jump to navigation

Aspuddsbadet, den långa historien. 16 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
trackback

Jag får många inlägg och brev om Aspuddsbadet. Självklart kan man vara kritisk mot beslutet att badet inte ska renoveras, utan rivas.

Frågan om Aspuddsbadet är på inga sätt ny, även om man lätt får den känslan i den pågående debatten. Redan för 23 år sedan genomfördes det som flera idag kräver. Då erbjöds, och accepterade badhusföreningen, precis samma avtal som de idag kräver. Badhusföreningen fick disponera badet till en hyra av 0 kronor mot att ”föreningen skall svara för allt underhåll såväl yttre som inre” (§ 13 i avtalet). Sedan dess har badet förfallit.

Inte heller för den nuvarande idrottsnämnden är frågan ny. Under två och ett halvt år har diskussionerna pågått som slutligen ledde till rivningsbeslutet. Undersökningar har gjorts, samtal har förts och alternativ undersökts. Inte för att vi absolut ville riva utan för att vi ville se om det ändå kunde finnas en lösning. För er som inte följt frågan så länge som idrottsnämnden gjort vill jag hänvisa till följande inlägg på den här bloggen här (27/11-2008),  här (19/12-2008), här (27/1-2009) och här (3/9-2009).

Politik handlar ofta om att prioritera. Som politiker måste vi förmå välja vad som kommer flest stockholmare till del med en ändlig summa pengar. Med oändliga resurser finns inga svåra val, men nu är tyvärr inte resurserna oändliga.

Stockholms simhallar är i behov av upprustning. Exempelvis behöver Farsta sim- och idrottshall, med 425 000 besök årligen, rustas upp redan nästa år.

En eventuell upprustning av Aspuddsbadet skulle kosta ca 14 miljoner. Vi har då haft att välja mellan att lägga dessa 14 miljoner på ett mindre badhus eller att lägga de på upprustning av något av de större.

Det är här politiken och prioriteringen kommer in. De som hellre vill att Aspuddsbadet än Farstabadet renoveras, har all rätt att kritisera mig. När det gäller rivningen av huset är det en naturlig konsekvens av att idrottsnämnden inte vill rusta upp det. Det är alltså en konsekvens av prioriteringar, och inte ett mål i sig.

Låt mig också klargöra ett par sakfrågor. Till att börja med har summan 14 mkr ifrågasatts. Denna summa har beräknats av oberoende konsulter och är den kostnad idrottsnämnden har att förhålla sig till. En hållning som kan tyckas stelbent, men som är lagreglerad för att förhindra korruption. Jag sitter inte själv och avgör vem som ska få byggkontrakt eller liknande, utan detta upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

Idrottsförvaltningen beskriver processen kring badet så här:

Du hittar tjänsteutlåtandet i sin helhet här.

”Aspuddens badhusförening har disponerat badhuset sedan 1987 efter att dåvarande fritidsnämnden beslutat stänga badhuset som tidigare drevs i kommunal regi. Motivet till stängningen var att badet och byggnaden redan då, 1986, var i behov av upprustning, och att nämnden prioriterade andra bad och simhallar med större utvecklingsmöjligheter. Aspuddens badhus har en femtonmeters bassäng, och en­dast ett omklädningsrum, där man har öppet olika dagar för herrar och damer. Tomten ger inte utrymme för tillbyggnader.

Avtalet mellan staden och badhusföreningen innebär att föreningen disponerar hela badet hyresfritt ”för att bl.a. ge allmänheten tillgång till bad” och att före­ningen har rätt att ta ut avgift av besökarna. Föreningen bekostar löpande drift­kostnader för t.ex. el, värme och vatten. Vidare stadgas i avtalet att ”föreningen svarar för allt underhåll såväl yttre som inre”.

Det sistnämnda är en väsentlig del i avtalet. Orsaken till att fritidsnämnden ville stänga badet 1986 var ju att man inte kunde prioritera ytterligare kostnader för badets drift och underhåll. Föreningen disponerar hela badet hyresfritt mot att man samtidigt övertog alla kostnader för fortsatt drift och underhåll.

Som redovisats utförligt i tidigare ärenden till idrottsnämnden har föreningen inte efterlevt denna del i avtalet och badet i sin helhet har idag ett kraftigt eftersatt under­håll, med akut behov av mycket omfattande upprustning för att skydda bygg­nadens bestånd och besökarnas säkerhet. I formell mening är detta också motivet till att idrottsnämnden genom förvaltningen sagt upp hyresavtalet, då föreningen inte uppfyllt sin del av avtalet.”

Här följer också en kort redogörelse för hur det ursprungliga avtalet ser ut och i vilken kontext det skrevs.

*  Som svar på en skrivelse där Aspuddens Badhusförening anmälde sitt intresse för driften av det nedlagda Aspuddsbadet, beslutade dåvarande fritidsnämnden 1986-10-28 att befullmäktiga förvaltningen att teckna avtal med Aspuddens Badhusförening för en period om tio år.

*  Enligt avtalet som gällde fr o m 1987-01-01 (§ 4) med ett års uppsägningstid och ett års förlängning  (§ 6) om ingen uppsägning sker (§ 5), skall ingen hyra utgå (§7).

*  Föreningen äger rätt att ta ut avgift av besökande och förvaltningens avgiftssättning skall då vara normgivande (§ 8).

*  Föreningen skall teckna avtal och svara för alla kostnader för el, värme, vatten, bortforsling av sopor mm (§ 11).

*  Föreningen skall själv anskaffa den utrustning som behövdes för verksamhetens bedrivande och själv svara för att utrustningen repareras och underhålles (§ 12)

*  Föreningen skall svara för allt underhåll såväl yttre som inre (§ 13).

*  Varje år i september månad med början år 1988, skall på initiativ av fritidsförvaltningen företas en gemensam besiktning av fastigheten. I protokollet skall antecknas alla de eventuella fel och brister som enligt detta avtal ska åtgärdas. I protokollet skall vidare noteras en tidpunkt då de i protokollet upptagna bristerna skall vara åtgärdade och efterbesiktning företagas. Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit åtgärder som angivits i protokollet eller kan

dessa ej godkännas ska föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad (§ 14).

*  Det åligger föreningen att för godkännande i förväg till förvaltningen anmäla omfattande underhålls- installations- och underhållsarbeten, att teckna brand- och skadedjursförsäkring, att svara för alla avgifter förenade med hyresförhållandet, att svara för städning och renhållning av fastigheten samt skötsel av markområdet, att svara för snöröjning, att bekosta reparation av skador förorsakade av inbrott eller inbrottsförsök, att svara för leverans av vatten till intilliggande barndaghem (§ 15).

*  Vid brand kommer inte byggnaden att återuppföras av förvaltningen (§ 16).

*  Förvaltningen fråntar sig all skada den skada som till följd av hyresgästförhållandet kan drabba tredje man (§17).

*  Ingen reklam får uppsättas på byggnaden, stängsel, staket eller markområde (§ 18).

*  Hyresrätten får ej utan förvaltningens medgivande överlåtasa till annan eller inskrivas (§ 19).

*  Vid avflyttning ska föreningen – om inget annat överenskommes – på egen bekostnad bortföra av föreningen utförd fast inredning, installationer mm.

Föreningen har därvid att på egen bekostnad åtgärda de fel och brister som uppstår eller framkommer vid nedmonteringen (§ 20).

*  Förvaltningen påtager sig enligt nämndbeslutet 1986-10-28 § 364 inga som helst kostnader i samband med övertagandet (§21).

*  I händelse av att föreningen får problem med att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal är förvaltningen beredd att diskutera eventuell hävning av avtaletunder löpande avtalsperiod.

Ovanstående punkter är direkt avskrivna från avtalet med badhusföreningen. Badet drevs av förvaltningen fram till mitten av 1980-talet och var slitet och i behov av underhåll redan då. Hyran sattes därför till noll kronor mot att föreningen svarade för alla kostnader för drift, skötsel och underhåll såväl ute som inne, dvs både det felavhjälpande underhållet som det planerade (med avseende på olika delars tekniska livslängd).

Att det i § 14 anges en årlig besiktning påkallad av förvaltningen var helt enkelt en möjlighet för förvaltningen att utifrån ett fastighetsägaransvar kunna tillse att anläggningen inte var farlig och därvid ha möjlighet att utifrån sin kunskap påpeka nödvändiga åtgärder. Att förvaltningen skulle gå in och ta på sig föreningens ansvar och göra kostnadskrävande upprustningsåtgärder (man visste ju redan 1986 i vilket skick anläggningen var), har aldrig varit på tal.

Även § 16 om att förvaltningen vid en eventuell brand inte kommer att återuppföra byggnaden vittnar om hur man redan då såg på anläggningen, d v s redan från början var det meningen att badhusföreningen skulle svara för alla kostnader och att förvaltningen inte heller skulle ha något med verksamheten att göra.

Således rörde det sig då som nu om en prioriteringsfråga. Processen är inte felaktig, många har blivit hörda och fått göra sin röst hörd, men sakfrågan finns det olika åsikter om.

Madeleine

Kommentarer»

1. Stockholm - 16 oktober 2009

”Sedan dess har badet förfallit.” Detta är inte helt med sanningen överensstämmande. Badet var inte precis i mint condition när föreningen tog över det. I tjänsteutlåtandet står: ”Motivet till stängningen var att badet och byggnaden redan då, 1986, var i behov av upprustning.”

Frågan är, räknade idrottsnämnden med att badhusföreningen skulle plöja ned ett antal miljoner kronor i ett hus som de inte äger? Var hade de tänkt sig att en ideell förening skulle få sådana summor ifrån? Låna? Ingen bank skulle gå med på ett sådant arrangemang.

Det är ohederligt att påstå att det är på grund av badhusföreningen som badet är i risigt skick. Ingen kan tro att någon är galen nog att bjuda Stockholms stad på en helrenovering.

2. Jan Wiklund - 16 oktober 2009

Det är märkligt att vi på 70-talet, då BNP/invånare var hälften så stor som nu, hade råd med så mycket som vi nu anser oss behöva skära bort.

Samma sak sa en bekant som sitter i skolstyrelsens handikappråd – det är bara nerskärningar vartenda år, sa hon, trots att vi blir rikare och rikare.

Vart tar alla pengar vägen? Är det någon som stjäl dem?

3. Jan Volny - 16 oktober 2009

Hej!
Vad kostar huset och tomten? Det låter ju som om huset är värdelöst och som om tomten är svår att ha till något. Allt är mest ett problem.
Jag är intresserad av att köpa, så är problemet löst.

4. Erik, Hägersten - 16 oktober 2009

Det finns ingen som vill prioritera renoveringen av Aspuddsbadet framför Farstabadet som du antyder. Självklart vill vi som engagerar oss i Aspuddsbadet att det satsas på alla befintliga badhus i den växande storstaden Stockholm. Självklart handlar det om prioriteringar.

Senast nu i veckan har ju 24-miljoner kastats i sjön runt stadsbiblioteket. I det fallet har man slutligen lyssnat på den tunga internationella kritiken mot hur nonchalant kulturbyggnader i Stockholm hanteras, Kan vara en en tankeställare kring hur man behandlar Aspuddens badhus, också en kulturbyggnad.

Engagemanget kring bevarandet av Aspuddsbadet uppfyller alla de mål du själv satt för din politik,

”Målet för vår politik är att stockholmarna ska röra på sig mer, engagera sig mer i idrottsrörelsens föreningar och därmed stärka folkhälsan och samhällsengagemanget.”

5. lars Igeland - 16 oktober 2009

Mitt förslag:
Uppmuntra aktiva medborgare och värna ickekommersiella mötesplatser i närområdena. Sitt tillsammans med de aktiva och hitta en rimlig budget för att bevara badet.
Lars Igeland

6. Karin - 16 oktober 2009

KONTRAKTSBROTT ? !

Madeleine Sjöstedt. Jag ber dig om ett svar på följande frågor.

VAR FINNS DE ÅRLIGA PROTOKOLLEN ? Fritidsförvaltningen skulle ju ta initiativet till en ÅRLIG besiktning av fastigheten Aspuddsbadet? (Det har aldrig genomförts)
Jag vill läsa alla 20 besiktningsprotokollen från 1988 till 2008 (om dom finns). Vi har ju tidigare fått till svar att ”Dom har kommit bort” Se/läs åter §14

Läs särskilt den sista meningen i §14, nämligen denna

”Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad.”

VARFÖR OMBESÖRJDE INTE FÖRVALTNINGEN ÅTGÄRDEN PÅ FÖRENINGENS BEKOSTNAD ?

VAR FINNS PROTOKOLLEN ?

= Kontraktsbrott ?!

7. F.d. folkpartist nu miljöpartist - 16 oktober 2009

Vet att sjöstedt inte läser dessa kommentarer men är hon överhuvudtaget läskunnig? Om hon skulle läsa det hon citerar i 14 § så skulle hon förstå att det är staden som har sjabblat här.

Alltså staden har inte besiktigat fastigheten under 20år. I kontraktet står att staden ska reparera fastigheten om inte badhusföreningen gjort detta på bekostnad av föreningen.

”* Varje år i september månad med början år 1988, skall på initiativ av fritidsförvaltningen företas en gemensam besiktning av fastigheten. I protokollet skall antecknas alla de eventuella fel och brister som enligt detta avtal ska åtgärdas. I protokollet skall vidare noteras en tidpunkt då de i protokollet upptagna bristerna skall vara åtgärdade och efterbesiktning företagas.

Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit åtgärder som angivits i protokollet eller kan
dessa ej godkännas ska föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad (§ 14).

Så detta hon så nonchalant skriver:
”Att förvaltningen skulle gå in och ta på sig föreningens ansvar och göra kostnadskrävande upprustningsåtgärder har aldrig varit på tal”.

Detta är ju direkt felaktigt. Hade staden besiktigat fastigheten hade man sett att badet var förfallet och då hade badet fått rustas upp pö om pö. Hade man inte gjort detta från föreningens sida hade alltså staden rustat upp badet och skickat räkningen till föreningen. Hur kan sjöstedt bara ignorera detta och skriva att detta aldrig varit på tal.

Som politiker borde man ju lära sig att läsa.

8. Fredrik Leijonhufvud - 16 oktober 2009

Jag citerar avtalet:

”§ 14 Varje år i september månad med början år 1988, skall på initiativ av fritidsförvaltningen företas en gemensam besiktning av fastigheten. I protokollet skall antecknas alla de eventuella fel och brister som enligt detta avtal ska åtgärdas. I protokollet skall vidare noteras en tidpunkt då de i protokollet upptagna bristerna skall vara åtgärdade och efterbesiktning företagas. Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit åtgärder som angivits i protokollet eller kan

dessa ej godkännas ska föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad.”

Detta är den enda paragraf som beskriver förvaltningens skyldigheter. Dessa skyldigheter har inte uppfyllts, vilket är ett kontraktsbrott. Beiktningarna har inte genomförts och därför finns inga protokoll från dessa besiktningar. Det visade sig till och med att den som under flera år varit ansvarig för Aspuddsbadet på idrottsförvaltningen inte visste var byggnaden låg(!). Ingen kritik har framförts mot föreningens fastighetskötsel.

Fastigheten har skötts med löpande underhåll och fortlöpande investeringar, vilket gör att anläggningen har ett skick som inte skiljer sig mycket mot 1983. När föreningen övertog badet var anläggningen i så dåligt skick så att omfattande reparationer var nödvändiga för att åter öppna badet för allmänheten.

Den stora skillnaden är att kraven höjts för vattenkvalitet och ventilation sedan dess. Det förslag som badhuset har lagt fram med ett offertunderlag för restaurering av badhuset i egen regi handlar egentligen inte om någon större utgift för staden, snarare om att staden lånar ut pengarna som badhusföreningen har erbjudit sig att återbetala genom en förhöjd hyra.

Rätta mig om jag har fel, men det måste höra till ovanligheterna att ett badhus fungerat så bra ekonomiskt som Aspuddens badhus, alltså helt utan bidrag för underhåll de senaste 20 åren.

Jag tycker att Aspuddsbadet borde vara ett perfekt exempel på hur man kan använda ett lokalt engagemang till en positiv utveckling av fastigheten. Ideerna om annan utnyttjande av tomten och fastigheten till barnomsorg, kulturmötesplats eller något annat som kommer stockholmarna till gagn går ju att kombinera med ett bevarande av badet.

9. Fredrik Baeckström - 16 oktober 2009

Skrämmande att Förvaltning , kommun som har representanter som är folkvalda av oss inte inser att varje stadsdel har sina områden och utvecklingsgrad. Jag har under dagen varit i kontakt med olika personer på SFV ( Statens Fastighetsverk) och ingen känner till att någon försäljning erbjudits till allmänheten för fortsatt drift av verksamheten… märkligt när man påtalar det i protokollen. Staden har olika bad och detta bad som är ett kulturhistoriskt arv kan verkligen göras till ett ytterst attraktivt bad och kulturhus. Dessutom så ingår det i Kulturhistoriskt arv. För mig är det som jag tolkar i paragraf 14 även Förvaltningens ansvar att även göra kontinuerliga besiktningar…varför har de inte gjorts? Frågan är snarare förvaltningens ansvar varför de inte gjort något åt byggnaden som vi skattebetalare har varit med och betalat…det är våra förtroenden som man sopar under mattan och våra pengar som man också bestämmer fritt hur de skall användas…Sunf förnuft måste råda, Ni vet att badet har kapacitet att bli ett ännu mer besökt och älskad mötesplats för olika kulturer och att det faktiskt kan utvecklas till ett unikt kulturhus! För mig kommer denna fråga styra personval och politisk inriktning i höst.
Fredrik

10. eva - 16 oktober 2009

Först och främst låter det gamla avtalet så ojust!
Att erbjuda en badförening att stå för ”yttre och inre underhåll… något som inte Stockholms stad kunde mäkta. Även då var det engagerade människor som ville med alla medel få ha badet kvar.
Fantastiskt att föreningen lyckats driva badet i alla dessa år!!!
Och att de vill fortsätta och kämpar trots allt motstånd från dem som är valda att representera folket…

Liknande avtal gjordes i samma veva vid ett bad i Älvsjö…det ”somnade” snart in och badet såldes som bostad…

Trots att Aspuddsbadet inte kostat staden ett öre under 23 år kan man nu inte hjälpa till att få till en reparation för badets fortsatta existens.
Skamligt!!!
OM – jag påstår OM – staden gjort de årliga besiktningar som står i § 14 hade man kanske kunnat lösa situationen tidigare och till en lägre kostnad än den nu påstådda.

Enl. uppgift har de årliga besiktningsprotokollen ”försvunnit”…????
En befogad fråga: Har idrottsnämnden skött sin del av avtalet???

Dags att tänka efter..än står badet kvar tack vare badvakterna. Gör inget överilat…

11. sören - 16 oktober 2009

I tjänsteutlåtandet står att det bara finns ETT OMKLÄDNINGSRUM!!!
Man har tydligen inte ens en gång kunnat räkna till de TVÅ OMKLÄDNINGSRUMMEN – LIKA STORA och åtskilda -vi använt i alla år.
Däremot finns det bara ett stort duschrum – men med draperier för varje duschutrymme – sånt kanske var problem för 23 år sedan – men inte nu för tiden!
Liknande duschrum finns bl.a vid Svedmyrabadet som kostats på ordentlig reparation för några år sedan…

När gjordes tjänsteutlåtandet och av vem….har någon varit där?

12. Madeleine Sjöstedt bloggar efter inslag i ABC « - 16 oktober 2009

[…] https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/10/16/aspuddsbadet-den-langa-historien/ Publicerat av Ola Arkiverad i Nyheter Lämna en kommentar » […]

13. Anna Lu - 16 oktober 2009

En sak blir tydlig: När man som politiker sitter i majoritet har man inte tid eller utrymme att handha ”mellanrummen”. Aspuddsbadet är ett typiskt sådant ”mellanrum”, något som inte faller under en tydlig kategori: ingen riktig ”idrottsanläggning”. Ingen riktig ”kulturbyggnad” heller. Nej, Aspuddsbadet är ett typiskt mellanrumsfenomen, ett sådant som har kommit till och hela tiden kommer till på nytt genom medborgarnas aktiviteter. Badet ser skamfilat ut på utsidan, en icke-plats, typiskt en sådan sak som man rationellt borde kunna plocka bort. Tills man går in och ser när ljuset från fönstren faller ner i den varma bassängen. Socialdemokraterna gjorde samma sak när de var i majoritet, inte heller de hade öga för mellanrummen. Då ville tex det dåvarande idrottsborgarrådet Py Börjesson bygga en stor fotbollsplan på en äng i Vinterviken. Ängen var också ett typexempel på mellanrumsplats: Ingen finklippt gräsmatta, ingen idrottsarena, utan en äng med en väl upptrampad stig och ett par buskar, en passage mellan sjön Trekanten och Vintervikens trädgårdar. Det blev aldrig någon fotbollsplan, Liljeholms- och Hägerstensborna protesterade den gången också, eftersom de ville bevara lugnet i Vinterviken. Dessa mellanrumsplatser, de är sällan i rampljuset, och ändå så centrala för dem som äger detaljkunskap om sin stadsdel. (Och låt mig passa på att säga att vi som bor i området har gått med på en omfattande förtätning i vår stadsdel. Det är inte så att vi protesterar så fort en gammal byggnad ska rivas eller ett träd ska sågas ner. Vi har tvärtom varit relativt medgörliga vad gäller förtätning och nybygge. Jag talar här om signifikanta mellanrum, sådana som är av vikt.) Det viktiga med mellanrumsplatserna är just att de är tillgängliga för alla: Man behöver inte idrotta för att bada i Aspuddsbadet, man behöver inte vara med i ett fotbollslag för att spela fotboll på ängen i Vinterviken (vilket folk gör, hela tiden). Det är ett strukturellt problem, detta att som politiker verkar man ha fullt upp med att handha idrottsanläggningar, så fullt upp att man inte kan kasta ett öga på mellanrummen. Det hinns inte med. Det är problematiskt om man vill skapa en hållbar stadsmiljö. Då går det inte att uteslutande ägna sig åt idrottsanläggningar i storformat. Man måste också kunna beakta och analysera det komplexa, mångfacetterade och ibland svårbegripliga. Som mellanrummen. Som Aspuddsbadet. Det är därför du bör lyssna på oss i det här läget, Madeleine Sjöstedt. Mitt förslag: Ta en time out vad gäller Aspuddsbadet. Anställ en duktig projektledare, se vad han/hon kan åstadkomma i termer av innovativa lösningar: En klimatsmart och energisnål badanläggning, ett samarbete med Konstfack, en renovering som till del kan bekostas av sponsorer, och en mycket lycklig stadsdelsbefolknig. Det skulle kunna fungera, men då måste man tänka i flera led, och ur flera perspektiv. Helst samtidigt. Med önskan om en trevlig helg.

Mats Tiigiste - 17 oktober 2009

Mycket bra tänkt och formulerat.
Delar helt din syn på dom här ”mellanrummen” som är ack så viktiga,
dom där små nästan osynliga poetiska detaljerna där området sjunger för oss.
Tack
Mats Tiigiste
Midsommarkransen ( men ofta i Aspudden)

14. Kristin - 16 oktober 2009

14 miljoner, 11 miljoner, 7 miljoner … Vilket som… Hur mycket pengar är det?

Om man jämför med vad en villa kostar att köpa för EN familj kostar här i Aspudden, verkar 14 miljoner lite i jämförelse. Tänk så många människor som kommer få glädje av Aspuddsbadets varma vatten igen när huset renoveras!

Förstår inte varför Aspuddsbadet ska ställas mot just Farstabadet som om dessa två val var de enda två vågskålarna som gick att välja på. Det låter som någonting du säger för att förleda uppmärksamheten från att staden inte har visat sina kulturskatter tillräckligt med uppmärksamhet förut.

15. Kristin - 16 oktober 2009

14 miljoner, 11 miljoner, 7 miljoner … Vilket som… Hur mycket pengar är det?

Om man jämför med vad en villa kostar att köpa för EN familj kostar här i Aspudden, verkar 14 miljoner lite i jämförelse. Tänk så många människor som kommer få glädje av Aspuddsbadets varma vatten igen när huset renoveras!

Förstår inte varför Aspuddsbadet ska ställas mot just Farstabadet som om dessa två val var de enda två vågskålarna som gick att välja på.

16. Kalle - 16 oktober 2009

Men snälla, snälla, snälla Madeleine. Kan du sluta upp med att försöka ställa oss medborgare mot varandra? Farstabadet lånar väl inte pengar till en renovering? Det handlar om ett LÅN! Hur många gånger skall folk behöva påpeka det?? Jag blir snart tokig, det är ju som att prata med en vägg!
Du kan inte sätta ett LÅN i relation till ett BIDRAG. Så sluta genast upp att hävda vilka satsningar som kommer stockholmarna bäst till dels.

Det är tragiskt att du väljer att skicka en bloggpost så fort media intresserar sig, men oss skiter du i. Du har massor av obesvarade frågor som ligger och dräller på din blogg, och ingen av dessa frågor lyckas du besvara med din post idag. Du borde avgå!

Mats Tiigiste - 17 oktober 2009

Bra skrivet.
detta att ställa gräsrötterna mot varandra är väl en urgammal ovanifrån-taktik,som vi måste se upp med.
Mats Tiigiste
Midsommarkransen

17. simläraren - 16 oktober 2009

En sakfråga!!!!!!!!!!!!!!!!
SKANDAL
Nu går skam på torra land!!!!!
Föreningen har inte uppfyllt sin del av avtalet……!!!?????
MEN det är ju kommunen som inte uppfyllt avtalet!!!!!
Avtalsbrott av kommunens ansvariga som har gjort att situationen är denna idag.
Kan bara ursäktas av kommunen genom LÅN till Badet för upprustning.

18. hannes - 16 oktober 2009

Ang. badhusdiskussionen bör man ha i åtanke att det vi definierar som kultur inte är något fossil som till och från plockas fram för att då och då poleras. Givetvis bör en del historiska tongivande kulturpersonligheter och fenomen uppmärksammas, och ett visst kapital borde rimligtvis öronmärkas för detta ändamål. Samtidigt får man inte glömma att kultur är något som förenar människor emellan, det är en i högsta grad levande del av samhället, kanske rent utav dess nav. Oavsett om det nu rör sig om teater, konst, musik eller idrotts/hälsofrämjande aktivieter som simning i en lokal med gamla anor och som sedan en tid tillbaka visat att den besitter ett avsevärt kulturellt kapital som inte kan förbises. I grund och botten handlar detta om en liten parentes i den större budgeten, och när så många människor i en närbelägen förort visat sig ställa sig mot rivningen (ca 4000 underskrifter) kan det upplevas som en aning absurdt att en person med mandat som Madeleine Sjöstedt, inte på allvar verkar ha tagit del av oppositionens åsikter och att det följdaktligen inte verkar bekomma en person med Sjöstedts offentliga roll att hon håller på att underminera sitt förtroende hos majoriteten av lokalbefolkningen i en av storstadens närförorter och – till råga på allt – i en av närförorter som sedan år tillbaka sympatiserat med hennes politiska värderingar. I grund och botten rör det sig om en mindre byggnad, men mellan väggarna återfinns en stor själ, till och med det diffusa som vi kallar kultur. Kultur är inget fossil man polerar av då och då med retrospektiva glasögon, det är ett i högsta grad levande fenomen och efter all uppmärksamhet kring badhuset är det uppenbart att ett stycke kultur skulle gå i graven om badet revs. /Hannes

Mats Tiigiste - 17 oktober 2009

Tack för en vacker definition på kultur

19. gå å bada - 16 oktober 2009

Ja, hur kan det komma sig att vi ”inte har råd” med sådana här verksamheter, trots att Sveriges BNP fördubblats sedan 1970? Det är obegripligt.

Varför är det bara nedskärningar hela tiden, trots att skatterna har legat på samma nivåer under så lång tid? Även det är obegripligt.

20. Ola - 16 oktober 2009

Hej Madeleine!
Det dyker upp så många nya frågetecken hela tiden så det är svårt att välja inriktning, men jag ska prova en fråga som du inte haft möjlighet att besvara på bloggen än.

Tänkte höra med dig hur du ställer dig till följande information:
Under 2008 röstade en enhällig kulturnämnd för att Aspuddsbadet inte fick rivas, utan badet skulle bevaras p.g.a. dess kulturhistoriska värde. Du är ju ordförande i den nämnden och röstade också för ett bevarande.
2009 röstar en oenig idrottsnämnd (1 rösts majoritet) för att Aspuddsbadet skall rivas, du är ju även ordförande i idrottsnämnden.

Vad anser du är mest demokratiskt? En enhällig kulturnämnd + en halv idrottsnämnd som vill bevara badet, eller en halv idrottsnämnd som vill riva?

Det är en enkel rak och glasklar fråga, bollen är din.

Ha det gott.

21. Lina - 17 oktober 2009

Starkt jobbat av föreningen! Tycker dock det är OERHÖRT omoget att börja påpeka folks läsförmåga… I detta fall Madeleines! När folk yttrar sådana kommentaren sjunker trovärdigheten genast till en LÅG nivå! Håll debatten levande men ett förslag är att undvika smutskastning, det leder bara bakåt, inte framåt! Kan inte föreningen få köpa fastigheten och driva den vidare? Förstår om renovering skulle ses som ekonomiskt omöjlig direkt men det finns ju allt från EU-bidrag till privata bidrag. Det kan ju faktiskt ses som ett projekt under längre sikt eller?

Kent Karlsson - 19 oktober 2009

Hej Lina

Jag håller med dig – smutskastning leder inte framåt men det är kanske inte det främsta syftet med det som folk formulerar här. Det handlar mer om att framföra en åsikt samt att ventilera sitt missnöje. Att säga:

Vi har fått nog av förvaltningens arrogans – inte en till mandatperiod !

Om de formuleringarna upplevs som offensiv – vilket det kan – så är ju detta bara en reaktion på hur illa Madeleine och hennes medarbetare har skött detta ärende.

(Det skall bli intressant att följa den JO anmälan som tydligen skall inlämnas mot förvaltningen)

Men visst – man skall argumentera sakligt och sansat även om det bitvis kan behövas lite drivkraft.

mvh

Kent

22. Birgitta - 17 oktober 2009

Staden har ej uppfyllt sin del av avtalet… I avtalet ingår att fritidsförvaltningen skall ansvara för att badet hålls i gott skick. Absurt att nu komma idén om rivning av badet och belasta föreningen i efterhand!

* Föreningen skall svara för allt underhåll såväl yttre som inre (§ 13).

* Varje år i september månad med början år 1988, skall på initiativ av fritidsförvaltningen företas en gemensam besiktning av fastigheten. I protokollet skall antecknas alla de eventuella fel och brister som enligt detta avtal ska åtgärdas. I protokollet skall vidare noteras en tidpunkt då de i protokollet upptagna bristerna skall vara åtgärdade och efterbesiktning företagas. Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit åtgärder som angivits i protokollet eller kan

dessa ej godkännas ska föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad (§ 14).

23. nike - 17 oktober 2009

Kan vi få ett erbjudande om att köpa badet?!! ”Aspuddsbadets vänner” är många. Då det aldrig erbjudits någon att göra det borde åtminstone detta göras innan rivningsansökan kan godkännas. Byggnaden kan ju inte vara värd speciellt mycket med tanke på det bristande underhållet. Arrende för tomten kan delas med befintligt daghem som idag disponerar större delar av den. Antar att det nya daghemmet inte skulle äga tomten. Var finns nackdelarna med ett sådant alternativ? Vänligen svara på den frågan, Madeleine.

Nämnden skulle få inkomster och dessutom aldrig mer behöva lägga ett öre på vårt badhus. (w w w)
Den enda haken här är prestigeförlusten att riva ett beslut som är odemokratiskt grundat,(tål att upprepas!) Ta tillbaka din heder genom att öppna för en dialog!

24. Lena Strandberg - 17 oktober 2009

Läste i tidningen här om dagen att bastun i stadsmininsterns rekreationsbostad renoverats för 1,9 miljoner kronor. Det motsvarar enligt artikeln 25 öre per skattebetalare. Låt oss leka lite med siffrorna…. Hur många människor kan rimligen basta i stadsmininsterns bastu på ett år? Säg att 4 personer per dag bastar där. Det betyder 1460 personer på ett år. Om vi för att vara på den säkra sidan lägger på lite, (bastun kanske är jättestor!?) och säger 2000 personer på ett år. Då skulle det innebära en kostnad av 950 kr per bastubad. Aspuddsbadet har 20 000 besökare per år. Om man skulle låta skattebetalarna betala lika mycket per badgäst vid denna renoveringta skulle det ge 19 miljoner kronor att renovera för. Nu behövs det inte fullt så mycket (kanske för att det inte är tal om Öländsk kalksten och fontäner här?) och dessutom kommer badet efter en renovering kunna ta emot ännu flera besökare. Aspuddsbadest besökare betalar också för sig vilket jag tvivlar på att stadsmininsterns gäster gör. Och på Asbuddsbadet kan man både basta och bada! Det är vad jag kallar valuta för pengarna!

Avslutningsvis vill jag säga att jag förstå att denna jämförelse inte är helt realistisk eftersom det handlar om olika budgetar, syften osv. men jag kunde ändå inte låta bli att fundera kring orimligheten i detta. Det är ändå i slutändan vi skattebetalare som står för fiolerna och hade jag kunnat öronmärka mitt bidrag till Sveriges finanser så hade stadsministern tveklöst fått stryka på foten till förmån för tex. Aspuddsbadet. Stadsmininstern kan ju lösa inträde på Aspuddsbadet när han vill tvaga sig i trevlig miljö. Undrar just om jag och mina tre ungar är välkomna ut till Harpsund för ett bastubad?

Läs om basturenoveringen på http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5961381.ab

25. Tove Gustafson - 17 oktober 2009

Sjukgymnaster saknar bad att hänvisa till EFTER den första akuta behandlingsfasen. När den sjuke ska ta ansvar för sin egen hälsa så behövs bassänger i kommunal regi, dit folk kan vända sig till en normal bad-kostnad. Aspuddsbadets rivning skapar ett tomrum.

En liten grund bassäng är precis vad som behövs för att kunna värma till 32 grader vilket är vad som krävs speciellt vid smärttillstånd. Detta enligt en sjukgymnast på Hela Kroppen vid Slussen. Där har man f ö haft tillgång till en rehab-bassäng men den är nu stängd för gott.

Skattebetalarna har kommit väldigt billigt undan i 20 år vad gäller badet. Det är inte fallet med andra bad, vilka brukar gå med underskott. Har man ideella krafter som sköter ett bad ska man ta till vara den entusiasm och energi som finns.

Detta ideella arbete i föreningsform är dessutom en friskfaktor i sig för alla inblandade Aspuddsbor precis som vilken scoutförening eller schackklubb som helst.

Småskalighet är det som t ex regeringens folkhälsoproposition 2008 talar sig varm för. Man ska speiellt tänka på äldres behov av lugn och ro och tillgänglighet. Många av Aspuddsbadets gäster är långt över pensionsåldern och kommer aldrig att bada mer efter stängningen.

I själva verket är badet något att kopiera i stadsdelarna. Vi ska tänka på hela befolkningen, inte bara på yngre och friska.
Det är en fantastisk vision att idella badföreningar kan driva lokala badhus av den här karaktären. Ohälsa kostar väldigt mycket pengar.

Föreningen menar att det kostar mycket mindre än 14 miljoner att restaurera. Jag tycker det är ett stickspår i debatten. Det är ju en oerhört liten summa vi talar om.
Man kan göra oändliga jämförelser med t ex vad Huddiksvalls kommun med sitt befolkningsunderlag lägger i jämförelse med vår stadsdel. Gigantiskt mycket mer.

Eller vad det kostar med äldres sjukdomskostnader. Lyckas Aspuddsbadet förhindra två stroke och vad det kostar på sikt så kan mycket väl restaureringen vara betald.

Eller de eviga satsningarna på elitkultur. Vad kostar inte de?

Jag tycker det är en enfaldig politik man bedriver. Kortsynt och infam. Och dessutom i strid med sin egen regerings deklarerade mål för folkhälsan. Men vad är fina ord värda när politiska partier alltmer liknar reklambyråer? Det ska låta attraktivt.

Ta exemplet förskole-argumentet. Låter snyggt men är infamt. Ni vet mycket väl att en förskola i närheten måste byggas om eftersom de har bullerutdömda, för trånga lokaler. Ritningar finns för detta plus den stora utbyggnad som får plats på den stora gården. Men allt är lagt i malpåse! Det är riktigt fult att missköta barnen.

sören - 17 oktober 2009

Jag fick tips om att besöka Aspuddsbadet när jag gick på sjukgymnastik på ”Hela kroppen”. Kostnaden för sjukgymnastiken där går på frikortet ..
Jag har fortsatt min viktiga rehabilitering själv på badet utan att ha kostat sjukvården ett öre och njutit varje sekund. Jag kan inte gå på vanliga kalla bad.

26. F.d. folkpartist nu miljöpartist - 17 oktober 2009

Pajkastning och låg nivå må så vara men eftersom borgarrådet varken läser våra kommentarer eller svarar på brev, e-post eller andra frågor hur viktiga de än är och DESSUTOM hävdar att staden inte haft något ansvar trots att kontraktet säger så så börjar i alla fall jag undra??? Pinsamt!

27. ...... - 17 oktober 2009

Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit åtgärder som angivits i protokollet eller kan dessa ej godkännas ska föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet KOMMER FÖRVALTNINGEN att OMBESÖRJA ÅTGÄRDEN på föreningens bekostnad (§ 14).

28. Mikael - 17 oktober 2009

Man kan diskutera avtalet, som verkar orimligt och som ju inte verkar ha följts upp av kommunen heller. Och villkoren – varför får badet inte ha reklam? Det hade ju kunnat vara den intäktskälla man behövde för att kunna finansiera verksamheten.

Poängen nu är att Madeleine Sjöstedt visar en brist på lyhördhet och egenmäktighet fullt i klass med de betongsossar som för säkerhets skull rev upp rälsen till Roslagsbanan, för att försäkra sig mot eventuella återställare när den norra delen lades ned på 70-talet. Samma bestämda inställning att få sin vilja fram till varje pris som förfulat våra stadscentra i Sverige.

I stället för: lös problemet! Gör en ny utvärdering och en ny budget. Sälj badet till högstbjudande som lovar att driva bad i 30 år. Skippa betong- och exceltänket! Annars kommer inte bara jag kryssa bort Sjöstedt till nästa val, kanske också byta parti.

29. Susanna - 17 oktober 2009

Kan inte mer än att ge bifall i alla inlägg här ovan!

Jag undrar dock var inläggen finns som stödjer er sak i idrottsnämnden? Som jag ser det finns det bara inlägg från personer som med kompetens, själ och hjärta stöder Aspuddsbadets förening och aktionsgrupp. Om ni i idrottsnämnden representerar folket, eller åtminstone en majoritet av folket så borde det väl synas här på denna blogg, åtminstone skymta fram…?

Tänk efter ordentligt vad ni gör, inte bara gällande era positioner som ”folkvalda” utan skänk även byggnaden en tanke! Denna byggnad lånar vi under en tid av våra liv. Det är inget vi har ensamrätt på under just våran begränsade livstid eller nyttjandetid. Den har funnits där innan jag fanns och BÖR få finnas där även efter det att jag finns. Tar man oåterkalleliga beslut så borde det krävas näst intill konsensus i ett beslut. Ett gammalt träd tar 100 år att växa sig stort och 10 minuter att såga ner.

Tänk efter – före!

30. Anna Gustin - 17 oktober 2009

Madeleine säger att: ”Redan för 23 år sedan genomfördes det som flera idag kräver. Då erbjöds, och accepterade badhusföreningen, precis samma avtal som de idag kräver. Badhusföreningen fick disponera badet till en hyra av 0 kronor mot att ”föreningen skall svara för allt underhåll såväl yttre som inre” (§ 13 i avtalet).”

MEN det är ju fortfarande staden som äger (alltså skattebetalarna) och har hela tiden varit så. VARFÖR har inte stadens politiker och tjänstemän under alla dessa år insett att en liten badhusförening inte har de resurser som krävs för att göra några stora renoveringar? Att intäkterna endast klarar av att på ytan hålla ett bad i hyfsat skick. VARFÖR inser ni inte värdet av småskalighet?

VARFÖR skulle man inte någon gång kunna få bli lite glad och förundrad genom att ni politiker faktiskt gjorde något med en portion kärlek och omtanke om medborgarna. Att jämföra med Farsta bad och siffror på hur många fler som får plats där är absurt.

Madeleine säger att: ”Som politiker måste vi förmå välja vad som kommer flest stockholmare till del med en ändlig summa pengar. Med oändliga resurser finns inga svåra val, men nu är tyvärr inte resurserna oändliga.”

Det är sådana meningar som gör att man känner sig förnärmad av hur politiker och deras tjänstemän agerar. För inte länge sedan skänkte stadens landstingspolitiker hela Serafimerlasarettet till en läkare som ville ta över verksamheten. Hans bolag betalade endast 700 000 kronor för rubbet, för inventarier och innehåll. Hur många miljoner skänktes bort i endast detta tillfälle. Liknande fall finns att peka på. På kommunens axlar vilar skulden av att ha skänkt bort åtskilliga miljoner i ivern att privatisera bostäder. Där ni hade kunnat få in de ynka 14 miljoner som ni påstår att det skulle kosta att renovera ett bad för ett liten samhälle i en närförort som dessutom används av åtskilliga skolor i närliggande orter.

Globens verksamhet har, för att ta ett annat relevant exempel, kostat skattebetalarna närmare en miljard att hålla under armarna. Man kan inte undgå en känsla av att vissa saker kan få kosta precis hur mycket som helst när det passar sig för politiker och deras tjänstemän. Men att satsa ett i sammanhanget litet kapital för att återställa ett publikt badhus, varför går inte det? I skenet av Globen-affären ter sig det lilla badhuset i Aspudden som en mycket liten satsning i kronor fast med oändligt större värde på andra konton än i rena siffror.

ÄR det brist på VILJA hos de som nu tillfälligtvis råkar ha makten ? Den BRISTEN hos de som styr våra skattemedel ligger i så fall i oförmågan att se djupare värden i mänskligt liv. Alla beslut grundar sig på krassa siffror utan tillstymmelse till vad de får för konsekvenser för medborgarna. USELT!!!

Anna Gustin
Medborgare i Stockholm

31. eva - 17 oktober 2009

Du har ju visat nu att du kan backa från tagna beslut…tex Stadsbiblioteket…
Det är stort att våga det.
Vet ej om det är det beslutet som du kommer att bli ihågkommen för?
Ett är i allafall säkert, det blir inte för att du byggt ett daghem på Schlytersvägen i Aspudden…

Det är dags att backa igen….

Visst behöver en stad utvecklas…men kallas det utveckling att riva allt som är gammalt?
Och du bygger ju inget nytt BAD i Aspudden istället!
Men på Söder (där du bor!) skall man bygga ett turkiskt bad som blir Sveriges största hamam…Kostnad??

Vad är Hjalmar Mehrs eftermäle…???

Tur att han inte hann med Gamla Stan och Södermalm….

Madeleine Sjöstedt - 19 oktober 2009

Det är inte staden som ska bygga en hamam. Det är en fastighetsägare som själv bygger och finansierar.
Madeleine

eva - 19 oktober 2009

Vilken tur…då måste det ju finnas pengar till Aspuddsbadet i stockholmarnas skattkista!
Härligt att det finns fastighetsägare som vill och vågar satsa på bad.
Redan romarna byggde badhus och visste hur viktigt baden var för människorna
Men huvudfrågan gällde om det kallas utveckling att riva allt som är ”gammalt”?

32. smultronälskaren - 17 oktober 2009

 Madeleine!
 Läste i SvD om dina ”smultronställen” på söder -bl.a.”ett otroligt trevligt motionsställe som drivs som en förening” som du besöker och du tycker det är ”perfekt att starta lördagen där …”

-Det låter skönt….
 
TÄNK om du fick beskedet att ”någon” hade bestämt att det skulle stängas  för gott! trots att föreningen ville fortsätta..
Visst skulle det kännas sorgligt och trist?
Men du skulle säkert kunna hitta något annat liknande ställe eller föreningen kunde hitta nya lokaler?
 
 
Motsvarande smultronställe för så många heter Aspuddsbadet…tyvärr finns det INTE något liknande för oss. 
 
Detta har du säkert hört många gånger, men inte tyckt att du behöver lyssna.

 Det är lätt att fördöma desperata människor – för desperata/förtvivlade är vi som nu är på väg att förlora vårt älskade Aspuddsbad..

Vad har du för rätt att sätta dej över dem som uppskattar det speciella med badet?
 
 
Det är inte på detta sätt man vinner respekt hos sina väljare!!!
 
 
 

Mats Tiigiste - 17 oktober 2009

Bra att ta upp den aspekten att få nån att förstå som om det skulle gälla en t.ex. politikers eget liv, ens egna smutronställen, oaser,då.. ja.. då..det är ju nåt helt annat..

eva/ smultronälskaren - 18 oktober 2009

Ja..man kan bara önska att den som borde läsa detta och känna något i detta fall läser inläggen!!!!….????

Madeleine Sjöstedt - 19 oktober 2009

Jag läser självklart alla kommentarer på bloggen. det är därför jag har en blogg, till skillnad mot många andra politiker vill jag också ha en kommentarsfunktion.
Däremot tycker vi olika i sak. Jag har många gånger försökt förklara varför.
Madeleine

eva - 19 oktober 2009

Och hur skulle det kännas?
Även det svaret undviker du!
Du vill ha en kommentarsfunktion skriver du – bra!
Men svar på varför dina åsikter avviker från inläggen du fått på din blogg eller argument varför du inte behöver/kan ta till dig dessa fakta – det saknas fortfarande.
Det handlar inte om att TYCKA OLIKA!

Kent Karlsson - 19 oktober 2009

”Jag läser självklart alla kommentarer på bloggen”

I kommunfullmäktige idag sade du att det var självklart att man skall följa lagar och förordningar. Gäller det alla medborgare – vanliga som borgarråd ?

Jag frågar detta då du gång på gång tydligen missat de lagar och förordningar som även Staden har att rätta sig efter:

”Varje år i september månad med början år 1988, skall på initiativ av fritidsförvaltningen företagas en gemensam besiktning av fastigheten. I protokollet skall antecknas alla de eventuella fel och brister som enligt detta avtal skall åtgärdas. I protokollet skall vidare noteras en tidpunkt då de i protokollet upptagna bristerna skall vara åtgärdade och efterbesiktning företagas. Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit de åtgärder som angivits i protokollet eller kan dessa ej godkännas skall föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad.”

Detta är bara en del av flera paragrafer som du har valt att negligera. Återstår att se hur JO ställer sig till detta !!

mvh

Kent Karlsson

Kent Karlsson - 27 november 2009

Det är ingen ide att du slår dig för bröstet och säger att du till skillnad från andra politiker har en blogg:

1. Du vill bara dumpa heta potatisar här istället för att mötas i en riktig debatt. Detta är och kommer aldrig bli ett riktigt forum för en riktig debatt.

2.Du läser/svarar nästan aldrig på vad som skrivs här.

3. Sist men absolut inte minst: Du struntar fullständigt i vad vi tycker och vad vi skriver här.

4. Du har inte koll på fakta,du säger emot dig själv när du mycket fragmentariskt ändå får med fakta. Du ger helt enkelt ett virrigt och väldit oärligt intryck. Kanske inte de allra bästa kriterier för den tjänst som du för tillfället har.

Kan du vara så vänlig och sluta slösa bort våra skattemedel ??

33. Jessica Jormtun - 17 oktober 2009

Det är fegt av politiker att först låta ett bad förfalla för att sedan hävda att det ska rivas av just anledningen att det har förfallit.

När jag var liten höll Nitro Nobels fabrik i Vinterviken på att förfalla och vi var alla oroliga att den skulle rivas. Fabriken fick sämre och sämre skick och var låst för allmänheten på grund av rasrisken. Men någon eller några politiker måste ha tagit sitt förnuft tillfånga och valde istället att fabriken skulle rustas upp. Se så fint fabriken blänker idag i finfina Vinterviken.

Tänk efter före, sedan är det för sent.

Jessica

34. Tove Gustafson - 17 oktober 2009

Läser man det idrottspolitiska programmet för Stockholm blir man ännu mer förundrad över argumenten för att riva badet. Det går stick i stäv med de mål man satt upp.

Här ska skapas förutsättningar för alla typer av människor.

Det ska ges ett gott stöd till föreningar som vill ta över driften av anläggningar.

Man ska nå inaktiva via nätverk mellan skola och föreningar (det är just vad som finns i Aspudden) och stadsdelsförvaltnig och försäkringskassa och arbetsförmedling.

Till råga på allt är de äldre en omhuldad grupp som behöver nya verksamhetsformer som passar dem.

35. harriet - 18 oktober 2009

INGET SNACK – RÄDDA BADET!!!!

36. Sofi Haeggström - 18 oktober 2009

Låt Aspuddsbadet bevaras!

37. Nenne - 18 oktober 2009

Kostnader hit och kostnader dit!

Vissa saker måste man värdera på annat sätt. Rivs detta kulturhistoriskt värdefulla bad finns ingen möjlighet att få det tillbaka igen. Låt inte historiens vingslag från Aspuddsbadet tystna.

Nenne

38. Jan Volny - 18 oktober 2009

Om ni nu tänker sälja marken och huset hoppas jag ni hör av er till mig. Alla intresserade måste få chansen att lägga ett bud hoppas jag. Eller?

39. Johan - 19 oktober 2009

Självklart handlar detta om prioriteringar. Om man kunde göra allt skulle man säkert göra det. Folk som skriver ”att man inte ska ställa människor (egentligen människors intressen) mot varandra” har inte förstått att ekonomi och politik är kampen om ändliga resurser. Stå på dig Madeleine och låt inte Andra bad med fler besökare betala priset för att du inte orkar stå emot de som skriker högst.
Jag tycker därtill det är fantastiskt att människor som olagligt ockuperar ett bad, skrämmer bort tjänstemän från idrottsförvaltningen, stjäl bostadsrättsföreningars el (och sedan hotar dessa när de har mage att klaga) och som stjäl vatten från fortum nu iklär sig rättsamhällets rustning och indignerat pekar på en punkt i ett 23 år gammalt kontrakt och upprört menar att detta väl ändå inte kan vara rätt. Snacka om att kasta sten. Jag tyckte som boende i området att det var trist att man inte ville rusta upp badet, men om jag får välja mellan badet eller rättssamhället väljer jag det senare. När detta är över (dvs även om badet bevaras) hoppas jag att de skyldiga ockupanterna lagförs och att badhusföreningen absolut inte får ha någonting med byggnaden att göra.

Kent Karlsson - 19 oktober 2009

Hur mycket rör det sig om Johan ? Jag pratar om elkostnaden.

Om det inte är en prestige sak även för dig så är jag säker på att du och din BRF blir ordentligt kompenserad.

Jag undrar lite över din reaktion och vad den egentligen kan bottna i. I mina öron så ser det ut som något är missriktat.

Varför går du inte till badet och pratar med folk där ?

Ta en kaffe och en pratstund så ser du att det inte är några ilvilliga Bader-Meinhof typer utan bara vänliga engagerade medborgare som faktiskt kämpar för något som handlar om mer än bara detta bad.
Att det handlar om din,min och alla medborgares rätt att göra sig hörd samt att påminna de folkvalda att det är just det – folkvalda !!

Så Johan – utmana dig själv och gå gärna dit !!

mvh

Kent

Johan - 20 oktober 2009

Så Kent – utmana dig själv och respektera rättssamhället!

mvh

Johan

Kent Karlsson - 20 oktober 2009

Hej igen Johan

Det var inte mycket till svar man fick från dig. Du verkar vara så helt fastlåst i din uppfattning att du missade det viktiga. Varför framför du inte ditt budskap till Madeleine Sjöstedt ? Det är hon som inte respekterar rättssamhället. Det du refererar till är en storm i ett vattenglas. Vakna upp för helsicke !!

Tove Gustafson - 20 oktober 2009

De som låter högst brukar vara majoriteterna i en demokrati medan reumatikerförbund och andra med smärttillstånd har svårare att hävda sin legitima behov.

Ett annat exempel på en icke försumbar minoritet är den äldregrupp som behöver småskalighet och lugn. Som inte passar i stora bad med skuttande barn och crawlare.

Till skillnad från dig är jag en medborgare som stöder badet trots att jag står utanför både den badhusförening som har skött badet och den aktionsgrupp som ockuperat badet – dessa ska inte sammanblandas vilket du okunnigt gör.

Jag är mycket kritisk till att staden inte skött sitt ansvar för fastigheten.

Idrottsnämnden bjuder ideella föreningar att ta över driften av anläggningar och lovar dem stöd. Detta enligt den broschyr som ligger på nätet.

Här har man överlåtit ett nergånget bad till en ideell förening väl medvetna om att det är orealistiskt att de skulle klara en upprustning av de mått som krävs med de medel de kan dra in.

Alla badhus går nämligen med förlust.
Skulle föreningen klara det inget av de stora baden klarar?

Ändå har man lyckas driva det till noll kostnad för skattebetalarna! De har skött det inre underhållet som överenskommet men inte mäktat med tak och fasad.

Staden har inte följt upp vad som händer med sin egendom. De har det fulla ínspektionsansvaret enligt avtalet. Ingen annan. Inte badhusförening, inte medborgare.

Och så måste det självklart vara, inskrivet i ett avtal eller ej. Vilken tur att det skrevs in så att man kan ställa Madeleine Sjöstedt och andra mot väggen för den bisarra smutskastning som man försöker vinna opinion med.

Staden har inte ”givit bort” ett bad som hon påstår. Tänk efter! Hur skulle det se ut om man gav bort egendom.

Jag tycker det är sorgligt att se att de lyckats vinna dig med sina försök att vältra över skuldbördan på ideellt arbetande.

Om nu badet ockuperas av ett gäng som gör allvarliga misstag i sin iver så är det sannerligen inte reumatikers och gamlas fel. Inte heller mitt som medborgare utan politisk partitillhörighet, inte heller de som jobbat i alla år i badhusföreningen.

40. eva - 19 oktober 2009

Johan – det är inte lätt att sätta sig in i alla turer om badet.

Självklart handlar det om resurser, samt VAD man tycker är viktig:
– stora bad- anläggningar, äventyrsbad osv kontra ett litet bad för dem som uppskattar och har behov av dess förutsättningar och inte kan besöka de stora baden.
Vi har ju olika behov…Jag är ju t.ex. med och betalar stora fotbollsarenor fast jag aldrig besöker en sådan, men förstår att de behövs! Nu ska ”vi” ju bygga en ny häftig mastodontbyggnad. Ska allt vara stort – är det bättre då?
Jag tycker också att det är fantastiskt att människor ockuperat badet – utan ekonomisk vinning för egen del. De känner ett ansvar för framtiden och vågar ifrågasätta odemokratiska beslut. Att skrika högt är tyvärr ett medel som man ibland desperat tar till när överheten användr sin makt fel.
Vad hade vi haft för samhälle om alla bara bockat och tackat?
Jag beklagar att de stal ström för er, (pga att de frös). Jag ha hört att de sedan bad om ursäkt och bett att få betala – men detta godtogs ej!?
Vi får hoppas att Sthlm Vatten (som levererar vattnet) inte går i konkurs – deras ekonomi klarar nog att det kokas lie kaffe och te i badet. Bassängen är ju tom!
Jag tycker också att badföreningen (- som inte står för badvakterna eller de du kallar för ockupanter) är synnerligt kompetenta att driva badet! Det har de gjort i alla år och sista tiden även utvecklat verksamheten vid badet.

41. sören - 19 oktober 2009

Jag har i dag lyssnat på din version vid Kommunfullmäktiges utfrågning om hanteringen av beslutet ang. Aspuddsbadet Jag bara säga:
DU SKAPAR POLITIKERFÖRAKT!!!
Dina bortförklaringar rullade i en strid ström..
”Den som vill kunde få se besiktnings-protokoll” – du sa inte hur många… Finns det fler än ett…det borde vara 23?
”Att badet varit otjänligt” – när då??? Det har däremot vissa nybyggda bad – de har fått stänga ett flertal gånger!
”Det skulle behöva byggas yterligare ett omklädningsrum” – varför då?
RÄCKER DET INTE MED TVÅ??? Du har fortfarande inte tagit till dej detta..
Hur kan du bl.a. stå och säga att ”det varit SÅ mycket diskussioner för att försöka bevara badet?” LÖGN! Med föreningen…???
Att sätta Farstabadets existens mot reparation av Aspuddsbadet? Otroligt dåligt argument.Du menar väl inte att sen är pengarna slut?
Hur seriösa är reparationskostnaderna…?
Nog skulle man kunna om man kunna om man bara ville!

DET LUKTAR PRESTIGE!!!!!!!!

42. Anna Lu - 19 oktober 2009

Hej Madeleine,
För litet sedan kom jag hem efter att ha lyssnat på dig under kommunfullmäktiges frågestund. Då du fick frågor om Aspuddsbadet sade du bland annat att det inte alltid ska vara de som ”skriker högst som får rätt, utan den tysta majoriteten”. Du utmålar därmed oss som vill bevara Aspuddsbadet som en onyanserat skriande och marginaliserad hop, och du ställer oss mot den mer sympatiskt tystlåtna majoriteten. Det tillhör politisk retorik att häckla sina motståndare, jag förstår det. Men att i ett politiskt och demokratiskt sammanhang kritisera medborgare för att de gör sina röster hörda i en fråga som de brinner för, det är allvarligt och ganska respektlöst.
Mvh,
Anna Lu

43. Malin Khoso - 19 oktober 2009

Hej Madeleine!
Jag skulle vilja ha ett förtydligande kring det du skriver ang §14 i kontraktet: ”Att det i § 14 anges en årlig besiktning påkallad av förvaltningen var helt enkelt en möjlighet för förvaltningen att utifrån ett fastighetsägaransvar kunna tillse att anläggningen inte var farlig och därvid ha möjlighet att utifrån sin kunskap påpeka nödvändiga åtgärder. Att förvaltningen skulle gå in och ta på sig föreningens ansvar och göra kostnadskrävande upprustningsåtgärder (man visste ju redan 1986 i vilket skick anläggningen var), har aldrig varit på tal.”

Om jag läser kontraktet rätt står det att förvaltningen SKALL göra en besiktning årligen och att den KOMMER att ombesörja åtgärder som föreningen ev inte gjort. Ingenstans står det att detta är en MÖJLIGHET för förvaltningen, orden som används indikerar att det är en skyldighet. Du skriver att det aldrig varit på tal att förvaltningen skulle göra kostnadskrävande upprustningsåtgärder. Men varför står det då så i kontraktet? Och hur kan du säga att det som står inte gäller?

Citerar kontraktet: ”Varje år i september månad med början år 1988, skall på initiativ av fritidsförvaltningen företas en gemensam besiktning av fastigheten. I protokollet skall antecknas alla de eventuella fel och brister som enligt detta avtal ska åtgärdas. I protokollet skall vidare noteras en tidpunkt då de i protokollet upptagna bristerna skall vara åtgärdade och efterbesiktning företagas. Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit åtgärder som angivits i protokollet eller kan
dessa ej godkännas ska föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad (§ 14).”

44. Kent Karlsson - 19 oktober 2009

Det var inte bara en massa fantasilösa bortförklaringar- det var ävent gott om självmotsägelser.

Om man har något substansiellt att säga i frågan varför skall man då behöva hänge sig åt ett dylikt retoriskt stapplande ?

Gott om självmål Madeleine för din del i debatten och inte ett enda svar på oppositionens frågor kunde du uppbringa.

Hur kommer det sig ?? Jag skulle gärna ge dina argument lite svängrum men jag tycker att att ditt agerande i frågan saknar all anständighet/respekt för demokrati och den enskilde medborgaren så jag kan i detta nu inte förmå mig till det.

Sist men inte minst. Jag kan förstå att det är mer bekvämt för dig att välja en elektronisk anslagstavla att framföra dina argument än att möta oss i en medborgardebatt !!

Det är märkligt hur saker och ting förändras ändå. Förut var ett poltiskt uppdrag ett hedersuppdrag. Nu är det mest en födkrok för individer med sitt eget bästa för ögonen.

Folkpartiet som jag var dum nog att ge min röst brukar ofta attackera det röd-gröna blocket med med anklagelser som penningslöseri.

Hur mycket av våra skattepengar hade du tänkt att slösa bort på den där nya stadion ? Var det 2,7 miljarder sek eller ?

Har du inte nyligen sagt att staden har ont om resurser ? Var det inte ett av dina argument för att riva Aspuddsbadet ??

Vore klädsamt om du någon gång kunde svara direkt på våra frågor istället för att försöka med retoriska undanmanövrar – för de fungerar inte och de stärker bara vår kamplust och vår aversion gentemot ditt agerande.

mvh

Kent

teodork - 20 oktober 2009

Hej Kent,
den nya stadion är kostnadsneutral för skattebetalarna då man avyttrar marken där Söderstadion ligget idag och bygger kontor där.

/Teodor

Kent Karlsson - 20 oktober 2009

Hej Teodor

Men vad bra !! Om det enbart är privata intresenter som skall bekosta detta jippo och som inte på något sätt skall bekostas av skatteintäkter då finns det pengar men ingen vilja hos er ?

Till sist vill jag bara säga att det är ett sjaskigt gammalt politiskt knep att ställa medborgare mot medborgare när ni jämför Farstabadet med Aspuddsbadet.

Dessutom finns det fler skillnader än likheter vad det gäller de bägge baden – ur flera perspektiv så den jämförelsen ter sig stapplande.

Men detta är väl inget verkar inte vara viktigt för er. Det borde det vara då det är tack vare våra röster som ni har en tjänst – ett uppdrag. Detta är ett hedersuppdrag vilket verkar ha gått er förbi.

mvh

Kent Karlsson
fd Folkpartist

Fredrik Leijonhufvud - 20 oktober 2009

En affär kan inte bli kostnadsneutral för att man avyttrar mark. Med den typen av matematik kan vad som helst bli kostnadsneutralt. Man glömmer här att räkna med att en tomt försvinner ur ägandet. Marken är en del av stadens tillgångar, och att den försvinner ur stadens ägande är en utgift.

Tomten som söderstadion står på tillhör väl oss medborgare i Stockholm och vid en försäljning av denna fastighet bör pengarna som man får in på försäljningen ingå i den kommunala budgeten, och därför kunna användas till varjehanda ändamål såsom vård, omsorg, skola eller kanske upprustning av badhus.

teodork - 20 oktober 2009

@Fredrik

Ja det stämmer Fredrik, och med samma logik är ett ”gratis hyresavtal” inte alls gratis, utan staden har redan i flera år subventionerat badet genom att inte ta ut någon hyra. Vad gäller stockholmsarenan så frigörs ju Söderstadions mark just därför att behovet av en arena fylls av Stockholmsarenan istället.

/Teodor

Kent Karlsson - 20 oktober 2009

Gratis hyrsavtal ?? Hur menar du nu Teodor ??

Staden har inte lagt ut en spänn på 23 år. Ni har sluppit undan den kostnad som en tvångsförvaltning skulle innebära och som ni faktiskt är skyldiga till att genomdriva.

Kolla upp detta och återkom gärna.

mvh

Kent

45. Hanna - 20 oktober 2009

Detta verkar vara något som upprör många i Aspudden, men jag som skattebetalare i Stockholm är glad att det finns politiker som tar ansvar och gör bra pirioriteringar och inte slösar bort våra gemensamma pengar på saker som kommer så få personer till del.

Fredrik Leijonhufvud - 20 oktober 2009

Jag håller helt och hållet med om ditt resonemang, och det är därför jag stödjer de politiker som vill bevara Aspuddsbadet.

Hur många fick ta del av de 24 miljoner som redan utbetalats till den nyss slopade projekteringen av stadsbibliotekets tillbyggnad.

Badhusföreningen vill dessutom ha en hyresfinansierad upprustning i egen regi, och inte en upprustning som bekostas av staden.

Nenne - 22 oktober 2009

Slösar bort våra gemensamma pengar? Alla kan ju inte ta del av allt som finns! Samtidigt är det ju upp till var och en vart man vill åka för att njuta. Jag bor inte i Aspudden utan i Haninge och jag njöt som bara den sist när jag simmade omkring i det varma vattnet och i det gamla fina badet i Aspudden.

Nenne

46. Tove Gustafson - 20 oktober 2009

Ringde diverse moderater från idrottsnämnd och från kansli ang behovet av bl a rehab-bad.

Nr ett höll med mig och menade att inget var skrivet i sten och att vi båda skulle kontakta gruppledaren.

Nr två var avvaktande men tyckte att jag hade viktiga poänger som inte beaktats. Sa uppriktigt att han inte var så insatt även om han ingick i idrottsnämnden.

Nr tre var stenhård och fräck.

Nr fyra – gruppledaren – var full av aggressivt hat faktiskt. Han smattrade fram att allt var beslutat och att politiker nr ett tyckte som han! Inte utrymme för någon som helst dialog.

Nr fem på kansliet hade inga argument. Kunde inte frågan. Lyssnade tyst och upprepade kort att beslutet var fattat.

Nr sex på roteln sa att rehab-bad var en fråga för landstinget. Då jag efterlyste samarbete inom partigruppen, ville han få mig – av alla, att ringa landstinget.

Nr sju – folkhälsoansvarig på rikskansliet kunde inte innehållet i sin alliansregerings folkhälsoproposition.

Han ville att jag skulle ringa Sveriges Kommuner och Landsting ang bristen på samarbete mellan moderater i kommun och landsting i Stockholm trots att SKL är en organisation som arbetar övergripande. Till slut gav han med sig och kom på ett eget namn att kontakta.

Och grande finale:

Idrotts- och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt, folkpartist, under frågestund i kommunfullmäktige – icke förtroendeingivande.

Saknar människor förnuftiga argument och förklaringar kan det vara frestande att ta till fulheter och falskheter. Risken är att de som är insatta blir rejält upprörda och så var fallet nu. Sansat tysta och belevade satt vi på åhörarläktaren men man ska veta att det växer ett förakt för demokratiska processer och politiker.

Det är inte bra. Demokratin måste skyddas av alla. Vi ska hylla människor som på sin fritid engagerar sig för det gemensamma bästa. Men låtsas de bara göra läxan eller börjar de köra falskspel så släpar de demokratin i smutsen.

Idrottsnämndens beslut måste klubbas i kommunfullmäktige någon gång framöver vilket inte folkpartiets Abit Dundar håller med om trots att han som stadsdelsnämndens ordförande borde veta det.

Till dess måste fakta på bordet.

47. Tove Gustafson - 20 oktober 2009

Betänk följande faktum:

Demensvården kostar samhället ca 40 miljarder årligen.
Strokekostnaden är ca 12 miljarder.
Hjärtsjukdomarna kostar ca 22 miljarder.

Vi får en allt äldre befolkning.

Liljeholmen/Hägerstens befolkning växer så det knakar.

Antalet bad är underdimensionerat i hela staden enligt det idrottspolitiska programmet.

Risken för demens halveras med två aktiviteter eller mer i veckan!! Enligt folkhälsopropositionen 2008. (Alliansens)

Om man hostar upp 14 ynka miljoner för ett bad som passar gamla så har man kommit billigt undan.

Att bygga nya bad kostar oerhört mycket mer! Dessutom sägs i idrottspolitiska programmet att det saknas mark!

Tittar man på en karta där bad finns markerade blir det ett tomrum om man tar bort Aspuddsbadet, i ett annars jämnt fördelat mönster av prickar för bad.

Detta bad har drivits gratis för skattebetalarna till skillnad från alla andra kommunala bad som går med underskott.

Det säger sig självt att det till stor del beror på allt ideellt arbete som lagts ner.

eva - 20 oktober 2009

Ett levande bevis på hur viktigt det är röra på sig och hur bra man kan må av att gå på Aspuddsbadet, är det gäng damer – i åldern 80-92 år – som gick till badet 2 ggr i veckan.
Den ena dagen på vattengympa – den andra dagen blev det ”bad för damer” i 2 timmar med härligt bad, samvaro och kaffe på bassängkanten..
Pigga och vitala både till kropp och själ.
Dom saknar sitt bad!! De kan/orkar inte gå och bada i en bassäng med hoppande barn och hög ljudnivå.
Nu har Harriet, som är 92 år fått börja med käpp. Trots detta tog hon och Elisabeth 88 år, sig upp för alla trapporna i Stadshuset den 19/10 för att lyssna på utfrågningen av Madeleine Sjöstedt och demonstrera mot det tagna beslutet.
Det var mycket upprörda efteråt över vad som sagts!
Vi andra, som är på väg mot ålderdomen och det är vi ju alla, men det dröjer olika länge – känner oro över hur vi ska kunna hålla oss friska.
Många behöver varma bad för att träna sin kropp.
Vart ska vi gå………….

48. Leila - 20 oktober 2009

Jag kan inte fatta hur alla bara klagar och klagar på att kommunen roddar med ett badhus. För mig är verkligen inte badhus någon kärnverksamhet som över huvud taget kommunen borde syssla med. Det enda rätta är ju att kommunen faktiskt tar hand sina gamla och sjuka och kollektivtrafiken och sådant som andra inte klarar av att sköta.

Kent - 20 oktober 2009

”Jag kan inte fatta hur alla bara klagar och klagar på att kommunen roddar med ett badhus”

Det just det som är problemet – kommunen ”roddar” inte med badhuset. Utöver det så är badhuset en kärnverksamhet för många i Aspudden.

Detta är inget som på något sätt utesluter att kommunen också naturligtvis skall ta hand om sina gamla och sjuka.

Det är ju faktiskt så att det är en hel del äldre som kommer till Aspuddsbadet även när de nu – för tillfället – inte kan komma hit och ta ett stärkande bad i en behaglig temperatur. Det tror jag många ser som en form av friskvård.

Vad det gäller ekonomiska aspekter så går det knappast att jämföra Aspuddsbadet upprustninsbehov med kostnader för äldreomsorg eller kollektivtrafiken.

Om du tar dig tid att läsa de flesta inläggen här så kanske bilden klarnar.

mvh

Kent

Tove Gustafson - 21 oktober 2009

Nej det kan vara svårt att känna igen sig i andras engagemang. Men om jag ska haka på att kommunen/landstinget uteslutande ska ägna sig åt det du beskriver, så måste du nog komma med något bättre argument än att du tycker så eller att kommuner/landsting bara ska göra det ”andra” inte klarar. Vård och transport är ju också sånt som andra klarar.

Du får nog skriva utförligare för annars kan man ju tro att du bara är en sån som klagar.

Torsten - 21 oktober 2009

Kent och Tove

Jag tycker att framför allt ni är sånna som mest klagar! Jag tror nog att kommunen gör sitt bästa, och det är inget som två tre historier om gamla tanter kommer ändra på.

Hur mycket ni än tycker att det där är kärnaverksamhet så tycker inte jag det!

Tove Gustafson - 22 oktober 2009

Torsten!
Det står var och en fritt att betrakta andras engagemang som klagan. Du kan välja mellan att se glaset som halvtomt eller halvfullt!

Att klaga utan orsak eller utan att göra något åt problemet betraktar jag som gnällspiksbeteende.

Att klaga över gråväder, över bilister eller cyklister eller eller gångtrafikanter eller över mygg eller hur vattnet smakar.
Eller över andras hårfärg eller klädstil eller tempo.
Eller handstil.

Det klagas i landet för fulla muggar och ibland är det bara charmigt och trevligt och ibland är det enerverande!

49. Carl - 20 oktober 2009

Följer man inläggen och kommentarerna här på bloggen, och även på ”aktionsgruppens” blogg och annorstädes, blir det för var och en som är någorlunda bevandrad i hur politiskt taktiserande och ”spin” fungerar ytterst tydligt vad denna ”konflikt” i själva verket går ut på.

Det utmålas som att stadens intresse är att göra sig av med det kommunala ansvaret för badhuset. Ingalunda. Politikerna i stadens fullmäktige och rotlar har självklart det intresse alla politiker har, nämligen att tillskansa sig makt. Därav dessa ”satsningar” på stadens badhus – mer av medborgarnas genom beskattning konfiskerade pengar ska läggas på projekt som den politiska klassen kontrollerar (i stället för att vi medborgare får behålla pengarna och lägga dem på det vi själva väljer).

Utevaron av offentliga medel till Aspuddsbadet ingår i den prioritering mellan vilka politiska projekt som för stunden ska satsas på som ligger i Stockholms stads politikers intresse, likt alla andra politikers intresse – att kontrollera vilka projekt som gynnas och inte. Denna prioritering erkänner de ansvariga politikerna också. Men vad är det då denna ”aktionsgrupp” egentligen arbetar för? Jo, att stadens, och därmed politikernas, makt ska utsträckas även till Aspuddsbadet! Hade de som opponerar sig via bloggar och annan media verkligen varit missnöjda med hur staden sköter badhus och annan verksamhet hade dessa i stället för att opponera sig verkat för att dessa nyttigheter ska skötas av någon annan än staden. Att vilja skjuta över ansvaret för Aspuddsbadet på staden är att agera för en fortsatt politisk makt över badet – och i förlängningen andra badhus i stadens ägo, liksom andra nyttigheter kontrollerade av politikerna i staden.

Varför, frågar man sig naturligen då, finns det ett stort antal av vad som ska framstå som ”engagerade” och ”bekymrade” ”vanliga medborgare” som lägger ned enorm tid (obetalt) och ansträngning på denna fråga? Betänker man alternativkostnaden för alla dessa inser man att det måste finnas något intresse bakom. Och vilken är, enligt ovanstående beskrivning, den aktör som tjänar mest på att Aspuddsbadet förblir politiskt kontrollerat och skattefinansierat? Jo, naturligtvis stadens ansvariga politiker! Dessa får då en fortsatt kontroll över badet.

Utifrån detta går det inte att nå någon annan slutsats än att _stadens politiker i själva verket är de som ligger bakom ”räddningsaktionen”_! Det finns sannolikt inget nedskrivet om detta i några officiella dokument, men genom informella kontakter har sannolikt de ansvariga politikerna kontrakterat och finansierat organisatörerna av ”aktionen” för att ge ett sken av att det finns ett ”folkligt stöd” för fortsatt politisk kontroll av badet. Efter ett tag kommer sannolikt politikerna ”ge med sig” och gå med på att badet får de efterfrågade (skatte)pengarna. Då har både politikerna och de särintressen i vars intresse de agerar vunnit. Och vem har förlorat?

”In politics it is not so important who directly advocates particular views. What is important is who stands to gain from these views, proposals, measures.”
— V.I. Lenin, Pravda, 1913

50. Tove Gustafson - 21 oktober 2009

Carl!
Om jag går till mig själv och motiven bakom mitt engagemang så beror inte det på intressen i den meningen du föreställer dig alltid finns. Fantasin räcker inte långt om man bara har makt för ögonen.

Jag kommer inte kunna bada i 32-gradigt vatten själv eftersom jag opererat bort ett stort antal lymfknölar i armhålan vilket gör att värme besvärar.

Däremot har jag en vän som behöver det på grund av smärttillstånd. Sjukdom betyder dålig ekonomi, betyder behov av billiga lösningar och sådana finns nu möjligen bara i den akuta fasen eller efter årslångt köande till förnyat rehab-bad på t ex sjukhus. Det gör att man inte kan upprätthålla den träning som fungerar bäst.

Sen har jag pratat med två damer på 85 och 91 som badade på Aspuddsbadet in i det sista. Jag tyckte om dem och förstod att det inte var tal om mer bad i fortsättningen. Den typen av gamla kommer inte ta tunnelbanan till Skärholmen och kajka runt i en stor kall bullrig stimmig bassäng. Självklart ska de träna så länge det bara går om vi ska se till krass ekonomi.

Därtill vi haft vår son i babysim på Aspuddsbadet. Det var 8 år sen. Nu hoppar han från 5-meter och har riktigt kul. Jag tror att hans vattenvana och fysiska självförtroende beror på babysimmet och den ömsesidiga tillit som det bidrog till. Han har gjort frivolter i resårsängen hemma men har också en försiktig sida – puh!

Sen är jag en person som njuter av att ta reda på och skriva. Det är rena nöjet för mig. Jag grips ständigt och jämt av olika frågor. Är nyfiken av naturen. Det skulle möligen passa mig att vara journalist men nu har livet fört mig i andra riktningar.

Så kan motiv faktiskt se ut.

Jag tycker dina resonemang är rätt världsfrånvända och enkelspåriga. Om jag ska dra de logiska konsekvenserna av dem så blir du en person som uteslutande vill ha kontroll och makt samt är så till den milda grad fixerad vid detta att du skriver ett långt inlägg med konspiraionsteorier på denna blogg i hopp om att nå genomslag.

Och så simpelt inbillar jag mig att det inte alls är.

51. Carl - 21 oktober 2009

Tove Gustafson

Då jag inte har vetskap om de fall du tar upp har jag svårt att bedöma rimligheten och vikten av dem i detta sammanhang. Vad det gäller huruvida jag ”vill ha kontroll och makt” så stämmer det att jag vill ha kontroll och makt över min egen tillvaro så mycket som möjligt, inte att den ska kontrolleras av andra, till exempel politiker.

Nyttigheten av att ha ett bad tillgängligt är säkerligen stor för många. Men i sådant fall framstår det inte som särskilt logiskt att framhålla ståndpunkten att makten över sagda bad ska ligga hos stadens politiker. Det är uppenbart för var och en som granskar den ”aktion” som nu pågår och dess kommunicerade budskap att den inte handlar om att rädda Aspuddsbadet, utan att Aspuddsbadet ska _kontrolleras politiskt_. Ett genuint engagemang för badets fortlevnad hade rimligen lagts på att på egen hand restaurera och driva det. Det är den huvudsakliga anledningen till att jag ser det som den enda rimliga förklaringen att ”aktionens” egentliga syfte är att säkerställa den politiska kontrollen över badet (och, i förlängningen, av fler verksamheter i Stockholm).

Fredrik Leijonhufvud - 21 oktober 2009

Carl:

Jag har de senaste åren sedan jag flyttade till Stockholm erfarit att det finns personer som inte tror att någon människa kan engagera sig i någon fråga utan att ha personligen tjäna på det. Det är alltså ett ifrågasättande av att ideellt engagemang existerar. Jag tycker att det är denna människosyn du ger uttryck för i ditt inlägg. Detta känns främmande för mig och jag tror att detta synsätt tyvärr säger mer om den som har dessa åsikter än vad den säger om samhällets verklighet. jag lever i alla fall inte i en värld av fuskande och konspiratoriska vänner. Det finns faktiskt människor som handlar av god vilja och för att de vill samhällets bästa. Dessa goda själar finns i alla politiska läger. Personligen har jag aldrig engagerat mig i politiken, men gjort massor av obetalt jobb i ett antal ideella föreningar.

Kan ju tillägga för jag vet inte vilken gång i ordningen att badhusföreningen tagit fram ett förslag på en hyresfinansierad restaurering i egen regi. Detta engagemang för en upprustning som du i slutet av ditt mail skriver att den saknas.

Kent - 21 oktober 2009

Hmm….man undrar lite över denna starka konspiratoriska anknytning.

Man har ifrågasatt: Om fotbolls VM – 58 verkligen hade ägt rum;ifall man verkligen har landat på månen;låg Bush administrationen bakom WTC mm mm. Detta är minst sagt ganska fantasifulla teorier. Din är dock lite vassare än så.

Det är inga i vare sig ”aktionsgruppen” eller någon av de andra engagerade medborgare som verkar på uppdrag av kommun och förvaltning som ditt inlägg gärna antyder. Eller menar du kanske att vårt engagemang är att likna vid ”nyttiga idioter” ? Mao -individer som springer andras uppdrag utan vetskap därom ?
Eller….?

mvh

Kent

Tove Gustafson - 22 oktober 2009

Carl!
Nej du har verkligen inte vetskap om de orsaker jag tar upp. Du får ta mig på orden och tänka att vi människor är olika. Annars får jag väl betrakta dig som en variant av kontrollfreakad fritidspolitiker som vill definiera andras behov och intressen hur de än opponerar sig. Vilket råkar vara just det du påstår dig ogilla.

52. Kristin Silvennoinen - 22 oktober 2009

När du utfrågades om Aspuddsbadet i Stadshuset av Malte Sigerman pratade du om prioriteringar.

Var det inte så att pengarna som skulle ha använts till Stadsbiblioteket skulle komma andra kulturbyggnader till del?

Sedan undrar jag fortfarande varför du ställer Aspuddsbadet mot Farstabadet. Du slängde t.o.m. ur dig en siffra på 400000 – någonting – invånare i Farsta, men talade inte om hur många invånare som bor i Hägersten-Liljeholmen. Vi är inte lika många, men det är inte bara antalet som är intressant. Vad som är intressant är snarare att titta på HUR badet används, för vilka grupper av människor och hur frekvent det används per antal invånare.

Aspuddsbadet ligger mycket nära Södermalm och har också använts av folk som inte bor i området, utan som bor på t.ex. Södermalm (min egen svärmor t.ex.) men som blivit remitterade till sjukgymnastik i Aspuddsbadet och dess varma vatten.

Du behöver inte vara rädd för att börja dialoga med Aspuddsbadets förening. Det är helt vanliga fredliga människor. Snarare skulle stor glädje utbryta om viljan till dialog öppnade sig.

teodork - 22 oktober 2009

Hej Kristin!

Madeleine nämnde att Farsta bad- och idrottshall har 425 000 besökare per år och är i stort behov av den renovering som påbörjats. Att prioritera är politikens kärna, och det är därför viktigt att vara tydlig med att investeringar någonstans betyder uteblivna sådana någon annanstans. Sen kan man diskutera utifrån vad som kommer flest bäst till del, men att låtsas som att de ekonomiska förutsättningarna för samtalet inte existerar är ohederligt.

Tove Gustafson - 22 oktober 2009

Teodork!

Du slår in öppna dörrar. Vi uppmärksammar ju politikerna på att de ska prioritera Aspuddsbadet. Inte framför Farstabadet utan framför annat som vi naturligtvis saknar överblick över.

Det är god ekonomi att rusta ett bad av denna karaktär och kapitalförstöring att riva!

Staden är underförsörjd med bad.
Stadsdelen och hela staden växer!

Staden är allvarligt underförsörjd med rehab-bad.

Staden ska tillgodose ALLA gruppers behov, inte ha ett majoritetstänkande.

Kommun och landsting ska samarbeta och ta ett helhetsgrepp. Det idrottsnämnden gör för medborgarna får betydelse för landstingsfinanserna eftersom rehab och gamlas friskvård innebär minskade kostnader för skattebetalaren.

Badet kostar avsevärt mindre i drift än andra bad eftersom ideella krafter drivit det.

En renovering skulle också bli billigare av samma anledning. Man får alltså mycket för pengarna.

Självklart finns det lösningar på finansieringen av en renovering om viljan finns. Varför inte samarbeta?

Tänk tre parter:
landsting
stad
badhusförening

Tänk kunder:
Sjukgymnastavtal
Reumatikerförbundsavtal
Skolavtal
Överviktigasförbunds-avtal
Pensionärsorganisationsavtal

Tänk bredare precis som aktionsgruppen gjort :
Bad/filmkvällar
Bad/musikkvällar

Kristin Silvennoinen - 23 oktober 2009

Hej.

Varför vore det ohederligt att inte jämföra med just Farsta?

Vore det inte lika hederligt av Madeleine att jämföra med det bad som det ryktas om att hon har tänkt bygga på Södermalm där hon själv bor? Det har 0 besökare per år!

Tänk så många Södermalmare som kan ta sig till Aspudden!

Men en reumatiker i Aspudden som har nytta av Aspuddsbadets varma vatten tar sig naturligtvis inte ut till Farsta – och då vet jag inte om de ens har något varmt vatten där.

Jan-Ewert Strömbäck skriver i SvD onsdagen den 21 oktober om Hägersten-Liljeholmen. Han skriver att på Liljeholmstorget har byggts endast för kommers med 90 butiker. Någon kultur har man inte tänkt på trots att det i bara Liljeholmen bor 100000 personer och där arbetar fler än i Kista. Han tycker att det är ociviliserat att kulturen är frånvarande.

Aspuddsbadet finns dock kvar än så länge och är ett fantastiskt centrum för kultur och idrott. Det finns en fungerande verksamhet och fler och fler i området samlas omkring Aspuddsbadet och får upp ögonen för det. Det kommer att kunna fortsätta vara ett fantastiskt kulturcentrum. Om ni låter det stå kvar.

53. Karin - 22 oktober 2009

”ekonomiska förutsättningarna för samtalet”
Vad menas?

teodork - 22 oktober 2009

Att det finns en viss mängd pengar att fördela, och att man därmed måste acceptera att en ökning av anslagen någonstans leder till en minskning någon annanstans. Man har alltså ett ramverk att förhålla sig till. Detta betyder naturligtvis inte i sig att man inte kan vara för en investering i badet, men om man för den linjen vore det bra om man också argumenterade var någonstans det skulle dras ned i idrottsnämndens investeringsbudget. Vissa diskussioner på den här bloggen verkar utgå från att inget någonsin ska stå tillbaka för något annat och så ser tyvärr inte verkligheten ut. Det var vad jag menade, ber om ursäkt om jag var otydlig.

Med vänliga hälsningar
Teodor

Tove Gustafson - 22 oktober 2009

Men detta är för dunkelt, Teodor!

teodork - 22 oktober 2009

Nej, det är tyvärr den kalla ekonomiska verkligheten.

Tove Gustafson - 22 oktober 2009

Teodor
Om du menar allvar med ditt nej, att du inte är dunkel, så får du allt förklara för alla hur pengarna är tänkta att fördelas.

Den part som ägnat sig åt verklighetsförfalskning i olika stycken får finna sig i att bli avkrävd fullständig redovisning. Merarbete för att man inte hushållat med sitt förtroendekapital!

Det är mycket möjligt att ni inte är vana vid att bli rejält granskade. Men det tillhör demokratin. Hur skulle det se ut om politikerna inte redovisade sina överväganden och möjliggjorde för väljarna att utvärdera sitt val av företrädare? Det är väljarna som ska ha makten och då gäller det att köra fair play som politiker om det inte ska bli bananrepublik av det hela.

Rehab-badsbehovet är inte utrett.

Ola - 22 oktober 2009

Hej Teodork. Jag tycker det är märkligt att Staden kört fast i detta tänk om att skattebetalarna behöver finansiera Aspuddsbadet. Jag är snarare övertygat att ni använder det som argument för att just riva. Det finns oändliga exempel på hur Staden kan hitta finansiella lösningar på saker och ting så länge det ligger i stadens intresse. Eller är det vi skattebetalare som ska finansiera den nya skidtunneln också? Hur tänkte ni lösa finansieringen där?

Kulturborgarrådet vill inte riva, idrottsborgarrådet vill riva.
Är det här det bästa ni kan åstadkomma? Jag hoppas inte det. När vi har ett idrotts-/kulturborgarråd som agerar som Smeagol och Gollum så borde vi alla känna oss oroliga.

teodork - 22 oktober 2009

Hej Ola!
jag svarar i ditt svar.
Hej Teodork. Jag tycker det är märkligt att Staden kört fast i detta tänk om att skattebetalarna behöver finansiera Aspuddsbadet. Jag är snarare övertygat att ni använder det som argument för att just riva.
*Nej, rivningen är ett resultat av utebliven upprustning och inte ett mål i sig.
Det finns oändliga exempel på hur Staden kan hitta finansiella lösningar på saker och ting så länge det ligger i stadens intresse.
*Och föreningen har haft 23 år på sig att hitta lösningar, allt från landsting till privata aktörer. Det är motsägelsefullt att nu efterlysa mer kommunal inblandning (utöver investeringspengarna) då den andra retoriken pekar på att man vill klara sig utan inblandning. Man behöver heller inte vara diskursanalytiker för att se att det gamla kontraktet tydligt sände signaler till badhusföreningen om att staden inte var intresserade av att lägga pengar på badet, då eller i framtiden. De 23 senaste årens växlande majoritet inom kommunen har också bekräftat den föraningen genom att inte omförhandla kontraktet.
Eller är det vi skattebetalare som ska finansiera den nya skidtunneln också? Hur tänkte ni lösa finansieringen där?
*Om du läser blogginlägget, och kommentarerna, ser du att det ska utredas om det är möjligt. Är det möjligt rent tekniskt genomförbart ska en privat entreprenör investera och driva.

Kulturborgarrådet vill inte riva, idrottsborgarrådet vill riva.
Är det här det bästa ni kan åstadkomma? Jag hoppas inte det. När vi har ett idrotts-/kulturborgarråd som agerar som Smeagol och Gollum så borde vi alla känna oss oroliga.
*Frågan i kulturnämnden gällde stadsmuseets grönklassning. Du får ett plus för LOTR referensen och ett minus för att du nog redan visste svaret på sista frågan.

Allt gott!
Teodor

Ola - 22 oktober 2009

Hej Teodor, tack för ditt svar.

Jag visste svaret på näst sista frågan också eftersom jag ju läst blogginlägget. Som jag sa, är det möjligt så kan man.

Bra att du tar upp kontraktet, man behöver nog vara mycket mer än ”diskursanalytiker” för att kunna tolka kontraktet som Staden gör det.

Det finns en massa ”skall” i paragraf 14 som beskriver vad förvaltningen skall göra. Vi har frågat efter de besiktningsprotokoll som förvaltningen ”skall” ha genomfört i över 20 års tid.
Kan du svara på var dessa protokoll finns Teodor?

Sedan sade Madeleine en del intressanta saker vid kommunfullmäktigemötet, hon menade bl.a. på att det är föreningen som förvanskat byggnaden i 23 års tid och att den därför behöver rivas.
I tjänsteutlåtandet står det uttryckligen att ”Motivet till stängningen var att badet och byggnaden redan då, 1986, var i behov av upprustning”. D.v.s. att man redan då ville riva, innan föreningen tog över.
Är det inte konstigt att badet ändå fungerat väldigt väl i 23 år efter detta? Vet du hur en redan rivningsfärdig byggnad kan hålla i 23 år till utan några större problem? Man behöver inte vara diskursanalytiker för att förstå att en byggnad som inte underhållits under 23 år idag skulle se ut.

Kan Madeleine Sjöstedt förklara hur hon menar när hon sa följande under kommunfullmäktigemötet:

”För 23 år sedan fick badhusföreningen ta över det här badet och har sedan dess inte lagt ner några större summor, kanske inga, vad vet jag, på att restaurera badet och det är därför det har varit så svårt att komma till ett beslut i den här frågan därför att vi faktiskt har ett visst värde kulturhistoriskt sett. Därför känns det extra tråkigt att ingen tagit hand om det här badet”

Det är illa nog att Madeleine inte tycks veta om att badhusföreningen spenderat mycket pengar på underhåll, och inte bara pengar, även ideellt arbete. Det låter till och med på Madeleine som om hon menar att föreningen har förskingrat pengar?

Jag tycker att Madeleine skall kontakta idrottsförvaltningen och låta undersöka om de uppgifter hon fått i sin hand stämmer. Eller är hon inte intresserad?

Kristin Silvennoinen - 12 november 2009

Du skrev att :*Nej, rivningen är ett resultat av utebliven upprustning och inte ett mål i sig.

Men det står inte i kontraktet att någon upprustning ska ske – endast underhåll.

54. Gustav - 22 oktober 2009

Folkpartiet har tappat en röst.

55. Kalle - 22 oktober 2009

Jag har knappt råd med mat till mig och mina barn när månaden håller på ta slut. Hur tänker alla badtalibaner egentligen? Finns det inte pengar så finns det väl inte pengar? Det vore så f*n om ni rusta upp ett bad och det gick ut över min plånbok!

Kent - 22 oktober 2009

Hej Kalle

Det är ju för jävligt om din ekonomiska situation ser ut som den gör men det finns väl kanske flera orsaker till det !

Hur det än är med din eller andras trassliga vardagsekonomi så skulle en upprustning av badet inte vara på bekostnad på din privata ekonomi utan skulle vara en kostnad som läggs på föreningen finansierat av intäkter från olika aktiviteter i badhusföreningens regi !

Så jag undrar lite över hur du tänkte här?

mvh

Kent

56. Erik Lind - 23 oktober 2009

Hej!

Det fanns en tråd med protokollfrågor, under medarbetare, men jag har inte hittat den så jag skriver här. Nu har jag sett inspelningarna från kommunfullmäktigemötet måndagen den 19 oktober där Madeleine Sjöstedt utfrågades angående aspuddsbadet .

Där menar hon att hon justerat protokollet och sedan skickat det till Socialdemokraterna och efter det inte har någon vetskap av vad som hänt.

När jag pratade med Teodor den 14 oktober förklarade han för mig att han tagit reda på varför det strulat med protokollet. Han förklarade för mig att att det berodde på att de två som var ansvariga för hanteringen haft förhinder. Den ena hade varit på älgjakt och den andra hade varit sjuk/ varit hemma med sjuka barn, kommer ej ihåg exakt, och därför hade det tagit lite extra tid.

Och som jag förstod det handlade dessa två personer inte om några socialdemokrater utan om några tjänstemän inom förvaltningen.

Så vilket stämmer?

Mvh Erik Lind

teodork - 23 oktober 2009

Hej Erik!
Vi raderade tråden under medarbetare då den inte hörde hemma där. Detta aviserades också i slutet av tråden under en vecka.
Såhär ligger det till med protokollet.

Protokollet var aldrig försenat i formell mening utan kom upp inom den utsatta tiden. Detta betyder alltså att inget formellt fel begåtts av någon vilket gör allt detta till en storm i ett vattenglas. När jag hänvisade till älgjakt var det för att den ena tjänstemannen på idrottsförvaltningen som har hand om protokollet var på en sådan och den andra precis blivit sjukskriven. Dock hade han postat protokollet innan vilket gör att ingen formell försening skett.

Erik Lind - 23 oktober 2009

Om det rör sig om en storm i ett vattenglas kan inte jag bedöma eftersom jag inte är så insatt i alla procedurer. Däremot underlättas ju inte kommunikationen när du och Madeleine uppenbarligen blandar in en massa fullständig onödig information.

Om inget formell försening skett och allt är ok, varför då informera mig om medarbetares älgjakt-semestrar, sjukskrivningar eller blanda in socialdemokraterna?

mvh erik

Ola - 23 oktober 2009

Så du menar, att när länsrätten kontaktar förvaltningen den 8:e oktober för att få tag i det justerade protokollet, och får veta att inget sådant finns, så har inget formellt fel begåtts?
Du hade ju protokollet varit justerat i över en veckas tid.
Fick Bo med sig protokollet på älgjakten kanske?

Hur går det med JO-anmälan mot förvaltningen?

Sen är det väl synd att ni inte bara flyttar tråden om protokollet till en annan tråd. Det blir lite censurkänsla över det hela, oavsett om du tycker det är en storm i ett vattenglas eller inte.

57. sören - 23 oktober 2009

Ågesta Ridskola fick efter mycket protester till slut bidrag till sin verksamhet.
Det gagnar en viss grupp som älskar hästar.
Madeleine berättade vid sitt beslut att hon ridit som ung…
Vilken tur för ridskolan!
Synd att Madeleine inte badat i Aspuddsbadet eller känner någon som gjort det.

58. eva - 23 oktober 2009

var är mitt inläggg???

eva - 24 oktober 2009

Jag vill ha ett svar varför har mitt inlägg censurerats???
Nu kommer kommentarer osv helt i oordning – svårt att följa frågor och svar….

annaws - 26 oktober 2009

Hej Eva!

Vi godkänner i princip alla kommentarer på bloggen. Däremot släpper vi inte in kommentarer som innehåller personangrepp.

Vänliga hälsningar
Anna Wåglund Söderström
Kultur- och idrottsroteln

eva - 26 oktober 2009

Då vill jag att ni returnerar mitt brev med notering om vad som var personangrepp!!!
Brevet gällde ett brev till Erik från Teodork sänt 23 0kt kl 13:21. Bl.a. beskrevs det bortkomna protokollet som en storm i ett vattenglas (som Erik sen också citerar i sitt svar) På bloggen står det inget om vattenglas..
Tacksam för upplysning vart Teodorks brev tog vägen – är det också censurerat?

Eftersom jag inte hittade det på bloggen, var jag tvungen att citera det som jag reagerat på.
Jag ifrågasatte den låga nivån på svaret.
Är det personangrepp!!???

eva - 26 oktober 2009

OBS Den låga nivån på Teodorks brev…enligt min mening

59. harriet - 24 oktober 2009

Vi känner oss som trälar, när vi förnedrade skall kämpa oss upp till åhörarläktaren I Stadshuset för att lyssna på bl.a Madeleine Sjöstedt.
Väl uppe finns inte en chans att höra något.
Har ni inga ljudteckniker som kan fixa detta – eller är det medvetet?
Vi hör inte er och ni lyssnar inte på oss!!!
Allt är som förr då folket fick niga och bocka. Inget verkar ha hänt trots att vi lever 2009.
Trodde faktiskt att vi också tillhörde Stockholm stad!
FUNDERA PÅ DETTA!

60. Lisa W - 24 oktober 2009

Madeleine, din uppvisning i måndags var en skandal! Du har ju faktiskt inte förstått någonting! Du uttrycker att badet blivit vanskött av föreningen när det i själva verket är precis tvärtom – det är ju fritidsförvaltningen som vanskött badet! Föreningen har ju gjort allt i sin makt för att lappa och laga ett bad som ni uppenbarligen och bevisligen varken besökt eller lagt en krona på under en massa år. Dessutom undrar jag vad du menar när du säger att man som politiker inte alltid lyssnar på de som ropar högst utan ibland måste man lyssna på den tysta massan. Vad menar du egentligen? Ska man inte säga sin åsikt – göra sin röst hörd? De är skrämmande att höra en politker säga sådna saker. Nåväl – vi fortsätter att kämpa och fler och fler blir vi.

61. Karin - 24 oktober 2009

Jag vill läsa de inlägg Eva skickat in men jag ser dem icke! Lägg in dem vänligen nu Teodork !

62. stig - 26 oktober 2009

OM det är något som ska rensas bort
så är det den syn som råder hos
De Styrande

63. Ola - 26 oktober 2009

Hej! Det är synd att man inte kan puffa blogginlägg. Jag tror jag har ett dussin jag inte fått svar på än(:

Nåväl, jag skulle gärna vilja få Nr.67 besvarad om det går för sig. Speciellt angående besiktningsprotokollen.

Puff puff

64. Ola - 26 oktober 2009

Er blogg verkar havererat? De senaste posterna läggs in mitt i bloggen. Har ni någon IT-tekniker på plats?

65. Tonie - 26 oktober 2009

Det ger väl väldigt dålig reklam för folkpartiet att ha en blogg som man säger att man läser och svarar på frågor på och sedan kommer det inga svar.

66. Tonie - 26 oktober 2009

Jag undrar hur stor beläggning Farstabadet har i förhållande till Aspuddsbadet i procent räknat. Eller om man räknar per capita i det förväntade upptagningsområdet.

Är det möjligt att få ett svar på den frågan?

Det påpekas ju att Farstabadet har en beläggning på si och så många besökare. Men hur många besökare hade Aspuddsbadet?

Är Farstabadet så pass fullbelagt hela tiden att man tvingas säga till folk att det är tyvärr fullt, ni får komma tillbaks en annan gång?

Jag ställer dessa frågor i anledning av att dessa två bad jämförs av Madeleine Sjöstedt när det gäller vad som ska prioriteras.

Om 12 personer färdas i en personbil och 60 personer färdas i en buss, kan man då säga att personbilen inte nyttjas till fullo då? Nej självklart inte, den är ju så liten.

67. sören - 27 oktober 2009

Denna s.k. ”blogg” känns som ett hån mot allmänheten och de engagerade människor som försöker nå dej!
Är det dom som du – Madeleine -kallar ”de som skriker högst”?
Massor med åsikter som är värda ett svar.
OBS
Fortfarande kommer inläggen in mitt i bloggen…är det någon ansvarig som över huvudtaget bryr sig….??

68. Adam Tiwe - 30 oktober 2009

CUF Stockholm går till angrepp mot Madeleines inställning till Aspuddsbadet i ett pressmeddelande. Här är mina kommentarer.

”CUF Stockholm kämpar för demokrati och frihet.”

– I sådana fall bör ni akta er för att ha något samröre med den typen av grupperingar som olagligen ockuperar aspuddsbadet.

”För oss innebär det inte bara att vi människor ska kunna styra över oss själva, utan även att vi ska ha inflytande i samhället vi lever i. Vi i CUF tror att samhället fungerar bäst då alla människor är delaktiga och har möjligheten att påverka sin egen situation.”

– Ska detta inflytande i samhället utgå ifrån våldsamheter, hot, stöld av energi och andra utomparlamentariska åtgärder?

”Som en del i detta har också politiker ett ansvar i att möta folkets vilja och hitta gemensamma lösningar och förslag. Det är tråkigt att du som folkpartist inte verkar dela denna uppfattning med oss.”

– Jag personligen, liksom Per Pettersson, delar nog uppfattningen att det är starkt och korrekt av Madeleine att inte vika för utomparlamentariska vänstergrupperingar som ligger sexton bokstavskombinationer till vänster om (V) och försöker bedriva politik medelst oförsvarliga lagbrott.

Avtalet med badhusföreningen innehåller bland annat åtaganden om att ”föreningen skall svara för allt underhåll såväl yttre som inre” (§13 i avtalet). Som du också själv påpekat på din blogg skrevs detta avtal för snart 23 år sedan och många av de människor som idag kämpar för att badet skall få finnas kvar, kom till livet efter att avtalet skrevs. CUF Stockholm tycker inte det är rättfärdigt att belsta dagens unga för att tidigare generationer i stadshuset och badföreningen inte tagit sitt ansvar och följt avtalet.

– Den synen på juridiken är rätt obehaglig för mig som liberal. Ska bindande kontrakt beträffande upphandlingar och dylikt rivas upp för att de skrevs under av ”en annan generation”? Det skulle ge att 1. offentlig verksamhet skulle ske på ett långt mer komplicerat vis än i dag och 2. rättssäkerheten i offentlig sektor skulle haverera.

”CUF Stockholm anser också att samhället byggs bäst underifrån och att beslut skall tas så nära som möjligt av de människor vilka själva berörs av dom samma. Vi tror på att man ska uppmuntra människor till entreprenörskap, företagande och delandet av gemensamma intressen genom till exempel föreningar, för att driva samhället och utvecklingen frammåt.”

– Ärligt talat, det där är ju bara lull-gull. Det är inte entreprenörskap att begå olaga intrång i en offentlig lokal. Det är inte företagsamhet att stjäla el i massiva mängder. Det är inte av intresse för samhället att som dessa extremt marginaliserade ultravänsterextremisterna beter sig som de gör och pissar på den demokrati och de lokala beslut som rör de frågor de engagerar och hota representanter av detsamma.

”Vi står upp för lokalsamhället och kan inte acceptera att man dömmer ut ett bad för att man menar at det på grund av sin storlek inte skulle kunna konkurera med andra bad, eller för att tomten behövs till byggandet av nya lokaler till en förskola. Vi kan försäkra dig om att det finns gott om plats på andra områden inom Aspudden för denna förskola.”

– Så man ska helt enkelt, i CUF-marknadsekonomisk anda, pumpa in offentliga pengar i en ekonomiskt ohållbar verksamhet som enligt den utredning och de faktaunderlag som beslutet om rivning stödjer sig på inte är konkurrensmässigt gångbar?

Vad har hänt med er, CUF? Varför liera er med ultraextrema vänstergrupperingar som bryter mot åtskilliga lagar och inte respekterar den beslutsordning som finns i det här landet (som i allra högsta grad är federal, med kommun- och stadsdelsnivåer med olika beslutsområden!)? Varför kastar ni åsido marknadsekonomiska principer kring Aspuddsbadet, med ett drag som närmast känns som desperat oppositionspolitik och ett trotsåldersmässigt behov av att hävda sig?
Den demokrati och federalism, det lokalsamhälle ni vill bygga, det representeras INTE av Kommando Carl Bildt. Jag kommer aldrig gå sida vid sida med rödsvart sörja till våldsfanatiska grupperingar för att hävda antimarknadsekonomiska principer. Jag trodde samma sak om er.
Jag undrar om det här egentligen är genomtänkt från er sida, men jag hoppas att det helt enkelt är så att ni inte har koll på läget. För är det så, att ni analyserat Kommando Carl Bildt och de andra ockupanterna, för att sedan besluta att samarbeta med dem i denna fråga, då vet jag inte vad som har hänt med CUF Stockholm.

Ola - 30 oktober 2009

Adam Tiwe, du är långt ifrån påläst angående detta ärende. Du är mycket fördomsfull och inkorrekt i dina uttalanden. Gör din läxa och återkom sedan med hållbara argument.

Tack!

Malin - 30 oktober 2009

Ultraextrema vänstergrupper? Ursäkta? Var får du allt ifrån? Har du ens varit där?

Fredrik Baeckström - 30 oktober 2009

Adam, tur att sådana som Du inte är med och styr Sverige, din inställning är helt sjuk i sammanhanget. Människor skall alltid ha fri rätt att yttrycka sin vilja, och jag tycker att CUF har helt rätt i den inställningen. Som liberal borde du om någon fatta att politiska beslut bör förankras i folket och inte av vissa personer i ledande ställning enbart. I denna Aktionsgruppen finns det människor som alla har ett enda mål, att få behålla sitt bad, oavsett partipolitisk tillhörighet. Att partier ger svar är inte så konstigt, men däremot är din skrämmande syn på politiken otäck. Var finns människans fria vilja i den? Politiker har alltid ett val, att lyssna , föra diskussion, ha möten med sina medborgare. Det är något varje politiker bör ta fasta på för att behålla sitt förtroende. Vi är alla mänskliga och vi accepterar inte vad som helst..då har vi även rätt att säga ifrån om vi tycker något är fel. Det är demokrati för mig. Läs på ärendet mer så förstår du nog bättre vad detta EGENTLIGEN handlar om.

69. Malin - 30 oktober 2009

Hej Teodor och Madeleine!
Jag skulle fortfarande vilja ha svar på min fråga om varför § 14 i kontraktet är såpass omtolkat i Madeleines text. Se min fråga under punkt 43

70. Fredrik Baeckström - 30 oktober 2009

Hej Madeleine,
Stockholm växer, Liljeholmen har fått ett galleri och blivit en stadsdel, snart är ASPUDDEN också en del av det ”inre” Stockholm. Det jag inte förstår är hur du kan tänka dig att minska på gamla fina badhus som har lång livslängd poch som verkligen har betydelse för folk. Man kan inte jämföra alla kostnader som Aspuddsbadet har kontra Farstabadet. Att jämföra människor som går på det ena badet resp det andra.. De har 2 helt skilda områden de verkar i samt helt olika yta som anläggningar. Syftet med Aspuddsbadet är att alla boende i området cirka 67 000 invånare skall ges möjlighet till ett bad som har allt som behövs för olika samhällsklasser. Dessutom skulle badet kunna vara ett kulturell mötesplats för alla Stockholmare och särskilt för de boende i Aspudden. Biofilmer, matinéer, barnkalas, skolklass fester, loppis, ja man kan göra så enormt mycket med hela badet, dvs skapa som ett ”Folkets Hus” i ordets riktiga bemärkelse,,, att inte ge oss skattebetalare, medborgare den möjligheten, rättigheten att få använda våra resurser, byggnader, är att utöva tjänstefel som politiker, oavsett partitillhörighet! Gör det rätta , tänk på hur viktigt badet är och hur mycket energi som hela den här aktionsgruppen är beredd att göra för badets framtid i Stockholm! Ge oss medborgare den respekt vi förtjänar och visa att du är förtroendevald av oss att leda rösten för demokrati, mångfald och kärlek till våra medmänniskor. / Fredrik

71. Karin - 31 oktober 2009

Hej Madeleine Sjöstedt

Jag såg en rolig och mycket aktuell film härom dagen. Den heter STINSEN BRNNER, med Galenskaparna. En klassiker, (kanske 20 år gammal)
Jag kunde inte undgå att tänka på dig Madelene, då filmen speglar den verklighet du försatt oss i, här i vår stadsdel Hägersten-Liljeholmen

Du säger att du njuter på ditt smultronställe Sagagym, på din hemmaplan.

Vi har vårt smultronställe, ASPUDDSBADET, på vår hemmaplan i Hägersten-Liljeholmen.
Badet har funnits här i 90 år! Vi som badar här är människor från 5 månader till 92 år! Är inte det fantastiskt ?
Det måste ha blivit ett tankefel, när du bestämde dig för att frånta oss detta vårt smultronställe, Madeleine.
Visst kan du ompröva ditt beslut. Det skulle hedra dig!

Karin - 31 oktober 2009

STINSEN BRINNER heter filmen. Se den.

72. Adam Tiwe LUF Stockholm svarar på CUF Stockholms ställningstagande om Aspuddsbadet | Gillberg – Framtiden är ett grönt Stockholm - 1 november 2009

[…] alltså att dagens unga inte har haft en chans i att tycka till om och förändra det avtal Madeleine hänvisar till. Det står även i avtalet att ”Varje år i september månad med början år […]

73. Jan Volny - 2 november 2009

I ett brev till alla som kontaktat Madeleine Sjöstedt svarar hon genom sin sekreterare Theodor Koskinen ang rivningsbeslutet. ”Behovet av underhåll av badet är nu efter 20 års försyndelser så stora att något annat inte är möjligt”. Är det så man kan sammanfatta Madeleines inställning såhär? Är det kanske hela Alliansens inställning? Att 20 år av kontinuerligt idéelt engagemang av ett antal driftiga och kreativa medborgare, ska betraktas som en försyndelse. Kan man hårddra det? Menar Madeleine att engagemang och initiativ från lokala invånare och medborgare är brottsligt. Försyndelse låter som att bryta mot lagen i mina öron. Vore tacksam för en förklaring.

74. Jaha - 2 november 2009

Vore nice om badet blev kvar. Det sprider just den stämningen som gör att man vill bo i Aspudden.

75. Kristin - 3 november 2009

Igår i Stadshuset jämförde Madeleine att låna ut ett badhus med att låna ut en bil, som man sedan får tillbaka i trasigt skick efter ett antal år.

Jämförelsen med att låna ut en bil håller inte. En bil förlorar massor i värde på kort tid.
Med en fastighets värde är förhållandet det motsatta!

Bara tomten den står på ökar i värde!
(Inte minst om man har någon som sköter om den som föräldrakooperativet Flygande mattan har gjort.)

Jämförelsen borde snarare göras med en bostad. I en hyresrätt har man ansvar för att byta mindre saker, såsom att byta packningar i kranar. Hyresvärden har skyldighet att betala för t.ex. tapeter, köksrenovering, badrumsrenoveringar. Husfasadsrenovering, värme, fönster och VA ingår SJÄLVKLART.

Att man kommit överens om summan 0:- i hyra handlade om att badhusföreningen skulle ha råd att betala för det löpande underhållet, som idrottsförvaltningen därmed SLAPP. D.v.s. motsvarande att tapetsera om och sådana saker som hyresvärdar i vanliga fall har skyldighet att göra med jämna mellanrum (tror det är var 12 år eller något liknande). Detta handlar alltså inte, som Madeleine får det att låta, som en fördel för badhuset, utan en fördel för idrottsförvaltningen, som därmed slapp betala för vare sig arbetet eller materialet till sådant löpande underhåll.

Badhusföreningen har säkert en massa kvitton kvar på allt som badhuset har köpt in och gjort under årens lopp? Försök tänka dig in i allt som krävs för att driva ett badhus! DET – är hyran som du pratar om gång på gång! Och den lär INTE vara 0:- !

Ola Schubert - 4 november 2009

All bokföring finns och är offentlig.
Det är bara för idrottsnämnden att fråga efter den, men inte ens det har man orkat undersöka. De förlitar sig på sin kära förvaltning, en förvaltning som inte gjort en enda ispektion p.g.a. att badet helt enkelt hade fallit ur registret på något sätt. De visste inte om att de ägde badet, de visste inte var det låg, och de vet fortfarande inte ett skvatt om någonting. Och det skrämmande är att det är ni politiker som blint litar på, och för vidare den information ni har fått av er i det här fallet grovt inkompetenta förvaltning.

Läs Stefan Båmstedts egna ord Madelein, och fundera sedan över om det verkligen är badhusföreningen som grovt misskött badet i alla dessa år.

http://aspuddsbadet.wordpress.com/2009/11/02/stefan-bamstedt-forklarar-varfor-det-inte-finns-nagra-besiktningsprotokoll/

76. Tobias Gillberg - 4 november 2009

Kära Madeleine,

CUF Stockholm har under en tid följt hanteringen av frågan gällande Aspuddsbadet och vi är djupt bekymmrade över din och Folkpartiets ställning i frågan.

CUF Stockholm kämpar för demokrati och frihet. För oss innebär det inte bara att vi människor ska kunna styra över oss själva, utan även att vi ska ha inflytande i samhället vi lever i. Vi i CUF tror att samhället fungerar bäst då alla människor är delaktiga och har möjligheten att påverka sin egen situation. Som en del i detta har också politiker ett ansvar i att möta folkets vilja och hitta gemensamma lösningar och förslag. Det är tråkigt att du som folkpartist inte verkar dela denna uppfattning med oss. Vad har du för förslag till att kunna driva badet vidare? Vi är säkra p att folket har ett eller flera.

Avtalet med badhusföreningen innehåller bland annat åtaganden om att ”föreningen skall svara för allt underhåll såväl yttre som inre” (§13 i avtalet). Som du också själv påpekat på din blogg skrevs detta avtal för snart 23 år sedan och många av de människor som idag kämpar för att badet skall få finnas kvar, kom till livet efter att avtalet skrevs. CUF Stockholm tycker inte det är rättfärdigt att belsta dagens unga för att tidigare generationer i stadshuset och badföreningen inte tagit sitt ansvar och följt avtalet.

CUF Stockholm anser också att samhället byggs bäst underifrån och att beslut skall tas så nära som möjligt av de människor vilka själva berörs av dom samma. Vi tror på att man ska uppmuntra människor till entreprenörskap, företagande och delandet av gemensamma intressen genom till exempel föreningar, för att driva samhället och utvecklingen frammåt. Därför är badet viktigt, både som förening och social samlingspunkt för lokalbefolkningen och grupper vars verksamhet inte passar in i de större badanläggningarna.

Vi står upp för lokalsamhället och kan inte acceptera att man dömmer ut ett bad för att man menar att det på grund av sin storlek inte skulle kunna konkurera med andra bad, eller för att tomten behövs till byggandet av nya lokaler till en förskola. Vi kan försäkra dig om att det finns gott om plats på andra områden inom Aspudden för denna förskola.

Madeleine Sjöstedt, lämna tillbaka vårat bad!

Hälsningar,
Centerpartiets Ungdomsförbund Stockholm

77. Johanna - 10 november 2009

Jag skulle vilja veta varför du är så totalt ointresserad av att prata med alla oss som har kreativa ideer om hur badet ska kunna drivas vidare. Varför fortsätter du ta upp hur vida badhusföreningen misskött sig eller inte. Är det relevant när det idag står en ny generation unga människor som vill ha sitt badhus kvar. Folk som inte har något att göra med vad som varit eller inte varit. Hur kan du blunda för den vilja, entusiasm och kreativitet som finns bland de människor som kämpar för att badet ska stå kvar. Borde du inte istället ta vara på de som vill något och är beredda att kämpa för sin sak. Och i ett område dit så många människor flyttar idag borde väl du om någon vara mån om att ha badhuset kvar.
Ta konflikten och göm dig inte bakom osanningar. Det här är inte demokrati.

78. Kristin Silvennoinen - 12 november 2009

Hur kommer det sig att du säger att badföreningen borde ha rustat upp hela fastigheten när det enda som står i kontraktet är att de ska stå för underhåll?

Ordet underhåll innefattar väl inte totalrenoveringar?

I liknelsen med att låna ut sin bil – som du gjorde i stadshuset nyligen – skulle detta innebära att du lånar din grannes gamla rostiga bil och han förväntar sig att få tillbaks den i nyskick. Så fungerar det ju inte. Har du fått låna en rostig gammal bil (för badhuset var ju inte i nyskick när badhusföreningen övertog driften) så kan du i bästa fall se till att rosten inte blir värre. Men – om det redan har gått för långt – så hjälper det inte vad man än gör mot rost. Då måste man byta ut plåt etc. Och DET skulle du inte ha gjort på en lånad rostig bil – eller hur?

79. Ewa-Maria - 25 november 2009

Jag är besviken!
Tidigt i morse skrällde fyrverkerier ända upp till Kransen, det vad badhusbevararna som larmade att polisen var på plats. Fegt att överrumpla folk i morgonmörkret på det sättet!
Jag tycker att du kunde ha kommit ut till badhuset på festivalen i lördags och sett vad mycket fin kultur man kan skapa vid sidan av badandet i Aspuddsbadet. Trist att ni inte lyssnar på folket, det kan aldrig löna sig i längden!

80. Yngve Rådberg - 25 november 2009

”MAD”-ELEINE, NU FÅR DU GE DIG! LÄMNA VÅRT BADHUS I FRED! ELLER SÄTT DIG VID FÖRHANDLINGSBORDET.

81. Simon Bring - 25 november 2009

Hej Madeleine!

Det känns mycket märkligt att läsa dina försvarstal… Speciellt eftersom jag nu läseer i DN att Polisen avhyst de som brinner för att ha kvar badet och har en lösning för hur den fortsatta driften skall ske. Var finns kommunikationen?? Och var fanns kommunikationen 1988 – 2008?

Fritidsförvaltningen skulle ju årligen besikta Aspuddsbadet. Jag vill gärna läsa de 20 besiktningsprotokoll som skall finnas lagrade.

Mvh
Simon Bring

82. Ewa-Maria - 25 november 2009

Det stod i DN att dialogpoliser skulle skickas ut till badhuset. Varför är inte politikerna där istället och för en dialog?

83. johanna - 25 november 2009

Hur kan du stå för beslutet att riva Aspuddsbadet utan någon som helst dialog med vare sig badhusföreningen eller alla de människor som vill ha badhuset kvar. Jag har följt den här processen under två års tid och kan inte förstå hur du under all denna tid undvikit alla inbjudningar eller initiativ till olika lösningar som presenterats. Istället står du nu bakom att detta välfungerande och kulturklassade bad ska rivas. Du pratar om att badhus ska vara tillgängliga för alla. I en förort som expanderar som Aspudden behövs väl mer än någonsin ett badhus. Ett badhus för alla! Och även ett kulturhus för alla.
Hur kan du helt nonchalera så många människors vilja och engagemang. Såna politiker som du föder politikerförakt och hur kan detta på något sätt kallas demokratiskt. Om du nu är arg på en gammal förening, varför lyssnar du då inte på alla de människor som bara jobbar för att hitta lösningar för hur badet ska vara kvar.
Badet är ännu inte rivet, du kan fortfarande ta dig tid att i alla fall lyssna på vad vi har att säga innan du skicka dit grävskoporna.
Jag vädjar till dig, lyssna i alla fall!

84. Märta 3 år - 25 november 2009

TA BORT POLISERNA OCH RIV INTE VÅRAT BADHUS!

85. Aspuddsbo - 25 november 2009

20000 besökare/år enl. vad som skrivits i bloggar/kommentarer mm x 60:- är en massa pengar. VAR ÄR PENGARNA/VART HAR DOM TAGIT VÄGEN. SNÄLLA MADELENE GÖR EN REVISION.

eva - 26 november 2009

Badet har haft stora kostnader för vatten, el, gasuppvärmning, personalkostnader, underhåll…
Vem tror du har betalat för detta???

86. åke - 25 november 2009

överhögheten har talat, må folket buga och bocka…du har inte ens orkat masa dej dit för att titta på huset…vad tror du?? ökar det dina och folkpartiets chanser nästa val..hur var det med medinflytande..??

87. Kent - 25 november 2009

Detta skriver du i slutet av ditt inlägg Madeleine:

”Således rörde det sig då som nu om en prioriteringsfråga. Processen är inte felaktig, många har blivit hörda och fått göra sin röst hörd, men sakfrågan finns det olika åsikter om.”

Vilka är det som blivit hörda ? Du ju A L D R I G lyssnat på oss !! Misstänker stark att din dröm om styre är ”upplyst despotism” – om man utgår från hur de agerar som politiker.

Sådana människor som du är extremt farliga för samhället då ditt envålds agerande bidrar till ett starkt politikerförakt som för samhället fram mot en framtid där vi får gatans parlament som styre.

Trots att flertalet av oss väljare inte hade bättre omdöme än att välja in dig och de andra demagogerna kommer vi att göra allt som står i vår makt för att inom ramen för parlamentariska principer se till att ni inte har era tjänster kvar nästa höst.

Det enda du åstadkommit är att slösa bort våra skattepengar och visat ditt totala förakt för medborgare och demokratiska principer.

Jag antar att man nu för tiden enbart ser sitt politiska uppdrag som en födkrok istället för ett heders uppdrag som det rätteligen borde vara. Hur finner man entusiasm för att gå till jobbet när man är funtad på det sättet ? Är det ren och skär skadeglädje som pyr därinne ? Tänker man då i sitt stilla sinne att man är vargen bland fåren eller ??

Jag undrar allt detta för jag förstår inte ert/ditt agerande och du har aldrig haft en vilja att föra en riktig dialog med oss.

88. eva - 26 november 2009

Lördagen den 21/11 09 var badhuset ett sjudande levande kulturhus, fyllt med lyckliga människor i alla åldrar, härlig stämning, hoppfullhet och upplevelser. Tisdagen en 25/11-09 står badhuset som ett dött monument över de politiker som styr Stockholm!!!

89. eva - 26 november 2009

Den som granskar inläggen kan väl också fixa så de kommer i rärr ordning!!??

eva - 26 november 2009

RÄTT!!!

90. Love Håkansson - 27 november 2009

Politikernas pinsamma agerande i denna fråga, samt den sjukt fina och folkliga ockupation som genomfördes har lett till ett mycket större stöd för ockupationer och direkta aktioner som legitima politiska metoder. Tror inte att dina borgarvänner är lika tacksamma, men jag kan bara säga tack!

91. eva - 1 december 2009

Madeleine.
Stoppa rivningen!
Detta bad har kulturvärden som är viktiga att bevara och en mycket viktig framtid i Aspudden.
Du säger ju gång på gång att du vill ha badet kvar!
Nu finns möjligheter till detta.
Börja om, möt den nya föreningen och svik inte alla engagerade människor.

Ta chansen och lös denna fråga med flaggan i topp

92. eva - 1 december 2009

Är du överhuvudtaget intresserad av dessa bloggar – eller ska folk bara ”skrika sig trötta”? Inläggen kommer inte i ordning, fel tider och många olika namn på bloggarna för att förvilla.

Intill nu har det kommit nästan 550 inlägg (+ de som censurerats) på dina bloggar om Aspuddsbadet. Massor med klocka inlägg, värda att lyssna på och begrunda.
Du har svarat på 3 inlägg – tyvärr inget i sakfrågan!
Kallas det att diskutera och skriva mycket på din blogg – vilket du sa i Stadshuset att du gjort?
Jag vill uppmana alla eftersom vi inte får svar här att även skriva sina inlägg till Madeleines brevlåda i Stadshuset.
de blir diarieförda. Ni kan även skicka in gamla blogginlägg en gång till henne på
adressen som är
Madeleine.sjostedt@stadshuset.stockholm.se

93. Conny Johansson - 2 december 2009

Jag tycker Madeline Sjöstedt som förtroendevald och fp politiker är en katastrof för hela fp,hur stort förtroendekapital kvarstår när man hänvisar till sin blogg eller aldrig bemödat sig att ta vägarna förbi aspuddsbadet och ha ett möte med beröd förening för att uppdatera sig på plats, om så en timme? fp kommer efter detta ha det mycket SVÅRT att göra sin röst hörd inför valet 2010 i hela hägersten och aspudden speciellt, kommer Madeline sjöstedt också hänvisa alla politisk frågor som berör fp inför valet till sin blogg, det är nu frågan?Jag beundrar samtidigt dom ungdomar som visat ett starkt engagemang kring badhusets fortlevnad, liknande engagerade och kreativa ungdomar behövs det mer av i en demokrati som Sverige.Att vakna samma morgon när polisen stormade badhuset utanför mitt fönster blev ett kvitto på fp totala misslyckande kring hela sakfrågan, badet vara eller inte vara!Detta har styrande politiker skött uselt, det saknas knappast pengar när man samtidigt kan lägga 100tals miljoner på ett nytt köpcentrum vid Liljeholmen, men KULTUREN jämförelsevis kommersialismens tryne gör sig oftats mer gällande, se hur det gick i USA,vi betalar alla priset av det idag, inbegripet stockholm stad! En väl avvägd del av kommersialism och kultur är ett bra recept på livkvalitet och livet i vår stad och min stadsdel Aspudden!Eller tror någon att staden skulle hanterat frågan på likande sätt om badet låg på Östermalm?

94. eva - 2 december 2009

Hej Teodor.
Du skriver i brev till mej att ni tittar på den nya föreningens förslag.
Tyvärr krånglar min e-post så jag skriver här istället:

Hur är det med viljan att behålla badet?
Förtroendet för er växer inte!
Rivningsplanerare har varit vid badet i dag. Har ni så snabbt skrotat
förslaget??

Att den nya planerade Stockholmsarenen kommer att gå med årliga
miljonförluster rimmar illa med
besparingarna på badet.
Globen går ju med 68 milj i förlust varje år.
Vad är vinsten/förlusten på simhallar i Stockholm?
Men det är väl häftigare att kunna säga att man varit med och projekterat en
sån byggnad?

MEN jag tror att Madeleine skulle vinna mycket på att visa att hon kan
lyssna på sina väljare och ändra på beslut.

”Den är stor som ger sig” sa alltid min gamla mamma

Det hoppas jag på!

teodork - 2 december 2009

Hej Eva!
(jag är ledsen att kommentarerna kommer här uppe, wordpress verkar inte heller veta varför de gör det).
Självklart har det aldrig funnits någon ovilja mot badet från stadens sida. Hade lokalen varit fullt brukbar hade denna situation aldrig uppstått. Problemet är att en renovering behöver finansieras, och att dessa pengar då behöver tas någonstans ifrån.

Det är sant att Globen i sig går med förlust, dock går hela området i stort med vinst, och enbart Globen beräknas ha en miljon besökare per år. Resultatet blir tiotusentals hotellnätter och restaurangbesök i Stockholmsregionen.

Stadens ekonomer (alltså ingen här på roteln) tittar nu över den nya föreningens ekonomiska förslag. Visar det sig rimligt och en renovering på 14 miljoner kan bekostas, kommer vi fördjupa de diskussioner vi redan har med dem. Värt att nämna är att de i sin ekonomiska plan redovisar att badhusföreningen endast haft 50 medlemmar. Per capita blir Globens 68 miljoner delat på en miljon personer väldigt mycket mer rättvist och demokratiskt än badhusets 14 miljoner delat på 50 personer.

Ola - 2 december 2009

Teodor, hur många medlemmar menar du att Globen har? Kan man bli medlem i Globen??

Om du ska jämföra korrekt så kan du jämföra med en miljon besökare för globen med 20.000 besökare för aspuddsbadet.
Hela jämförelsen ter sig dock absurd med tanke på att badet inte kostat staden ett öre på 23 år.

Glöm inte att ta med i beräkningarna all den reklam som gjorts för badet i media under denna tid, jag vågar påstå att Aspuddsbadet är Sveriges, genom historien, mest kända bad idag.

Vi vet att rivningsplanerarna varit vid badet idag.

Snälla, avbryt rivningsplanerna och prata med lokalbefolkningen.

Kent Karlsson - 2 december 2009

Teodor VAKNA !!!

Ser du inte vad du skriver ?? Det är väl rätt så irrelevant hur många som är med i föreningen??

Det som är viktigt borde vara antalet besökare som betalar inträde. Sett ur den synvinkeln så är antalet medlemmar i föreningen väldigt många.

Jag har svårt att tro att Du tror/trodde att det endast var medlemmarna i föreningen som skulle besöka inrättningen ??

Du för nog förtydliga detta ditt inlägg.

Dessutom kommer det inte att kosta 14 miljoner – det är de offertar som ni nöjt er med att ta in.

Vi har ju människor i den nya föreningen som är vana att arbeta i/driva vinstdrivande företag organisationer och det är kanske därför vi har tagit in offerter som ligger på hälften av den prislapp som ni tyvärr accepterat.

Hur kommer det sig att ni nöjer er med första bästa offert ?? Borde ni inte har ansträngt er mera där då vi pratar om en differens på ca 6 miljoner ??

Vi försöker skapa ett bättre debatt klimat i den anstränga situation som tyvärr uppstått kring badet och då känns det onödigt med ett sådant inlägg som ditt här – iaf om man ser till de sista raderna. Vi kanske skulle göra ett nytt försök – eller vad säger du Teodor ??

hälsningar

Kent

eva - 3 december 2009

Ett förtydligande:
68 miljoner = Kostnad per ÅR för Globen!!
14 miljoner = reparations-kostnaden för Aspuddsbadet = en engångskostnad!!
RÄKNA UT VAD KOSTNADEN BLIR FÖR RESPEKTIVE STÄLLE PÅ 10 ÅR, SÅ KANSKE DU FÖRSTÅR SKILLNADEN
Hur många kronor har dessutom sparts in på dem som besökt badet för egen rehabilitering i det varma vattnet,
i stället för att fåvattengympa bekostat via frikortet/Landstinget/skatter.
I dag när ”alla” ska arbeta är det ju ändå viktigare att det finns ett sånt här rehab-bad.

95. Laban - 2 december 2009

Det vore ju trevligt om Madeleine tog större delen av Aspuddens innevånares önskan på större allvar och kom till insikt om att det är värt att bevara badet. Jag vet att hon alltid vill göra det rätta, men den här gången har hon tyvärr inte satt sig in i situatiuonen tillräckligt. Det är tragiskt att hon inte har kunnat ta sig dom 10 minuter det tar med bil att åka från Stadshuset till Aspudden och besöka badet. Att försöka riva något som innevånare tar sådan strid för utan ens ett besök på plats är för arrogant och kommer dessutom inte att ge hennes partis namn trovärdighet ”FOLK”partiet. Vem är FOLKET om inte innevånarna ?

Politikerföraktet har nått en ny peak.

Hoppas förnuftet hittas i någon källarskrubb i stadshuset så badet får vara kvar.

Sisten i är en badkruka.

96. Conny Johansson - 2 december 2009

Tisdag,ljus i vintermörkret! Igår lyste mashaller upp vintermörkret i Aspudden från t-banan och upp mot badhuset och runt vårt hus, brf aspudden 1, närbeläget badhuset, ljusen lös hela vägen runt kvarteret in på vår gård.Det var så vackert!Jag ser dessa engagerade ungdommar och boende i Aspudden som troget står vi gatkanten utanför badhuset som idag kringgärdat med det hårda stålet av staket och stålförsedda fönster.Ett 100tal ljus och allt detta engagemang och värnade av våra kulturvärden står sig stark mot avspärrningar och politikers oförmåga till dialog för också de mjukare värden i vår stad och stadsdel,Hägersten.

97. Conny Johansson - 2 december 2009

Jag är faktiskt ARG och uppriktigt ledsen!Föreningsverksamhet är en viktig del i en demokrati och bidrar till en god samhällsutveckling och föreningar har också ett viktigt uppdrag, opolitisk påtala brister och felaktigheter utifrån de värden, deras ideella föreningsverksamhet.Utifrån att jag själv varit starkt engagerad i en patientförening under många år, framgångsrikt och under denna tid haft mycket goda erfarenheter av dialog med politiker på nationell nivå men också lokalt, oavsett poltisk härkomst, så är jag STARKT KRITISKT till hur lokala politiker hanterat frågan, dvs en obefintlig dialog med badhusföreningen.Man må tycka vad man vill om badhusets vara eller inte vara och hur staden skall säkerställa finansiering av ombyddgnad om det blir aktuellt, men att skicka POLISER en tidig morgon och KASTA ut ungdommarna med polishjälp är ett grovt misslyckande av Madeline Sjöstedt.Jag ringde samma dag till fp och är djupt berörd och arg över hur illa man skött dialogen med badhusföreningen, står på intet sätt i pariditet med mina erfarenheter och GODA DIALOG med politiker och myndigheter jag haft under åren för att tillvarata rättigheter för en stor patiengrupp i Sverige.Det som hänt är en återvändsgränd för Madeliene Sjöstedt och ett politiskt misslyckande för hela fp.Jag reagerar därmed med fullständig avsjy hur poliserna avhyste ungdommarna tidigt den morgonen!
Det hela är en återvändsgränd för beslutsfatttarna, så för att återupprätta förtroendet för berörda politiker och i detta fall fp lokalt måste man gå badhusföreningen till mötes, man är annars politiskt död i hela hägersten,apsudden och sannolikt delar av stockholm. Mediauppmärksamheten har knappast varit till fördel för dessa beslutsfattare, detta har skötts USELT, dvs hela beslutsprocessen och total frånvaro, dialog med badhusföreningen!Just det FÖRENINGEN och viktig FÖRENINGSVERKSAMHET i Sverige!

98. plask - 2 december 2009

Mycket irrelevant tanke om medlemsantalet

Badhuset har inte varit ett medlemsbad det har varit öppet BAD för alla-allmännheten
Teodor vill få badet att framstå som ett bad för 50 medlemmar ha ha ha
Det har varit välbesökt o fler kan det bli
tänk bara vilken reklam det har fått nu Hela Stockholm kommer vilja komma och bada hos oss
barnvagan efter barnvagn har stått parkerad under markisen minst 180 bäbisar badade där varje vecka,tänk vilken oas för alla nyinflyttade barnfamiljer.
Låt der stå kvar
ska mail Filippa Reinfelt LANDSTINGET ni borde sammarbeta med dem för rehabbad finns det inte gott om
Tänk hur det kan framställas

99. Karin aurell - 14 september 2010

Så här twittrar Madeleine Sjöstedt.

”Kampanj i Farsta. Sossarna är på väg att förlora förorten. Gör dem defensiva och aggressiva.” 5:47 AM Sep 11th via txt

Lita på att detta kommer att spridas, Madeleine.
För det var väl det du ville när du skrev detta?

100. eva - 14 september 2010

Mycket låg status på uttalande Madeleine!
Trodde att man skulle få väljare genom BRA arbete under sin mandatperiod. – inte få röster från andra partier genom att göra väljarena ”aggressiva och defensiva”
Du lyckas ofta göra många besvikna och aggressiva med dina uttalanden och beslut: T.ex. nyttjarna av Aspuddsbadet (som kom vida ifrån)vid rivningen 2009. Gäller även bibliotek – små och stora, fotbollsarenor mm
Tror du att allt är glömt?
Hur ska du hitta väljare där !!!??

Lite sent att få röster på dej!

101. Kent Karlsson - 16 september 2010

MAD-eleine = Beirut på 80-talet


Lämna ett svar till Kent Karlsson Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: