jump to navigation

Avdragsrätt stimulerar kulturtillväxt 10 juli 2013

Posted by jonasuebel in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Idag uppmärksammar ledarsidan på SvD problemet med att kultur är betydligt svårare att sponsra än idrott. Vi har tidigare skrivit mycket om detta gissel på bloggen och det är helt uppenbart att det är dags att sätta Procordiadomen ur spel med hjälp av lagstiftning. Procordiadomen är en dom i Regeringsrätten från 2001 mot företaget Procordia, som bland annat fick nej när företaget försökte dra av kostnaderna för sin sponsring av Operan i Stockholm. Skattemyndigheten sade nej eftersom det saknades anknytning mellan Procordia och Operan och att företaget inte tjänade tillräckligt på affären.

Precis som Siri Steijer skriver i dagens SvD är det naturligtvis svårare för skådespelare att visa upp reklam i form av visuell exponering än vad det är för fotbollslag, som helt enkelt trycker upp företagslogotyper på matchställen.  Och problemet är nämligen just detta – att det tycks som att skatteverket endast godkänner just reklam i form av ”visuell exponering” som en godtagbar motprestation för avdrag.

Inom kulturen är det jämfört med idrotten alltså inte lika lätt att visa vad sponsringen betyder för företaget i form av reklam och marknadsföring. Det medför att möjligheterna att göra skatteavdrag begränsas. För att komma tillrätta med detta krävs en lagändring som gör att sponsring görs likvärdig för kultur och idrott och där företagen själva får avgöra vad de tjänar på sina sponsorengagemang.

Jonas

Kulturdebatt i SvD 18 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

I några replikväxlingar på SvD kultur har bildkonstnärernas och kulturens villkor debatterats av bland annat den före detta chefen för Malmö konsthall Björn Springfeldt, Författarförbundets nytillträdde ordförande Gunnar Ardelius, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och mig.

På länkarna nedan kan du läsa artiklarna.

 Gör någor för konstnärerna, Björn Springfeldt (Fd chef Malmö Konsthall)
Tillväxt bästa för konstnärerna, Madeleine Sjöstedt (FP)
Långtidsstipendier ger fler konstnärer chansen, Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Konstnärlig förnyelse pågår i alla åldrar, Gunnar Ardelius (Ordf. Författarförbundet)
Våga ta strid för kulturen!, Björn Springfeldt (Fd chef Malmö Konsthall)

/ Madeleine

Postkodslotteriets satsning visar att marknaden hjälper kulturen 19 maj 2011

Posted by jonasuebel in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Idag skriver Madeleine på newsmill med anledning av att Svenska postkodslotteriet presenterar sin satsning om 100 miljoner kronor på svenskt kulturliv. Det är ett välkommet trendbrott.

Nu presenterar Svenska Postkodlotteriet sin satsning om 100 miljoner kronor till svenskt kulturliv. Detta är ett välkommet trendbrott där ett kommersiellt företag väljer att satsa på svenskt kulturliv vilket jag hoppas ska leda till ett ökat intresse för en bredare finansiering av kulturen.

Tyvärr är svensk kulturpolitik i alldeles för hög grad fast i diskussonen kring hur tillgängliga resurser (läs offentligt stöd) ska fördelas, när den istället borde handla om hur fler ska ta del av kulturen och om hur resurserna kan öka genom tillväxt och breddning av finansieringen. Detta manifesterades inte minst genom Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt, vars enda konkreta besked om kulturen, när han fick möjlighet att bre ut texten på DN-debatt var att: entreprenörskap och kultur inte går ihop. Kultur som skapas oberoende av offentliga bidragsbeslut stämplas som ”kommersialism” och är därmed förkastligt. Den politiken kommer att leda till att färre konstnärer får anständigt betalt för sitt arbete. (mer…)

Hög tid för sponsringsavdrag 14 april 2011

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
3 comments

Idag skriver Madeleine tillsammans med Christer Nylander på SvD om att det är hög tid att införa avdragsrätt för gåvor till kulturella ändamål.

Nej, jag tänker inte medverka till att införa skatteavdrag för sponsring! Anders Borgs svar klingade tydligt på Folkets hus för ett tag sedan.

Aldrig har det varit mera angeläget att få stöd för kulturens många skiftningar än nu! Sverigedemokraternas intåg i riksdagen förde också kulturpolitiken till politikens mittplan. Hela SD-programmet handlar om kultursyn och kulturkamp. Nu måste vi bli många som deltar, diskuterar och även finansierar så att kulturen och konsten står än starkare. Då får inte en finansministers behov av rätlinjiga system bli överideologi.

Ett rikt kulturliv är, som mötesplats, kunskapsutvecklare och värderingsbärare ovärderligt i ett demokratiskt samhälle.

Tyvärr har den svenskakulturpolitiska debatten i allt för hög grad handlat om hur tillgängliga resurser ska fördelas, när den istället borde handla om hur fler ska ta del av kulturen och om resurserna kan öka genom tillväxt. Därför är den debatt som Björn Wetterling initierar (SvD 29/3) – om hur kulturens finansiering kan breddas och stärkas – uppfriskande och behövd.

I Stockholm där Folkpartiet har haft ansvaret för kulturpolitiken sedan 2006 finns nu ett helt program för att skapa incitament för tillväxt i kultursektorn. Vi har bland annat infört ett bonussystem, där den som lyckas öka sina egna intäkter eller sin unga publik får en extra tilldelning på toppen av det kvalitetssäkrade grundstödet. Vi har skapat en fond för nyskapande kultur, tillika resurscentrum för kultur och näringsliv. Vi har skapat Kulturdirekt som är ett samarbete med det fria kulturlivet för marknadsföring och biljettförsäljning. Samtliga reformer, vilka kritiserats av oppositionen, har genomförts med det uttalade syftet att få kulturen att växa och ta större plats i samhället. En liknande strategi vore fullt möjlig på nationell nivå. Att kulturbryggan nu sätts i sjön som en uppföljning av framtidens kultur är viktigt och bra, men mer behövs.

Anders Borg säger att sänkta skatter är viktigare än sponsringsavdrag. Men vad är avdrag om inte sänkt skatt? När alliansen nu har makten är det hög tid att införa avdragsrätt för gåvor till kulturella ändamål, så som vi lovade när vi var i opposition.

Genom avdragsrätt för gåvor till kulturella ändamål och genom gynnsamma skattevillkor för kulturutövare skulle kulturen kunna växa betydligt. Vi är – till skillnad från finansministern – av den bestämda uppfattningen att donationer till kulturella ändamål måste bli avdragsgilla för stiftelser och privatpersoner. Inom kulturen är det jämfört med idrotten inte lika lätt att visa vad sponsringen betyder för företaget i form av reklam och marknadsföring. Det medför att möjligheterna att göra skatteavdrag begränsas. För att komma tillrätta med detta krävs en regeländring som gör att sponsring görs likvärdig för kultur och idrott.

Sponsring i all ära, men det är bara en del av en större fråga. Den överordnade nationella kulturpolitiska uppgiften måste vara att omedelbart ta fram en nationell politik för tillväxt i kultursektorn.

Madeleine Sjöstedt
kultur- och fastighetsborgarråd (FP)

Christer Nylander
vice ordförande i riksdagens kulturutskott (FP).

Danskt storfrämmande 27 september 2007

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

I veckan var min gamla vän Ulla Törnäs på besök. Ulla är sedan många år minister i den danska regeringen. Tidigare utbildnings- och numera biståndsminister.

Alltför ofta rapporteras om tvivelaktiga saker som händer i Danmark. Men landet har verkligen också en annan sida. Inom biståndet håller Ulla och hennes kollegor sedan länge på med den omsvängning som nu sker i Sverige mot ett bistånd mer inriktat på demokrati.

Inom kulturpolitiken beskrev hon, på samma sätt som den danska kulturminister som samtidigt var i landet, den boom som skett inom konstvärlden då avdragsrätt för stöd av kultur infördes. Det vore väl oerhört bra om konstnärer och kulturskapare äntligen kunde få en rimlig chans att försörja sig på sitt yrke även här. Sverige måste följa efter Danmark.

Madeleine