jump to navigation

Fler behöver bidra – filantropiseminarium i Stockholm 30 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Idag invigningstalade jag på Sveriges första årligt återkommande filantropisymposium. Att konferenssalen på Fotografiska var helt fylld pekar på det växande intresse som finns för filantropi just nu.

De senaste decennierna i allmänhet och de senaste åren i synnerhet har filantropin återkommit i svenskt kulturliv. Det är en utvecklingsom skett trots och inte tack vare svensk skatte- och kulturpolitik.

Alla moderna företag inser att de måste ta ett samhällsansvar i sin affärsverksamhet, ibland på grund av starkt intresse bland ägarna men allt oftare på affärsmässiga grunder. Bland privatpersoner finns en växande vilja att bidra med både små och stora summor för allmännyttiga ändamål.

Från samhällets sida gäller det att bejaka denna utveckling. Vissa när vanföreställningen att privata bidrag till kulturell verksamhet leder till minskat offentligt engagemang. Inget kunde vara mer fel. De goda insatserna utgör inget nollsummespel. Tvärtom måste vi välkomna alla bidrag för att få kulturen att växa.

Detta har Sverige försiktigt insett. Sedan 2011 får privatpersoner som donerar medel till vissa allmännyttiga ändamål en skattereduktion. Men skattereduktionen gäller inte företag och att donera medel till kultur är uteslutet.

2009 överlämnades en statlig offentlig utredning till finansminister Anders Borg (M) som föreslog att antalet skattefria ändamål för stiftelser bör utvidgas, däribland kultur. En utredning som trots att den beställdes av alliansen ännu tre år senare inte konkretiserats i någon proposition från regeringen.

Reglerna och tillämpningen runt företagens möjlighet till sponsring har inte följt med utvecklingen utan innebär en stor osäkerhet om vad som kan sponsras. Att så snävt som idag avgränsa vad som är sponsring tar inte hänsyn till att allt fler företag som en del av sin varumärkesbyggnad satsar på kultur.

Eller rent konkret. Idag har vi en situation som omöjliggör skattereduktion för den som vill ge till kultur. Att den stiftelse som vill donera medel till en konsthall, det offentliga rummets konstnärliga gestaltning, en fri teatergrupp eller en offentlig kulturinstitution måste skatta på avkastningen samtidigt som den stiftelse som vill donera kanoner till Sveriges försvar är skattebefriad. Att det är dyrare för ett företag att vara givmild till kulturen än då man kräver gentjänster. Är det med sådana regler vi förväntar oss att fler ska bidra?

Att underlätta den privata finansieringen av kultur skulle innebära att kulturens ensidiga beroende av offentlig finansiering skulle minska och att kulturlivets samlade finansiering skulle öka. Det finns och kommer i framtiden att finnas än fler företag och privatpersoner som vill bidra till kulturens tillväxt. Det gäller nu bara att utforma en politik som kommer dem till mötes.

/ Madeleine

Lästips. Igår publicerade SvD Brännpunkt en artikel om att Sverige behöver fler filantroper skriven av ledamöterna i Filantropiskt forum: Sverige behöver fler filantroper