jump to navigation

FP sade ja till att utreda ny upphovsrätt 21 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
7 comments

Folkpartiets landsmöte sade just ja till den motion som jag tillsammans med andra har skrivit om en reformerad upphovsrätt. Partiet ställer sig därmed bakom en utredning som ser över vilka förändringar som behövs av lagstiftningen för att få ett regelsystem som upprätthålls och bejakar utvecklingen. Våra tre yrkanden bifölls med tillägget att det ska vara givet att upphovsrätten finns kvar. Detta låg redan i motionen. Våra yrkanden var:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Detta innebär ett genombrott i Folkpartiet för uppfattningen att dagens upphovsrättslagstiftning är en del av problemet och måste reformeras.  Det betyder att upphovsrätten måste hävdas, men att det måste ske på nya sätt i Internetsamhället. Upphovsrättslagen ska reformeras – inte avskaffas.

Folkpartiet tar  ett ordentligt kliv framåt mot en modern syn på upphovsrätten som ett sätt att både säkra den intellektuella äganderätten samtidigt som Internets möjligheter bejakas.  Folkpartiet drar därmed upp en skiljelinje mot dem som står för ett stelt försvar av nuvarande ordning och erkänner att tiderna förändrats. (mer…)