jump to navigation

Carenholm har både rätt och fel 2 november 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
4 comments

Staffan ­Carenholm, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, skrev i måndags ett intressant inlägg på DN om hur vi kan minska byggbolagens likriktning vad det gäller nyproduktionen av bostäder. Carenholm har många viktiga poänger, men frågan är om en ökad politisering av stadsbyggandet verkligen är svaret på alla de problem som han målar upp.  

Nedan finner ni en kort replik skriven av borgarrådet Madeleine Sjöstedt, Daniel Forslund, gruppledare exploateringsnämnden, och Björn Ljung, gruppledare stadsbyggnadsnämnden. 

/David

Staffan Carenholm (DN 31/10) har rätt i att staden kan, och ska, bli mycket bättre på att ställa krav på byggbolagen. Men att staden skulle vara utan en tydlig och långsiktig stads- och bostadspolitisk vision är dock felaktigt.

Ett växande Stockholm är en stor utmaning. För att klara befolkningsökningen måste staden bygga minst 100 000 nya bostäder fram till 2030. Vi vill ha en mångfald av boendeformer i hela staden och markanvisningarna vägleds därför av målsättningen om en god blandning av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter, studentbostäder och småhus.

Då duger det inte, som Carenholm skriver, att byggbolagen blir allt mer likriktade. Precis därför arbetar staden med att ta fram en Arkitekturpolicy – som kommer att höja arkitekturens och stadsplaneringens roll i all produktion – och i budgeten för 2012 slås det fast att stadens utveckling ska utmärkas av arkitektonisk mångfald och fler småskaliga projekt. Men fortfarande kan mycket bli bättre.

Exploateringskontoret måste bli betydligt hårdare i vilka krav de ställer på byggherrarna vid nya markanvisningar. Oavsett det gäller krav på kvalitet, upplåtelseform eller bostäder för ungdomar. Vi anser också att staden måste bli bättre på att främja konkurrensen genom att släppa in mindre byggherrar, samt mer aktivt inventera sin egen mark och fastigheter i jakt på platser där studentbostäder eller ungdomsbostäder kan uppföras.

Vi måste alltid balansera ett ständigt ökande behov av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur med en långsiktigt hållbar, trivsam och vacker stad. Sveriges Arkitekters förslag är därför både välkomna och viktiga. Stockholm måste få plats även för nästa generations stockholmare, men staden får inte byggas sönder. Miljöer som i framtiden kan visa sig vara både oattraktiva, ineffektiva och otrygga gynnar ingen, allra minst stockholmarna. Folkpartiet vill därför ha en mer lyssnande stadsbyggnadspolitik. Att tillvarata stockholmarnas kunskap och kärlek till sin stad är ett av de viktigaste verktygen för kvalitetssäkring av framtida byggprojekt!

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Björn Ljung (FP)
gruppledare i stadsbyggnadsnämnden

Daniel Forslund (FP)
gruppledare i exploateringsnämnden

Aspuddsbadet igen 27 januari 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
29 comments

Jag har fått flera frågor i diskussionen om Aspuddsbadet här på bloggen. Svar på de flesta av dessa finns i de tjänsteutlåtanden från idrottsförvaltningen som finns länkade i den tidigare artikeln om Aspudden, t ex om överenskommelsen mellan idrottsförvaltningen och badhusföreningen, renoveringsbehoven och vilka andra badmöjligheter som finns i närområdet.

Inom en mils radie från Aspuddsbadet finns det åtta andra kommunala bad som i princip alla har mycket stora renoveringsbehov. De pengar det skulle kosta att renovera Aspuddsbadet, kommer betydligt fler stockholmare till del om de satsas på de andra baden, vilket också är anledningen till idrottsnämnden beslutat att stänga badet och överlämna det till exploateringsnämnden. Detta är för mig det helt överordnade argumentet varför idrottsnämnden inte kan bekosta en upprustning.

Vad gäller anklagelserna om att jag inte skulle vara intresserad av att träffa badhusföreningen så är det en anklagelse som många andra föreningar i staden kan dela. Trots att en stor del av min tid går åt till att träffa företrädare för olika organisationer inom kultur- och idrottslivet, är det omöjligt för mig som enskild politiker att personligen ha kontakt med alla. Och det är inte heller meningen. Det är kulturförvaltningen och en idrottsförvaltningen som ska hantera de löpande kontakterna med kultur- och idrottslivet i Stockholm, och förbereda beslutsunderlag för kultur- respektive idrottsnämnderna.

Jag har dock försäkrat mig om att idrottsförvaltningen har haft de kontakter med badhusföreningen som är nödvändiga. Idrottsförvaltningens chef Inger Båvner har tillsammans med fastighetschef Lennart Andreasson besökt styrelsen, vilket även andra tjänstemän har gjort. De har även haft flera telefonkontakter med såväl styrelsen som de anställda på badet.

Men om det nu ändå finns information som inte har kommit mig eller idrottsförvaltningen till del, och en vilja och förmåga hos föreningen att fortsätta ta ansvar för badet, och därmed även för de renoveringar som behövs, så undrar jag varför föreningen inte har skickat en sådan viljeförklaring.

Idrottsförvaltningens bedömning har varit att föreningen inte har kapaciteten att bekosta renoveringarna. Jag har inte möjlighet att göra en annan bedömning. Men om badhusföreningen menar att man har det så är det dags att visa det. Badet står kvar som det gör, och det finns inget beslut om något annat. Idrottsnämnden kommer inte att bekosta renoveringen, men om det finns någon annan som vill göra det är det förstås fritt fram.

Madeleine

Aspuddsbadet 19 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
129 comments

I ett par dagar har det pågått en intensiv diskussion på bloggen om Aspuddsbadets framtid. Min förhoppning är att här reda ut några av frågorna som har ställts, och visa de papper som har legat till grund för idrottsnämndens beslut i maj 2007 att säga upp det gällande avtalet med badhusföreningen och överlämna fastigheten till exploateringsnämnden.

Beslutsunderlaget från idrottsnämndens möte i maj 2007 finns här:

idn-2007-05-15

I maj i år lämna badhusföreningen in en skrivelse till nämnden som finns här:

skrivelse om aspuddsbadet

och som besvarades på idrottsnämnden i augusti:

svar på skrivelse om aspuddsbadet

Av dessa ärenden framgår det mycket tydligt att Aspuddsbadet är i mycket stort behov av upprustning för att kunna drivas vidare. I avtalet mellan staden och badhusföreningen framgår också tydligt att det är badhusföreningen som är ansvarig för att all nödvändig upprustning och underhåll görs.

Idrottsförvaltningen menar sedan flera år, och har vid ett halvdussin tillfällen förklarat detta för idrottsnämnden, att badhusföreningen inte uppfyller detta åtagande. Av den anledningen sägs nu avtalet med badhusföreningen upp.

Frågan om varför staden inte vill bekosta upprustningen är förstås också relevant. Men svaret är detsamma som på 1980-talet när badhusföreningen tog över badet, nämligen att det är en alldeles för stor investering i relation till hur många medborgare som skulle ha nytta av den.

Under 2009 kommer staden att sätta igång ett omfattande renoveringsprogram av stadens bad och simhallar. Behovet av detta är mycket stort. De medel som har avsatts för detta kommer att göra mycket större nytta på andra platser än på Aspuddsbadet.

Upprustningsprojektet kommer också att leda till att kapaciteten ökar ytterligare och att tillgängligheten blir bättre. Vårt mål är att detta, tillsammans med satsningen på ökad simkunnighet, ska att leda till att fler stockholmare lär sig att simma.

Vi har också fått frågor om badet kommer att rivas. Något sådant beslut finns inte. Exploateringsnämnden övertar nu fastigheten och kommer att undersöka vad den kan användas till.

Erik Jennische,

Borgarrådssekreterare på kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus.