jump to navigation

Mer än idrott i idrottspolitiken

Vi arbetar med att utforma en ny idrottspolitik. Läs mer om projektet här , och min artikel på DN-debatt. Arbetet ska resultera i en skrivelse till idrottsnämnden. Jag hoppas att du vill delta i utformningen av skrivelsen genom att lämna kommentarer nedan, eller skriva rakt in i skrivelsen på min wiki.

Arbetet bygger på den rapport jag och mina medaretare på kultur- och idrottsroteln har tagit fram:  Det behövs mer än idrott i idrottspolitiken

Madeleine

Skrivelse: Det behövs mer än idrott i idrottspolitiken

Idrottspolitiken står inför den svåra utmaningen att svenska ungdomar rör på sig allt mindre och får allt större problem med övervikt. Engagemanget i idrottsrörelsen för att sätta människor i rörelse är, och kommer under överskådlig tid att vara, den viktigaste kraften i samhället för att förändra detta.

Samarbetet mellan det offentliga och idrottsrörelsen måste alltså förbättras ytterligare, och dessutom finna nya former. Men idrottsrörelsen kan inte bära hela utmaningen vad gäller stillasittande och övervikt bland ungdomar. Idrottsrörelsen kan inte nå alla, och alla vill inte idrotta. Idrottspolitiken måste därför finna nya instrument och metoder för att även de som inte gillar att idrotta, ska finna motionsformer som passar dem.

Idrottsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med idrottsrörelsen och andra strategiska samarbetspartners, att återkomma med förslag på åtgärder med målen att:

Idrottsrörelsen stärker sin kapacitet att rekrytera ungdomar som vill idrotta, men som inte hittar en idrott eller förening som passar.

Barn och ungdomar som inte vill idrotta, eller som inte vill vara en del av idrottsrörelsens organiserade verksamhet, motionerar mer.

Nya idrottsanläggningar har ett bredare användningsområde än tävlingsidrotten och kan användas av alla typer av motionsaktiviteter.

Dagens anläggningar är bokningsbara för aktiviteter och grupper utanför det traditionella idrottslivet.

Idrottsförvaltningens investerings- och driftskostnader fördelas rättvist efter kön.

Idrottsförvaltningen kan tex återkomma med förslag på följande aktiviteter:

Idrottsförvaltningens investeringsplaner redovisar analyser över hur nya anläggningar kommer att användas utifrån kön och grupper av fysiskt inaktiva.

Idrottsförvaltningens uppföljningssystem mäter utfall i investeringar och driftskostnader efter kön.

Idrottsnämndens lokaler för skolämnet idrott och hälsa anpassas även för motionsaktiviteter som inte är en del av det traditionella idrottslivet, tex nycircus, showdans, balett, le parkour, capoeira, skateboard, aerobics, yoga.

Kulturförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med idrottsförvaltningen återkomma med förslag på åtgärder med målen att:

De kulturverksamheter som innehåller motion och rörelse kan använda idrottsförvaltningens lokaler.

——

Kom gärna med fler förslag nedan!

Kommentarer»

1. Lennart Bladh - 23 mars 2010

Härligt Madelene!

Jag hoppas att du lyckas få detta upp på ”politikeragendan”. Vi MÅSTE börja fundera på vad vi använder våra skattemedel till. I Australien har debatten blivit het angående satsning på OS med statliga medel.
Detta borde kanske även gälla Sverige? Några OS medaljer hjälper ju inte folkhälsan! Satsa dessa pengar på bredden i stället. Sedan får företag etc gå in med resurser till elitsatsningar.

Och att vi idrottslärare skall få tillgång till bättre lokaler som gör att vi bättre kan ge unga olika former av fysisk aktivitet. Toppen!

Men jag tycker också givetvis att skolor skall jobba än mer holistiskt. Inte bara se till ämneskunskaperna. Utan se till att eleverna äter, sover och har en rekreativ fritid i stort. Gärna med vår FMS-metod!
Detta leder till att de mår bättre och då också presterar bättre i skolan. Självklart eller hur!

http://fms-gotland.blogspot.com/

Läs mer på http://www.fms.se

Mvh

Och lycka till!
Lennart Bladh

2. Brev till idrottsrörelsen om behovet av ny idrottspolitik « Från huvudstad till världsstad - 23 mars 2010

[…] men stark debatt här på bloggen. Utkastet till skrivelse som vi kommer att lägga finns här, och förhoppningen är att vi får ännu mer bra […]

3. Hans Lindahl - 10 april 2010

Till borgarrådet M Sjöstedt, på uppmanig av Erik Jennische gör vi följande debattinlägg:

Vi (Vera, Ursula, Veronica och Hans) har fått förtroendet att väljas in i Narva Boxningsklubbs styrelse. Tre av oss (19 – 24 år gamla) är även tränare i klubben och leder nu på ”äldre dagar” skolungdomar i åldern 14 – 18 år. Dvs elever som är ett par år yngre än oss själva. Vi delar din analys av skolungdomars viktutveckling och usla kondition. Det är påfallande vilka konditionsklyfter som finns i skolklasser som besöker oss. Ungdomar som tränar gymnastik, konståkning, fotboll mm klarar både uppvärmning och parövningar och har jättekul medan flertalet måste gå när de andra springer, ta täta pauser när de andra tränar slagserier mot sandsäck etc. Men, detta betyder inte att de kondissvaga anser det trist att träna! Tyvärr grumlas glädjen då kondissvaga elever tränar tillsammans med kondisstarka eller då killar och tjejer tränar tillsammans! I det senare fallet är det bara så att huvuddelen av oss tjejer i åldern 14 – 18 år inte vill visa oss svettiga, med stripigt hår eller än värre visa att vi gör fel i förhållande till de ”duktiga”. Risken att göra bort sig i denna ålder upplevde vi (och speciellt våra icke tränande kompisar) som så katastrofal att flertalet därför hellre avstod att träna, detta TROTS att de egentligen tyckte det var kul och inte minst alldeles utmärkt fattade hälsoargumentet.

Ett sammanhängande ”problem” är ledarna. Vi anser det viktigt att dessa skall kunna ”förstå” hur – i vårt fall tjejer – ibland tänker och reagerar. Det är en ganska stor skillnad att ha en tränare som till åldern skulle kunna vara ens farsa/morsa än om tränaren är en något äldre tjej som man känna samhörighet med och som ”fattar”.

Hos Narva BK är det bara ca 10% av medlemmarna som tävlar. Alla andra tränar för att få bättre kondis, göra något kul och/eller få lite nya kontakter. Vi såg i ett inlägg att gymnastiken har ungefär samma andel elitidrottare och motionärer. Vi menar att kunskapen om att lägga upp kul träningar redan finns i idrottsrörelsen. Problemet är att ”sälja” denna kunskap till 14 – 20:åringarna så att en grund kan läggas för ett livslångt motionerande. I just denna marknadsföringsfråga finns mycket ny mark att bryta för dina två förvaltningar.

En idrottsförening fungerar som i princip vilket tjänsteföretag som helst. Skillnaden är att det inte finns något vinstkravet till aktieägare. Detta innebär att i stort sett alla funktioner som finns i ett tjänsteföretag (ledning, ekonomi, tjänsteproduktion, metodutveckling, personaladministration etc) även finns i en idrottsförening. Vi har tagit fasta på detta och kör sedan ett par år tillbaka ett ledarutvecklingsprojekt i samarbete med Jensen Gymnasium, västra. För Narva BK är syftet att få en kontinuitet i tränarförsörjningen, för Jensen att erbjuda elever en möjlighet att träna ”Praktiskt ledarskap” och även kunna toppa sina betyg i Ledarskapsämnet. Således ett vinna-vinna koncept. Träningen har ägt rum på lördag förmiddagar och har haft ett teoretiskt och ett praktiskt moment. Dessutom finns krav på att eleverna deltar i vår ordinarie motionärsträning under terminen. Instruktörer/föredragshållare har varit de av våra egna tränare som i sitt yrkesliv är ledare av olika slag. För att erhålla ett godkänt diplom erbjuds eleverna att helt eller delvis leda ett vanligt motionspass (dvs där deltagarna är minst 10 år äldre än eleverna). Vid höstterminens skolavslutning har diplomen delats ut under högtidliga former. Det bör noteras att de allra flesta eleverna inte tränar i vanliga fall och har en ganska dålig kondis då de börjar sin ledarskapsutveckling. Enligt lärarna hos Jensen har de deltagande eleverna legat ”över medelsnittet” då det gäller de vanliga skolämnen och ”under genomsnittet” då det gäller kondis. Projektet har finansierats av Svenska Boxningsförbundets idrottslyftsmedel, ej att förväxla med de Idrottslyftsmedel som Stockholms Idrottsförbund varje år erhåller.

Mot denna bakgrund föreslår vi följande utredningsuppdrag:

• Idrottsförvaltningen ges i uppdrag att inventera stadens idrottsföreningar för att få en bild av hur kapacitet och inriktning idag ser ut för att kunna erbjuda motionerande ungdomar en kul men inte traditionellt tävlingsinriktad träning. Exempel på frågeställningar: finns redan idag denna verksamhet, hur genomförs den, finns lediga lokaler på dagtid, finns tränare, finns intresse etc. Resultatet föreslås redovisas i en öppen databas där föreningarna själva löpande skall kunna ändra sina uppgifter.

• Idrottsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med distriktsförbund/föreningar i Stockholm komma med förslag på åtgärder för att inom respektive sport kunna utveckla för målgruppen nya, kul motionsformer. Exempel kan vara motionsformer i den egna sporten MEN ÄVEN där olika sporter samverkar (som exempel boxning, tyngdlyftning, fäktning, judo). Det handlar således här om ett innovationsarbete och hur dessa innovationer sedan skall kunna omsättas i praktiken.

• Idrottsförvaltningen ges i uppdrag att med Utbildningsförvaltningen och idrottsföreningar utarbeta förslag på hur träningsarbetet i Idrottsföreningar på ett mera organiserat sätt skall kunna utgöra en del i ämnet Ledarskapsutveckling för högstadiets avslutningsklasser men främst gymnasiet. Syftet skall vara att få fram unga, entusiastiska ledare som ser sitt ”Praktiska ledarskap” som en kul uppgift men även en träning inför framtida ledande yrkesroller.

• Idrottsförvaltningen ges i uppdrag att finna former för hur idrottsföreningar på ett kostnadseffektivt sätt skall kunna marknadsför sina motionsprogram (inklusive ledarskapsprogram) till högstadie- och gymnasieskolor.

• Kultur- och idrottsförvaltningen ges i uppdrag att finna former för ”uppvisningsprojekt” vilka förutsätter ett hyfsat motionsinnehåll. Målet skall vara att inför publik kunna visa upp sitt projekt. Idag är dessa uppvisningar vanliga inom sporter som exempelvis konståkning och gymnastik. Uppdraget skall även utmynna i förslag om arena för denna typ av uppvisningsverksamhet.

• Kultur- och idrottsförvaltningen ges i uppdrag att finna konferens/seminariumformer för hur uppnådda resultat skall kunna delges föreningar för praktisk tillämpning.

• Kultur- och idrottsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med Stockholms Idrottsförbund finna en övergripande organisationsform för att praktiskt kunna genomföra redovisade förslag. I utredningen bör även belysas hur denna organisation kan tilldelas resurser för att av föreningar kunna upphandla olika offererade projekt. Vi föreslår att man i utredningen ser över organisationen av hur nuvarande Idrottslyftsmedlen disponeras men även möjlighet till att erhålla sponsorstöd för speciellt de delar som omfattar ledarutveckling. Vi föreslår även att uppdraget omfattar hur man från centralt håll skall kunna ta initiativ till och underlätta för föreningar (eller föreningar i samarbete) så att dessa skall kunna ansöka om medel hos exempelvis Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen m fl men även tillämpliga programområden inom EU.

Hans Lindahl, ordf i Narva BK
Vera Krapivner, tränare och styrelsesuppleant i Narva BK
Ursula Maxson, tränare och styrelseledamot i Narva BK
Veronica Söderstedt, tränare och styrelsesuppleant i Narva BK men även ledamot av Stockholm Gotlands Boxningsförbund
Hans Lindahl, ordf i Narva BK

4. jämställd idrott « Från huvudstad till världsstad - 23 april 2012

[…] Det sista jag gjorde som idrottsborgarråd var ett ge ett omfattande uppdrag till idrottsförvaltningen med uppdrag till att bl.a. återkomma med en plan för att idrottsnämndens investerings- och driftsmedel ska kunna fördelas rättvist efter kön – samt att idrottsförvaltningens investeringsplaner redovisar analyser över hur nya anläggningar kommer att användas utifrån kön, och grupper av fysiskt inaktiva barn och ungdomar. Se skrivelsen och den rapport jag och mina medaretare på dåvarande kultur- och idrottsroteln tog fram här. […]

5. Flickor förbises i drotten « Från huvudstad till världsstad - 2 juli 2012

[…] Det sista jag gjorde som idrottsborgarråd var att ge ett omfattande uppdrag till idrottsförvaltningen med uppdrag till att bl.a. återkomma med en plan för att idrottsnämndens investerings- och driftsmedel ska kunna fördelas rättvist efter kön – samt att idrottsförvaltningens investeringsplaner redovisar analyser över hur nya anläggningar kommer att användas utifrån kön, och grupper av fysiskt inaktiva barn och ungdomar. Se skrivelsen och den rapport jag och mina medaretare på dåvarande kultur- och idrottsroteln tog fram här. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: