jump to navigation

Samarbete med Ordfront om e-böcker 2 juli 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

ordfront

Stockholms stadsbibliotek (SSB) och förlaget Ordfront har sedan tidigare slutit ett avtal om e-boksutlåning av förlagets e-böcker, läs mer här. Avtalet rör cirka 200 titlar respektive digitalisering av 25 titlar. Nu är alla pusselbitar på plats för att stockholmarna ska kunna låna e-böckerna enligt den nya modellen. Detta skrev DN Kultur om i helgen (se bilden ovan).

Avtalet innebär att SSB ges rätten att låna ut Ordfronts alla e-böcker i e-bokskatalogen utan någon karantän. Att förlag försätter nyutgivna i e-böcker i karantän har blivit allt vanligare vilket hindrar biblioteken från att låna ut böckerna till medborgarna. Därför är det positivt att SSB och Ordfront kommit överens om en modell där låntagarna får tillgång till e-böcker på samma sätt som de har tillgång till vanliga pappersböcker.

Den andra delen av avtalet handlar om att SSB ska digitaliserar 25 titlar från Ordfronts ickedigitaliserade så kallade backkatalog. De titlar som SSB digitaliserar kommer att finnas fritt tillgängliga för utlån via SSB utan någon ersättning till Ordfront per utlån. Vilka dessa 25 titlar blir kommer dels att bestämmas av SSB:s inköpsgrupp som gör ett urval på 15 titlar och dels av stockholmarna själva som senare i år får möjlighet att rösta fram tio titlar som ska digitaliseras. Biblioteken är en mycket uppskattad verksamhet av stockholmarna och det är roligt att biblioteket på det här sättet kan bjuda in låntagarna att vara med och påverka utbudet. Omröstningen kommer att ske på webben där användarna får rösta fram 10 titlar utifrån en lista på ca 25 böcker. Omröstningen kommer att ske

Digitaliseringen av vår gemensamma litteraturskatt är en stor utmaning. Statens kulturråd har sedan en tid ett stöd till digitalisering och jag är övertygad om att det måste vara många som bidrar till litteraturens digitalisering. Samarbetet mellan Ordfront och SSB är ett sätt att göra detta på. Ska digitaliseringen av vårt litterära kulturarv komma till stånd behöver många bidra och nya samarbeten prövas.

Kostnaden per utlån är enligt avtalet 15 kronor per lån för äldre titlar och 25 kronor för nyare. Som äldre räknas alla titlar som har varit publicerade som e-bok i 4 månader eller längre. De titlar som varit publicerade som e-bok kortare tid än 4 månader räknas som frontlist.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (FP) bloggar om nyheten, läs här.

Utblick: biblioteksdebatt i USA 31 juli 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

I anslutning till den senaste biblioteksplanen (Central library plan) för New York Public Library (NYPL ) som bland annat innebär att fler böcker ska flyttas över till magasin och att  biblioteksbyggnader ska säljas har en intensiv debatt om stadens bibliotek rasat en tid nu. En uppmärksammad protestlista har lämnats in till ledningen för NYPL, innehållande bland annat Nobelpristagaren Mario Vargas Llosas namnskrift. Ett försvar för tankegångarna gällande NYPL undertecknad av historikern och chefen för Harvards universitetsbibliotek Robert Darnton kunde tidigare i somras läsas i The New York Review of Books.

Även om upprinnelsen till planerna framförallt har varit ekonomiska med stora renoveringskostnader i sikte och minskade inkomster har debatten också handlat om vad biblioteken verkligen ska innehålla, särskilt så i en allt mer digitaliserad värld. Historieprofessorn David A.  Bell vid Princeton University skriver engagerat och problematiserande i det amerikanska veckomagasinet The New Republic om framtidens bibliotek under den uppseendeväckande rubriken ”The bookless library”. Behövs de fysiska biblioteken när böckerna flyttar ut på internet?, frågar sig Bell.

Om vi anser att digitaliseringen av böcker i och med försäljningssuccéerna Ipad och biografin om Zlatan har tagit fart i Sverige är det ingenting mot vad som har hänt på andra sidan Atlanten. I USA såldes exempelvis 2010 114 miljoner e-böcker till ett sammanlagt värde av 5,5 miljarder kronor enligt Litteraturutredningens delrapport som kom i höstas. Och enligt Bell står nu e-boksförsäljningen för en femtedel av den amerikanska bokförsäljningen. Jämfört med 2011 har e-boksförsäljningen fördubblats i USA.

I takt med att allt fler böcker digitaliseras blir de tillgängliga världen över via några få knapptryck från en dator eller smartphone. Det är i detta sammanhang Bell menar att de fysiska biblioteken kan bli överflödiga. För om det enda syftet med biblioteken är att tillgängliggöra böcker för medborgarna kommer det inom en snar framtid att finnas mer kostnadseffektiva sätt att göra det på än att erbjuda fri tillgång till fysiska boksamlingar.

Men inflikar Bell, biblioteken är faktiskt något mycket mer än just samlingarna. De är urval, guidning, litteraturfrämjande, mötet mellan kunskapssökande individer och genom kunnig personal en källa för expertis. Och det är genom att utveckla dessa områden som biblioteken kan följa med i tiden:

”Now, even as books and periodicals are increasingly avaiable elsewhere, there is more and more public demand for other forms of interaction: lectures and seminars, tied to online courses and readings; author’s appearances; book groups; exhibitions of art works and films; study centers hosting fellows who contribute to public discussions. Public libraries already do a great many of theese acitivities, but they need to do even more, in partnership with universities, publishers, and anyone else willing and able to help.”

Helt enkelt att framtidens bibliotek utöver att tillgängliggöra fysiska och digitala samlingar måste arbeta än mer med vad den kunskap man tillgängliggör innebär, sätta den i ett sammanhang, diskutera den, stimulera läsningen av den och bjuda in författare att tala om sina verk.

Mycket av de ämnen Bell tar upp har vi givetvis diskuterat en hel del en längre tid i Stockholms stad och i biblioteksdebatten i stort i Sverige. Men Bell ger i sin artikel en inblick i hur debatten förs i USA och påminner om att ingen än har svaret på hur morgondagens bibliotek ser ut.

/ Madeleine

Stockholm i framkant i biblioteksdebatten 19 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

Mitt i den pågående debatten om e-böckernas ställning på folkbiblioteken återfinns Stockholms stadsbibliotek som är landets största folkbibliotek. I det senaste numret av Svensk Bokhandel finns flera artiklar som handlar om e-bokens ställning på biblioteken och Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén samt enhetschefen för Stockholms virtuella bibliotek Mikael Petrén finns flitigt citerade i flera av artiklarna. Det är bra – Stockholms stad ska befinna sig i framkanten av både utvecklingen och debatten när biblioteken tar steget in i den digitala litteraturvärlden.

Runtom i världen ställs nu samma fråga: Hur ska biblioteken förhålla sig till den digitala litteraturen? Ska det digitala biblioteket härma det fysiska och endast låna ut ett visst antal böcker åt gången eller ska biblioteken använda sig av den nya teknikens möjligheter och låna ut så många digitala exemplar som efterfrågas av allmänheten? Och hur ska biblioteken ersätta förlagen och författarna?

Även om frågorna ovan inte har några givna svar är en sak klar: Den digitala boken håller på att revolutionera bibliotekens verksamhet. Den nya tekniken innebär att medborgarnas tillgång till litteratur i princip kan bli obegränsad om bara biblioteken erbjuder digitala böcker. Tanken är hissnande, att man kan låna vilken bok man vill oavsett var man befinner sig eller när på dygnet man vill låna. Det är givetvis av mycket stort kulturpolitiskt intresse att bejaka den nya teknikens möjligheter.

Jag har flera gånger uttryckt min kritik mot den nuvarande lånemodellen för digitala böcker, inte minst i en debattartikel tillsammans med Inga Lundén i Svenska Dagbladet. Det krävs en ny ersättningsmodell som både beaktar bibliotekens möjligheter att erbjuda digital litteratur till medborgarna samtidigt som förlagens kommersiella intressen tillvaratas.

Situationen idag är inte tillfredsställande. Flera bibliotek runtom i Sverige har stoppat sin digitala biblioteksverksamhet och andra har infört konstgjorda begränsningar på grund av att det inte finns någon kostnadskontroll i det nuvarande systemet – kostnaden för att låna ut en bok kan i princip bli hur hög som helst om intresset är mycket stort bland allmänheten.

Sedan februari pågår samtal mellan Svenska Förläggareförningen och Svensk biblioteksförening om hur en ny modell kan utformas. En förhoppning är att en ny modell kan innebära att Sverige intar en tätposition i hur biblioteken använder ny teknik för att sprida litteraturen och öka läsandet. Min övertygelse är att den nya tekniken även kan leda till ökade resurser i boksektorn om man kan hitta nya affärsmodeller – så som är på väg att ske inom musikproduktionen.

En annan utmaning för litteraturpolitiken är hur digitaliseringen av litteratur kan öka med bakgrund av att det gått trögt med digitaliseringen i Sverige, vilket gör att svenska låntagare ofta går direkt på den engelskspråkiga litteraturen. En nyhet är att Statens Kulturråd nu börjat dela ut medel till stöd för digitalisering av tidigare utgiven litteratur. Det ska bli spännande att se vilka böcker som genom stödet kommer att nå både bokmarknaden och biblioteken. Att tillgängliggöra den svenska litteraturskatten är en mycket angelägen fråga för litteraturpolitiken.

/ Madeleine

Läs: E-böckerna ödesfråga för biblitoek
Läs: Reglerna för e-boksutlån på bibliotek ses över
Läs: Svensk Biblioteksförening och Förläggareföreningen tillsätter gemensam arbetsgrupp

En tigande politiker är en dålig politiker 17 februari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: ,
add a comment

I dag har DN kultur en artikel om att politiker tar befälet över nyhetsförmedlingen från journalisterna. Ett exempel Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén tar upp är när jag släppte nyheten om att Stadsbibliotekets annex inte skulle byggas på min egen blogg. Även då kom denna metadebatt igång, ja det debatterades nästan mer än den inställda utbyggnaden. Hon hävdar att det handlar om politiker som ”rycker åt sig initiativet”. Att själv presentera sina åsikter eller beslut, det är väl inte att rycka åt sig initiativet? Jag håller snarare med Lennart Weibull vid Göteborgs universitet, att det här inte är något nytt:

– Det är ett ständigt pågående spel mellan politiker och journalister, där den ena sidan leder ibland, och ibland den andra. Man ska vara försiktig med att dra slutsatser av några få, enskilda fall.

En grundläggande uppgift för en politiker är ju att formulera och föra ut budskap, liksom att då man har ansvar förklara grunderna för olika ställningstaganden. Alternativet till detta är förfärande, då det är nämligen tystnad. 

Budskapet eller vinkeln, är ju åsiktsbildningen, det politiker skall ägna sig åt! Politiker har alltid skrivit debattartiklar och hållit torgmöten. Att åsiktsbildningen nu har fått ännu flera forum såsom bloggar, kan väl inte ses som ett demokratiskt problem? Att det är svårare att ljuga och att hemlighetshålla nu förtiden, att politiker inte kan ljuga och journalister inte kan fuska, som Paul Ronge konstaterar i början av artikeln, det är väl det som är det viktigaste, att faktiskt ingen kan kontrollera informationen. Journalisterna har tappat kontrollen, men inte till politikerna. Tidigare hade kanske politiker och journalister tillsammans kontrollen. Så är det gudskelov inte längre.

Med alla de medier som finns nu, har alla närmare till det direkta talet – från politiker, från myndigheter, från privatpersoner – och är mindre beroende av det förmedlade. Men det innebär inte att journalistiken tappat sin roll, tvärtom. För att samhällsdebatten inte skall bli en hönsgård, där alla kacklar, men ingen lyssnar och sammanfattar, behövs journalisternas förmåga att tolka, sålla och sätta in i sammanhang mer än någonsin.

Jag anser att ett stort problem är att för få politiker fomulerar sig. Trots att det offentliga samtalet är oerhört mera transparent och öppet idag än någonsin tidigare, återstår mycket. En större frimodighet och förtröstan i människors egna förmåga att dra slutsatser från politikernas sida skulle föra den offentliga debatten ännu mera framåt. Vi behöver flera som för fram mera budskap – inte mindre.

Madeleine

King Lear på Bio Rio 4 februari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

Igår gav Bio Rio ett nytt exempel på vad den nya tekniken kan användas till. Live från London sändes King Lear. Närmast euforisk gladde jag mig både över att få se en föreställning utöver det mesta och att det fortfarande finns många möjligheter att finna nya former att förmedla stora konstnärliga upplevelser till flera.

National Theater i London har en liten scen, Donmar, som ger föreställningar för 250 personer vid ett 15-tal föreställningar var. Direkt från London sändes en alldeles enastående uppsättning av King Lear med Derek Jacobi i huvudrollen. En maximal upplevelse som förenade teaterns nerv av att uppleva något tillsammans just nu, med kamerateknikens möjlighet att komma nära och verkligen fånga alla uttryck. Vi på Hornstull kunde tillsammans med publik runt hela världen ta den av en unik föreställning, turligt nog textad för att hjälpa oss igenom de shakespearska kringelkrokarna. 

Det är få förunnat att kunna få en biljett till Donmar. Inte heller alla har varken råd eller möjlighet att resa till London för att se teater. Här ges chansen att för 200 kronor få uppleva något utöver det vanliga.

Den 17 mars visas Frankenstein. Skynda och se!

Madeleine

Det stora äpplet 23 december 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

För en person som är intresserad av kultur är New York alltid en stor inspiration. Vid mitt senaste ganska korta privata besök fick jag många nya tankar och idéer med hem i bagaget. Guggenheim-museet är ju inte bara ett av världens vackraste museer, utställningarna håller också högsta klass – och har ofta enligt mitt tycke ett hanterbart format  tack vare den ganska begränsade utställningsytan. Denna gång såg jag den tankeväckande utställning Chaos and Classicism: Art in France, Italy, and Germany, 1918–1936 som beskriver utvecklingen från experimenterandet inom konsten före första världskriget till en återgång till klassiscismen som såsmåningom leder till fascismens och nazismens väl uttänkta formspråk. Man behöver inte åka till New York för att se denna fina utställning. Generöst nog finns den även att tillgå på nätet se här. Min ambition är att arbeta för att Stockholm i framtiden blir en möjlig anhalt för världsutställningar som denna. På vägen dit måste digital tillgänglighet stå högt på agendan. (mer…)

Digitalisering på allas läppar 19 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
add a comment

Digitala medier och vad de kan användas till diskuteras nu flitigt och kunnigt. Se bland annat nye v VDn på Stockholms handelskammare, Nicklas Lundblad här, samt Andreas Berg här, vilka båda reagerat på DNs ledare i ämnet. Min slutsats av diskussionen är dels att det finns mycket att lära dels många fördomar att bekämpa.

Erik Jennische och jag talade om ”Sociala medier – hajp eller morgondagens mötesplats” inför folkpartister i lördags. För mig är det uppenbart att det nya med de sociala medierna är att det är ett samtal, annars kommer läsarna inte tillbaka, och att det handlar om en ny samtalston. På nätet möter man många människor och man måste förutsätta att många är kunnigare än vad man själv är. Man lär sig tillsammans – se fantastiska Wikipedia! Därför måste man vara både ödmjuk och resonerande. DN:s ledare ovan är ett exempel på just en sådan säkerhet som på nätet blir allt mera ohållbar.

Uppdatering: Presentationen finns här: Stockholmskonferensen

Men vi visade också att medierna tappar allt flera läsare och inte längre fyller samma roll som förmedlare av kunskap och nyheter. Partierna tappar medlemmar och har aldrig byggt upp en digital relation till medlemmarna. För oss är Internet en möjlighet att åter få ett fungerande demokratiska samtal och ett politiskt medlemskap med större innehåll.

Just detta tema togs upp på ett seminarium förra veckan arrangerat av Fokus och makthavare.se under temat ”När tekniken förändrar politiken”. Se länk här. Ännu har tekniken inte förändrat politiken – men den måste!

Madeleine

Var är medborgaren i kulturutredningen? 12 februari 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Pressmeddelande, 2009-02-12

VAR ÄR MEDBORGAREN I KULTURUTREDNINGEN?

– Kulturutredningen har gjort ett gediget arbete och lägger grunden för en ny kulturpolitik. Men istället för att sikta in sig på kulturens roll för ”samhällets utveckling” (s. 16) borde kulturpolitiken handla om individens utveckling.

Det säger kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med anledning av kulturutredningen som presenterades idag.

– Att en stor del av kulturpolitiken flyttas ut till landsting, regioner och kommuner är positivt och jag välkomnar den särlösning som föreslås för Stockholm.

– Jag saknar dock förslag i utredningen kring innehållet i politiken. Den kommande propositionen måste kompletteras med förslag kring hur kultursektorn kan växa, dels genom statligt stöd, dels genom egen kraft exempelvis efter den incitamentsmodell som införts i Stockholm, fortsätter Madeleine Sjöstedt (FP).

– Vidare saknar jag förslag på följande områden:
• Ett förslag till lagstiftning som underlättar digitalisering och spridning av kulturarvet så att det bli tillgängligt för alla.
• En strategi för att skapa goda förutsättningar för det fria kulturlivet som existerar vid sidan av de offentliga institutionerna.
• Ytterligare samordning av statliga kulturinstitutioner, till exempel Operan och Dramaten, för att minska administrations- och andra kringkostnader och därmed frigöra pengar till konst och kultur.

– Utredningen blir ett utmärkt underlag för Alliansen att lägga fram ett förslag till riksdagen som innebär en nystart kring synen på kulturen och kulturens roll och drivkrafter, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP).

Jonas Uebel
tf pressekreterare
076-122 91 77

(DN SR)