle innebära en tydligare koppling mellan den avgift man betalar och den nytta man ser i form av ny infrastruktur. Lotta Edholm (FP) utvecklar detta resonemang vidare i dagens DN Stockholmsdebatt, tillsammans med Birgitta Rydberg (FP), Elisabeth Gunnars (FP) och Anders Ekegren (FP).

Om vi ska klara den utmaning som den växande staden innebär krävs det att vi tar svåra beslut. Stadens framkomlighet måste säkras och stora kollektivtrafiksatsningar krävs för att Stockholm fortsättningsvis ska vara attraktivt för människor och företag. Utan dessa insatser kommer Stockholms ekonomiska tillväxt att bromsas upp. Det vore mycket olyckligt för stockholmarna, men även för resten av landet.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Låt oss se till att det fortsätter så. 

/David

Mer om cykelutredningen här och här.
Mer om en regionalisering av trängselskatten här, här och här.

Både utbyggd tunnelbana och Östlig förbindelse 19 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Idag, på DN Stockholmsdebatt, meddelar regeringen att de kommer att verka för en lösning som möjliggör både en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka samt en Östlig förbindelse. Förslaget innebär att de två projekten kan samordnas, med stora samordningsvinster till följd, då tunnelbanan och fordonstrafiken kan samsas i samma sänktunnlar under Saltsjön till Nacka. Beskedet från regeringen är mycket välkommet, då man kan lösa två för stockholmstrafiken nyckelfrågor i en smäll – att förstärka kollektivtrafiken till ostsektorn och att avlasta trafiken förbi Slussen.

I det fortsatta arbetet måste givetvis den exakta dragningen av tunnelbanan, vägen och tunneln analyseras noggrant, så att man hittar den lösning som kommer flest människor till nytta. Alla tänkbara lösningar ska testas och vägas mot varandra.

Nu hoppas jag att projektet kommer igång så fort som möjligt. Stockholmarna är värda en trafiksituation som kännetecknas av bättre framkomlighet. Det kommer både dessa projekt att hjälpa till med.

/Madeleine

Jag har tidigare skrivit om projekten här.
Lotta Edholm (FP) kommenterar också dagens beskedet från regeringen på sin blogg.

DN: Alliansen öppnar för t-bana och vägtunnel under Saltsjön

Ökad framkomlighet gynnar alla trafikanter 15 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
add a comment

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och fler människor än någonsin söker sig hit. Det är en positiv utveckling, men ett växande Stockholm är givetvis också en stor utmaning.

För att klara den kraftiga befolkningsökningen behöver vi kraftig bygga ut och utveckla kollektivtrafiken. Men trots stora kollektivtrafiksatsningar kan stadens trafiksystem, särskilt gatunätet i innerstaden, inte byggas ut i samma takt som befolkningstillväxten. Det innebär att stadens gator och spår i framtiden kommer att behöva transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag.

I detta syfte har staden tagit fram en Framkomlighetsstrategi, vars slutversion i dagarna har presenterats. För att Stockholms trafiksystem ska fungera effektivt måste den andel av våra förflyttningar som görs med bil minska. För att nå dit behöver bland annat gatumiljön få fler reserverade körfält för kollektivtrafiken, fler cykelbanor, färre parkeringsplatser, och bättre gatumiljöer för gångtrafikanterna. Detta innebär att plats kommer att tas från gatuparkering och biltrafik. Framkomlighetsstrategin beskriver i detta avseende på ett bra sätt de prioriteringar som krävs.

Däremot saknar jag flera av de nödvändiga förslag som vi i Folkpartiet presenterade när vi antog vårt trafikpolitiska program .  Det handlar exempelvis om en mer offensiv strategi gentemot felparkerade bilar och en utvecklad mer flexibel trängselskatt, med en högre lägstaavgift och där en betydligt högre taxa tas ut vid trafiktoppar än vid lågtrafik. Trängselavgift bör även kunna tas ut vid fler skärningspunkter, exempelvis genom ett, eller ett flertal, snitt i innerstaden. Dessutom bör trängselskatten förändras, efter det att finansieringen av förbifarten är fullbordad, till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för trafiksatsningar.

Som komplement till Framkomlighetsstrategin har trafikkontoret även tagit fram ett förslag till Parkeringsplan. Parkeringsplanen innehåller även den många bra förslag, såsom höjda avgifter och utökad avgiftstid i områden med hög belastning och ökade incitament för de boende att parkera i garage. Däremot saknas helt en diskussion kring behovet av fler infartsparkeringar och utfartsparkeringar.

Vi är övertygade om att man genom att anlägga fler infarts- och utfartsparkeringar kan förmå fler att oftare välja kollektivtrafiken, istället för bilen, hela eller delar av sin resa. Det skulle frigöra mycket av det begränsade gatuutrymmet i innerstaden och öka framkomligheten för alla.

/Madeleine

DN: Dyrare och svårare att parkera i city

Nytt trafikprogram för Stockholm 11 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

I dag har jag och Lotta Edholm presenterat  Folkpartiet i Stockholm stads nya trafikprogram, vilket omfattar mer än 50 offensiva punkter om vad som bör göras för trafiken i staden.

Programmet rymmer många idéer och visioner för framtidens Stockholm med fokus på utbyggd kollektivtrafik och satsningar på cykelvägar och gångstråk. I programmet pekar vi också på behovet av fler insatser för att öka framkomligheten i Stockholmstrafiken.

Ett effektivt och miljövänligt transportsystem med god framkomlighet och tillgänglighet är en förutsättning för Stockholms – och Sveriges – tillväxt.

Programmet i sin helhet kan du läsa här: Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad.

/Madeleine

Intressant förslag från SWECO 13 juli 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
3 comments

Stockholm är en del av en starkt växande region, som utgör själva motorn i Sveriges ekonomi. För att regionens positiva utveckling ska kunna fortsätta, vilket inte bara är viktigt för stockholmarna utan för hela landet, krävs en väl fungerande infrastruktur.

För att klara den kraftiga befolkningsökningen, samtidigt som vi underlättar för miljövänliga transporter, cyklister och flanörer, behöver vi kraftig bygga ut och utveckla kollektivtrafiken. Framtidens kollektivtrafik måste både kunna attrahera och ta emot fler stockholmare. Det är en förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta att växa, för att vi ska få plats att bo och leva tätare, för att människor ska trivas och för att vi inte ska öka utan tvärtom minska vår belastning på miljön.

En annan mycket viktig aspekt är att den sedan länge planerade och diskuterade ringleden runt staden fullbordas, genom Österleden. Byggandet av Österleden, som kopplas ihop med Norra och Södra länken, skulle innebära att Stockholm får en led där biltrafiken lätt kan välja riktning runt staden istället för att åka igenom den –  kanske i värsta fall genom riksintresset Gamla stan. Det skulle betyda mycket för den idag överbelastade Stockholmstrafiken.

I detta sken ter sig SWECO’s i dagarna presenterade idéstudie som mycket intressant. SWECO föreslår i studien att både Österledprojektet och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka ska samordnas, så att tunnelbanan och biltrafiken samsas i samma sänktunnlar under Saltsjön mellan Biskopsudden på Djurgården och Finnboda i Nacka. Denna lösning skulle kunna minska kostnaderna för projekten rejält, och kan kanske även leda till att processen skyndas på något.

Givetvis måste studien analyseras noggrant, utvecklas och vägas mot andra alternativ. Men som utgångspunkt för vidare diskussioner fungerar den utmärkt. Både byggandet av Österled och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka är infrastruktursatsningar som behövs i framtiden. En framtid som närmar sig med stormsteg.  

/Madeleine

SVD: Gemensam tunnel föreslås
DN: Förslag: Bygg Österleden och t-banan till Nacka i ett svep