jump to navigation

Veckans byggare gillar Tele 2 arena 10 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Veckans byggare

Branschtidningen Byggindustrin gör varje vecka ett reportage om ”Veckans byggare”. Förra veckan var det Fredrik Lindkvist, projekteringsledare på JM. På frågan om vilken favoritbyggnad han har svarade han Tele 2 Arena med motiveringen ”En riktigt häftig fasad”. Roligt!

/Madeleine

Stockholms framtida mobila caféer och kiosker 26 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
1 comment so far

Vinnarna mobila paviljonger 1

Glada vinnare i arkitekttävlingen för mobila paviljoner.

I Stockholm finns en stor mängd mindre byggnader i form av försäljningskiosker, serveringar och informationskurer. De möjliggör en särskild sorts variation och utbud i stadslivet men är i dag av varierande arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet.

Därför vore det en verklig tillgång om det fanns ett inspirerande, vackert och funktionellt byggnadskoncept för den som vill driva kiosker och serveringar i staden. En flexibel paviljong som kan vara ett igenkännbart inslag vår stadsmiljö och bidra till att staden blir än mer levande och innehållsrik. För att se om detta var möjligt att utveckla utlyste Fastighetskontoret – tillsammans med Sveriges arkitekter – en tävling för att ta fram en prototyp för hur en ”Stockholmspaviljong” skulle kunna se ut.

Hela 146 bidrag kom in och vi i juryn har haft ett oerhört intressant och stimulerande arbete med att kora de bästa förslagen och i dag var det äntligen dags för prisutdelningsceremoni. De tre vinnarnabidragen får utöver en prissumma sitt förslag förverkligat.

De vinnande förslagen är

Förslag Dalahästen

Dalahästen – Förslagsställare: Saga Karlsson, Linda Oredsson

Stadsreflektioner

Stadsreflektioner – Förslagsställare: Renato Adriasola Orellana, Camilla Lindberg, Hanna Skoglund

Symbotecture

Symbotecture – Förslagsställare: Peter Larsson, Astrid Lötte, ARCH GmbH & CO

Hedersomnämnande
Sthlmspaviljongen – Ia Hjärre, Andy Nettleton, Valentino Barbu, Dive         architects AB

Motiverat ljus – Joel Yngvesson, Valter Lindgren, Olof Jondelius

Guldklimp – Charlotte Elsner, Cecilia Dreyfert, Objecthood

Sthlm under samma tak – Johan Carlsson, Anders Suhr Laustsen, JAC Studios

Öppen arkitekttävling för mobila serveringar 5 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
add a comment

I dag finns det i Stockholm en stor mängd mindre byggnader, av varierande kvalitet, i form av försäljningskiosker och serveringar. Dessa byggnader fyller en mycket viktig funktion och bidrar till att ge liv åt de offentliga rummen. Stockholm ska vara fyllt av levande platser med stort folkliv, kultur, restauranger och handel. Jag vill därför se fler mobila serveringar och kiosker runt om i staden

För att främja en sådan utveckling presenterades igår en öppen arkitekttävling, i samarbete med Sveriges Arkitekter, för utformning av nya mobila paviljonger för servering och kiosker. En allmän arkitekttävling är ett beprövat sätt att engagera kreativa krafter och lyfta fram ett ämne som i det aktuella fallet kan intressera både etablerade och nykomlingar i branschen. Vinnarförslagen ska bidra till att fler platser i staden kan upplåtas för serveringar och kioskverksamhet samt även göra byggnaderna till inspirerande inslag i det offentliga rummet.

Politiken kan aldrig själv skapa ett levande stadsliv men vi kan arbeta för att främja förutsättningar för det. Stockholmarna fyller sedan själva på med delarna som utgör den levande staden. Det är människorna som vitaliserar staden och gör den intressant för andra.

/Madeleine

Mer info:
Informationen om tävlingen är tillgänglig via stockholm.se och Sveriges Arkitekters webbplats arkitekten.se. Sista inlämningsdatum blir i mitten av januari 2013.

Att bygga en levande stad 13 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

Folkpartiet är ett parti som tar ansvar för ett kraftfullt byggande i Stockholm. Tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna har vi under många år sett till att det byggs bostäder, kontor och hotell på ett rekordartat sätt i staden. Men om man vill bygga så mycket som Folkpartiet vill måste man också bygga bra.

När man lyssnar till stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) låter det som om spännande och god arkitektur och stadsmiljö är liktydigt med höghus i Stockholms innerstad. Så förhåller det sig givetvis inte – en vacker, spännande och levande stadsmiljö handlar inte om enskilda byggnader utan om samspelet mellan alla de byggnaderna som tillsammans utgör staden.

Jag är fullständigt överens med Ankersjö om att vissa delar av City skulle behöva fler bostäder, men stadens förnyelse får inte leda till att vi förstör stadens kulturhistoriska värden och miljöer. Att ha denna inställning är inte något unikt. I andra europeiska huvudstäder med liknande stadsbyggnation som Stockholm – exempelvis Paris, St Petersburg och Köpenhamn – värnar man om kulturhistoriskt värdefulla områden. Man skyddar helt enkelt det som gör städerna så trivsamma och unika. Det låter både rimligt och befogat i mina öron.

Det värsta vi kan göra är att se på bostadsbyggandet enbart som en kvantitetsfråga. Att bygga stad är i högsta grad även en kvalitetsfråga. Nyproduktionen kan om det används på rätt sätt fungera som verktyg för att korrigera tidigare misstag. Används den på fel sätt skapar vi istället nya. En genomtänkt strategi möter därför det ständigt ökande behovet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur samtidigt som den alltid har för ögonen behovet av att vi bygger en långsiktigt hållbar, trivsam och vacker stad. Risken är annars att vi bygger miljöer som i framtiden kan visa sig vara både oattraktiva, ineffektiva, otrygga och oekonomiska. Det gynnar ingen, allra minst stockholmarna.

Vi ska självklart bygga riktigt högt där det passar, i såväl ytterstad som innerstad, men vi måste samtidigt inse att det varken är lämpligt eller önskvärt överallt. Alltför många städer i världen har idag sönderbyggda stadskärnor där ingen längre vill vistas. Det är ett misstag vi inte får ta efter.

Det betyder inte, som någon uttryckt det, att vi vill mumifiera innerstaden. Tvärtom vänder vi oss mot likriktning och konformism och förespråkar istället variation och mångfald i byggandet.  Det är att stadens kulturarv ständigt utvecklas, i takt med att fler människor vill bo här, som gör Stockholm så vackert och trivsamt. Men det betyder inte att vi ska förstöra de många fantastiska historiska kulturmiljöer som redan finns i staden. Frågan om höghusen handlar således inte om husen i sig, utan om den stadsmiljö de placeras i.

Om vi ska skapa en mer levande stadskärna krävs istället en genomtänkt strategi. En strategi som alltid ser till helheten, som premierar hög arkitektonisk kvalitet, som minimerar behovet av längre resor och transporter, som tidigt involverar stockholmarna i processen, som styr mot ett energisnålt och klimatneutralt byggande och som uppmuntrar en mångfald av boendeformer i hela staden.

/Madeleine

DN: Jag är ingen höghustaliban
DN: Stockholm riskerar en död stadskärna
DN: City skulle må bra av att fler bor där
SVD: Station City kan behöva ritas om
SVD: Stockholm får inte mumifieras

Flera inlägg på bloggen om stadsutveckling finns här.

Ett århundrade av Stockholmsarkitektur 4 juli 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
2 comments

Tillskillnad från många andra europeiska städer är Stockholms historiska bebyggelse i stort bevarad, mycket beroende på att staden undsluppit förstöring genom krig. Stockholm är därför en stad med många fantastiska historiska kulturmiljöer, men det är också en stad där kulturarvet ständigt utvecklas genom de olika epokernas tydliga avtryck. Det är detta som gör Stockholm så vackert och trivsamt.

I en intressant artikel i dagens SVD beskriver Elisabet Andersson just olika uttryck i Stockholms arkitektur. I detta fall handlar det om 1900-talets tidtypiska byggnader, där Lärkstaden och Terrasshuset vid Gröndalsvägen är två av flera exempel som visar på hur Stockholms årsringar tydligt syns.

I det expansiva skede som staden nu befinner sig i gäller det att alltid beakta detta i den fortgående förtätningen och förnyelsen av stadens skiftande miljöer. För vill vi ha en lika vacker stad i framtiden måste stadsutvecklingen bygga på både förnyelse och varsamhet. Vi ska bygga till nya årsringar, men samtidigt vara aktsamma mot de som redan finns. När vi bygger mycket måste vi bygga smart.

/David

SVD: Talande tur i Stockholm

Arkitektur Stockholm 1 juni 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
3 comments

I samband med att den nya översiktsplanen – Promenadstaden – antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010 så fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av den byggnadsordning som var en del av den gamla översiktsplanen. Ganska snart konstaterades att Stockholm skulle behöva ett heltäckande arkitekturprogram likt det som många andra städer i Europa tagit fram. Begreppet Arkitektur Stockholm lanserades. Arkitektur Stockholm ska fungera som en vägledande strategi för stadens gestaltning och beskriver hur arkitekturen kan användas som verktyg i stadens fortsatta utveckling. Eller med andra ord, översiktsplanen visar på var och varför vi ska utveckla staden, Arkitektur Stockholm lägger grunden till hur detta kan ske.

Nyligen presenterades så resultatet av arbetet med Arkitektur Stockholm, vilket går ut på samråd mellan 13 juni och 20 september. Vi i Folkpartiet tycker att samrådsförslaget innehåller många bra idéer på områden som är viktiga för Stockholms utveckling, men på vissa områden faller den platt. Vi kommer därför nu att inleda ett brett arbete kring Arkitektur Stockholm där stockholmarna är välkomna att delta via en öppen samrådsprocess på webben. Våra första tankar kring samrådsförslaget finner du här.

Nu vill vi veta vad du tycker. Lämna gärna dina synpunkter i kommentarsfältet eller gå in på http://fpstockholm.wordpress.com/.
Senast den 20 september vill vi veta vad du anser. 

/David

DN Stockholmsdebatt: Därför måste stockholmarna vara med i arbetet kring stadens utveckling

Den växande staden 7 januari 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
9 comments

Stockholm är en av världens vackraste städer. Här finns unika värden i den genom århundraden framväxta stadsmiljön. Här finns de öppna ytorna, naturasköna vyerna, parkerna och vattnet. Här finns byggnader och arkitektoniska mästerverk ritade av några av historiens mest epokgörande arkitekter. Stockholm är samtidigt en växande storstad. Många människor söker sig hit för att leva och bo och bidrar till stadens utveckling. Det är en positiv omvandling som staden fortlöpande genomgår. Det vill vi bejaka.

Att planera och utveckla en växande stad som Stockholm handlar om att finna en balans.  Stadens årsringar är tydliga och synliga för alla som flanerar i staden och kulturmiljöerna har en stark ställning i många stockholmares medvetande. (mer…)