jump to navigation

Stockholms framkomlighet – cykelutredningen och trängselskatten 1 november 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

Stockholms gator och spår kommer i framtiden behöva klara av att transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag. Därför är det en nödvändighet att vi stärker kapaciteten för och attraktiviteten hos de trafikslag som är yt- och transporteffektiva – dvs. kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik. Om staden inte prioriterar de trafikslag som är yt- och transporteffektiva kommer det att leda till dålig framkomlighet, låg trafiksäkerhet och försämrad miljö.

I ljuset av detta lämnade igår regeringens cykelutredare, som har haft i uppdrag att se över regler och lagstiftning i syftet att göra det lättare och säkrare för cyklister att ta sig fram i trafiken, över sitt betänkande till infrastrukturministern. Som helhet är förslagen i cykelutredningen mycket bra och flera Folkpartiförslag, såsom att man ska kunna cykla mot enkelriktat, ta med cykeln i kollektivtrafiken och att det ska bli möjligt att införa cykelgator, finns med. Samtidigt tycker vi att det är synd att utredningen lite väl lätt avfärdar möjligheten för cyklister att svänga höger även vid rött. Det är något som fungerar mycket väl på flera håll i världen, exempelvis i flera delstater i USA, där det är tillåtet att svänga höger mot rött ljus sedan man förvissat sig om att det inte finns några bilar eller gångtrafikanter i vägen.

Cykeln har en stor potential att avlasta andra färdmedel. Cykelutredningens förslag, tillsammans med Stockholms nya cykelplan, kan förhoppningsvis tillse att denna avlastning verkligen blir så stor som den kan bli. Men då krävs det att utbyggnaden av cykelleder/cykelgator och lagstiftningen utvecklas tillsammans. Att ta cykeln ska aldrig vara krångligt eller otryggt.

För att minska trafiktillväxten i tillräcklig utsträckning krävs emellertid att de ekonomiska styrmedlen såsom trängselskatten också utvecklas. Trängselskatten syftar till att göra vägtrafiken mer effektiv med minskad miljöbelastning i de perioder då efterfrågan är som högst. En modern, växande storstad som Stockholm behöver trängselskatten för att öka framkomligheten, minska miljöbelastningen och för att finansiera infrastrukturutbyggnader. Det är därför hög tid att trängselskatten förändras till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för satsningar på utbyggd kollektivtrafik. En regionalisering av trängselskatten skulle innebära en tydligare koppling mellan den avgift man betalar och den nytta man ser i form av ny infrastruktur. Lotta Edholm (FP) utvecklar detta resonemang vidare i dagens DN Stockholmsdebatt, tillsammans med Birgitta Rydberg (FP), Elisabeth Gunnars (FP) och Anders Ekegren (FP).

Om vi ska klara den utmaning som den växande staden innebär krävs det att vi tar svåra beslut. Stadens framkomlighet måste säkras och stora kollektivtrafiksatsningar krävs för att Stockholm fortsättningsvis ska vara attraktivt för människor och företag. Utan dessa insatser kommer Stockholms ekonomiska tillväxt att bromsas upp. Det vore mycket olyckligt för stockholmarna, men även för resten av landet.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Låt oss se till att det fortsätter så. 

/David

Mer om cykelutredningen här och här.
Mer om en regionalisering av trängselskatten här, här och här.

Ringleder för cyklister knyter ihop Stockholm 13 september 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
2 comments

Idag skriver Madeleine, tillsammans med partikollegorna Mark Klamberg, Jesper Svensson och Charlotta Schenholm, på DN Stockholmsdebatt om den cykelplan som snart ska antas för Stockholm. Planen är bra, men kan bli ännu bättre. Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för Stockholms cyklister.

/David

Ringleder för cyklister knyter ihop Stockholm

Stockholm behöver fler och säkrare cykelvägar, inte minst för att avlasta andra färdmedel. Men det räcker inte med att förenkla pendlingsmöjligheterna mellan innerstaden och övriga Stockholm. Med tre ringleder skulle det bli lättare att cykla mellan ytterstadens stadsdelar, skriver fyra folkpartister.

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för Stockholms cyklister. Men då måste bilarna på vissa ställen flytta på sig. På de viktigaste pendlingsstråken bör parkeringsplatser tas bort eller flyttas och körfälten för biltrafiken begränsas eller tas i anspråk.

Att ta cykeln ska aldrig vara krångligt eller otryggt. Cykelvägarna bör också bli bättre skyltade och markerade, så att det både är lätt att hitta och se vart de leder. De senaste åren har antalet cyklister i Stockholm ökat kraftigt och en vanlig dag cyklar över 150.000 stockholmare i innerstaden. Säkra och tillgängliga cykelleder höjer väg- och gatusystemets kapacitet och cykeln har en stor potential att avlasta andra färdmedel. Men utan bra infrastruktur kommer denna avlastning inte att bli så stor som den kan bli. (mer…)

Ny cykelplan 2 mars 2012

Posted by davidlindberg in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Igår presenterades Stockholms nya cykelplan, som ska göra det enklare och säkrare att cykla i staden. Planen, vilken tar utgångspunkt i den av staden på remiss utskickade Framkomlighetsstrategin, innehåller bland annat förslag på en utbyggnad av cykelnätet, förbättringar av befintliga cykelvägar, fler cykelparkeringar samt bättre skyltning. Allt detta är givetvis mycket positivt. Särskilt glädjande är det att så många av förslagen från Folkpartiets cykelprogram (2010) finns med. Bra förslag förtjänar att realiseras.

/David

Mer om Cykelplanen här, här, här, här och här.
Lotta Edholm (FP) kommenterar också cykelplanen på sin blogg.