jump to navigation

Satsningar på konsten i Stockholm 3 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

liljavlchs byggnad

I lördagens SvD Kultur skrev Clemens Poellinger om den satsning Stockholms stad gör på bildkonsten nästa år. I verksamhetsplanen för Kulturförvaltningen 2013 satsas 2,6 miljoner kronor på att förstärka utställningsverksamheten på Liljevalchs konsthall och 1 miljon kronor för arbetet med offentlig konst.

Liljevalchs konsthall fortsätter att locka en stor publik till sina utställningar. Vårsalongen 2012 slog rekord både i antalet sökande till salongen och i publik. Och utställningen Hemslöjden på Liljevalchs – hemslöjdsföreningarnas jubileumsutställning med anledning av 100-årsfirandet – överträffade med sina 74.500 besök med råge det beräknade antalet på 30.000 besök. Under slutet av året av har utställningen August. En djefla utställning genom att blanda scenkonst och bildkonst varit nyskapande. Satsningen på 2,6 mnkr kommer att ytterligare förstärka Liljevalchs möjligheter att skapa utställningar som befäster Liljevalchs som alla stockholmares konsthall.

En annan bildkonstsatsning görs på Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten i staden. Satsningen ska både gå till att förstärka Stockholms konsts arbete med enprocentsregeln (regeln som säger att 1 procent av kostnaderna när staden bygger om, till eller nytt ska gå till offentlig konst) och till offentlig konst i redan bebyggda miljöer som idag har ett ”konstunderskott”.

Det samlade anslaget till Liljevalchs och Stockholm konst har sedan 2011 ökat från 16,3 miljoner kronor till 22,4 miljoner kronor 2013. Medlen som avsätts till offentlig konst genom en-procentsregeln bekostas av respektive beställare.

Förutom dessa satsningar på bildkonsten var en av nyheterna i Stockholms stads budget för 2013 att medel avsätts för renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall. För 2013 avsätts 9 miljoner kronor vilka ska gå till en utredning av renoverings- och tillbyggnadsbehovet samt till vissa investeringar i fastigheten. Sammanlagt beräknas hela projektet att kosta omkring 130 miljoner kronor vilket finns med i investeringsbudgeten. Om detta skrev SvD Kultur om för inte så längesedan.

Det finns ett stort intresse för bildkonsten i Stockholm just nu och det är därför glädjande att staden kan möta det ökande intresset med satsningar på bildkonsten.

/ Madeleine