jump to navigation

Halvtid – sagt och gjort efter halva mandatperioden

Min förhoppning med denna sida är att berätta vad jag har varit med om att uträtta som kultur- och idrottsborgarråd sedan maktskiftet hösten 2006. Nu har halva mandatperioden gått och det känns därför viktigt att summera vad vi har åstadkommit.

Nedan följer en kort redogörelse av resultaten inom våra arbetsområden. Förhoppningsvis ska ni se den röda liberala tråden i politiken. För folkpartiet ligger kultur- och idrottsfrågorna i kärnan av det liberala uppdraget.

Vissa av er läsare tycker nog att det mesta är positivt, andra blir mindre entusiastiska. Men jag hoppas i alla fall att ni är många som vill berätta nedan vad ni tycker att vi ska göra under de två år som är kvar till valet. Jag och mina medarbetare följer diskussionerna på bloggen mycket noga och använder ofta kommentarerna i vårt arbete.

Vänliga hälsningar

Madeleine Sjöstedt

Bättre villkor för kulturarbetare – Kulturen måste växa

Min utgångspunkt i kulturpolitiken är att om kulturens kraft ska ta större del i samhället måste den drabba fler. Om fler människor tar del av kvalitetskulturen kommer det leda till större biljettintäkter för verksamheterna och till att hela kultursektorn växer ekonomiskt.

I Stockholm har vi försökt vända utvecklingen genom nya växtpengar till det fria kulturlivet. Satsningen är på 10 miljoner kronor per år, en ökning av anslaget med ca 20 procent. Syftet är att stärka incitamenten för verksamheterna att öka sina egna intäkter och därmed tillväxten i hela branschen. I växtpengarna ingår så här långt:

Under många år har såväl statliga som kommunala konsthallar runt om i Sverige blankt struntat i att betala konstnärer som ställer ut sina verk. Alla andra i konsthallarna har däremot fått betalt; städare, butikspersonal, producenter, curatorer och chefer. Under förra året utarbetade konstnärernas riksorganisation och staten ett nytt avtal om utställningsersättning till konstnärer. Det är egentligen inte bindande för kommuner. Men Stockholm kommer ändå att följa avtalet för att även konstnärerna ska ha betalt för det arbete de utför.

Flera bidragsformer har fått nya riktlinjer. Ateljéstödet till ca 700 konstnärer kommer i framtiden att fördelas mer rättvist och ge bättre incitament för konstnärer att skaffa billiga ateljéer. Det ger mer pengar i handen på konstnären, istället för att anpassa stipendierna till hyreskostnaderna för ateljén.

Kulturstödet och integrationsstödet har slagits samman till en stödform, för att de invandrarföreningar som gör professionella evenemang av hög kvalitet ska få samma möjligheter som de ordinarie kulturverksamheterna, och för att tydliggöra att inte bara invandrarföreningar, utan alla delar av Stockholms kulturliv, har ansvar för den kulturella integrationen.

Stödet till studieförbunden fördelas numera i större utsträckning efter innehållet i verksamheten, inte omfattningen. Bland annat ska öppen offentlig verksamhet, samverkan med etniska föreningar, integrationsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade och verksamhet i förorter premieras.

En avgörande förutsättning för att kulturlivet ska kunna marknadsföra sig är möjligheten att sätta upp affischer. Beslut har fattats om att sätta upp 100 nya affischplatser för kultur- och föreningslivet på strategiska platser runt om i staden, ”Affischplats Stockholm”. De allra flesta är nu på plats.

Citykultur i toppklass

Stadsteatern har haft flera mycket lyckosamma år med en beläggning på en bra bit över 90 procent varje år, och allt högre biljettintäkter. En anledning till detta är det genomgripande reformarbete som teaterns ledning har genomfört. Staden har stöttat arbetet genom att höja det årliga anslaget till Stadsteatern med 12 miljoner kronor sedan 2008 och ytterligare 2 miljoner 2009.

Stadsteaterns lilla scen blir från och med våren 2009 en gästspelsscen för fria grupper och utländska gästspel.

För att den offentliga konsten i Stockholm, och stockholmarnas egen konsthall Liljevalchs ska stärka sin närvaro i staden, har deras verksamheter slagits ihop till nya Stockholm konst. Stockholmarna kommer att märka skillnaden i konstlivet under 2009.

Fler och bättre idrottsanläggningar

Arbetet med att stärka stadens utbud av idrottshallar fortsätter. I början av förra året köpte idrottsförvaltningen 10 idrottshallar från SISAB (det bolag som äger stadens skolbyggnader) för att upprusta dem och därefter integrera dem i det ordinarie hallutbudet så att fler föreningar ska kunna boka tider i dem.

Arbetet med Skanstullshallen kommer att påbörjas under hösten, Det blir också nya hallar vid Smedshagsskolan och Engelbrektsskolan som kommer att vara öppna för föreningslivet.

I Beckomberga har staden köpt och renoverat en idrottshall som tidigare ägdes av Landstinget, och som nu har blivit ett stort centrum för stadens handikappidrott.

2007 renoverades Zinkensdamms ishall för att säkra möjligheterna att spela ishockey på Södermalm.

Grismsta IP renoverades under 2007 och blev en godkänd allsvensk arena. Renoveringsarbetet på Stockholms stadion har påbörjats. Sedan maktskiftet har vi färdigställt 16 konstgräsplaner i Stockholm och har påbörjat eller tagit initiativ till ytterligare 11.

Förra vintern gjorde vi de första försöken i Stockholm med att lägga plast-is på nya skridskoytor. Försöket slog väl ut och i vinter fortsätter vi med ännu fler platser. Det läggs plast-is under hela vintersäsongen på Slottsbacken, Stora Essinge IP och Medborgarplatsen.

Från huvudstad till världsstad

Kulturlivet är en avgörande faktor för att Stockholm ska utvecklas till en världsstad. När staden nu gör en stor satsning på att förbättra stadsdelarna kring Järvafältet till mer attraktiva områden är därför kulturlivet en viktig faktor. Tensta konsthall har fått en aktiv roll i arbetet på Järvafältet och ett stort extra anslag för att både fortsätta med den högklassiga utställningsverksamhet som man alltid har haft, och bidra till kreativiteten i själva stadsdelsutvecklingen.

För att ytterligare stärka Stockholm som evenemangsstad, och för att förbättra ekonomin i Globenarenorna, har staden nyligen sålt Globens evenemangsbolag till AEG. Staden får därmed den bästa tänkbara strategiska partnern för att fortsätta utveckla idrotts- och evenemangsutbudet i Stockholm.

Globenområdet har Stockholms främsta evenemangsarenor. I augusti i år beslutade fullmäktige att bygga ”Stockholmsarenan” en ny idrotts- och evenemangsarena i området. Den ska fungera året runt för alla typer av stora evenemang. Hammarby fotboll är självklart en av stadens viktigaste partners i arbetet med att utforma arenan.

Arbetet med att finna en ny arenalösning för Djurgården fotboll har tagit flera steg framåt och kommer att bli färdigt under mandatperioden.

Under 2009 kommer arbetet med Europas största skatepark att påbörjas vid Högdalstopparna. Det kommer att bli en attraktion för skatare från hela landet och skapa förutsättningar för stora internationella skate-evenemang.

Våren 2008 återfördes det nyrenoverade segelskeppet af Chapman till södra Djurgården. Båten ägs av idrottsnämnden som genomfört en omfattande renovering av båten så att den ska kunna glädja stockholmare och vandrarhemsboende i flera decennier framåt.

Stockholm var tidigare en framstående filmstad. Genom att satsa på Stockholm film commission och Filmpool Stockholm-Mälardalens arbete med Millennietrilogin har staden bidragit till att Stockholm ska bli det även i framtiden.

En världsstad måste ta ansvar de globala miljöproblemen. Under 2007 och 2008 har Hovet, Åkeshovs sim- och idrottshall och Kulturhuset fått såväl solceller som mini-vindkraftverk.

Kulturhuset öppnar snart ett ekologiskt showroom som ska inspirera stockholmarna att leva mer miljövänligt. Under 2009 kommer ett omfattande arbete med att minska energianvändningen på stadens idrottsanläggningar att påbörjas.

Stockholm är en vattenstad. Därför kommer kulturnämnden i framtiden att stödja de sista återstående ångbåtarna så att dessa kan trafikera vattnen i staden där de utgör en viktig del av vårt kulturarv.

Ett av de första stora internationella evenemangen som genomfördes i Stockholm var de olympiska spelen 1912. Under året har vi därför satt igång förberedelsearbetet inför 100-årsjubileet sommaren 2012,

Under året har det blivit klart att ishockey-VM kommer att spelas i Stockholm och i Sverige 2013. Dessutom kommer bangolf-VM att anordnas i Tantolunden 2011.

Kultur och idrott för fler

Under hösten kommer Stockholm att anta en ny barn- och ungdomskulturplan. Målet är att stärka utbudet av kultur för, med och av barn och ungdomar i Stockholm. Planen utgår inte i första hand från vilka verksamheter som Stockholms stad redan har, utan från det kulturliv som Stockholms barn och unga redan lever i. I budgeten för 2009 har vi tillfört 6 miljoner kronor till barn- och ungdomskulturen.

När Stadsmuseet införde fri entré 2006 var det massor av stockholmare som upptäckte museet och började gå dit. Mellan 2006 och 2007 ökade besökssiffrorna med 21,5 procent. För mig var det självklart att Stadsmuseet skulle fortsätta ha fri entré även efter maktskiftet, precis som stadens bibliotek alltid har haft.

I år har vi fattat beslut om att redan från början ingå ett nära samarbete redan med det nya barnkulturpalatset i gamla statsarkivet på Riddarholmen som ska öppna om några år.

Under 2007 infördes den nya stödformen ”Jalla! inom kulturstödet, som ger stöd till mångkulturella kulturevenemang.

På idrottsnämnden inspirerades vi av kulturens stipendieform ”En snabb slant” för ungdomar som vill göra mindre kulturprojekt. Så nu kan man även ansöka om En snabb slant” för idrottsprojekt med hjälp från stadens fritidsgårdar.

Ett allvarligt problem i flera av stadens stadsdelar är att många barn och vuxna inte kan simma. Det har varit en av våra viktigaste satsningar under 2008 att utöka simundervisningen i staden kraftigt.

Ju bättre Stockholms idrottsföreningar fungerar som organisationer desto fler kommer att ansluta sig och använda deras verksamhet för att idrotta och motionera. Därför har vi inlett arbetet med att hitta former för hur förutsättningarna för föreningarna att stärka sina egna intäkter ska öka. Det handlar inte om att finna argument för att minska det kommunala stödet, utan istället om att finna satsningar som ger föreningarna bäst möjligheter att utvecklas.

Stadens fem ridanläggningar har genomgått omfattande renoveringar de senaste åren. Grimsta ridhus står nu alldeles nytt, och under nästa år påbörjas arbetet med Sätra ridanläggning. Då står också de nya anläggningarna i Åkeshov och Enskede klara. Anläggningen i Farsta renoverades för några år sedan.

Ett svårt problem inom idrotten är att behålla tonåringarna. Därför har vi infört en tonårspeng” i stadens stöd till idrotten, som innebär att det lokala aktivitetsstödet för tonåringar höjs under 2009.

Ingen ska känna sig ovälkommen idrottsrörelsen. De föreningar som får stöd av staden måste därför visa att de aktivt arbetar mot diskriminering på grund av sexuell läggning såväl som på alla andra grunder.

Under flera år har kulturskolan haft ett otydligt uppdrag ”att ge Stockholms barn och ungdomar möjligheter till kulturella aktiviteter på sin fritid.” och därigenom missat att prioritera sin kärnverksamhet. Under 2009 sjösätts en ny organisation och nytt uppdrag för Kulturskolan. Uppdraget ska i framtiden vara: ”Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar på deras fritid.”

Mer läsning och bättre bibliotek

Ett av våra viktigaste strategiska beslut för kulturlivet i Stockholm har varit att satsa stort på att utveckla biblioteken. Nettohöjningen till biblioteken var 3,5 mkr kr 2007. 2008 anslogs dessutom 35 mkr i investeringsmedel för en ny biblioteksstruktur. Inför 2009 ökar anslaget till biblioteken med ytterligare 19 miljoner kronor.

De övergripande målen med satsningen är att öka öppettiderna, framförallt på söndagar, och att inleda arbetet med att förnya hela biblioteksstrukturen i staden. Biblioteken ska finnas där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Hittills har detta lett till 1709 fler öppettimmar 2007 jämfört med 2006, söndagsöppet vid ytterligare fem bibliotek och att vi inlett arbetet med att flytta bibliotek till mer strategiska platser och utöka dem som är för små. Högdalens bibliotek kommer att flytta till T-banestationen, precis som biblioteket i Bredäng. Biblioteket på Östermalm öppnar en filial i Tunnelbanestationen vid Östermalmstorg, uppgång Stureplan. Biblioteket i Hammarby Sjöstad blir betydligt större och biblioteket i Kista flyttar in i gallerian.

Den jury som arbetat med att ta fram det nya stadsbiblioteket presenterade i november 2007 det vinnande förslaget i arkitekttävlingen. Totalt kom det in nästan 1200 bidrag till tävlingen, vilket gjorde den till världens största arkitekttävling under 2007. Arbetet fortsätter nu med detaljutformningen och finansieringen.

Tryggt i Stockholm

Känslan av otrygghet när det är mörkt utomhus är ett allvarligt hinder för många människor som vill motionera utomhus. Sedan 2007 har vi därför byggt trygghetsanpassade motionsspår i flera delar av staden. Det finns bland annat i Ågesta friluftsområde och i Nackareservatet. Belysningen ska alltid fungera. Det ska inte finnas sly eller buskage nära stigarna och det ska vara lätt att se andra människor som är ute i spåren.

Våldsamheterna kring fotbollen i Stockholm har blivit allt värre. Jag har därför tagit initiativ till att samla krafterna som arbetar emot det idrottsanknutna våldet för att skapa en gemensam strategi för hur våldet kan motarbetas. Dessutom ska högriskmatcherna i framtiden spelas mitt på dagen på helgerna för att minska våldsamheterna, så att fotbollen återigen kan bli en familjefest.

Mänskliga rättigheter

Yttrande- och organisationsfrihet är två grundbultar i Stockholms kultur- och idrottsliv. Därför har det varit viktigt för mig att tydligt ta ställning för att även människor i andra länder ska ha dessa rättigheter.

När den kinesiska ambassaden ringde en av mina medarbetare och begärde att vi skulle stoppa ett kinesiskt kulturevenemang i Stockholm, var det självklart för mig att uppmärksamma svenska massmedier om den kinesiska regeringens avsaknad av respekt för yttrandefriheten även i Sverige, och kräva en ursäkt från Kinas ambassad. Ambassaden har dock inte svarat.

En annan viktig del i arbetet har varit att kräva att Svenska olympiska kommittén, SOK, skulle använda OS i Kina för att kräva att även kinesiska idrottare ska ha yttrandefrihet och organisationsfrihet, precis som svenska.

Jag skrev också flera artiklar om att SOK och resten av idrottsrörelsen borde tagit tillfället i akt och informerat svenska ungdomar om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina. Tyvärr tog varken SOK eller idrottsrörelsen möjligheten som fanns, och nu är OS över och därmed deras direkta möjligheter till påverkan. Jag tycker att Idrottssverige agerade ansvarslöst och med avsaknad av respekt för sina idrottande kolleger i Kina.

En förutsättning för att kulturlivet ska utvecklas i frihet är att kulturverksamheterna ska kunna arbeta utan politiska pekpinnar. Efter maktskiftet avskaffade vi därför alla de politiskt tillsatta biblioteksråd som den förra majoriteten hade påtvingat biblioteken runt om i Stockholm, och det kulturstödsutskott som fanns i kulturnämnden och som hade till syfte att vissa politiker skulle kunna styra vilka verksamheter som skulle ha lite mindre respektive lite mer i stöd. Numer är det kulturförvaltningens bibliotekarier som styr över biblioteken och handläggare som styr över bidragsgivningen, även om kulturnämnden fortfarande har ansvar för de medel som förmedlas.

En annan förutsättning för att demokratin ska fungera och fortsätta att garantera stockholmarnas mänskliga rättigheter är att vi lär av stockholmspolitikens egen historia. Stockholmsforskningen inledde därför 2007 arbetet med projektet ”Makten i stadshuset”, som just har till syfte att studera hur stockholmspolitiken har fungerat sedan demokratiseringen av Sverige och Stockholm för snart 100 år sedan.

Nya arbetsformer

Min förhoppning som politiker är att kommunicera direkt med stockholmarna, såväl skattebetalare i allmänhet som er som är direkt påverkade av stadens kultur- och idrottspolitik. Därför har arbetet med denna blogg och kommentarerna från läsarna varit viktigt för mig och givit många goda kunskaper och uppslag för arbetet. Dessutom hoppas jag att flera svåra frågor har kunnat redas ut.

Jag och mina medarbetare försöker använda bloggen som ett ”öppet kontor”, där vi arkiverar mycket av det vi arbetar med; förvaltningens underlag för beslut, pressmeddelanden, mina artiklar, anteckningar från nämndmöten, kommentarer till nyheter och artiklar som handlar om stockholms kultur- och idrottsliv. Min förhoppning är att det ska vara lätt för stockholmare att se hur det politiska arbetet fungerar.

Vi har också utvecklat samarbetet med Stockholms Idrottsförbund genom att skapa årliga rådslag med de olika specialidrottsförbunden i länet. Syftet är att skapa en bättre dialog mellan politiken och idrotten, men också inom själva idrottsrörelsen, för att hitta vägar att använda de gemensamma resurserna på bästa sätt.

Jag har också försökt lyfta erfarenheterna från Stockholm för att påverka den statliga kultur- och idrottspolitiken. Jag har skrivit flera artiklar i dessa ämnen som ni hittar under kategorin artiklar/pressmeddelanden.

Inom folkpartiet har jag också varit med om att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program och ett nytt idrottspolitiskt program.

Den koaltion som folkpartiet ingår i tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna har också gjort en halvtidsrapport för alla de olika politikområdena. Du hittar den rapporten här: halvtidsrapport_080923-alliansen

Kommentarer»

1. Johan sandström - 14 oktober 2008

Bra jobbat fram till halvtid Madde,
Fyndigt att du skriver den ”röda” tråden, öppnar du upp för ett nära samarbete med socialdemokraterna nu 😉

Ser fram emot tunga satsningar inom ungdomskulturen så som Cyklopen. Dom verkade trevliga och entusiastiska.

Vi syns på invigningen av Highvalley skatepark 🙂

Johan

2. Yann Caffa - 14 oktober 2008

Hello Madeleine ,
good job and continue like that ! i love Stockholm more and more every day, a little bit because of you 🙂
wish you the best and if you need me let me know !

best regards/Yann Caffa

3. Djurgår’n till Danderyd? « Blue Balls Of Fury - 14 oktober 2008

[…] fru kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedts blogg kan man under inlägget halvtid(där hon summerar vad f-n de har sysslat med i stadshuset under 2 […]

4. Tomas - 18 oktober 2008

Bra jobbat Madelene

du har bidragit till att göra vår vardag rikare.

5. Per Edman - 20 oktober 2008

Jag håller inte med om att det ”fria kulturlivet” kan skapas eller upprätthållas med skattemedel, eller att det skulle vara ett liberalt uppdrag att göra det.

/ Per

6. Mycket gjort redan i halvtid « Från huvudstad till världsstad - 22 oktober 2008

[…] Halvtid ← Madeleine invigde konstgräs på Johannes BP […]

7. SAM - 5 november 2008

Hej Madeleine,
Läs gärna den bifogade länken som visar vad göteborgarna tycker om den nya arenan som just nu byggs för fotbollslaget IFK Göteborg. Kolla gärna också vad de tycker att den kommer betyda för läktarkultur, sammanhållning och publikintresse.

Förutom Göteborg har bland annat Malmö, AIK, Hammarby och Kalmar spännande och intressanta arenaplaner på gång. Den enda klubb som inte får vara med är Djurgården. Detta trots att ni i senaste valet lovade att detta skulle lösas under mandatperioden. De förslag vi fått på placering i bland annat Akalla är som om Göteborg skulle få spela i Kungsbacka. Alltså ett dåligt skämt.

Vi hade kunnat få en fantastisk lösning med ett Stockholms Stadion med ett vackert, K-märkt yttre och en inre modernt upprustad planlösning där friidrott, fotboll och andra sporter kunnat samsas med hjälp av skjutbara läktare och konstgräs. Du hade kunnat bli legendarisk och personen som vågade bryta lite mönster och göra något för ”folket”. Men nej, ni väljer att istället låta oss åka till Globen och spela fotboll. Detta kommer givetvis ta död på Djurgården fotboll på sikt, och det utgår jag från att du är medveten om.

Nu är inte fotboll det viktigaste som händer i mitt liv, men jag (som är blå sen alltid) tänker ändå rösta blankt i nästa val för att markera vad jag tycker om maktfullkomliga politiker som ljuger för att få sitta i stadshuset en mandatperiod.

8. Erik - 6 november 2008

Sam,

Jag undrar hur du menar med att Madeleine skulle vara maktfullkomlig och att hon ljuger? Vi samarbetar väl med Djurgårdsledningen sedan maktskiftet i ett försök att hitta en bra arenalösning. Vad jag vet är de fortfarande övertygade om att staden gör sitt bästa.

Sedan maktskiftet har vi utrett möjligheterna att bygga en nya arena på Östermalms IP och på

Storängsbotten. Båda förslagen har omöjliggjorts av Kungliga djurgårdens förvaltning som äger marken. Det kan staden inte göra något åt.

Efter gav staden fem olika förslag till DIF som vi tyckte var bra, men som ledningen inte var intresserad av. Parallellen till IFK och Kungsbacka förstår jag inte. Akalla ligger lika mycket i Stockholms stad som Östermalm.

Vi är fortfarande övertygade om att vi inom mandatperioden ska finna en bra lösning på DIFs arenaproblem. Om DIF inte vill spela på Stockholmsarenan vid Globen så kan staden inte heller tvinga klubben att göra det.

Erik Jennische
Kultur- och idrottsroteln i Stockholm stad.

9. Alexis Gainza Solenzal - 11 november 2008

Bästa Madde,

Det är en imponerande halvtidsrapport Du och De som jobbar vid Din sida lämnar till offentligheten och allmänheten. Fortsätt att kämpa så för en liberalare -inte minst generösare- Sverige.

Som demokrati- och människorättsaktivist blev jag särskilt överväldigad av Ditt stöd till det kinesiska folkets rätt till de fri- och mänskliga rättigheterna under OS-spelets eufori.

Det var kul att träffa Dig under liberalernas ELDR-kongres häromdan i Stadshuset. I ett reportage jag skrivit på spanska nämner jag vår trevliga pratstund. Länken dit är:

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=18041

Ha det så bra!

Som vänligast,

Alexis Gainza Solenzal,
Alexis.gainza@miscelaneasdecuba.net
Chefredaktör för tidskriften Miscelánea de Cuba.
http://www.miscelaneasdecuba.net

10. bo - 2 februari 2009

Många bygger dyra konstinstitutioner i glas och betong.
Men varför? Och för vem?
Vi bygger Kista Art City, världens första vägglösa konstinstitution.
För alla – och med alla!
Ta del i Arbetet, http://www.kistaartcity.com

11. Ewa-Maria - 7 december 2009

”Fler och bättre idrottsanläggningar”, ”Kultur och idrott för fler”, Kulturen måste växa”.Det finns flera punkter i det politiska programmet där Aspuddsbadets fortlevnad verkar naturlig, medan rivningen av badet verkar helt obegriplig. Badet är (eller var för i dag rivs den) en idrottsanläggning och har på senare år också fått en status som kulturmötesplats med filmvisning, författaruppläsningar och konserter. Jag kan inte få din politik att gå ihop, Madeleine. En punkt är också att Stockholm ska bli en världsstad – då borde väl staden ha något att erbjuda även utanför tullarna, inte sant?

Peter R - 8 december 2009

Ewa-Maria#Instämmer .

Tycker dom har tappat känslan över Aspudden vid nybyggen?

12. Mattias Malmnäs - 20 januari 2010

80 lyxlägenheter kör över 1000 barn på deras skolgård. Aldrig mer en röst på FP. Det ni gör tillsammans med S, M och KD på Engelbrektsskolan är en skam för Stockholm och dess framtid. Hur kan ni vara så totalt tondöva till all kritik som projektet skapat? Det forskas till och med på KTH kring de märkliga beslutsvägarna i denna pinsamma soppa.

Erik - 21 januari 2010

Mattias,
Det viktiga med projektet är att det blir en ny idrottshall också, som dessutom får en konstgräsfotbollsplan på taket. Detta kommer att göra möjligheterna för eleverna att idrotta mer och i bättre lokaler, och kommer att skapa ny och viktig idrottsyta för alla barn på Östermalm.

13. Mattias Malmnäs - 21 januari 2010

Erik,
Som du vet är det lägenheterna på skolgården (samt den onödiga och långa evakueringen) som är problemet.
En fullstor idrottshall och bollplan bör utformas med barnens bästa i åtanke tex så här http://www.raddaengelbrekt.se/?pg=varatforslag
så slipper vi pinsamma övertramp på barnens rättigheter
http://svtplay.se/v/1777222/barnen_overkorda_pa_engelbrektsskolan

14. Erik - 21 januari 2010

Men det är bostäderna som finansierar bygget av hallen och bollplanen. Det är ingen detalj man kan bortse ifrån.

15. Mattias Malmnäs - 21 januari 2010

Helt rätt. http://www.raddaengelbrekt.se/?pg=varatforslag bygger på att berget får vara kvar (i enlighet med Stadsmuseets önskan) vilket sparar stora pengar och en långdragen och dyr evakuering av 1000 personer undviks (i enlighet med föräldraföreningens önskan). Fullstor bollplan har funnits i 107 år men kan må bra av lite konstgräs. En hall kan byggas och finansieras genom uthyrning. Läs mer på räddaengelbrekt.se.
Summan av detta blir glada friska barn som ges gott om möjlighet till spontan lek utan att störa 80 nyinflyttade lyxboende på sin skolgård.
Ett prejudikat med otäcka konsekvenser undviks också dvs att det skulle vara hel ok att exploatera skolgårdar.

16. Kulturhuset Rekomärkt « Från huvudstad till världsstad - 30 augusti 2011

[…] För några veckor sedan satte vi kaffet i vrångstrupen, när det stod i tidningen att Kulturhuset inte fått den så kallade rekomärkningen. Rekomärkningen handlar om att kulturhus, konsthallar och museer skall ge skäligt betalt till konstnärer som ställer ut. Det baseras på MU-avtalet, som är framtaget av Konstnärernas Riksorganisation KRO. Hur kunde det bli så? Vi vet ju att Kulturhuset har tydliga mål att ha schyssta avtal med konstnärer, musiker och andra. Alla skall ha betalt för sitt arbete. Stockholms stad bestämde sig redan tidigt för att följa avtalet, medan det ännu höll på att utarbetas. Att se till att fler skall kunna leva på sin konst är ett politiskt mål för oss, det är en av anledningarna till att vi har infört det vi kallar växtpengar. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: