jump to navigation

Ökad framkomlighet gynnar alla trafikanter 15 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
add a comment

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och fler människor än någonsin söker sig hit. Det är en positiv utveckling, men ett växande Stockholm är givetvis också en stor utmaning.

För att klara den kraftiga befolkningsökningen behöver vi kraftig bygga ut och utveckla kollektivtrafiken. Men trots stora kollektivtrafiksatsningar kan stadens trafiksystem, särskilt gatunätet i innerstaden, inte byggas ut i samma takt som befolkningstillväxten. Det innebär att stadens gator och spår i framtiden kommer att behöva transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag.

I detta syfte har staden tagit fram en Framkomlighetsstrategi, vars slutversion i dagarna har presenterats. För att Stockholms trafiksystem ska fungera effektivt måste den andel av våra förflyttningar som görs med bil minska. För att nå dit behöver bland annat gatumiljön få fler reserverade körfält för kollektivtrafiken, fler cykelbanor, färre parkeringsplatser, och bättre gatumiljöer för gångtrafikanterna. Detta innebär att plats kommer att tas från gatuparkering och biltrafik. Framkomlighetsstrategin beskriver i detta avseende på ett bra sätt de prioriteringar som krävs.

Däremot saknar jag flera av de nödvändiga förslag som vi i Folkpartiet presenterade när vi antog vårt trafikpolitiska program .  Det handlar exempelvis om en mer offensiv strategi gentemot felparkerade bilar och en utvecklad mer flexibel trängselskatt, med en högre lägstaavgift och där en betydligt högre taxa tas ut vid trafiktoppar än vid lågtrafik. Trängselavgift bör även kunna tas ut vid fler skärningspunkter, exempelvis genom ett, eller ett flertal, snitt i innerstaden. Dessutom bör trängselskatten förändras, efter det att finansieringen av förbifarten är fullbordad, till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för trafiksatsningar.

Som komplement till Framkomlighetsstrategin har trafikkontoret även tagit fram ett förslag till Parkeringsplan. Parkeringsplanen innehåller även den många bra förslag, såsom höjda avgifter och utökad avgiftstid i områden med hög belastning och ökade incitament för de boende att parkera i garage. Däremot saknas helt en diskussion kring behovet av fler infartsparkeringar och utfartsparkeringar.

Vi är övertygade om att man genom att anlägga fler infarts- och utfartsparkeringar kan förmå fler att oftare välja kollektivtrafiken, istället för bilen, hela eller delar av sin resa. Det skulle frigöra mycket av det begränsade gatuutrymmet i innerstaden och öka framkomligheten för alla.

/Madeleine

DN: Dyrare och svårare att parkera i city