jump to navigation

Kulturskolans budget minskar med 0,9 procent 4 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Oron bland föräldrar, elever och lärare inom kulturskolan har varit betydande de senaste veckorna. Och efter dagens artikel i SvD har den självklart ökat. Fattas bara annat.

Jag som kultur- och idrottsborgarråd måste självklart tillsammans med resten av majoriteten inom kulturnämnden, ta oron på allvar. Därför har kulturnämnden idag återremitterat ärendet för att kulturförvaltningen noggrannare ska utreda konsekvenserna av kulturskolans budget.

Men, och detta är viktigt, oron inom kulturskolan står inte i proportion till den förändring i budgeten som kulturnämnden har att ta ställning till inför 2008.

De senaste åren har nettoanslaget till Kulturskolan ökat betydligt. Mellan 2000 och 2006 ökade det med närmare 37 procent, medan antalet barn i undervisningen på fritiden bara ökade med ca 11 procent. (Se tabeller nedan.)

Anslaget utslaget per elev har också ökat kraftigt, från ca 7000 kronor per elev 2000, till mer än 8000 kronor i förslaget till budget för 2008. Även anslagets andel av den totala budgeten har ökat, från 81 procent 2000 till ca 83 procent 2008, medan andelen som finansieras genom avgifterna har minskat.

Om man räknar på den totala budgeten för kulturskolan – det vill säga inte bara nettoanslaget utan även intäkterna som kommer från avgifter och annat – ser man i kulturförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2008 att Kulturskolan får 3,2 miljoner kronor i minskad budget. Denna summa är dock baserad på att intäkterna ökar med  2 miljoner kronor, vilket var kommunfullmäktiges intäktskrav.

Men verksamhetsplanen visar att avgiftsintäkterna förväntas öka med hela 3,9 miljoner kronor, vilket gör att den totala budgetminskningen inte blir större än 1,3 miljoner kronor. Det innebär en förändring på 0,9 procent jämfört med budgeten för 2007, som var på 145,2 miljoner kronor. Det borde inte påverka eleverna i kulturskolan i någon större utsträckning.

När oron inom Kulturskolan de senaste åren har ökat i samma takt som budgeten, och en budgetminskning på mindre än en procent sägs få de dramatiska konsekvenser som framkommer i SvDs artikel, är det inte i första hand budgeten som är problemet.

Som ansvarig politiker för kulturlivet i Stockholm är jag också ansvarig för att skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt. Under hösten har jag blivit allt mer oroad för att så inte är fallet. Av den anledningen kommer kulturförvaltningen under nästa år att göra en genomgripande översyn av Kulturskolans verksamhet och administration.

Kulturskolan kommer även fortsättningsvis att ha en stor budget, för vilken det kan göras mycket fin och viktig verksamhet. Inom dess ekonomiska ram ska det finnas goda möjligheter att även nästa år bereda plats för alla elever som redan går i undervisningen, och skapa plats för fler.

Madeleine

Kulturskolans budget 2000 – 2008
Årtal Kostnader Intäkter Netto
2008 (Kuf förslag) *142 000 – 22 500 119 500
2007 145 210 – 20 500 124 710
2006 147 610 – 22 000 125 610
2005 141 125 – 20 500 120 625
2004 129 125 – 20 500 108 625
2003 130 385 – 20 500 109 885
2002 120 205 – 22 000 98 205
2001 116 430 – 22 000 94 430
2000 113 980 – 22 000 91 980
* Gäller vid intäktsökning om 2 mkr. Förvaltningens prognos är dock 3,9 mkr
Antal elever i kulturskolan på fritiden
Årtal Instrument/sång På fritiden totalt
2007 prognos Ej klar Ej klar *)
2006 8 850 14 478
2005 9 067 14 581
2004 8 485 13 884
2003 9 106 14 789
2002 8 611 14 259
2001 8 209 13 391
2000 8 150 13 062
*) 14157 Vårterminen  07