jump to navigation

Nej till ny Hötorgsskrapa i city 5 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
2 comments

På nästa sammanträde för Stadsbyggnadsnämnden presenteras ett nytt förslag för Orgelpipan 6 (den nya stationen för Citybanan vid Centralstationen). Det nya förslaget har tagits fram med bakgrund av den mycket skarpa kritik som framförts av bland annat Länsstyrelsen, Kulturnämnden och Folkpartiet i Stockholms stad med anledning av att den föreslagna bebyggelsen skulle inkräkta på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Det nya förslaget för Orgelpipan 6 är i viss mån bättre än det föregående, bland annat genom att höjden längst Vasagatan förändrats. Men de högsta delarna av den föreslagna bebyggelsen föreslås nu bli 61,6 meter vilket bara är ett fåtal meter lägre än Hötorgsskraporna (73 meter). En höjd som innebär att en ny Hötorgsskrapa placeras i närheten av känslig kulturhistorisk bebyggelse och därmed att Stockholms siluett förändras.

Folkpartiet värnar den stadsmiljömässiga utformning som gör Stockholm unikt: Den låga bebyggelsen i innerstaden och att nybyggnation därmed måste ske i samklang med den redan befintliga stadsmiljön. En Hötorgsskrapa precis framför Klara Kyrka är ett okänsligt ingrepp i stadsmiljön. Något som Folkpartiet kommer att ställa sig negativt till.

Stockholm växer så att det knakar och det rådet ingen tvekan om att det måste byggas mycket nytt i staden för att såväl de gamla som nya stockholmarna både ska kunna ha någonstans att bo och förflytta sig i staden. Men stadens utveckling får inte innebära att det som gör Stockholm attraktivt förstörs. Staden kan växa och utvecklas utan höghus i innerstaden.

/ Madeleine

Läs mer: Stadsutveckling måste bygga på en genomtänkt strategi
Läs mer: Bygg högt i Värtan
Läs mer: Stadsutvecklingen måste bygga på både förnyelse och varsamhet – inte dumhet 
Läs mer: Utbyggnaden i Västa City ska ske i samklang med stadens siluett

Stadsutvecklingen måste bygga på en genomtänkt strategi 20 april 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
1 comment so far

Idag replikerar Madeleine, tillsammans med skolborgarrådet Lotta Edholm (FP), Per Ankersjös (C) debattinlägg om Riksantikvarieämbetet. Ankersjös blinda tro på att skyskrapor i innerstaden ska lösa alla problem är en orimlig hållning.  När staden växer krävs det att vi bygger smart och genomtänkt.

För stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) verkar alla Stockholms problem ha ett och samma svar. Hur öka tillväxten? Höga hus i innerstaden. Hur göra staden mer kreativ? Höga hus i innerstaden. Hur lösa bostadsbristen? Höga hus i innerstaden. Hur bli mer miljövänlig? Höga hus i innerstaden.

En så ensidig inställning till hur Stockholms innerstad ska utvecklas är givetvis lika orimlig som den låter. Att bygga höga hus på de fåtal tomter som fortfarande finns lediga i innerstaden skulle inte på när råda bot på den bostadsbrist som hämmar stadens tillväxt. Eller menar Ankersjö att grävskoporna och rivningsmaskinerna ska dra fram i innerstaden för att bereda väg för skyskrapor? Snarare än en seriös lösning på stadens problem verkar frågan om höga hus i bästa fall vara en estetisk fråga för Ankersjö, i värsta fall enbart en fråga han driver för att få uppmärksamhet.

Vi ska självklart bygga riktigt högt där det passar men vi måste samtidigt inse att det varken är lämpligt eller önskvärt överallt. Nyproduktion kan om den används på rätt sätt fungera som verktyg för att korrigera tidigare misstag. Används den på fel sätt skapar vi istället nya. En genomtänkt strategi möter därför det ständigt ökande behovet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur samtidigt som den alltid har för ögonen behovet av att vi bygger en långsiktigt hållbar, trivsam och vacker stad. Risken är annars att vi bygger miljöer som i framtiden kan visa sig vara både oattraktiva, ineffektiva, otrygga och oekonomiska. Det gynnar ingen och det skapar framförallt inte grogrunden för kreativitet och tillväxt. (mer…)

Bortom ”höghusfundamentalismen” – en stationslösning i samklang med stadsmiljön möjlig 22 mars 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
13 comments

När Citybanan står klar 2017 får pendeltågen äntligen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Med detta fördubblas spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Citybanans kanske viktigaste knutpunkt kommer att bli den nya stationen Stockholm City, vilken ska ersätta dagens station Stockholm Central för pendeltågstrafiken. I förra veckan var det så dags att i stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om denna framtida huvudentré till Citybanan, som kommer att ligga mitt emot Centralstationen i fastigheten Orgelpipan 6 (där hotell Scandic Continental idag ligger).

Folkpartiet har länge varit det parti som värnat Stockholms världsberömda silhuett; den låga bebyggelsen i innerstaden i samspel med kyrkotornen och de naturliga höjdskillnaderna i interaktion med vattnet. Dessa vyer får inte byggas för eller bort. Därför ställde vi oss mycket positiva till det förslag som stadsbyggnadskontoret presenterade förra veckan, där man både lyckats skapa bra förutsättningar för stationsfunktionerna, resenärsmiljön och kommersiella lokaler samtidigt som platsens kulturhistoriska värden och skönhet bevaras.  

Till vår förvåning var vi ensamma kring detta ställningstagande. Alla andra partier ville öppna upp för ett högre hus på platsen, och vissa går till och med så långt som att påstå att vi lider av ”höghusnoja”.  (besök länken och titta på bilden av hur det ser ut idag. Det höga huset innebär att man tar nuvarande byggnad, bygger på en midja och lägger  en lika stor byggnad på toppen. Fundera över vad detta gör med proportionerna i miljön). Då har man varken läst vårt handlingsprogram eller förstått hela bilden. Vi som har ansvar för att forma stadens utveckling måste börja förstå att en ny byggnad i staden inte är en enskild fråga. Det handlar om en helhet. Vi måste alltid väga in även hur den omgivande stadsmiljön påverkas och fråga oss själva om ett ingrepp i stadsmiljön kan motiveras.

För oss i Folkpartiet är det oerhört viktigt att planeringen och utformningen av den nya stationsbyggnaden sker med utgångspunkt i den gällande stadsplanen samt att stor hänsyn visas stenstadens unika struktur, karaktärsdrag och silhuett. Det är därför vi fortsatt säger bestämt nej till ett nytt höghus på platsen som skulle skymma Klara kyrkas vackra torn. Det skulle innebära att stadskärnans siluett bröts i detta centrala läge, mitt i de gamla Klarakvarteren.

Givetvis ska Citybanans huvudentré göras så attraktiv som möjligt, både innehållsmässigt och vad det gäller arkitektonisk utformning. Den ska öka tryggheten i området, och bli en ny offentlig mötesplats med sina kommersiella ytor. Att denna plats kommer att bli en av Stockholms absolut mest välbesökta platser ställer också stora krav på att vi får bästa möjliga stationslösning. Men varför bryta upp och förstöra stenstadens unika karaktär, när en sådan lösning bevisligen kan inrymmas i en byggnad med samma höjd som platsen befintliga hotell? Det är om något bara ett uttryck för en ”höghusfundamentalism”.

Om man vill bygga mycket, som Folkpartiet vill, måste man också bygga bra.   

/Madeleine

En länk till det särskilda uttalande Folkpartiet lade på nämden hittar du här: Orgelpipan_6_-_FP_SU

DN: Hotell rivs för att ge plats åt Citybanans station

Höga hus där det passar 5 februari 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
3 comments

Stockholm vill ju bli en riktig storstad. Själv tycker jag att vi ska ha ambitionen att bli en världsstad. För mig är det en stad som präglas av modernitet, utvecklingsvilja och toleranta värderingar. Det blir då viktigt att fundera över hur vi bygger. Dels för att stadsmiljön påverkar människorna som bor där, dels för att stadsmiljön ger en tydlig bild av hur vi ser på oss själva.

Vissa hävdar att för att bli moderna måste Stockholms innerstad se ut som Manhattan. Själv tycker jag att det är lite fånigt. Varje stad ska ha sin särart och spegla den utveckling genom historien som skett där. Stockholm ska inte se ut som en småstad med storstadskomplex.

(mer…)