jump to navigation

Kultur- och fatighetsbudget klar 16 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , , , ,
2 comments

budgetbild

Äntligen är förhandlingarna mellan allianspartierna i Stadshuset klara och för en stund sedan presenterade alliansens gruppledare Stockholms stads budget för 2014. I den finns flera mycket positiva nyheter för Stockholmskulturen och stadens fastighetsnämnd.

Bibliotek och läsning ligger, som alla läsare av denna blogg vet, mig mycket varmt om hjärtat. Sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har vi successivt kunnat öka anslagen till stadens biblioteksverksamhet som stigit från ca 223 mnkr (2006) till ca 292 mnkr (2012). Nästa år får kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en lässatsning. Det kommer bland annat innebär läsombud ska utbildas och införas på alla förskolor, ombud som kan ha kontakt med stadens många bibliotek. Arbetet med läs- och skrivfrämjande tillsammans med externa aktörer kommer också att utvidgas och fördjupas. Aktiviteter som kan fånga barns och ungas intresse för läsning och litteratur i dess många olika former kommer också att genomföras både utanför och på stadens bibliotek, särskilt i samarbete med stadens förskolor.

I förra årets budget fattade staden beslut om att Kulturhuset och Stadsteatern skulle gå samman i en gemensam organisation för att äntligen förverkliga den vision om ett konstartsövergripande allkonsthus som låg till grund för bygget av Kulturhusomplexet vid Sergels torg. För att kunna förverkliga ambitionerna med den nya institutionen Kulturhuset/Stadsteatern ökar staden anslaget för 2014. Med den nya organisationen har flera nya och nygamla verksamhetsområden tillkommit – exempelvis dansen och forum/debatt – och omkring 900 kvadratmeter publik yta frigjorts, yta som ska fyllas med verksamhet. I huset kommer också andra ytor att öppnas upp och/eller användas på nya sätt. Verksamheternas öppettider ska också i högre utsträckning vara anpassade efter när stockholmarna har möjlighet att besöka verksamheterna, dvs på kvällar och helger.

En annan nyhet i budgeten är att vi bygger ut El Sistema, en typ av musikundervisningsform som ursprungligen kommer från Venezuela, som funnits i Stockholm sedan i år. Framförallt riktar sig El Sistema till barn och unga i socialt utsatta områden och undervisningsformen lägger stor vikt vid att, förutom själva musikundervisningen, även utveckla elevernas sociala förmågor och samarbetsförmåga. Undervisningen är kostnadsfri och sker i samarbete med en etablerad orkester, i Stockholms fall med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören.

Stockholms evenemangsavdelning genomför flera mycket omtyckta evenemang under året, som Kulturfestivalen, We are Sthlm och Kulturnatten. Under 2014 ska kulturnämnden tillsammans med trafik- och renhållningsnämnden genomföra ”Open Streets” under sommarmånadernas alla helger. Den avstängda gatan ska fyllas med kultur och kreativitet och evenemangen vara kostnadsfria för besökarna. Stockholm är en modern, urban och levande stad – med kulturen i gaturummet kan den bli det än mer.

Övergripande för stadens kulturverksamheter är att de under 2014 ska arbete för att uppmärksamma och öka barns och ungas tillgång till kultur och deras eget skapande. Prioriteringarna ovan tillsammans med barnkulturinitiativ i kulturverksamheternas ordinarie verksamhet betyder att 2014 kommer att bli ett barnkulturår.

I budgeten tar vi också ett första steg för att införa gratis Wi-Fi i alla Stockholm stads offentliga lokaler. Tillgängligt trådlöst nätverk bidrar till en öppen, levande stad vilket redan metropoler som London och Tel Aviv insett. Nu följer vi efter och den första lokalen att få Wi-Fi blir sannolikt Kulturhuset/Stadsteatern.

En levande stad behöver ett myllrande stadsliv och en tydlig identitet. Fastighetsnämnden får nya anslag för att utveckla stadens torgliv och fortsätta utveckla konceptet Mobila Paviljonger – temporära mindre byggnader med en tydlig arkitektonisk profil. Förra året genomfördes en mycket lyckad arkitekttävling för de mobila paviljongerna och tre vinnarförslag korades. De mobila paviljongerna kan du läsa mer om här.

I takt med att staden växer behövs nya förskolor och LSS-bostäder. Årets investeringsbudget för Fastighetsnämnden innehåller ett ordentligt tillskott för att förvärva bostadsrätter och bostadsrättslokaler för dessa ändamål.

Fastighetsnämndens miljöarbete kommer också fortsatt att vara i fokus. En levande stad måste vara en hållbar stad. Arbetet med gröna hyresavtal, att anlägga gröna tak, väggar och urbana odlingar, kommer under året att intensifieras. Vi fortsätter miljöklassa våra byggnader för att systematiskt minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan.

/ Madeleine

Klassresan börjar på biblioteket 17 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Konstnärlig frihet, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Klassresan börjar i klassrummet brukar Jan Björklund säga. För många barn, mig själv inkluderad, börjar den även på biblioteket eller i Kulturskolan. Att se till att barn och unga har tillgång till kultur ska vara en ständigt prioriterad fråga och är även en ständigt aktuell sådan. Så sent som för några veckor sedan replikerade skolborgarrådet Lotta Edholm och jag på Pia Huss i DN på detta tema.

Vi har gjort mycket sedan maktskiftet 2006; stödet till subventionerade teaterbesök för barn i förskola/skola har ökat kraftigt, anslagen till biblioteken har höjts med 30 procent, i kulturbonusen som vi inrättat belönas ökad barnpublik i syfte att ge incitament för det fria kulturlivet att prioritera barn och unga, och ungas besök till Stadsteatern har på sju år nästan fördubblats genom kraftiga satsningar och prioriteringar för att nämna ett axplock.

Det kanske viktigaste är dock det uppdrag kulturnämnden gav kulturförvaltningen strax efter maktskiftet – att ta fram en strategisk plan för barn- och ungdomskulturen i Stockholm ”Kultur i ögonhöjd”, som skulle genomsyra alla förvaltningar och bolag i hela staden. Uppdraget omfattade att utifrån barnkonventionen, den nationella kultur- och ungdomspolitiken, läroplanernas mål och övergripande inriktnings- och verksamhetsmål formulera definiera och formulera övergripande mål, delmål, strategier och ansvarsbeskrivning för stadens barn och ungdomskulturverksamhet. Ambitionen var att planen också skulle fungera som inspiration och verktyg även för aktörer utanför det kommunala uppdraget som är involverade i barns och ungdomars kultur och fritid i Stockholm.

 Nu har planen utvärderats och glädjande nog visar denna utvärdering att planen har varit ett nödvändigt initiativ för att förverkliga visionen om att barn och unga i Stockholm, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha likvärdig tillgång till kultur för, av och med barn och unga. Planen har stärkt medarbetare i arbetet med barns rättigheter, lyft fram kultur och delaktighet på dagordningar och i verksamhetsplanering liksom inspirerat till nya sätt att tänka och till samarbete.

 Just nu är en uppdaterad version av Kultur i ögonhöjd – som är tydligare, något nerkortat, och mer överskådligt – ute på remiss i hela staden i syfte att om möjligt stärka barnkulturens ställning än mer. Vi tar gärna emot förslag/synpunkter här på bloggen innan det är dags för beslut i Kommunfullmäktige. 2014 ska den nya planen vara igång och då kommer även fler satsningar på barn och ungdomskultur att realiseras.

Madeleine

Ledsamt besked om Palatset 17 januari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

För bara någon timma sedan fick jag reda på att barnkulturhuset Palatset begärts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Beskedet kom inte som någon överraskning. Som framkommit i medierna den senaste tiden har Palatset haft mycket svårt att få verksamheten att gå runt.

Det är givetvis mycket beklagligt att Palatset inte har kunnat driva verksamheten enligt de fastlagda planerna, inte minst med tanke på det starka stöd som staden gett Palatset. Vi har varit medvetna om riskerna med en så stor och omfattande verksamhet och därför har kulturförvaltningen fört en dialog med Palatset i vilken man framhållit att det måste anpassa verksamhetens storlek efter hur intäkterna utvecklar sig. Att starta en kulturverksamhet med en beräknad omsättning på 45 miljoner kronor är en mycket stor utmaning, dessvärre en utmaning som Palatset inte lyckats ro i hamn.

Vissa menar att Palatset är ett misslyckande för idén om att mer privata medel kan få kulturen att växa ytterligare. Det tycker jag är mycket felaktigt. Palatset har fått in ett starkt sponsorstöd och stora medel på så sätt. I Stockholm har en rad kultursatsningar tillkommit med privata medel, många av dem rena framgångssagor. Det främsta exemplet på senare tid är Fotografiska museet som på kort tid blivit en referenspunkt för Stockholms alla kulturintresserade. Vad gäller just barnkultur är Dockteatern Tittut och många andra barnteatrar bra exempel.

Stockholms stad har hela tiden stöttat projektet och vi anser fortfarande att Palatsets idé och verksamhet ligger helt i linje med Stockholms stads prioritering av kulturverksamheter med kvalitet för Stockholms barn och unga.

Under förutsättning att konkursförvaltaren och stiftelsen kan presentera en aktör som är beredd att ta över verksamheten med en långsiktig och genomarbetad affärsmodell är vi beredda att överväga om det finns möjligheter att ge ett fortsatt stöd till barn- och ungdomskultur på Riddarholmen. Vi hoppas att den process som idag har inletts kan vara början på en nystart för Palatset. Om kulturlivet ska växa behövs insatser både från det privata och det effentliga.

/Madeleine

Stockholm utökar stödet till Palatset 10 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
11 comments

Stockholms barn och unga ska få ett alldeles eget smultronställe – Palatset. Stockholms stad utökar nu samarbetet med Palatset och bidrar 2010 med 4 mkr för verksamheter i Palatsets regi och förankring av verksamhetsidén.

Palatset blir ett helt nytt inslag i barnens Stockholm. Av det gamla riksarkivet på Riddarholmen ska det bli ett hus fullt av barn- och ungdomsaktiviteter. Just nu pågår ombyggnad och renovering av det speciella gamla huset, med målet att så mycket som möjligt av det gamla ska bevaras, samtidigt som det anpassas till barnen och deras aktiviteter.

Stockholms stad har i år bidragit med 1,5 mkr för utveckling av idén och igångsättande av projektet. I år utökar vi stödet till Palatset med 2,5 mkr till 4 mkr. För dessa medel kommer bland annat en musikfestival och en kreativ festival att hållas, projektet VIPP ska involvera barn och ungdomar i utformningen av Palatset och Palatset på webben ska utvecklas. Landstinget kommer även att bidra med 1,5 mkr.

Palatset kommer att bli en alldeles unik plats för barn och unga i Stockholm, med massor av aktiviteter i ett hus som har oändliga möjligheter. Stockholms stad bidrar med glädje till att göra det till verklighet.

Madeleine

Stockholm investerar i nytt barnkulturpalats 16 september 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus
Folkpartiets kansli i Stockholms läns landsting

Madeleine Sjöstedt (fp)
kultur- och idrottsborgarråd

Karin Ekdahl Wästberg (fp)
ordförande landstingets kulturnämnd

STOCKHOLM INVESTERAR I NYTT BARNKULTURPALATS

– Stockholms stad och Stockholms läns landsting kommer att spela en aktiv roll i finansieringen av Palatset, ett barnkulturcentrum som planeras på Riddarholmen. Vi ser fram emot ett barnkulturpalats mitt i Stockholm.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) och Karin Ekdahl Wästberg (fp), ordförande i landstingets kulturnämnd, med anledning av att Stockholms stad och Stockholms läns landsting kommer att stödja projektering och drift av det tilltänkta barnkulturpalatset på Riddarholmen. Stockholms stad har i budgeten för nästa år avsatt pengar för att inleda samarbete med barnkulturpalatset. Stockholms läns landstings kulturnämnd fattar i morgon beslut om att göra detsamma.

(mer…)