jump to navigation

Liberal bibliotekspolitik på Brännpunkt 14 maj 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
2 comments

Med anledning av dagens seminarium om liberal bibliotekspolitik skriver Madeleine tillsammans med Elisabeth Gunnars (FP),kommunalråd och ordförande i kultur och utbildningsnämnden i Österåker, Msts Hasselgren (FP), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Täby och Anders Ekegren (FP), kommunalråd i Solna stad samt ordförande i Kommunalpolitiska rådet i Stockholms län om liberal bibliotekspolitik på SvD Brännpunkt.

På seminariet som börjar alldeles strax finns flera välkända namn från kulturvärlden med: författarna och debattörerna Bengt Ohlsson, Torbjörn Elensky och Qaisar Mahmood. Samt Dorotea Bromberg, förläggare, och Inga Lunden, ordförande i Svensk Biblioteksförening och stadsbibliotekarie i Stockholms stad. 

Du kan läsa artikeln här eller nedan.

/ Anders

Klassresan börjar i klassrummet, detta är grunden för Folkpartiets utbildnings- och bildningspolitik. På biblioteken fortsätter den. För många under hela livet.

En av de stora samhällsutmaningarna är barns och ungas läsförmåga. Den litteraturutredning som för ett tag sedan överlämnades till regeringen uppmärksammar att läsförmågan sjunker, särskilt bland unga pojkar där var fjärde idag uppges ha en så svag läsförmåga att de har svårt att läsa och förstå krävande texter. Detta är mycket oroande. För att lyfta in frågan i politikens mittpunkt har vi gemensamt tagit fram en rad förslag på hur en liberal bibliotekspolitik i Stockholmsregionen kan utveckla biblioteksväsendet.

Man ska inte behöva ta en omväg för att besöka biblioteken. Därför anser vi att biblioteken ska ligga där medborgare lätt kan besöka dem, exempelvis nära kollektivtrafiken. De ska också vara öppna när medborgarna har tid att besöka dem, i högre utsträckning på kvällar, helger och somrar.

Stockholms län är en integrerad region där människor reser kors och tvärs över kommungränserna för att gå i skola, handla eller arbeta. Därför är det naturligt att fler biblioteksfunktioner integreras, exempelvis genom att skapa lånekort som fungerar i hela länet. Läslusten som ska sätta gränserna för läsandet – inte kommungränserna.

I Nacka kommun har folkbiblioteket lagts ut på entreprenad och i fler kommuner är detta uppe för diskussion. Detta är en utveckling vi ställer oss negativa till. Ett system som fördelar offentliga medel till privatdrivna bibliotek riskerar att styra bort från kvalitet till kvantitet som enda mål, då ersättningarna utgår efter antal utlånade böcker. Något annat ersättningssystem har hittills inte sett dagens ljus. När biblioteken läggs ut på entreprenad riskerar dessutom vinsterna med en sammanhållen biblioteksstruktur att försvinna. Det finns till exempel en poäng i att du som låntagare kan låna boken bok på ett ställe och lämna tillbaka den på ett annat eller att man kan beställa böcker som finns på ett bibliotek från ett annat. Allt detta ökar enkelheten och tillgängligheten och det är just det en liberal bibliotekspolitik går ut på.

På biblioteken ska utbudet av barn- och ungdomslitteratur vara prioriterat och det är viktigt att stärka samarbetet mellan biblioteken och förskolan respektive skolan. Genom författarbesök, högläsning, läsecirklar eller läxhjälp kan programverksamheten byggas ut för barn och unga. Skolbiblioteken är för barns och ungas läsande mycket viktiga. Därför är det ytterst oroande att hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek och att en av sex elever helt saknar skolbibliotek. Detta trots att den nya skollagen uttryckligen säger att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Biblioteken måste hänga med i den digitala utvecklingen. Genom att allt mer litteratur ges ut elektroniskt eller digitaliseras i efterhand måste biblioteken erbjuda tillgång till elektronisk litteratur för att bestånden ska vara aktuella. På biblioteken ska det erbjudas trådlösa nätverk så att man enkelt och kostnadsfritt kan koppla upp sig mot internet.

På grund av bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle är det viktigt för oss liberaler att deras mediebestånd inte politiseras. Biblioteken finns till för att medborgarna ska kunna tänka fritt och bilda sig en egen uppfattning, inte för att biblioteken ska få medborgarna att tänka på ett visst sätt. Tintin-utrensningen visar på vikten att bibliotekens bestånd inte politiseras. För oss är det självklart att urvalet måste stå fritt från moraliska, politiska, religiösa och ideologiska hänsynstaganden.

I en liberal Stockholmsregion utvecklas biblioteken i takt med regionen men är samtidigt fast förankrade i upplysningens idéer om bildningen och utbildningens kraft för både samhällets och individens utveckling.

MADELEINE SJÖSTEDT (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad

ELISABETH GUNNARS (FP)
kommunalråd och ordförande i kultur och utbildningsnämnden, Österåker

MATS HASSELGREN (FP)
kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Täby

ANDERS EKEGREN (FP)
kommunalråd, Solna stad, ordförande i Kommunalpolitiska rådet i Stockholms län